Протокол № 61/26.09.2019 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приети решения на заседание на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ № 61/26.09.2019 г.

Възлагане на услугата „Патронажна грижа“ като услуга от общ икономически интерес, представлявана от Община Мездра по Проект BG05M9OP001-2.040-0042-C01 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Мездра“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания–Компонент 2” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Докладчик: С. Илиев

Решение 758

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M90P001-2.040-0042-С01 от 15.08.2019 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ и Решение на Комисията от 20 декември 2011 година относно прилагането на чл. 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес,

РЕШИ:

1. Възлага предоставянето на УОИИ „Патронажна грижа“ по Проект BG05M9OP001-2.040-0042-C01 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Мездра“ на Общински център за социални услуги и дейности – Мездра.

2. Упълномощава Кмета на Община Мездра да възложи изпълнението на УОИИ „Патронажна грижа“ по Проект BG05M9OP001-2.040-0042-C01 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Мездра“, договор за БФП на Общински център за социални услуги и дейности –Мездра с акт за възлагане, съдържащ всички необходими реквизити, съгласно чл.4 от Решението за услуга от общ икономически интерес.

3. Изпълнението на УОИИ „Патронажна грижа“ се възлага за срока на договора и се предоставя на територията на община Мездра.

4. Общински център за социални услуги и дейности – Мездра, в качеството си на доставчик на услугата се задължава да предостави услугата при спазване на Административен договор № BG05M9OP001-2.040-0042-C01/15.08.2019г. за изпълнение на Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Мездра“ и Методиката за предоставяне на патронажни грижи по домовете на възрастни хора и хора с увреждания, разработена от Министерство на здравеопазването по Компонент 1.

Гласували: „за” – 19, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение  Е приет!

Издаване на Запис на заповед от Община Мездра в полза на Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, обезпечаваща авансово плащане по договор BG05M90P001-2.040-0042-С01.

Докладчик: С. Илиев

Решение 759

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т.24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M90P001-2.040-0042-С01 от 15.08.2019 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“,

РЕШИ:

1. Упълномощава кмета на община Мездра да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, с адрес: 1051 София, ул. „Триадица“№ 2, ЕИК 000695395, определена за Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в размер на 50 453,92 лева (Петдесет хиляди четиристотин петдесет и три лева и деветдесет и две стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.040-0042-С01 от 15.08.2019 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“.

2. Възлага на кмета на Община Мездра да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор BG05M90P001-2.040-0042-С01 от 15.08.2019 г. и да ги представи пред Управляващия орган на ОП РЧР.

Гласували: „за” – 19, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Издаване на запис на заповед от община Мездра в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 06/07/2/0/868 от 20.09.2017г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за Проект „Основен ремонт на електрически и ВиК инсталации и изпълнение на СМР на първи и втори етаж на съществуваща обществена сграда „Читалище Просвета-Мездра“, сключен между Народно читалище „Просвета 1925 – Мездра“ и ДФ „Земеделие”.

Докладчик: С. Илиев

Решение 760

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 06/07/2/0/00868 от 20.09.2017г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. за Проект „Основен ремонт на електрически и ВиК инсталации и изпълнение на СМР на първи и втори етаж на съществуваща обществена сграда „Читалище Просвета – Мездра”, сключен между ДФ „Земеделие” и Народно читалище „Просвета 1925 – Мездра“, със седалище и адрес на управление: гр. Мездра, ул. „Просвета“ № 2, ЕИК по БУЛСТАТ: 000183651, представлявано от Валентин Марков Вълчев – председател на читалищното настоятелство,  Общински съвет Мездра,

РЕШИ:

Упълномощава  кмета  на  община Мездра  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  190 447,00 лв. (сто и деветдесет хиляди четиристотин четиридесет и седем лева) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 06/07/2/0/00868 от 20.09.2017 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за Проект „Основен ремонт на електрически и ВиК инсталации и изпълнение на СМР на първи и втори етаж на съществуваща обществена сграда  „Читалище Просвета – Мездра”, сключен между Народна читалище „Просвета 1925 – Мездра“ и ДФ „Земеделие”.

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Мездра, проведено на 26.09.2019г. ,  Протокол № 61 , т. 3 от дневния ред по доклад № 2272 / 16.09.2019г. при кворум от 19 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 19 гласа „за”, 0 „против” и „въздържали се” 0, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет Мездра.

Гласували: „за” – 19, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Покана за свикване на Редовно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев“ АД Враца.

Докладчик: С. Илиев

Решение 761

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

Упълномощава Сашо Илиев – За кмет на община Мездра, в негово отсъствие Севдалина Джамбазка – Секретар на Община Мездра да гласува от името на акционера – община Мездра в извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев ” АД, гр. Враца, което ще се проведе на 10.10.2019 г., при разглеждане на предложенията за решения по точките от дневния ред, както следва:

1. Представяне на актуални данни за финансовото състояние на МБАЛ „Христо Ботев“ АД Враца и обсъждане на възможността за кредитиране на дейността на лечебното заведение.

Проект за Решение:

Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев“ АД Враца приема представената справка за просрочени задължение на лечебното заведение, както и справката за образувани граждански и изпълнителни дела с длъжник/взискател МБАЛ „Христо Ботев“

ГЛАСУВА: „ЗА“

2. Започване на процедура по избор на финансова институция за предоставянето на кредит на лечебното заведение в размер на 11 милиона лева, с цел погасяване на просрочени задължения на дружеството, както и на текущи такива.

Проект на Решение:

Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев“ АД Враца одобрява идеята за избор на финансова институция за предоставянето на кредит на лечебното заведение в размер на 11 милиона лева, с цел погасяване на просрочени задължения на дружеството, както и на текущи такива.

- ГЛАСУВА „ЗА“

Гласували: „за” – 15, „против” – 1, „въздържали се” – 2

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Приемане на актуализирана Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община град Мездра.

Докладчик: С. Илиев

Решение 762

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

Приема проект на Актуализирана Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община град Мездра.

Гласували: „за” – 15, „против” – 0, „въздържали се” – 4

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Утвърждаване на изключения от минималния брой от учениците в самостоятелни и слети паралелки за учебната 2019/2020 година съгласно изискванията на Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование – ПГ по МСС град Мездра.

Докладчик: С. Илиев

Решение 763

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 и т. 3 и чл. 69 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование,

РЕШИ:

1. Утвърждава за учебната 2019/2020г. следните паралелки както следва:

№ по ред Училище

гр./с.

Общ брой ученици Клас /

Паралелка

Брой ученици Недостиг до минималния брой
1. ПГ по МСС гр.Мездра 64 VIII а 10 2
IX а 8 4
IX б 8 4

2. На основание чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 4, т. 3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, осигурява допълнително финансиране, както следва:

№ по ред Училище

гр./с.

Общ брой ученици Клас /

Пара-лелка

Брой уче-ници Недостиг до минимал-ния брой Допълни-телни средства Източник на финанси-ране
1. ПГ по МСС гр.Мездра 64 VIII а 10 2 932,23лв. Община Мездра
IX а 8 4 1864,46лв. Община Мездра
IX б 8 4 2144,83лв. Община Мездра
Общо: 4941,52лв.

Гласували: „за” – 19, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Утвърждаване на изключения от минималния брой от учениците в самостоятелни и слети паралелки за учебната 2019/2020 година съгласно изискванията на Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование – ОУ „Васил Кънчов“ с. Моравица, община Мездра.

Докладчик: С. Илиев

Решение 764

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 и т. 3 и чл. 69 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование,

РЕШИ:

1. Утвърждава за учебната 2019/2020г. следните паралелки както следва:

№ по ред Училище

гр./с.

Общ брой ученици Клас /

Паралелка

Брой ученици Недостиг до минималния брой
1. ОУ „Васил Кънчов“ с. Моравица 25 I – III 6 10
II-IV 8 8
V 5 13
VI-VII 6 12

2. На основание чл. 68, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 4, т. 1 и ал. 6, т. 1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, осигурява допълнително финансиране, както следва:

№ по ред Училище

гр./с.

Общ брой ученици Клас /

Пара-лелка

Брой уче-ници Недостиг до минимал-ния брой Допълни-телни средства Източник на финанси-ране
1. ОУ „Васил Кънчов“ с. Моравица 25 I – III 6 10 10487,61лв. Община Мездра
II-IV 8 8 8390,08 лв. Община Мездра
V 5 13 9089,26лв. Община Мездра
VI-VII 6 12 12585,13лв. Община Мездра
Общо: 40552,08лв.

Гласували: „за” – 9, „против” – 1, „въздържали се” – 9

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение НЕ Е приет!

Разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделски поземлени имоти, включени в концесия за добив на подземни богатства – находище „Требежа“ в землището на с. Горна Кремена

Докладчик: С. Илиев

Решение 765

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 10 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация Община Мездра, при мотиви изложени в докладната записка,

РЕШИ:

1. На основание чл.25, ал.5 и ал.6 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППСОЗЗ дава предварително съгласие за промяна предназначението на п.и. 16256.64.103 в землището на с. Горна Кремена – пасище, публична общинска собственост (АПОС №3874/14.08.2019 г.). за срок от една година.

2. На основание чл. 124б от ЗУТ одобрява плановото задание за изготвяне на проект за подробен устройствен план, обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

3. На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – гр. Мездра разрешава на „БУЛСТОУН“ ЕООД да възложи изработването на подробен устройствен план – проект за подробен устройствен план (план за регулация и застрояване) за промяна предназначението  на земеделски п. и. с идентификатори:

16256.64.103 – пасище, публична общинска собственост  (АПОС №3874/14.08.2019 г.),

част от 16256.64.104 – пасище, публична общинска собственост,

част от 16256.64.105 – пасище, публична общинска собственост,

част от 16256.64.82 – гори и храсти в земеделска земя, частна държавна собственост, в местност „Драг. дол“ в землището на с. Горна Кремена за добив на подземни богатства по концесия, съгласно решение № 454/30.07.2019 г. на Министерски съвет. Реализацията на плана ще се извършва поетапно, като първия етап включва п.и. 16256.64.103.

4. Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ, в изпълнение на изискването на чл.128, ал.6 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

5. Възлага на Кмета на Община Мездра, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, в 7-дневен срок от приемане на настоящето решение да го разгласи с обявление на определените за това места в сградата на Община Мездра и го публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Гласували: „за” – 16, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Избор за временно изпълняващ длъжността „ Кмет на кметство“, село Боденец, община Мездра.

Докладчик: Я. Нинова

Решение 766

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 42, ал. 8 от ЗМСМА,

РЕШИ:

Избира Яничка Методиева Бебева – ст. специалист „АОН“ в кметството за временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство“, село Боденец, община Мездра, до полагане на клетва от новоизбрания кмет. Решението влиза в сила от 18.10.2019 г.

Гласували: „за” – 19, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Избор за временно изпълняващ длъжността „ Кмет на кметство“, село Брусен, община Мездра.

Докладчик: Я. Нинова

Решение 767

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 42, ал. 8 от ЗМСМА,

РЕШИ:

Избира Стефка Цветанова Йорданова – ст. специалист „АОН“ в кметството за временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство“, село Брусен, община Мездра, до полагане на клетва от новоизбрания кмет. Решението влиза в сила от 18.10.2019г.

Гласували: „за” – 9, „против” – 0, „въздържали се” – 8

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение НЕ Е приет!

Избор за временно изпълняващ длъжността „ Кмет на кметство“, село Горна Кремена, община Мездра.

Докладчик: Я. Нинова

Решение 768

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 42, ал. 8 от ЗМСМА,

РЕШИ:

Избира Надя Олегова Вълчковска – гл. специалист „АОН“ в кметството за временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство“, село Горна Кремена, община Мездра, до полагане на клетва от новоизбрания кмет. Решението влиза в сила от 18.10.2019г.

Гласували: „за” – 18, „против” – 0, „въздържали се” – 1

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Избор за временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство“, село Дърманци, община Мездра.

Докладчик: Я. Нинова

Решение 769

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 42, ал. 8 от ЗМСМА,

РЕШИ:

Избира Атанаска Благоева Каменова – бивш кмет за временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство“, село Дърманци, община Мездра, до полагане на клетва от новоизбрания кмет. Решението влиза в сила от 18.10.2019г.

Гласували: „за” – 13, „против” – 1, „въздържали се” – 4

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение  Е приет!

Избор за временно изпълняващ длъжността „ Кмет на кметство“, село Долна Кремена, община Мездра.

Докладчик: Я. Нинова

Решение 770

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 42, ал. 8 от ЗМСМА,

РЕШИ:

Избира Валя Цветанова Априлска – Серафимова – ст. специалист „АОН“ в кметството за временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство“, село Долна Кремена, община Мездра, до полагане на клетва от новоизбрания кмет. Решението влиза в сила от 18.10.2019г.

Гласували: „за” – 14, „против” – 1, „въздържали се” – 1

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Избор за временно изпълняващ длъжността „ Кмет на кметство“, село Елисейна, община Мездра.

Докладчик: Я. Нинова

Решение 771

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 42, ал. 8 от ЗМСМА,

РЕШИ:

Избира Стефка Пеева Петкова – ст. специалист „АОН“ в кметството за временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство“, село Елисейна, община Мездра, до полагане на клетва от новоизбрания кмет. Решението влиза в сила от 18.10.2019г.

Гласували: „за” – 17, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Избор за временно изпълняващ длъжността „ Кмет на кметство“, село Зверино, община Мездра.

Докладчик: Я. Нинова

Решение 772

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 42, ал. 8 от ЗМСМА,

РЕШИ:

Избира Нели Иванова Стоянова – мл. експерт „Бюджет“ в кметството за временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство“, село Зверино, община Мездра, до полагане на клетва от новоизбрания кмет. Решението влиза в сила от 18.10.2019г.

Гласували: „за” – 12, „против” – 1, „въздържали се” – 4

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Избор за временно изпълняващ длъжността „ Кмет на кметство“, село Игнатица, община Мездра.

Докладчик: Я. Нинова

Решение 773

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 42, ал. 8 от ЗМСМА,

РЕШИ:

Избира Гина Здравкова Луканова – ст. специалист „АОН“ в кметството за временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство“ село Игнатица, община Мездра, до полагане на клетва от новоизбрания кмет. Решението влиза в сила от 18.10.2019г.

Гласували: „за” – 18, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Избор за временно изпълняващ длъжността „ Кмет на кметство“ село Крапец, община Мездра.

Докладчик: Я. Нинова

Решение 774

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 42, ал. 8 от ЗМСМА,

РЕШИ:

Избира Павлина Павлова Иванова – бивш кмет на кметството за временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство“, село Крапец, община Мездра, до полагане на клетва от новоизбрания кмет. Решението влиза в сила от 18.10.2019г.

Гласували: „за” – 12, „против” – 1, „въздържали се” – 4

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Избор за временно изпълняващ длъжността „ Кмет на кметство“ село Моравица, община Мездра.

Докладчик: Я. Нинова

Решение 775

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 42, ал. 8 от ЗМСМА,

РЕШИ:

Избира Светлана Йорданова Стоева – ст. специалист „АОН“ в кметството за временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство“ село Моравица, община Мездра, до полагане на клетва от новоизбрания кмет. Решението влиза в сила от 18.10.2019г.

Гласували: „за” – 5, „против” – 1, „въздържали се” – 8

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение НЕ Е приет!

Избор за временно изпълняващ длъжността „ Кмет на кметство“ село Оселна, община Мездра.

Докладчик: Я. Нинова

Решение 776

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 42, ал. 8 от ЗМСМА,

РЕШИ:

Избира Таня Венциславова Иванова – ст. специалист „АОН“ в кметството за временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство“ село Оселна, община Мездра, до полагане на клетва от новоизбрания кмет. Решението влиза в сила от 18.10.2019г.

Гласували: „за” – 6, „против” – 1, „въздържали се” – 6

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение НЕ Е приет!

Избор за временно изпълняващ длъжността „ Кмет“ на община Мездра.

Докладчик: Я. Нинова

Решение 777

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 42, ал. 8 от ЗМСМА,

РЕШИ:

Избира Сашо Иванов Илиев – заместник кмет на община Мездра за временно изпълняващ длъжността „Кмет“ на община Мездра, до полагане на клетва от новоизбрания кмет. Решението влиза в сила от 18.10.2019г.

Гласували: „за” – 8, „против” – 0, „въздържали се” – 9

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение НЕ Е приет!

ПРОТОКОЛЧИК: (п) ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(Н. Великова) (Я. Нинова)
ЯН/НВ Вярно с оригинала!
Протоколчик: