Протокол № 1/12.11.2019 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приети решения на заседание на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ № 1/12.11.2019 г.

Определяне състав на комисия за избор на Председател на Общински съвет – Мездра.

Докладчик: М. Дилкова

Решение 1

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 7, ал. 1 от ПОДОбСНКВОбА Мездра,

РЕШИ:

Определя следния поименен състав на комисията за избор на Председател на Общински съвет – Мездра:

инж. Георги Валентинов Иванов – председател;

И членове:

1. д-р Ивайло Тошев Тодоров;

2. Катя Ангелова Йотова;

3. д-р Веселин Валентинов Петров;

4. инж. Мирчо Маринов Мирчев.

Гласували: „за” – 20, „против”- няма, „въздържали се” – няма;

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Избор на Председател на Общински съвет.

Докладчик: Г. Валентинов

Решение 2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА,

РЕШИ:

1. Избира за Председател на Общински съвет – Мездра Яна Венелинова Нинова.

2. Определя месечно възнаграждение на председателя на Общински съвет – Мездра в размер на 90 % от възнаграждението на кмета на Община Мездра при продължителност на работното време 8 часа.

Гласували: „за” – 12, „против”- няма, „въздържали се” – няма;

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Определяне на численост и състав на комисия за изготвяне на Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Мездра, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация Мездра.

Докладчик: Я. Нинова

Решение 3

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

Прилага Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Мездра, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация от Мандат 2015-2019 временно, до приемане на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Мездра, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация от настоящия състав на общинския съвет.

Гласували: „за” – 20, „против”- няма, „въздържали се” – няма;

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Определяне на численост на комисия за изготвяне на Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Мездра, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация Мездра.

Докладчик: Я. Нинова

Решение 4

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА,

РЕШИ:

Временната комисия за разработване на правилник да се състои от 7 членове.

Гласували: „за” – 20, „против”- няма, „въздържали се” – няма;

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Определяне на състав на комисия за изготвяне на Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Мездра, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация Мездра.

Докладчик: Я. Нинова

Решение 5

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21,ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗМСМА,

РЕШИ:

Определя състава на Временна комисията за изработване на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Мездра и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

Председател: Яна Нинова;

Членове:1. Д-р Илиана Михайлова

2. Д-р Ивайло Тодоров

3. инж. Георги Валентинов;

4. Каролина Кьолер;

5. Мирослав Аспарухов;

6. Радослав Маринов.

Гласували: „за” – 20, „против”- няма, „въздържали се” – няма;

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

ПРОТОКОЛЧИК: (п) ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(Н. Великова) (Я. Нинова)
ЯН/НВ Вярно с оригинала!
Протоколчик: