Протокол № 57/05.06.2019 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приети решения на заседание на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ № 57/05.06.2019 г.

Решение 705

Годишен финансов отчет на „Транс Авто – 2015“ ЕООД за 2018 г.

Докл.: М. Михов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.13, ал.1 т.3 от Наредба за реда за упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества,

РЕШИ:

1. Приема отчета за дейността, отчета на приходите и разходите и счетоводния баланс на „Транс Авто – 2015“ ЕООД за 2018 г.;

2. Освобождава от отговорност Божидар Вълчев – управител на „Транс Авто – 2015“ ЕООД (06.06.2017 г. – 21.12.2018 г.) и Методи Михов – управител на „Транс Авто – 2015“ ЕООД;

3. Печалбата на „Транс Авто – 2015“ ЕООД за 2018 г. да се отнесе за бъдещи инвестиции.

Гласували: „за” – 17, „против” – 0, „въздържали се” – 1

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 706

Годишен финансов отчет на „Мездра Автотранспорт – 2003“ ЕООД за 2018 г.

Докл.: М. Михов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.13, ал.1 т.3 от Наредба за реда за упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества,

РЕШИ:

1. Приема отчета за дейността, отчета на приходите и разходите и счетоводния баланс на „Мездра Автотранспорт – 2003“ ЕООД за 2018 г.;

2. Не освобождава от отговорност Божидар Вълчев – управител на „Мездра Автотранспорт – 2003“ ЕООД (06.06.2017 г. – 21.12.2018 г.) и Методи Михов – управител на „Мездра Автотранспорт – 2003“ ЕООД;

3. Загубата на „Мездра Автотранспорт – 2003“ ЕООД за 2018 г., в размер на 12803,35 лв. да се покрие с печалба от бъдещи периоди.

Гласували: „за” – 17, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 707

Отчет на „ЕКОПРОЕКТ“ ООД за първото тримесечие на 2019 г.

Докл.: инж. Н. Найденов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно чл.4, т.4 от Договора за управление на „Екопроект” ООД,

РЕШИ:

Приема отчета за дейността на „ЕКОПРОЕКТ“ ООД за първото тримесечие на 2019 г.

Гласували: „за” – 20, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 708

Докладна записка от Ю. Денов – РЗВО в община Мездра относно Решение № 630/31.01.2019 г. на ОбС – Мездра.

Докл.: В. Диковска

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА,

РЕШИ:

Утвърждава длъжностите, които имат право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност и за която няма кандидати от съответното населено място, както следва:

- В общинска администрация – вътрешен одитор

Гласували: „за” – 8, „против” – 3, „въздържали се” – 8

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение НЕ Е приет!

Решение 709

Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване за имоти извън границите на урбанизираните територии (ПРЗ), за промяна на предназначението на п. и.№ 063007, местност „Селището“ в землището на с. Боденец, за изграждане на обект „Изграждане на пристройка с жилищно предназначение към съществуваща жилищна сграда“.

Докл.: инж. Г. Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл.4, ал.10 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация Община Мездра, при мотиви изложени в докладната записка,

РЕШИ:

1. Допуска изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване за имоти извън границите на урбанизираните територии (ПРЗ) за промяна на предназначението на п. и. № 063007, местност „Селището“ в землището на с. Боденец, образуван от п. и. № 063006 с идентификатор № 04826.63.6 от одобрената кадастрална карта на землищата на с. Боденец със Заповед № РД-18-9668/ 18.12.2018г за изграждане на обект „Изграждане на пристройка с жилищно предназначение към съществуваща жилищна сграда“.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

ü Подробният устройствен план – план за регулация и застрояване да се разработи съгласно изискванията на Наредба 8/2001 г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

ü Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост – и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ, в изпълнение на изискването на чл.128, ал.6 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване

ü  Възлага на кмета на община Мездра, на основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, в 7-дневен срок от приемане на настоящето решение да го разгласи с обявление на определените за това места в сградата на община Мездра и го публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

ü  Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.

Гласували: „за” – 21, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 710

Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване за имоти извън границите на урбанизираните територии (ПРЗ), за промяна на предназначението на п. и. с идентификатор № 39709.4.79, местност „Габрика“ в землището на с. Крета, за изграждане на обект „Изграждане на сграда за временно обитаване от персонал и съхранение на инвентар“.

Докл.: инж. Г. Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл.4, ал.10 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация Община Мездра, при мотиви изложени в докладната записка

РЕШИ:

 1. Допуска изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване за имоти извън границите на урбанизираните територии  (ПРЗ) за промяна на предназначението на п. и. с идентификатор № 39709.4.79, местност „Габрика“ в землището на с. Крета, за изграждане на обект „Изграждане на сграда за временно обитаване от персонал и съхранение на инвентар“.
 2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

ü   Подробният устройствен план – план за регулация и застрояване да се разработи съгласно изискванията на Наредба № 8/2001 г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

ü  Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост – и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества  по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ, в изпълнение на изискването на чл.128, ал.6 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване

ü  Възлага на кмета на община Мездра, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, в 7-дневен срок от приемане на настоящето решение да го разгласи с обявление на определените за това места в сградата на община Мездра и го публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

ü  Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Гласували: „за” – 21, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 711

Определяне предназначението на новопостроени самостоятелни обекти от Жилищния фонд на община Мездра, находящи се в гр. Мездра, ул. „Св. П. Евтимий“ № 29 б, съгласно чл.34 от Наредбата за условията и редът за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

Докл.: инж. Г. Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.42, ал.2 от ЗОС и чл.34 от Наредбата за условията и редът за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища,

РЕШИ:

1. Дава съгласието си новопостроените самостоятелни обекти от жилищна сграда с идентификатор 47714.500.2022.1, находящи се в гр. Мездра, ул. “Св. Патриарх Евтимий“ № 29б, да бъдат включени в списък на общински ведомствени жилища, съгласно чл. 42, ал.1, т.3 от ЗОС следните самостоятелни обекти:

 • Апартамент № 2 на първи етаж със застроена площ от 63,71 кв. м с идентификатор 47714.500.2022.1.5 и мазе № 2 с площ от 4,71 кв. м , актуван с АЧОС № 3678/15.01.2019 г.;
 • Апартамент № 3 на  втори  етаж със застроена площ  от 62,98 кв. м  с идентификатор 47714.500.2022.1.6 и мазе № 3 с площ от 4,74 кв. м, актуван с АЧОС № 3679/15.01.2019 г.;
 • Апартамент № 9 на трети етаж, със застроена площ от 80,05 кв. м с идентификатор  47714.500.2022.1.7 и мазе № 9 с площ от  3,33 кв. , актуван с АЧОС № 3680/15.01.2019 г.;
 • Апартамент № 14 на  четвърти етаж, със застроена площ от 71,40 кв. м с идентификатор 47714.500.2022.1.8 и мазе № 9 с площ от 3,91 кв.  м. , актуван с АЧОС № 3681/15.01.2019 г.;
 • Апартамент № 17 на пети етаж, със застроена площ от  80,05 кв. м с идентификатор  47714.500.2022.1.9 и мазе № 17 с площ от 4,08 кв. м , актуван с АЧОС № 3682/15.01.2019 г.;

2. Възлага на Кмета на oбщина Мездра осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Копие на АЧОС № 3678/15.01.2019 г.;

2. Копие на АЧОС № 3679/15.01.2019 г.;

3. Копие на АЧОС № 3680/15.01.2019 г.;

4. Копие на АЧОС № 3681/15.01.2019 г.;

5. Копие на АЧОС № 3682/15.01.2019 г.

Гласували: „за” – 17, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 712

Включване в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2019 г.

Докл. инж. Г. Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС,

РЕШИ:

Дава съгласие да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2019г. в нов раздел VІ – Предоставяне на имоти за безвъзмездно управление, т.2 – общински имот, представляващ самостоятелен обект – сграда с идентификатор № 44745.501.268.1 с площ от 180 кв. м. по КККР на с. Люти брод, общ. Мездра, одобрени със Заповед № РД- 18-1629/19.09.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК с адрес на имота с. Люти брод, общ. Мездра, ул. „Станке Димитров” № 4, актуван с АЧОС № 3815 от 17.04.2019 г.

Гласували: „за” – 18, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 713

Приемане на решение за предоставяне на безвъзмездно право на ползване на масивна едноетажна сграда /бивша детска градина/ от Фондация „Проект Северозапад”.

Докл.: инж. Г. Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от ЗОС и чл.36, ал.1, т.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Мездра,

РЕШИ:

1. Дава съгласието си за учредяване на безвъзмездно право на ползване на юридическо лице с нестопанска цел, а именно:

На Фондация „Проект Северозапад” с ЕИК 177118860 със седалище и адрес с. Люти брод, общ. Мездра, ул. „Станке Димитров” № 1, представлявана от Яна Рупева – директор на фондацията на Сграда с идентификатор № 44745.501.268.1 с РЗП 180 кв. м., находяща се в имот с идентификатор 44745.501.268 по КККР на с Люти брод, одобрени със Заповед № РД-18-1629/19.09.2018г. Изпълнителен директор на АГКК съгласно АЧОС № 3815/17.04.2019 г. за срок от 10 години за създаване на социално предприятие с предмет на дейност приготвяне и доставяне на храна.

2. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за учредяване безвъзмездно право на ползване за 10 години с Фондация „Проект Северозапад” с ЕИК 177118860 със седалище и адрес с. Люти брод, общ. Мездра, ул. „Станке Димитров” № 1, представлявана от Яна Рупева – директор.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1.АЧОС № 3815 от 17.04.2019 г. – 1бр.;

2.Скица – 1 бр.;

3.Заявление с № 92.00-167/02.04.2019г. Фондация „Проект Северозапад” представлявана от Я. Рупева- директор

Гласували: „за” – 20, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 714

Включване в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2019 г.

Докл.: инж. Г. Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС,

РЕШИ:

Дава съгласие да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2019г. в раздел І – Продажби на имоти, т.62- общински имот, представляващ  поземлен имот № 39709.4.86, с НТП-друга селскостопанска територия (земеделски труд и отдих) от 0,676 дка, общинска собственост в землището на с. Крета, м. „Габрика”, съгласно ККККР, одобрени със Заповед № РД-18-929/18.12.2017г., актуван с АОС № 3784 от 12.03.2019 г.

Гласували: „за” – 21, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 715

Приемане на решение за разпореждане с имот – частна общинска собственост.

Докл.: инж. Г. Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.36, ал.1, т.1 и чл.52 от Наредбата за РПУРОбИ:

РЕШИ:

1.Дава съгласие да се продаде чрез търг с явно наддаване общински имот, представляващ: поземлен имот № 39709.4.86, с НТП-друга селскостопанска територия (земеделски труд и отдих) от 0,676 дка, общинска собственост в землището на с. Крета, м. „Габрика“, съгласно ККККР, одобрени със Заповед № РД-18-929/18.12.2017г., актуван с АОС № 3784 от 12.03.2019г. с начална тръжна цена в размер на 1420,00 лв.(хиляда четиристотин и двадесет лв.)

2. Упълномощава кмета на общината да организира провеждането на тръжната процедура по реда и условията на Глава осма на Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет гр. Мездра и сключи договор за продажба на имота.

Гласували: „за” – 21, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 716

Приемане на Доклад относно резултатите от дейността на комисията за подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите проектни предложения по програма „Малки местни инициативи – Мездра 2019“.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, в изпълнение на решение №550 от Протокол № 41/28.06.2018 г. на ОбС – Мездра

РЕШИ:

 1. Одобрява за финансиране следните постъпили проектни предложения по Програма „Малки местни инициативи – Мездра 2019”:
 1. Изграждане на зона за отдих на ул. „Бачо Киро“, с. Боденец – 2 968,20 лв.;
 2. Създаване на зрителски сектор на спотрно игрище в с. Игнатица – 4 989, 40 лв.;
 3. Мерки за енергийна ефективност на библиотека в с. Долна Кремена – 3 362, 00 лв.;
 4. Ремонт и преоборудване на детска площадка в кв. „Оданат“ в с. Зверино – 4 925, 40 лв.;
 5. Изграждане на кът за отдих и оформяне на околните пространства в с. Очин дол –   4 910, 00 лв.;
 6. Изграждане на зона за отдих и градинка в парк „Иван Йорданов“ в с. Люти дол – 4 677, 15 лв.;
 7. Създаване на зона за отдих в с. Дърманци – 4 998, 50 лв.

Обща сума за финансиране – 30 830, 65 лв.

 1. Всички документи, съпътстващи изготвянето на скици, разрешения за поставяне и други технически и строителни документи, изготвяни от Общинска администрация, да бъдат изработвани служебно;
 2. Възлага на кмета да осъществи строителен и финансов контрол по изпълнение на проектите.
 3. След изтичане на срока на програмата, кмета да внесе в ОбС отчет за изпълнението им.
 4. При заявен отказ за изпълнение на одобрено проектно предложение, на свое заседание Общински съвет да разгледа и предложи включването на друг от одобрените проекти.

Гласували: „за” – 12, „против” – 1, „въздържали се” – 4

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 717

Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Мездра с мандат 2020 г. – 2024 г., определяне на правилата за нейното провеждане и създаване на комисия за провеждане на процедурата по избора.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21,ал.1, т.1 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт и чл.8, ал.1 от Наредба № 7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет, и във връзка с писмо с наш Вх. № 2047/09.04.2019 г. от Окръжен съд – Враца,

РЕШИ

I. Общински съвет – Мездра открива процедура за определяне на 15 (петнадесет) съдебни заседатели за Районен съд – Мездра с мандат 2020 г. – 2024 г. при следните правила:

Всеки кандидат за съдебен заседател трябва да отговаря на изискванията на чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, а именно:

1. Да е дееспособен български гражданин, който:

- е на възраст от 21 до 68 години;

- има настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

- има завършено най-малко средно образование;

- не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

- не страда от психични заболявания.

2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

- е съдебен заседател в друг съд;

- е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

- участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

- работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или други органи от системата национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

II. Утвърждаване на образци и документи както следва:

- Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Пр. №1);

- Писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (Пр. № 2);

- Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ (Пр. № 3).

III. В срок до 14 юли 2019 г. (включително) кандидатите за съдебни заседатели подават в деловодството на Общински съвет – Мездра, сградата на Общинска администрация Мездра, ул. “Христо Ботев “№ 27, всеки работен ден от 8:00 ч. до 17:00 часа, Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1), ведно със следните документи:

- подробна автобиография, подписана от кандидата;

- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

- данни за лица на две лица, към които общинския съвет да се обръща за препоръки;

- мотивационно писмо;

- писмено съгласие (Приложение №2);

- декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ (Приложение №3);

- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

IV. Създава временна комисия за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели, в следния състав:

Председател: Г. Петрова

Членове:       Я. Нинова;

К. Йотова;

В. Кръстев;

Т. Стоянов.

V. Възлага на Времената комисия:

1. Да извърши проверка на документите на кандидатите, подали заявления за съдебни заседатели за Районен съд – Мездра и да изготви списък на допуснатите до участие кандидати;

2. Да установи служебно обстоятелство по чл.67, ал.1, т.4 от Закона за съдебната власт на подалите документи за съдебни заседатели, както и да изиска от председателя на Районен съд списък на съдебните заседатели, които са били два последователни мандата в същия съд, с оглед проверка на обстоятелствата по чл.69, ал.2 от Закона за съдебната власт.

3. Да публикува на интернет страницата на Община Мездра, раздел Общински съвет, най-малко 14 (четиринадесет дни) преди датата на изслушването по чл.68а от Закона за съдебната власт, списъка на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл.68, ал.3, т.9 от Закона за съдебната власт.

4. Да проведе изслушване на кандидатите, при спазване на изискванията на чл.68а, ал.1 – 3 от Закона за съдебната власт, да изготви протокол от изслушването и състави окончателен доклад за одобрените кандидати, които да публикува на интернет страницата на Община Мездра, и внесе в Общински съвет в седемдневен срок преди гласуването.

VI. Откриването на процедурата за определяне на 15 (петнадесет) съдебни заседатели за Районен съд Мездра с мандат 2020 г. – 2024 г. и правилата за нейното провеждане да се обявяват на интернет страницата на Община Мездра, раздел Общински съвет, местната кабелна телевизия, както и на информационното табло на общината.

Предвид дългата процедура по определяне на съдебни заседатели, с оглед спазване на сроковете, предвидени в Закона за съдебната власт, и предвид обстоятелството, че през настоящата година предстои провеждането на избори за органи на местното самоуправление, на основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

Приложения:

1 .Писмо от Окръжен съд – Враца с наш Вх. № 2047/09.04.2019 г.;

2. Приложение № 1 – Заявление за кандидатстване за съдебен заседател;

3. Приложение № 2 – Писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ;

4. Приложение № 3 – Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ.

Гласували: „за” – 13, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

ПРОТОКОЛЧИК: (п) ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(Н. Великова) (Я. Нинова)
ЯН/НВ Вярно с оригинала!
Протоколчик: