Протокол № 58/26.06.2019 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приети решения на заседание на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ № 58/26.06.2019 г.

1. Изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „ Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

Докладчик: инж. Г. Събков

Решение 718

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

Разрешава на Кмета на община Мездра да подпише образеца на запис на заповед по договор с регистрационен № от ИСУН BG16RFOP001-2.002-0020 – С01, № РД-02-37-39/08.03.2019 г. за проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в една общинска сграда и четири многофамилни жилищни сгради в град Мездра” в полза на поемателя Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” – главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” в размер на 418 548,19 лв. /четиристотин и осемнадесет хиляди петстотин четиридесет и осем лева и деветнадесет стотинки/, представляващи до 35 % от стойността на предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ(100%) от ОПРР към Бенефициента.

Гласували: „за” – 18, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

2. Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев“ АД Враца.

Докладчик: Я. Нинова

Решение 719

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.233 от ТЗ и Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев“ АД – Враца с Вх. № 2114/03.06.2019 г., на 05.07.2019 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на дружеството, а при липса на кворум да се проведе на 23.07.2019 г. от 10.00 ч.,

РЕШИ:

Дава мандат на упълномощения представител на община Мездра – инж. Г. Събков – кмет на община Мездра , а в негово отсъствие на – С. Илиев – зам. – кмет на общината да гласува по предложения проект за дневен ред на Общото събрание на акционерите  на МБАЛ ”Христо Ботев” АД – гр. Враца както следва:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

Начин на гласуване: ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., заверен от регистриран одитор.

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Начин на гласуване: ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2018 г.

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2018 г.

Начин на гласуване: ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

4. Одобряване на консолидирания ГФО за 2018 г., заверен от регистриран одитор.

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания доклад за дейността за 2018 г., заверен от регистриран одитор.

Начин на гласуване: ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

5. Освобождаване от отговорност на членовете на (съвета на) директорите за дейността им през 2018 г.

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на (съвета на) директорите за дейността им през 2018 г.

Начин на гласуване: ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

6. Избор на регистриран одитор за 2019 г.

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2019 г.

Начин на гласуване: ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

7.

8. Промяна в състава на съвета на директорите.

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите.

Начин на гласуване: ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

9. Определяне на мандата на новоизбрания съвет на директорите.

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

Начин на гласуване: ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

10. Определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в ЛЗ, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000 г. за Условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, като членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите, в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.

Начин на гласуване: ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

11. Промяна в капитала на дружеството.

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

Начин на гласуване: ПРОТИВ

12. Промяна в Устава на дружеството.

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

Начин на гласуване: ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

13. Утвърждаване на Вътрешни правила за организацията при изпълнението на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите за установяване конфликт на интереси.

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите утвърждава Вътрешни правила за организацията при изпълнението на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите за установяване конфликт на интереси.

Начин на гласуване: ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

Гласували: „за” – 17, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

3. Извънредно заседание на А ВиК, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца на 15.07.2019г. от 11:00 часа.

Докладчик: Я. Нинова

Решение 720

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.198 е, ал.5 от Закона за водите и покана с Вх. № 2132/13.06.2019 г.

РЕШИ:

Дава мандат на упълномощения представител на община Мездра – инж. Г. Събков – кмет на община Мездра , а в негово отсъствие на – С. Илиев – зам. – кмет на общината да гласува по предложения проект за дневен ред на Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК ООД – гр. Враца на 15.07.2019г. както следва:

1. Приемане на Решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на АВиК – Враца за 2020 г.

Начин на гласуване: ЗА

Гласували: „за” – 18, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

4. Одобряване на проект за Подробен устройствен план в землището на с. Брусен, община Мездра.

Докладчик: инж. Г. Събков

Решение 721

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, при мотиви, изложени в докладната записка,

РЕШИ:

Одобрява  проект за подробен устройствен план (парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии)  за трасе на линеен обект за изграждане на „Надземен тръбопровод за пренос на компресиран природен газ/метан/“ от поземлен имот с идентификатор № 06598.12.25, през п. и. № 06598.12.16, местност „Брусненски слог“  и п. и. № 06598.12.6, местност „Брусненски слог“ в землището на с. Брусен до поземлен имот с идентификатор № 47714.500.2408 в урбанизираната територия на гр. Мездра.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30- дневен срок от обнародването му.

Гласували: „за” – 18, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

5. Включване на общински имот – с. Върбешница в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество.

Докладчик: инж. Г. Събков

Решение 722

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС

РЕШИ:

Дава съгласие да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2019г. в раздел І – Продажби на имоти, т.63- общински имот, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ, пл.№ 413, кв.25 с площ от 610 кв. м., общинска собственост съгласно ПУП-ЗРП на с. Върбешница,  Заповед № 6/06.01.1996 г., актуван с АОС № 3813 от 09.04.2019г.

Гласували: „за” – 18, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

6. Приемане на решение за разпореждане с имот – частна общинска собственост – с. Върбешница.

Докладчик: инж. Г. Събков

Решение 723

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.36, ал.1, т.1 и чл.52 от Наредбата за РПУРОбИ

РЕШИ:

1. Дава съгласие да се продаде чрез търг с явно наддаване общински имот, представляващ: урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ, пл.№ 413, кв.25 с площ от 610 кв. м., общинска собственост съгласно ПУП-ЗРП на с. Върбешница,  Заповед № 6/06.01.1996г.,  актуван с АОС № 3813 от 09.04.2019г. с начална тръжна цена в размер на 1740,00 лв.(хиляда седемстотин и четиридесет лв.)

2. Упълномощава кмета на общината да организира провеждането на тръжната процедура по реда и условията на Глава осма на  Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет гр. Мездра и сключи договор за продажба на имота.

ПРИЛОЖЕНИЕ:   1. АЧОС № 3813 от 09.04.2019г. – 1 бр.;

2. Скица – 1бр.;

3. Данъчна оценка – 1 бр.;

4. Експертна оценка от независим оценител инж. Л. Ангелова – 1бр.

Гласували: „за” – 18, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

7. Включване общински имот в с. Цаконица в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество.

Докладчик: инж. Г. Събков

Решение 724

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС,

РЕШИ:

Дава съгласие да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2019г. в раздел І – Продажби на имоти, т.64 – общински имот, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ, пл.№ общ, кв.19 с площ от 1130 кв. м., общинска собственост съгласно ПУП-ЗРП на с. Цаконица,  Заповед № 1447/19.05.1931г., актуван с АОС № 3798 от 13.03.2019г.

Гласували: „за” – 18, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

8. Приемане на решение за разпореждане с имот – частна общинска собственост – с. Цаконица.

Докладчик: инж. Г. Събков

Решение 725

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.36, ал.1, т.1 и чл.52 от Наредбата за РПУРОбИ,

РЕШИ:

1. Дава съгласие да се продаде чрез търг с явно наддаване общински имот, представляващ: урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ, пл.№ общ., кв.19 с площ от 1130 кв. м., общинска собственост съгласно ПУП-ЗРП на с. Цаконица,  Заповед № 1447/19.05.1931г.., актуван с АОС № 3798 от 13.03.2019г. с начална тръжна цена в размер на 3040,00 лв.(три хиляди и четиридесет лв.)

2. Упълномощава кмета на общината да организира провеждането на тръжната процедура по реда и условията на Глава осма на  Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет гр. Мездра и сключи договор за продажба на имота.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. АЧОС № 3798 от 13.03.2019г. – 1 бр.;

2. Скица – 1бр.;

3. Данъчна оценка – 1 бр.;

4. Експертна оценка от независим оценител инж. Л. Ангелова – 1бр.

Гласували: „за” – 18, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

ПРОТОКОЛЧИК: (п) ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(Н. Великова) (Я. Нинова)
ЯН/НВ Вярно с оригинала!
Протоколчик: