Протокол № 62/17.10.2019 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приети решения на заседание на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ № 62/17.10.2019 г.

Утвърждаване на изключения от минималния брой от учениците в самостоятелни и слети паралелки за учебната 2019/2020 година съгласно изискванията на Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование – ОУ „Васил Кънчов“ с. Моравица, община Мездра.

Докладчик: С. Илиев

Решение 778

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 и т. 3 и чл. 69 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование,

РЕШИ:

Утвърждава за учебната 2019/2020г. следните паралелки както следва:

№ по ред Училище

гр./с.

Общ брой ученици Клас /

Паралелка

Брой ученици Недостиг до минималния брой
1. ОУ „Васил Кънчов“ с. Моравица 25 I – III 6 10
II-IV 8 8
V 5 13
VI-VII 6 12

Гласували: „за” – 11, „против” – 1, „въздържали се” – 2;

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение  Е приет!

Утвърждаване на изключения от минималния брой от учениците в самостоятелни и слети паралелки за учебната 2019/2020 година съгласно изискванията на Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование – ОУ „Васил Кънчов“ с. Моравица, община Мездра.

Докладчик: С. Илиев

Решение 779

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 68, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 4, т. 1 и ал. 6, т. 1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, осигурява допълнително финансиране, както следва:

№ по ред Училище

гр./с.

Общ брой ученици Клас /

Пара-лелка

Брой уче-ници Недостиг до минимал-ния брой Допълни-телни средства Източник на финанси-ране
1. ОУ „Васил Кънчов“ с. Моравица 25 I – III 6 10 10487,61лв. Община Мездра
II-IV 8 8 8390,08 лв. Община Мездра
V 5 13 9089,26лв. Община Мездра
VI-VII 6 12 12585,13лв. Община Мездра
Общо: 40552,08лв.

Гласували: „за” – 8, „против” – 2, „въздържали се” – 4;

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение НЕ Е приет!

Участие в заседание на Общото събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД град Враца.

Докладчик: С. Илиев

Решение 780

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА и чл.4, ал.10 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация – Община Мездра, при мотиви изложени в докладната записка,

РЕШИ:

1.Общински съвет – Мездра, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9, ал.2 от Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им, упълномощава Сашо Илиев, а в негово отсъствие Севдалина Джамбазка – секретар на Община Мездра да представлява Община Мездра на заседание на Общото събрание на съдружниците на „В и К“ ООД – Враца на 24.10.2019 г. и да гласува по обявения дневен ред, както следва:

По т.1 от дневния ред: Избор на управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД във връзка с проведената в Министерство на регионалното развитие и благоустройството конкурсна процедура за избор на управител на дружеството и спечелилото конкурса лице, и определяне на възнаграждението му.

Да гласува: ЗА

2.Общински Съвет – Мездра, възлага на представителя на Община Мездра в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, на следващото заседание на Общинския съвет да запознае общинските съветници с протичането на общото събрание и взетите решения.

Гласували: „за” – 13, „против” – 0, „въздържали се” – 0;

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение  Е приет!

ПРОТОКОЛЧИК: (п) ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(Н. Великова) (Я. Нинова)
ЯН/НВ Вярно с оригинала!
Протоколчик: