Протокол № 60/29.08.2019 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приети решения на заседание на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ № 60/29.08.2019 г.

Годишен отчет на изпълнението на бюджета на община Мездра за 2018г.

Докладчик: инж. Г. Събков

Решение 726

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.42, ал.5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Мездра,

РЕШИ:

1. Приема уточненият годишен план на бюджета за 2018 г. по прихода и разхода, по функции и дейности, както следва:

1.1. По прихода                                                                                               16323590 лв.

/разпределени по параграфи съгласно Приложения № № 1, 1а, 2, 3/

1.2. По разхода                                                                                                16323590 лв.

/разпределени по функции, дейности и видове разходи в Приложения № № 1а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7/

2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2018 г., както следва:

2.1. По прихода                                                                                                  14584226 лв.

/разпределени по параграфи съгласно Приложения №№ 1, 1а, 2, 3/

2.2. По разхода                                                                                                   14584226 лв.

/разпределени по функции, дейности и видове разходи, в т.ч. и целеви средства в Приложения №№ 1а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7/

3. Приема отчета на капиталовите разходи през 2018 г. /Приложение № 8/;

4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2018 г. /Приложение № 14 към ФО1/09.01.2019 г. на МФ/

5. Приема отчета на сметките за средства от ЕС на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд /Приложение № 10/;

6. Приема отчета на сметките за средства от ЕС на база изпълнение на извънбюджетните сметки на бенефициенти на Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие”

/Приложение № 11/;

7. Приема отчета на сметките за други средства от ЕС /Приложение 12/

8. Приема отчета на сметките за средства по други международни програми.

/Приложение № 13/;

Гласували: „за” – 9, „против” – 2, „въздържали се” – 7

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение НЕ Е приет!

Информация за текущото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Мездра за полугодието на 2019г.

Докладчик: инж. Г. Събков

Решение 727

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Мездра, Общинският съвет Мездра,

РЕШИ:

1. Приема информацията за текущото изпълнение на бюджета на община Мездра  за първото полугодие на 2019 г. по прихода и разхода в размер на 7 030 945 лв. /Приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6/;

2. Приема информацията за състоянието  на общинския дълг към 30.06.2019 г. /Приложение № 9/ ;

3. Приема информацията за изпълнението на капиталовата програма на община Мездра към 30.06.2019 г. /Приложение № 8/

4. Приема информацията по прихода и разхода на  сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на  Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд към 30.06.2019 г. /Приложение № 10/;

5.  Приема информацията по прихода и разхода на сметките за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателната агенция на ДФ „Земеделие” към 30.06.2019 г. /Приложение № 10“а“/;

6. Приема информацията по прихода и разхода на сметките за средства на Други европейски средства към 30.06.2019 г. /Приложение № 10“б“/;

Гласували: „за” – 9, „против” – 2, „въздържали се” – 9

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение НЕ Е приет!

Вътрешни компенсирани промени по разхода в местни дейности на бюджета на община Мездра за 2019г.

Докладчик: инж. Г. Събков

Решение 728

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Мездра,

РЕШИ:

Приема направените компенсирани промени по разхода на приетия общински бюджет за 2019г. както следва:

1. От разходи „Местни дейности“, „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ – „Материали“, сумата от 20 000 лева се прехвърля в Резерв, използван за финансиране на проекти по Програма „Малки местни инициативи 2019г.“, както следва:

- Проект „Енергийна ефективност и ремонт на читалищна сграда на НЧ „Подем – Руска бела 1928“ с. Руска бела – 4962,50 лв.

- Проект „Енергийна ефективност и укрепване на административна сграда“ с. Брусен – 4965,20 лв.

- Проект „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на кметството“ с. Ребърково – 5000 лв.

- Проект „Изграждане на кът за отдих „ с. Върбешница – 4230 лв.

Гласували: „за” – 17, „против” – 0, „въздържали се” – 3

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Вътрешни компенсирани промени по разхода в местни дейности на бюджета на община Мездра за 2019г.

Решение 729

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Мездра,

РЕШИ:

Приема направените компенсирани промени по разхода на приетия общински бюджет за 2019г. както следва:

От разходи „Местни дейности“, „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ – „Материали“, сумата от 10 000 лева се прехвърля в Резерв и се използва за финансиране ремонт на покрив на СУ „Св. Климент Охридски“ с. Зверино.

Гласували: „за” – 12, „против” – 0, „въздържали се” – 3

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Съдействие за получаване на финансиране за проект Водоснабдителна и канализационна мрежа на гр. Мездра.

Докладчик: инж. Г. Събков

Решение 730

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.7 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.19, ал.1, т.4а и 4б, чл.198ж, чл. 198о, т.5 от Закона за водите и чл.3,т.3.3, чл.7.1, (д), и от договора между АВиК и „ВиК“ ООД – Враца, предвид обществената значимост на инвестиционното намерение и мотивите, изложени в докладната записка,

РЕШИ:

1. Съфинансира изпълнението на проект „Водоснабдителна и канализационна мрежа на гр. Мездра“, като част от проект ИСУН № BG16М1ОР002 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца“ със сумата от 7114 лв., представляваща цената за изпълнение на общинската техническа услуга „Одобряване на идеен инвестиционен проект“, съгласно Приложение № 1, „Устройство на територията“, т.7 и т.8  от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Мездра.

2. За изпълнение на т. 1 одобрението на проекта по реда на Закона за устройство на територията да се извърши служебно, за сметка на Община Мездра.

Гласували: „за” – 19, „против” – 0, „въздържали се” – 1

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Кандидатстване за предоставяне на финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“.

Докладчик: инж. Г. Събков

Решение 731

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Мездра да кандидатства пред Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС 2014-2020 г.) с проект: „НАМАЛЯВАНЕ КОЛИЧЕСТВОТО БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ ЧРЕЗ ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА КОЛЕКТИВНО КОМПОСТИРАНЕ В ДВЕ ПИЛОТНИ УЧИЛИЩА“

2. За целите на проекта Община Мездра ще предостави за безвъзмездно ползване за период от 7 години (18 месеца период на изпълнение и 5 г. устойчивост след приключване на проекта) от датата на подписване на договора за финансиране по проекта, следните две помещения, находящи се в:

2.1. Основно училище “Христо Ботев“
Адрес : гр. Мездра, ул.“Георги Димитров“ №10, етаж 3, стая 302 – Кабинет по Биология –  61 кв. м.

2.2.Основно Училище “Св. св. Кирил и Методий“
Адрес : гр. Мездра, ул.“Чавдар Войвода“ №1, етаж 1, стая 1 – Кабинет по Музика –  57 кв. м.

3. Упълномощава кмета на Община Мездра да предприеме всички необходими действия свързани с подготовката и подаването на проектното предложение пред Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.“

Гласували: „за” – 20, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Отчет за дейността на Общински съвет – Мездра и неговите комисии през периода 01.01. – 30.06.2019г.

Докладчик: Я. Нинова

Решение 732

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

на основание чл. 27, ал.6 от ЗМСМА и чл.12, ал.7 от ПОДОбСНКВОбА,

РЕШИ:

Приема Отчета за дейността на общински съвет – Мездра и на неговите комисии през първото шестмесечие на 2019 г.

Гласували: „за” – 16, „против” – 0, „въздържали се” – 1

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Отчет за изпълнение на актовете на ОбС – Мездра за периода м. април – м. юни 2019г.

Докладчик: инж. Г. Събков

Решение 733

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл.44, ал.1 т.7 от ЗМСМА, чл.70 от ПОДОбСНКВОбА,

РЕШИ:

Приема отчет за изпълнение на актовете на ОбС Мездра за периода месец април – месец юни 2019г.

Гласували: „за” – 5, „против” – 6, „въздържали се” – 6

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение НЕ Е приет!

Приемане на план за заседания на Общински съвет Мездра за III-то тримесечие на 2019 г.

Докладчик: Я. Нинова

Решение 734

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл.51 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация,

РЕШИ:

Приема плана за заседанията на общински съвет – Мездра за предстоящото трето тримесечие на 2019 г., разпределен по заседания както следва:

ПЛАН

за заседанията на Общински съвет – Мездра

за III-то тримесечие на 2019 г.

м. юли 2019 г.

1. Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Мездра за първото шестмесечие на 2019 г.

Докл.: инж. Г. Събков

2. Отчет за дейността на общински съвет и неговите комисии през първо полугодие на 2019 г.

Докл.: Я. Нинова

3. Отчет за изпълнение актовете по решение на общински съвет – Мездра за второто тримесечие на 2019 г.

Докл.: инж. Г. Събков

4. Отчет за изпълнение на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мездра

Докл.: инж. Г. Събков

5. Текущи докладни.

Докл.: Вносители

м. август 2019 г.

1. Информация за състоянието на общинските дружества с 100% общински капитал през I-во полугодие на 2019 г.

Докл.: инж. Г. Събков,

Д-р И. Михайлова,

М. Михов

2. Текущи докладни.

Докл.: Вносители

м. септември 2019 г.

1. Утвърждаване на маломерни групи и паралелки в общинските учебни заведения за учебната 2019/2020 година.

Докл.: инж. Генади Събков

2. Текущи докладни.

Докл.: Вносители

Гласували: „за” – 17, „против” – 1, „въздържали се” – 2

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Шестмесечен отчет за изпълнение на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мездра.

Докладчик: инж. Г. Събков

Решение 735

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21 ал.1 т.24 от ЗМСМА и т.2 от Приложение 1 – „План за действие за изпълнение на програмата” на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мездра,

РЕШИ:

Приема отчета на програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мездра за първото шестмесечие на 2019 г.

Гласували: „за” – 6, „против” – 3, „въздържали се” – 9

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение НЕ Е приет!

Отчет за дейността на „ЕКОПРОЕКТ“ ЕООД за второто тримесечие на 2019г.

Докладчик: Н. Найденов

Решение 736

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,

РЕШИ:

Приема отчет за дейността на „ЕКОПРОЕКТ” ООД за второто тримесечие на 2019 г.

Гласували: „за” – 19, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Финансов отчет за първото полугодие на 2019 година и финансово – икономически анализ на „МБАЛ Мездра“ ЕООД.

Докладчик: д-р И. Михайлова

Решение 737

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА

РЕШИ:

Приема информация за финансовия отчет за първото полугодие на 2019 година и финансово икономически анализ на „МБАЛ – Мездра” ЕООД.

Гласували: „за” – 9, „против” – 1, „въздържали се” – 10

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение НЕ Е приет!

Разрешение за изработване на подробен устройствен план (ПУП)- план за регулация и застрояване (ПРЗ) за п. и. с идентификатор №32281.126.229, местност „Липата“ в землището на с. Игнатица за изграждане на животновъден обект – овчарник за отглеждане на 41 бр. овце“

Докладчик: инж. Г. Събков

Решение 738

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл.4, ал.10 от П р а в и л н и к а за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация Община Мездра, при мотиви изложени в докладната записка,

РЕШИ:

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Мездра разрешава на Л. Христов да възложи изработването на подробен устройствен план – проект за подробен устройствен план (план за регулация и застрояване) за п. и. с идентификатор №32281.126.229 , местност „Липата“ в землището на с. Игнатица за изграждане на животновъден обект – овчарник за отглеждане на 41 бр. овце“

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

3. Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ, в изпълнение на изискването на чл.128, ал.6 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

4. Подробният устройствен план – план за регулация и застрояване да се разработи съгласно изискванията на Наредба № 8/2001 г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

5. Възлага на Кмета на Община Мездра, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, в 7-дневен срок от приемане на настоящото решение да го разгласи с обявление на определените за това места в сградата на Община Мездра и го публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Гласували: „за” – 19, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване и сервитут в полза на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД през поземлени имоти, публична общинска собственост.

Докладчик: инж. Г. Събков

Решение 739

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, при мотиви, изложени в докладната записка,

РЕШИ:

1. Изразява предварително съгласие за учредяване на право на прокарване на „Въздушно електропроводно отклонение от въздушен електропровод „Копяновец“ 20 kV – от отклонението за ТП „Креща“ до нов проектен трафопост в местността „Дилковци“, землище на с. Липница, община Ботевград“,  на територията на с. Типченица, община Мездра, чрез преминаване през п. и. 72432.42.772 и 72432.47.328 (местни пътища – публична общинска собственост).

2. Възлага на кмета на Община Мездра, след одобрение на ПУП – парцеларен план по реда на ЗУТ, да извърши всички необходими административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за изпълнение на горното решение.

Гласували: „за” – 19, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Приемане на решение за одобряване на план-схема за поставяне на монументално-декоративен елемент в общински имот за озеленяване, съгласно чл.56, ал.8 и чл.62, ал.9 от ЗУТ.

Докладчик: инж. Г. Събков

Решение 740

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.56, ал.8 и чл.62, ал.9 от ЗУТ, при мотиви, изложени в докладната записка,

РЕШИ:

Одобрява проект за план-схема за поставяне на монументално-декоративен елемент по чл.4, ал.1, т.5 от Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговска, увеселителна, рекламно-информационна и друга обслужваща дейност на територията на община Мездра – скулптура „Богинята Нике“ в общински имот за озеленяване № 47714.500.2039, кв. 84 по плана на гр. Мездра.

Гласували: „за” – 3, „против” – 0, „въздържали се” – 11

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение НЕ Е приет!

Включване в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2019 г. в раздел І – Продажби на имоти, т.67

Докладчик: инж. Г. Събков

Решение 741

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС,

РЕШИ:

Дава съгласие да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2019 г. в раздел І – Продажби на имоти, т.67 – общински имот – поземлен имот с идентификатор 47714.500.2136 с площ от 460 кв. м. в урбанизираната територия по КККР на гр. Мездра, одобрена със заповед № РД-18-1097/11.05.2018 г., съгласно АЧОС № 3801 от 03.04.2019 г. и  т. 68 – поземлен имот с идентификатор 47714.500.2137 с площ  от 1000 кв. м. в урбанизираната територия по КККР на гр. Мездра, одобрена със заповед № РД-18-1097/11.05.2018 г., съгласно АЧОС № 3800 от 03.04.2019 г.

Гласували: „за” – 5, „против” – 0, „въздържали се” – 12

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение НЕ Е приет!

Решение за продажба чрез търг с явно наддаване на следните общински имоти в гр. Мездра: п. и с идентификатор 47714.500.2136 с площ от 460 кв. м. и п. и. с идентификатор 47714.500.2137с площ от 1000 кв. м., находящи се на ул. „Ал. Стамболийски“.

Докладчик: инж. Г. Събков

Решение 742

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.36, ал.1, т.1 и чл.52, т.1 от Наредбата за РПУРОбИ,

РЕШИ:

1. Дава съгласие да се продадат чрез търг с явно наддаване следните общински имоти:

1.1 Поземлен имот с идентификатор 47714.500.2136 с площ от 460 кв. м. в урбанизираната територия по КККР на гр. Мездра, одобрена със заповед № РД-18-1097/11.05.2018 г., съгласно АЧОС № 3801 от 03.04.2019 г. с начална тръжна цена в размер на 12 460,00 лв. (дванадесет хиляди четиристотин и шестдесет лв.) без ДДС

1.2 Поземлен имот с идентификатор 47714.500.2137 с площ  от 1000 кв. м. в урбанизираната територия по КККР на гр. Мездра, одобрена със заповед № РД-18-1097/11.05.2018 г., съгласно АЧОС № 3800 от 03.04.2019 г. с начална тръжна цена в размер на 25 600,00 лв. (двадесет и пет хиляди и шестстотин лв.) без ДДС;

2. Упълномощава кмета на общината да организира провеждането на тръжната процедура по реда и условията на Глава осма на  Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет гр. Мездра и сключи договор за продажба на имота.

ПРИЛОЖЕНИЕ:    1. АЧОС № 3801 от 03.04.2019 г. – 1 бр.;

2. АЧОС № 3800 от 03.04.2019 г. – 1 бр.;

3. Данъчна оценка – 2 бр.;

4. Експертна оценка от независим оценител инж. Л. Ангелова 2 бр

Гласували: „за” – 3, „против” – 0, „въздържали се” – 11

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение НЕ Е приет!

Включване на общински имот – с. Ребърково в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество.

Докладчик: инж. Г. Събков

Решение 743

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС,

РЕШИ:

Дава съгласие да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2019 г. в раздел І – Продажби на имоти, т.65- общински имот – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 62390.501.204.2.1 със застроена площ (ЗП) от 50 кв. м. представляващ склад по кадастралната карта на с. Ребърково, одобрена със заповед № РД-18-931/18.12.2017 г., съгласно АЧОС № 3519 от 02.07.2018 г.,

Гласували: „за” – 10, „против” – 0, „въздържали се” – 6

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Приемане на решение за разпореждане с имот – частна общинска собственост – с. Ребърково.

Докладчик: инж. Г. Събков

Решение 744

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.36, ал.1, т.1 и чл.52, т.1 от Наредбата за РПУРОбИ,

РЕШИ:

1. Дава съгласие да се продаде чрез търг с явно наддаване общински имот – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 62390.501.204.2.1 със застроена площ (ЗП) от 50 кв. м., представляващ склад по кадастралната карта на с. Ребърково, одобрена със заповед № РД-18-931/18.12.2017г., съгласно АЧОС № 3519 от 02.07.2018г., с начална тръжна цена в размер на 6800,00 лв.( шест хиляди и осемстотин лв.)

2. Упълномощава кмета на общината да организира провеждането на тръжната процедура по реда и условията на Глава осма на Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет гр. Мездра и сключи договор за продажба на имота.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1.АЧОС № 3519/02.07.2018г. -1бр.;

2.Схема на самостоятелен обект в сграда – 1бр.;

3.Становище на Кмета на с. Ребърково – 1бр.

4.Данъчна оценка – 1 бр.;

5.Експертна оценка от независим оценител инж. Л. Ангелова – 1бр.

Гласували: „за” – 11, „против” – 0, „въздържали се” – 3

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Приемане на решение за разпореждане с имот – частна общинска собственост в гр. Мездра, ул. „А. Стамболийски“ № 92.

Докладчик: инж. Г. Събков

Решение 745

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.36, ал.1, т.1 и чл.52 от Наредбата за РПУРОбИ,

РЕШИ:

1. Дава съгласие да се продаде чрез търг с явно наддаване общински имот, представляващ:

Поземлен имот с идентификатор 47714.500.1300 по КККР, одобрени със Заповед № РД – 18 – 1097/11.05.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК с площ от 1133 кв. м., масивна триетажна сграда с идентификатор 47714.500.1300.1  със ЗП от 352 кв. м. и РЗП – 964,15 кв. м. и сграда на допълващото застрояване на един етаж с идентификатор 47714.500.1300.2 с площ от 20 кв. м., с административен адрес гр. Мездра, ул. „Ал. Стамболийски” № 92 актувани с АЧОС № 3818/02.05.2019 г. с начална тръжна цена в размер на 152 400,00 лв.(сто и петдесет и две хиляди и четиристотин лв.) без ДДС.

2. Упълномощава кмета на общината да организира провеждането на тръжната процедура по реда и условията на Глава осма на Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет гр. Мездра и сключи договор за продажба на имота.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1.АЧОС № 3818 от 02.05.2019г. – 1 бр.;

2.Скица – 1бр.;

3.Данъчна оценка – 1 бр.;

4.Експертна оценка от независим оценител инж. Л. Ангелова – 1бр.

Гласували: „за” – 16, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Приемане на решение за включване в Годишна програма за управление и разпореждане с имоти за 2019 г.

Докладчик: инж. Г. Събков

Решение 746

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 т.5 от ЗОС,

РЕШИ:

I. Дава съгласие да се включат в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2019 г., като се създаде нов раздел VI – Обекти за изграждането на които е необходимо отчуждаване на имоти. В същия да бъдат включени следните имоти, представляващи:

  1. Поземлен имот с идентификатор 24668.13.58 по КККР на с. Дърманци, одобрен със Заповед № РД-18-928/18.12.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с НТП – нива, собственост на наследници на С. Тонов. Засегната площ подлежаща на отчуждаване – 0,617 дка;
  2. Поземлен имот с идентификатор 24668.11.5 по КККР на с. Дърманци, одобрен със Заповед № РД-18-928/18.12.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с НТП – нива, собственост на наследници на Н. Христов и М. Въткова. Засегната площ за отчуждавaне – 0,804 дка;
  3. Поземлен имот с идентификатор 24668.13.28 по КККР на с. Дърманци, одобрен със Заповед № РД-18-928/18.12.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, с НТП – гори и храсти в земеделски земи, Заповед № 15/23.03.2009 г. на ОД „Земеделие“-Враца. Засегната площ за отчуждавaне – 0,803дка;
  4. Поземлен имот с идентификатор 24668.13.32 по КККР на с. Дърманци, одобрен със Заповед № РД-18-928/18.12.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК – селскостопански път. Засегната площ за отчуждавaне – 0,039 дка;
  5. Поземлен имот с идентификатор 24668.11.37 по КККР на с. Дърманци, одобрен със Заповед № РД-18-928/18.12.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с НТП – нива, собственост на „С.Т. Слънчев рай“ ЕООД, с ЕИК 200254196 , представлявано от С. Токяй – управител. Засегната площ за отчуждаване – 0,669 дка;

II. Възлага на Кмета на Община Мездра осъществяването на всички дейности по актуализиране на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Скица – проект № 15-649355-18.07.2019 г. – 1 бр. копие;

2. Скица № 15-649377-18.07.2019 г. – 1 бр. копие;

3. Скица – проект № 15-649304-18.07.2019 г. – 1 бр. копие;

4. Скица – проект № 15-649356-18.07.2019 г. – 1 бр. копие;

5. Скица – проект № 15-648626-18.07.2019 г. – 1 бр. копие;

6. Регистър на имоти в землището на с. Дърманци, общ. Мездра.

Гласували: „за” – 17, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Приемане на решение за включване в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2019г. на общински имот в с. Г. Бешовица.

Докладчик: инж. Г. Събков

Решение 747

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС,

РЕШИ:

Дава съгласие да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2019г. в раздел І – Продажби на имоти, т.66 – общински имот, представляващ 51,84 % ид.ч., отговарящи на 63 кв.м от масивна едноетажна сграда (фурна), находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) V, кв.6, съгласно ПУП-ЗРП на с.Горна Бешовица, одобрен със Заповед № 257/07.06.1995 г. и актувана с АОС № 3813 от 09.04.2019г.

Гласували: „за” – 16, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Приемане на решение да се ликвидира съсобственост чрез продажба на дела на Община Мездра на съсобственика ПК „Труд” гр. Мездра.

Докладчик: инж. Г. Събков

Решение 748

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.45, ал.1, т.2 и ал.3 от Наредбата за РПУРОбИ,

РЕШИ:

1. Дава съгласие да се ликвидира съсобственост чрез продажба на дела на Община Мездра на съсобственика ПК „Труд” гр. Мездра върху общински имот, който възлиза на 51,84 % ид. ч. отговарящи на 63 кв. м от масивна едноетажна сграда (фурна), находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) V, кв.6, съгласно ПУП – ЗРП на с. Горна Бешовица, одобрен със Заповед № 257/07.06.1995 г. и актувана с АОС № 3813 от 09.04.2019г. с пазарна цена в размер на 3600,00 лв.( три хиляди и шестстотин лв.) без ДДС.

2. Упълномощава кмета на общината да сключи договор с ПК „Труд” гр. Мездра, с ЕИК 000173931, адрес на управление гр. Мездра, ул.„ Христо Ботев” № 29, представлявана от  инж. К. Тодоров за ликвидиране на съсобственост чрез продажба на дела на Община Мездра по реда и условията на ЗОС.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. АЧОС № 3813 от 09.04.2019г. – 1 бр.;

2. Скица – 1бр.;

3. Данъчна оценка – 1 бр.;

4. Експертна оценка от независим оценител инж.Л. Ангелова – 1бр.

Гласували: „за” – 17, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Разкриване на услугата „Кризисен център в община Мездра“ като от държавно делегирана дейност.

Докладчик: Н. Савова

Решение 749

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1. т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.36в, ал.3, т.1, чл.36, ал.1 и ал.2, т.4, буква „в” от ППЗСП и чл.18, ал.1 т.3, ал.2 и ал.3 от ЗСП,

РЕШИ:

Дава съгласие за разкриване на социалната услуга „Кризисен център” в община Мездра с доставчик Фондация „Бъдеще и надежда”, като делегирана от държавата дейност.

Гласували: „за” – 17, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Доклад от Временна комисия, назначена от ОбС – Мездра за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели за Районен съд – Мездра с мандат 2020 г. – 2024 г.

Докладчик: Т. Стоянов

Решение 750

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с Решение №717, Протокол №57/05.06.2019 г. на ОбС Мездра,

РЕШИ:

1. Утвърждава посочените в Доклада на временната комисия кандидати за съдебни заседатели към Мездренски районен съд:

Ж. Търнавска, Н. Стаменова, В. Кръстева, М. Стефанова, Г. Стойчева, Б. Иванова, К. Куртева, И. Луканова, Е. Русева и Д. Велчев, И. Христов, Ц. Ангелова, В. Георгиева, Б. Вълчев и М. Неновска.

2. Предлага на общото събрание на Окръжен съд – Враца да избере посочените в т. 1 кандидати за съдебни заседатели в Районен съд Мездра.

3. Възлага на Председателя на ОбС Мездра в тридневен срок от влизане в сила на решението да го изпрати на Окръжен съд Враца, ведно с доклада и протоколите от заседанията, както и всички прилежащи документи на кандидатите.

Гласували: „за” – 17, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Откриване процедура за определяне на съдебни заседатели към Окръжен съд Враца с мандат 2020 – 2024г., определяне правилата за нейното провеждане и създаване на комисия за провеждане на процедурата по избор.

Докладчик: Я. Нинова

Решение 751

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.67, чл.68, чл.68а от Закона за съдебната власт, чл.8 от Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели и писмо Вх. № 2161/05.07.2019 г. от г-жа В. Иванова – зам. на адм. ръководител – зам. председател на Окръжен съд – Враца,

РЕШИ:

Открива процедура за определяне на съдебни заседатели при Окръжен съд гр. Враца при следните Правила:

I. Открива процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2020 г. – 2024 г. за Окръжен съд – Враца и утвърждава следните условия, ред и правила за нейното провеждане:

1. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

1.1. възраст от 21 до 68 години;

1.2. имат настоящ адрес в община Мездра, която попада в рамките на съдебния район на  Окръжен съд – Враца;

1.3. имат завършено най-малко средно образование;

1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; /прилага се свидетелство за съдимост/

1.5. да не страдат от психически заболявания; /удостоверява се с документ/

1.6. да не са съдебни заседатели в друг съд;

1.7. да не са общински съветници от съдебния район на Окръжен съд – Враца;

1.8. да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Окръжен съд – Враца;

1.10. да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

2. Утвърждава образци на документи, както следва:

2.1. заявление за кандидатстване за съдебен заседател, (приложение №1)

2.2. декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ, (приложение №2);

2.3. декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ, (приложение №3);

2.4. писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (приложение №4);

2.5. данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (приложение №5).

3. В срок до 20.09.2019 г., кандидатите за съдебни заседатели в Окръжен съд – Враца, подават в деловодството на Общински съвет – Мездра документите по т.2. от настоящото решение, към което прилагат следните документи:

3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3.3 медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

3.4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

3.5. мотивационно писмо;

3.6. писмено съгласие;

3.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;

3.8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г. /Всеки кандидат за съдебен заседател, роден преди 16 юли, 1973 г.  е длъжен лично да изиска от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия предоставянето на такъв документ. Това става чрез саморъчно попълнено завление. Същото може да бъде изтеглено от сайта на комисията: https://comdos.bg/obsluzhvane-na-grazhdani/blanki

/ Приложение 2/

Заявлението може да бъде изпратено по пощата, с обратна разписка на адрес:

обл. София (столица), общ. Столична, гр. София,

Отдел „Обслужване на граждани“

или сканирано, на електронен адрес: info@comdos.bg

Телефон за връзка: 02 800 45 06

Гласували: „за” – 17, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Утвърждаване на разходи за командировки на Председателя на ОбС Мездра през първото шестмесечие на 2019 година.

Докладчик: Я. Нинова

Решение 752

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната на Министерски съвет, Общински съвет – Мездра,

РЕШИ:

Одобрява разходите за командировки за периода 01 януари – 30 юни, 2019 г. на Председателя на Общински съвет – Мездра в размер на 140,56 лв.;/ сто и четиридесет лв. и петдесет и шест ст./

Гласували: „за” – 17, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Жалба и подписка от живеещите на улиците „Принчовец“ и „Лещака“ в град Мездра ( 136 броя подписи)

Докладчик: А. Йорданов

Решение 753

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА,

РЕШИ:

1. Възлага на Кмета на община Мездра да създаде временна комисия с представители на институции, имащи отношение към поставените проблеми в Жалба с Вх. № 2229/19.08.2019г., а именно:

- Служители на Общинска администрация;

- Представители на Общински съвет:

1. Я. Нинова;

2. И. Тошев;

3. А. Йорданов;

- Представители на МВР;

- Служители от Отдел „Закрила на детето“;

- РИОСВ;

- РЗИ.

2. След проверка на терен на живеещите на ул. „Принчовец“ в град Мездра, в ОбС да се предоставят всички документи, касаещи статута на имотите, постройките в тях и на живеещите там.

3.В срок до 10.09.2019г. в деловодството на ОбС Мездра да бъде представен Доклад с резултатите от работата на комисията и предложение за решение за поставените в жалбата проблеми.

Гласували: „за” – 16, „против” – 0, „въздържали се” – 1

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Питане от групата общински съветници от ПП ГЕРБ.

Докладчик: Вносителите

Разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделски поземлени имоти, включени в концесия за добив на подземни богатства – находище „Требежа“ в землището на с. Горна Кремена .

Докладчик: инж. Г. Събков

Решение 754

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.4, ал.10 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация Община Мездра, при мотиви изложени в докладната записка,

РЕШИ:

1. На основание чл.25, ал.5 и ал.6 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППСОЗЗ дава предварително съгласие за промяна предназначението на п.и. 16256.64.103 в землището на с. Горна Кремена – пасище, публична общинска собственост (АПОС №3874/14.08.2019 г.). за срок от една година.

2. На основание чл. 124б от ЗУТ одобрява плановото задание за изготвяне на проект за подробен устройствен план, обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

3. На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – гр. Мездра разрешава на „БУЛСТОУН“ ЕООД да възложи изработването на подробен устройствен план – проект за подробен устройствен план (план за регулация и застрояване) за промяна предназначението  на земеделски п.и. с идентификатори:

16256.64.103 – пасище, публична общинска собственост  (АПОС №3874/14.08.2019 г.),

част от 16256.64.104 – пасище, публична общинска собственост,

част от 16256.64.105 – пасище, публична общинска собственост,

част от 16256.64.82 – гори и храсти в земеделска земя, частна държавна собственост, в местност „Драг. дол“ в землището на с. Горна Кремена за добив на подземни богатства по концесия, съгласно решение № 454/30.07.2019 г. на Министерски съвет. Реализацията на плана ще се извършва поетапно, като първия етап включва п.и. 16256.64.103.

4. Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ, в изпълнение на изискването на чл.128, ал.6 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

5. Възлага на Кмета на Община Мездра, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, в 7-дневен срок от приемане на настоящето решение да го разгласи с обявление на определените за това места в сградата на Община Мездра и го публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Гласували: „за” – 4, „против” – 2, „въздържали се” – 7

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение НЕ Е приет!

Издаване на запис на заповед от община Мездра в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 06/07/2/0/00118 от 20.11.2017г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за Проект „Реконструкция и рехабилитация на части от уличната мрежа в град Мездра, Община Мездра”, сключен между Община Мездра и ДФ „Земеделие”.

Докладчик: инж. Г. Събков

Решение 755

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,

РЕШИ:

Отменя Решение № 466 от Протокол № 34 от 29.01.2018г. и Решение № 704 от Протокол № 56 от 30.05.2019г.

Гласували: „за” – 17, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Издаване на запис на заповед от община Мездра в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 06/07/2/0/00118 от 20.11.2017г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за Проект „Реконструкция и рехабилитация на части от уличната мрежа в град Мездра, Община Мездра”, сключен между Община Мездра и ДФ „Земеделие”.

Докладчик: инж. Г. Събков

Решение 756

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание: чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 06/07/2/0/00118 от 20.11.2017 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. за Проект „Реконструкция и рехабилитация на части от уличната мрежа в град Мездра, Община Мездра ”, сключен между ДФ „Земеделие” и Община Мездра, със седалище и адрес на управление: гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ № 27, ЕИК по БУЛСТАТ: 000193371, идентификационен номер по ДДС № BG000193371, представлявана от инж. Генади Събков Събков – кмет на Община Мездра,

РЕШИ:

1. Упълномощава кмета на община Мездра да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 929 426,80 лв. (деветстотин двадесет и девет хиляди четиристотин двадесет и шест лева и 80 ст.) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 06/07/2/0/00118 от 20.11.201 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за Проект „Реконструкция и рехабилитация на части от уличната мрежа в град Мездра, Община Мездра ”, сключен между Община Мездра и ДФ „Земеделие”.

2. Упълномощава кмета на община Мездра да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 185 885,36 лв. (сто осемдесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и пет лева и 36 ст.) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС върху стойността на  авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 06/07/2/0/00118 от 20.11.201 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за Проект „Реконструкция и рехабилитация на части от уличната мрежа в град Мездра, Община Мездра ”, сключен между Община Мездра и ДФ „Земеделие”.

3. Възлага на кмета на община Мездра да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 06/07/2/0/00118 от 20.11.2017г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Мездра, проведено на 29.08.2019 г., Протокол № 60, т 30 от дневния ред по доклад № 2238/26.08.2019 г. при кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, 0 „против” и „въздържали се” 0, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет Мездра.

Гласували: „за” – 17, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Приемане на информацията от Доклад от извършена проверка на МБАЛ Мездра ЕООД от Изпълнителна агенция „Медицински одит“

Докладчик: Я. Нинова

Решение757

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.50, ал.1, т.7 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества, както и Констативен протокол от извършена проверка – ИАМН № КП 13-28/23.05.2019 г. на Изпълнителна агенция медицински надзор към Министерството на здравеопазването,

РЕШИ:

1. Приема Констативен протокол от извършена проверка – ИАМН № КП 13-28/23.05.2019 г. на Изпълнителна агенция медицински надзор към Министерството на здравеопазването.

2. Възлага на Председателя на ОбС Мездра в срок до 13.09.2019 г. да изпрати Констативен протокол от извършена проверка – ИАМН № КП 13-28/23.05.2019 г. на Изпълнителна агенция медицински надзор към Министерството на здравеопазването и Доклада на контрольора на МБАЛ Мездра ЕООД относно предварителен контрол на приходни и разходни документи, одобряване и отхвърляне предложения за поемане на задължения и извършване на разходи с Вх. № 2146/25.06.2019 г. на: Окръжна прокуратура Враца и КПКОНПИ за произнасяне по компетентност.

Гласували: „за” – 12, „против” – 1, „въздържали се” – 3

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

ПРОТОКОЛЧИК: (п) ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(Н. Великова) (Я. Нинова)
ЯН/НВ Вярно с оригинала!
Протоколчик: