Протокол № 56/30.05.2019 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приети решения на заседание на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ № 56/30.05.2019 г.

Решение 704

Издаване на запис на заповед от община Мездра в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 06/07/2/0/00118 от 20.11.2017г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за Проект „Реконструкция и рехабилитация на части от уличната мрежа в град Мездра, Община Мездра”, сключен между Община Мездра и ДФ „Земеделие”.

Докл.: инж. Г. Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 06/07/2/0/00118 от 20.11.2017г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. за Проект „Реконструкция и рехабилитация на части от уличната мрежа в град Мездра, Община Мездра ”, сключен между ДФ „Земеделие” и Община Мездра, със седалище и адрес на управление: гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ № 27, ЕИК по БУЛСТАТ: 000193371, идентификационен номер по ДДС № BG000193371, представлявана от инж. Генади Събков Събков – кмет на Община Мездра,  Общински съвет Мездра

РЕШИ:

1.  Упълномощава  кмета  на  община Мездра  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  904079,67 лв. (деветстотин и четири хиляди седемдесет и девет лева и 67 ст.) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 06/07/2/0/00118 от 20.11.2017г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за Проект „Реконструкция и рехабилитация на части от уличната мрежа в град Мездра, Община Мездра ”, сключен между Община Мездра и ДФ „Земеделие”.

2. Възлага на кмета на община Мездра да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 06/07/2/0/00118 от 20.11.2017г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Мездра, проведено на 30.05.2019г. ,  Протокол № 56 , т 1 от дневния ред по доклад № 2104 / 23.05.2019г. при кворум от 19 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа „за”, 0 „против” и „въздържали се” 3, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет Мездра.

Гласували: „за” – 13, „против” – 0, „въздържали се” – 3;

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

ПРОТОКОЛЧИК: (п) ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(Н. Великова) (Я. Нинова)
ЯН/НВ Вярно с оригинала!
Протоколчик: