Протокол № 63/07.11.2019 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приети решения на заседание на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ № 63/07.11.2019 г.

Отмяна на Решения с № № 778 и 779 от Протокол № 62/17.10.2019г.

Докладчик: Яна Нинова

Решение 781

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,

РЕШИ:

Отменя Решение № 778 от Протокол № 62 от 17.10.2019г. и Решение № 779 от Протокол № 62 от 17.10.2019г.

Гласували: „за” – 16, „против” – 0, „въздържали се” – 0;

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Утвърждаване на изключения от минималния брой от учениците в самостоятелни и слети паралелки за учебната 2019/2020 година съгласно изискванията на Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование – ОУ „Васил Кънчов“ с. Моравица, община Мездра.

Докладчик: Яна Нинова

Решение 782

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 и т. 3 и чл. 69 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование,

РЕШИ:

1. Утвърждава за учебната 2019/2020г. следните паралелки както следва:

№ по ред Училище

гр./с.

Общ брой ученици Клас /

Паралелка

Брой ученици Недостиг до минималния брой
1. ОУ „Васил Кънчов“ с. Моравица 25 I – III 6 10
II-IV 8 8
V 5 13
VI-VII 6 12

2. На основание чл. 68, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 4, т. 1 и ал. 6, т. 1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, осигурява допълнително финансиране, както следва:

№ по ред Училище

гр./с.

Общ брой ученици Клас /

Пара-лелка

Брой уче-ници Недостиг до минимал-ния брой Допълни-телни средства Източник на финанси-ране
1. ОУ „Васил Кънчов“ с. Моравица 25 I – III 6 10 10487,61лв. Община Мездра
II-IV 8 8 8390,08 лв. Община Мездра
V 5 13 9089,26лв. Община Мездра
VI-VII 6 12 12585,13лв. Община Мездра
Общо: 40552,08лв.

Гласували: „за” – 10, „против” – 1, „въздържали се” – 5;

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение НЕ Е приет!

ПРОТОКОЛЧИК: (п) ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(Н. Великова) (Я. Нинова)
ЯН/НВ Вярно с оригинала!
Протоколчик: