Протокол № 55/25.04.2019 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приети решения на заседание на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ № 55/25.04.2019 г.

Решение 681

Отчети за дейността на читалищата от Община Мездра за 2018 год.

Докл.: инж. Г. Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища,

РЕШИ:

Приема отчетите за дейността и за изразходваните от бюджета средства на читалищата за 2018 год., както следва;

1. Народно Читалище “Просвета 1925 – Мездра” град Мездра

2. Народно Читалище “Просвета 1923 – Боденец” село Боденец

3. Народно Читалище “Светлина – 1931” село Брусен

4. Народно Читалище „Пробуда 1928“ село Върбешница

5. Народно Читалище “Просвета – Г. Кремена – 1897” село Г. Кремена

6. Народно Читалище “Просвета 1897” село Долна Кремена

7. Народно Читалище “Подем – 1926” – село Дърманци

8. Народно Читалище “Хр. Ботев – 1927 – Елисейна” село Елисейна

9. Народно Читалище “Факел 1926” село Зверино

10. Народно Читалище “Искър 2004” село Зли дол

11. Народно Читалище “Никола Йонков Вапцаров – 1919” село Игнатица

12. Народно Читалище “Светлина – 2007” село Крапец

13. Народно Читалище “Наука – 1919” село Лик

14. Народно Читалище “Колката” село Люти брод

15. Народно Читалище “Светлина 1926” село Моравица

16. Народно Читалище “Просвета 1929 – Оселна” село Оселна

17. Народно Читалище “Просвета – Ребърково – 1925” село Ребърково

18. Народно Читалище “Подем – Руска бела –1928” село Руска бела

19. Народно Читалище “Съзнание 1899” село Типченица

20. Народно Читалище “Просвета – 1928” село Царевец

Гласували: „за” – 18, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 682

Отчети за дейността на Народно Читалище “ФАР – 1927” село Люти дол от Община Мездра за 2018 год.

Докл.: инж. Г. Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища,

РЕШИ:

Приема отчета за дейността и за изразходваните от бюджета средства на читалище “ФАР – 1927” село Люти дол за 2018 год.

Гласували: „за” – 4, „против” – 4, „въздържали се” – 9

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение НЕ Е приет!

Решение 683

Отчет за изпълнение на актовете на ОбС – Мездра за периода м. януари – м. март 2019 г.

Докл.: инж. Г. Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.70 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

РЕШИ:

Приема отчета за изпълнение на актовете на ОбС – Мездра за периода м. януари – м. март 2019 г.

Докл.: инж. Г. Събков

Гласували: „за” – 10, „против” – 2, „въздържали се” – 6

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 684

Отчет на изпълнението на Програма „Малки местни инициативи – Мездра – 2018 год.“

Докл.: инж. Г. Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, и в изпълнение на Решение № 573 от Протокол № 43 от 30.08.2018 год.,

РЕШИ:

Приема отчет на изпълнението на Програма „Малки местни инициативи – Мездра – 2018 год.“

Гласували: „за” – 15, „против” – 0, „въздържали се” – 2

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 685

План за заседанията на ОбС Мездра за предстоящото трето тримесечие на 2019 год., разпределен по заседания.

Докл. Я. Нинова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА и чл.51, ал.1 от ПОДОбСНКВОбА,

РЕШИ:

Приема План за заседанията на ОбС Мездра за предстоящото второ тримесечие на 2019 год., разпределен по заседания.

Гласували: „за” – 18, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 686

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

Докл.: инж. Г. Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл.45а от Закона за общинската собственост, чл.21, ал.1, т.8 и 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване на изискванията на чл.75-80 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.8, чл.11, ал.3 и чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове,

РЕШИ:

1. Общински съвет – Мездра приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

2. Възлага на Кмета на Община Мездра осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

Гласували: „за” – 18, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 687

Приемане на програма за закрила на детето, разработена от Комисия за детето – Мездра за 2019 год.

Докл.: К. Нецова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

В изпълнение на чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, приема програма за закрила на детето, разработена от Комисия за детето – Мездра за 2019 год.

РЕШИ:

Общински съвет – Мездра в изпълнение на чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, приема програма за закрила на детето, разработена от Комисия за детето – Мездра за 2019 год.

Гласували: „за” – 18, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 688

Приемане на годишен план за действие за 2020 година по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Мездра 2016 – 2020 г.

Докл.: инж. Г. Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социално подпомагане и чл.36 б, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане,

РЕШИ:

Приема Годишен план за действие за 2020 година по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Мездра 2016 – 2020 г.

Гласували: „за” – 18, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 689

Изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.

Докл.: инж. Г. Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

разрешава на Кмета на община Мездра да подпише образеца на запис на заповед по договор с регистрационен № от ИСУН  BG16RFOP001-5.001-0032 – С01, № РД-02-37-160/13.12.2017 г. за проект „Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства” в полза на поемателя Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” – главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” в размер на 261 219, 25 лв. /двеста шестдесет и една хиляди двеста и деветнадесет лева и двадесет и пет стотинки/, представляващи до 35 % от стойността на предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ(100%) от ОПРР към Бенефициента.

Гласували: „за” – 18, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 690

Ползване на кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на два проекта по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V- A Румъния- България 2014-2020.

Докл.: инж. Г. Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

Общински съвет Мездра на основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и във връзка с чл.3, т.2, чл.5, ал.1, т.5 и чл.17 от Закона за общинския дълг,

РЕШИ:

1. Община Мездра да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проекти:

 • Ø Проект ROBG-452 „Добре дошли в Средновековието“, финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V- A Румъния- България 2014-2020;
 • Ø Проект ROBG-416 „Съвместни усилия срещу природни бедствия“, финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V- A Румъния- България 2014-2020, приоритетна ос 3 “ Безопасен регион“., при следните основни параметри:
  • Максимален размер на дълга – 741746 лв. (седемстотин четиридесет и една хиляди седемстотин четиридесет и шест лева)
  • Валута на дълга – лева
  • Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем
  • Условия за погасяване:

- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 106579/19.09.2018 г., Договор за безвъзмездна финансова помощ № 94728/21.08.2018 г.  и/или от собствени бюджетни средства.

 • Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %
 • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
  • Начин на обезпечение на кредита:

- Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община Мездра, по която постъпват средствата по проект ROBG-452 „Добре дошли в Средновековието“ по Договор за безвъзмездна помощ № 106579/19.09.2018 г.;

- Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община Мездра, по която постъпват средствата по проект ROBG-416 „Съвместни усилия срещу природни бедствия“ по Договор за безвъзмездна помощ № 94728/21.08.2018 г.;

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Мездра, по чл.45, ал.1, т.1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Мездра по чл.52, ал.1, т.1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Мездра да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.

Гласували: „за” – 18, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 691

Годишен финансов отчет за 2018 год. на МБАЛ – МЕЗДРА ЕООД и Бизнес план за 2019 год. на МБАЛ – МЕЗДРА ЕООД.

Докл.: д-р И. Михайлова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.13 ал.1 т.3 от Наредбата за упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества,

РЕШИ:

1. Приема отчета за дейността, отчета за приходите и разходите и счетоводния баланс на „МБАЛ – Мездра” ЕООД за 2018 година.

2. Освобождава от отговорност д-р И. Михайлова – управител на “МБАЛ – Мездра” ЕООД.

3. Печалбата да бъде отнесена за покриване загуби от предходни периоди.

4. Приема Бизнес план за 2019 год. на МБАЛ – МЕЗДРА ЕООД.

Гласували: „за” – 9, „против” – 0, „въздържали се” – 6

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение НЕ Е приет!

Решение 692

Приемане на решение за учредяване на право на строеж на група от 10 броя гаражи в УПИ VІІ, кв.101 В – частна общинска собственост, имот с идентификатор № 47714.500.2023 находящ се в гр. Мездра, ул. „Св. Патриарх Евтимий” № 29, актуван с АЧОС № 3775/25.02.2019 г.

Докл.: инж. Г. Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.4 и чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.36, ал.1, т.4 от Наредбата за РПУРОбИ:

РЕШИ:

1. Дава съгласие да се учреди право на строеж на група гаражи от 10 броя в УПИ VІІ, кв.101 В частна общинска собственост, имот с идентификатор № 47714.500.2023, находящ се в гр. Мездра, ул. „Св. Патриарх Евтимий” № 29, актуван с АЧОС № 3775/25.02.2019г.

2. Да се проведе търг с тайно наддаване за учредяване на право на строеж на:

Група от 10 броя гаражи в УПИ VІІ, кв.101 В частна общинска собственост, имот с идентификатор № 47714.500.2023 находящ се в гр. Мездра, ул. „Св. Патриарх Евтимий” № 29, актуван с АЧОС № 3775/25.02.2019г. – с начална тръжна цена  за отстъпване на право на строеж за един гараж с площ от 18 кв. м. в размер на 495,00 лв. (четиристотин деветдесет и пет лв.), без ДДС.

3. Упълномощава кмета на общината да организира провеждането на тръжната процедура по реда и условията на Глава осма на Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет гр. Мездра и сключи договор за учредяване на право на строеж на група от 10 броя гаражи в УПИ VІІ, кв.101 В.

Гласували: „за” – 17, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 693

Одобряване на проект за Подробен устройствен план (парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии)  „Утвърждаване на трасе за обект – общински път за връзка с ново кръгово кръстовище на път -1 с пътя за с. Дърманци, общ. Мездра“. 

Докл.: инж. Г. Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ,

РЕШИ:

1. Одобрява проект за подробен устройствен план (парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) „ Изграждане на  трасе с цел осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти с идентификатори №№ 24668.1.114 и 24668.1.115  – собственост на „Йотов Стоун“ ЕООД,   №№ 24668.1.113, 24668.11.36 и 24668.11.37 и 24668.1.209– собственост на „С.Т. Слънчев рай“ ЕООД и №№ 24668.1.203 и  24668.1.207 – собственост на С. Токяй, по одобрена със Заповед №РД-18-928/18.12.2017год. Кадастрална карта и кадастрални регистри за с. Дърманци, община Мездра.

2. Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“. На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30 дневен срок от обнародването му. 

Гласували: „за” – 17, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 694

Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване за имоти извън границите на урбанизираните територии  (ПРЗ), за промяна на предназначението на п. и. с идентификатор №62390.51.35, местност „Бранище“ в землището на с. Ребърково, за изграждане на животновъден обект „Ферма за отглеждане на коне“.

Докл.: инж. Г. Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл.4, ал.10 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация Община Мездра,

РЕШИ:

1. Допуска изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване за имоти извън границите на урбанизираните територии  (ПРЗ)  за промяна на предназначението на п. и. с идентификатор №62390.51.35, местност „Бранище“ в землището на с. Ребърково за изграждане на животновъден обект – ферма за отглеждане на коне“.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

3. Подробният устройствен план – план за регулация и застрояване да се разработи съгласно изискванията на Наредба 8/2001 г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

4. Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост – и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества и Министерство на  земеделието и храните – „Държавно лесничейство“,  по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ, в изпълнение на изискването на чл.128, ал.6 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

5. Възлага на Кмета на Община Мездра, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, в 7-дневен срок от приемане на настоящето решение да го разгласи с обявление на определените за това места в сградата на Община Мездра и го публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

6. Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Гласували: „за” – 17, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 695

Разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване  за промяна предназначението  на п. и. с идентификатор №32281.138.128 ,местност „Преслъп“ в землището на с. Игнатица за изграждане на животновъден обект за отглеждане на 30 бр. коне“

Докл.: инж. Г. Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл.4, ал.10 от П р а в и л н и к а за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация Община Мездра,

РЕШИ:

1. Разрешава на Н. П. Христов, да възложи изработването на подробен устройствен план – проект за подробен устройствен план (план за регулация и застрояване) за промяна предназначението  на п. и. с идентификатор №32281.138.128 ,местност „Преслъп“ в землището на с. Игнатица за изграждане на животновъден обект за отглеждане на 30 бр. коне.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

3. При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

4. Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи  и експлоатационните дружества по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ, в изпълнение на изискването на чл.128, ал.6 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

5. Подробният устройствен план – план за регулация и застрояване да се разработи съгласно изискванията на Наредба № 8/2001 г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

6. Възлага на Кмета на Община Мездра, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, в 7-дневен срок от приемане на настоящето решение да го разгласи с обявление на определените за това места в сградата на Община Мездра и го публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

7. Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Гласували: „за” – 17, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 696

Продажба на общински недвижим имот

Докладчик: инж. Г. Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл. 47, ал.1, т.3 от ЗОС и в съответствие с изискванията на чл.28, ал.1, т.2, ал. 2 от Наредбата за условията и редът за установяване на жилищни нужди (НУРУЖННПОбЖ), настаняване под наем и продажба на общински жилища,

РЕШИ:

1.Общиснки съвет – Мездра дава съгласие да се включи:

 • в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост, Раздел I – Продажби, т.61 – Жилищен имот, находящ се в гр. Мездра, ул. „Сердика” №2, ет.5, ап. 501.;
 • в списъка на общинските жилища по чл.2, ал.1 от НУРУЖННПОбЖ от раздел 1 – Общински жилища за настаняване под наем в раздел 4, т.1 – общински жилища за продажба.

2. Дава съгласие за продажба на общински жилищен имот, представляващ самостоятелен обект в сграда – апартамент с идентификатор №47714.500.144.1.501, находящ се в пететажна сграда с площ от 40,52 кв. м., 1,674% прилежащи части от общите части и мазе №501 с площ от 3,60 кв. м., актуван с АЧОС №3774/25.02.2019г., на наемателя Е. Иванова, на пазарна цена в размер на 17300 лв. (седемнадесет хиляди и триста лева) без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на Община Мездра да издаде заповед и сключи договор за продажба на горепосочения жилищен имот.

Гласували: „за” – 15, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 697

Приемане на решение за спортни клубове, ползващи транспортни услуги на ОП „Чистота“ – Мездра.

Докл.: Г. Валентинов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание, чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,

РЕШИ:

Считано от 01.01.2019 год., пътуването на детско юношеските отбори на спортните клубове, извършващи дейност и регистрирани на територията на Община Мездра по ЗЮЛНЦ, за участие в мероприятия в държавните спортни календари на съответните федерации се осъществява за сметка на община Мездра, след предварително писмено подадено заявление до кмета на общината, оказващо часа и мястото на тръгване за мероприятието.

Гласували: „за” – 14, „против” – 0, „въздържали се” – 2

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 698

Докладна записка от Г. Валентинов относно участие на ХК „Локомотив“ – Мездра в „47 Световна купа Интерамния 2019“ Терамо, Италия.

Докл.: Г. Валентинов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,

РЕШИ:

Общински съвет Мездра отпуска целева финансова помощ на ХК „Локомотив“ Мездра в размер на 5600 лв. за участие на отбора М16 в открито световно клубно първенство по хандбал „47 Световна купа Интерамния 2019“,  Терамо, Италия, които средства не са за сметка на полагащата се клубна годишна субсидия.

Гласували: „за” – 14, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 699

Молба от И. Сайков – футболист от ОФК „Локомотив“ Мездра за финансова помощ за покриване разходи по извършена операция.

Докл.: И. Сайков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, и Молба с Вх. № 2070/16.04.2019 г.

РЕШИ:

Отпуска финансова помощ на И. Сайков в размер на 1980.00 лева. Същата да бъде изплатена от предвидените средства в Бюджета,  т.4.3, раздел „Помощи по решение на Общински съвет”.

Гласували: „за” – 12, „против” – 0, „въздържали се” – 4

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 700

Даване на съгласие за приемане на решение за преминаване в управление на Асоциацията по Водоснабдяване и Канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД-Враца, на инвестиции изпълнени през 2018г.

Докл.: инж. Г. Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

I. Приема и одобрява направените на територията на Община Мездра инвестиции през 2018г. на обща стойност 391 489,60лв. без ДДС,  както следва:

№ по ред Наименование на обектите и описание                                                                                       на вида на инвестицията дължина /м/ диаметър Общ

размер на инвестицията

инв.номер Дата на придобиване Местоположение
1 2 3 4 5 6 7 8
Община Мездра
1 Изграждане на сградно водопроводно отклонение  на УЛ.ЙОРДАН ЛЮТИБРОДСКИ 20 35 ф 25 – ф 75 455,61 31.12.2018г. С.ЛЮТИ БРОД
2 Реконструкция на сградно водопроводно отклонение на УЛ.ТРАКИЯ 10 13 ф 25 387,63 31.12.2018г. ГР.МЕЗДРА
3 Реконструкция на сградно водопроводно отклонение на УЛ.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 20 ф 25 709,82 31.12.2018г. С.СТАРО СЕЛО
4 Реконструкция на сградно водопроводно отклонение на УЛ.ВИТИНЯ 20 14 ф 25 114,15 31.12.2018г. С.ГОРНА КРЕМЕНА
5 Реконструкция водопровод на УЛ.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 2 25 ф 25 – ф 90 591,62 31.12.2018г. С.ЦАКОНИЦА
6 Реконструкция на сградно водопроводно отклонение на УЛ.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 30 14 ф 25 267,6 31.12.2018г. С.ЦАРЕВЕЦ
7 Реконструкция на сградно водопроводно отклонение на УЛ.СРЕДНА ГОРА 4 16 ф 50 461,88 31.12.2018г. ГР.МЕЗДРА
8 Реконструкция на сградно водопроводно отклонение на УЛ.БРЕГА 9 6 ф 25 282,95 31.12.2018г. С.СТАРО СЕЛО
9 Реконструкция на  водопровод на УЛ.БАБА ИЛИЙЦА 10 ф 110 544,03 31.12.2018г. С.ЛЮТИ БРОД
10 Реконструкция на водопровод на УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 1А 290 ф 63 2854,56 31.12.2018г. С.ДЪРМАНЦИ
11 Реконструкция водопроводно отклонение местност „РУДИНАТА“ по пътя за с. Тишевица 120 Ф 25 701,77 31.12.2018г. С.ГОРНА КРЕМЕНА
12 Реконструкция водопровод УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 300 Ф 90 13712,89 31.12.2018г. ГР.МЕЗДРА
13 Реконструкция на сградно водопроводно отклонение на УЛ.СТЕФАН КАРАДЖА 15 19 ф 25 – ф 90 472,09 31.12.2018г. ГР.МЕЗДРА
14 Реконструкция водопровод УЛ.СТАРА ПЛАНИНА 940 ф 20 – ф 90 20536,06 31.12.2018г. С.ЗВЕРИНО
15 Реконструкция на сградно водопроводно отклонение на УЛ.ПИРИН 11 15 ф 25 396,69 31.12.2018г. ГР.МЕЗДРА
16 Реконструкция уличен водопровод на УЛ.ЯНКО НИКОЛОВ 3 17 ф 25 323,79 31.12.2018г. С.РЕБЪРКОВО
17 Монтаж на апаратура за автономно захранване на хлораторна помпа в напорен резервоар в с . Горна Кремена 1465,1 31.12.2018г. С.ГОРНА КРЕМЕНА
18 Монтаж на апаратура за автономно захранване на хлораторна помпа Напорен резервоар – с. Очин дол 1 ф 90 1693,53 31.12.2018г. С.ОЧИН ДОЛ
19 Монтаж на регулатор на налягането на довеждащ водопровод местност Пеща, с. Горна Кремена 1377,51 31.12.2018г. С.ГОРНА КРЕМЕНА
20 Монтаж на втори помпен агрегат в ПС Кален 2872,4 31.12.2018г. С.КАЛЕН
21 Реконструкция довеждащ водопровод местност „ГРАДИЩЕТО“,  с.Игнатица 400 ф 90 9541,74 31.12.2018г. С.ИГНАТИЦА
22 Изграждане на водопроводно отклонение за гробищен парк с. Моравица 100 ф 25 249,17 31.12.2018г. С.МОРАВИЦА
23 Реконструкция на уличен водопровод УЛ.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 574 ф 25 – ф 140 20133,71 31.12.2018г. С.ИГНАТИЦА
24 Реконструкция уличен водопровод УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 1 516 ф 25 – ф 90 36739,39 31.12.2018г. С.РУСКА БЕЛА
25 Реконструкция уличен водопровод УЛ.СТОЯН КОЦОВ 465 ф 25 – ф 90 23623,1 31.12.2018г. С.ЕЛИСЕЙ

НА

26 Реконструкция хидроизолация напорен резервоар Моравица 19614,24 31.12.2018г. С.МОРАВИЦА
27 Реконструкция на пожарен хидрант на довеждащ водопровод УЛ.ОБОРИЩЕ , с. Люти дол 940,78 31.12.2018г. С.ЛЮТИ ДОЛ
28 Реконструкция уличен водопровод УЛ.ВАСИЛ КОЛАРОВ 131 ф 25 – ф 140 7425,35 31.12.2018г. С.ИГНАТИЦА
29 Реконструкция на сградно водопроводно отклонение на УЛ.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 52 14 ф 25 446,22 31.12.2018г. С.ЦАРЕВЕЦ
30 Реконструкция уличен водопровод на УЛ.1-ВИ МАЙ и УЛ. ХРИСТО БОТЕВ 405,2 ф 25 – ф 140 17599,17 31.12.2018г. С.ВЪРБЕ

ШНИЦА

31 Реконструкция на довеждащ водопровод за село Типченица местност „Манчово езеро“, с. Люти дол 348 ф 140 17896,59 31.12.2018г. С.ЛЮТИ ДОЛ
32 Реконструкция водопровод  на УЛ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 16 ф 90 1943,46 31.12.2018г. ГР.МЕЗДРА
33 Реконструкция сградно водопроводно отклонение – УЛ.ИВАН ЙОНЧЕВ стопански двор 7 ф 160 2681,7 31.12.2018г. С.ТИПЧЕНИЦА
34 Реконструкция водопровод УЛ.ЛЮЛИН 16 15 ф 75 603,59 31.12.2018г. ГР.МЕЗДРА
35 Реконструкция сградно водопроводно отклонение УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 7 48 ф 32 469,09 31.12.2018г. С.ИГНАТИЦА
36 Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Горна Кремена за село Горна Кремена 65 ф 140 2237,89 31.12.2018г. С.ГОРНА КРЕМЕНА
37 Монтаж на управление на помпен агрегат в ПС Крапец 1998,56 31.12.2018г. С.КРАПЕЦ
38 Изграждане на водопроводно отклонение – УЛ.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 32 50 ф 25 365,51 31.12.2018г. С.ЛИК
39 Изграждане на водопроводно отклонение УЛ.БЯЛО МОРЕ 3 25 ф 25 333,31 31.12.2018г. С.ГОРНА КРЕМЕНА
40 Монтаж на помпен агрегат ПС Руска бяла 3 ф 90 3265,22 31.12.2018г. С.РУСКА БЕЛА
41 Реконструкция сградно водопроводно отклонениеУЛ.ПИРИН 14 20 ф 25 1134,54 31.12.2018г. ГР.МЕЗДРА
42 Монтаж на помпен агрегат в ПС Върбешница 5207,92 31.12.2018г. С.ВЪРБЕ ШНИЦА
43 Реконструкция водопроводно отклонение – УЛ.ДРУЖБА градинката 27 ф 25 186,68 31.12.2018г. ГР.МЕЗДРА
44 Монтаж на трети помпен агрегат  ПС Кален 4085,36 31.12.2018г. С.КАЛЕН
45 Реконструкция хидроизолация на напорен водоем с. Оселна 26295,82 31.12.2018г. С.ОСЕЛНА
46 Монтаж комбиниран водомер – Брусненско шосе 1 – СЕ БОРНЕТЦЕ – БЪЛГАРИЯ 1667,97 31.12.2018г. ГР.МЕЗДРА
47 Монтаж  на дозаторна помпа за обеззаразяване на водата ПС Лик 1566,63 31.12.2018г. С.БРУСЕН
48 Монтиране на дозаторна помпа водоем „Бързия“ 1577,67 31.12.2018г. ГР.МЕЗДРА
49 Монтаж хидрофорна уредба кв. ЛЕЩАКА 1571,62 31.12.2018г. ГР.МЕЗДРА
50 Реконструкция на сградно водопроводно отклонение УЛ.ПРИНЧОВЕЦ 13 26 ф 25 256,9 31.12.2018г. ГР.МЕЗДРА
51 Реконструкция хидроизолация напорен водоем с . Зли дол 14815,11 31.12.2018г. С.ЗЛИ ДОЛ
52 Реконструкция хидроизолация напорен водоем – с. Очин дол 25844,83 31.12.2018г. С.ОЧИН ДОЛ
53 Реконструкция хидроизолация напорен водоем на с. Крапец 36879,71 31.12.2018г. С.КРАПЕЦ
54 Реконструкция хидроизолация напорен водоем – с. Лик 42548,66 31.12.2018г. С.ЛИК
55 Реконструкция хидроизолация напорен водоем – „Бързия“, Мездра 1859,14 31.12.2018г. ГР.МЕЗДРА
56 Реконструкция  сградно водопроводно отклонение УЛ.ИНДУСТРИАЛНА 7 15 ф 63 735,82 31.12.2018г. ГР.МЕЗДРА
57 Реконструкция водопроводно отклонение УЛ.КОСМАТИЦА 24 10 ф 20 268,67 31.12.2018г. С.КАЛЕН
58 Изграждане на ново водопроводно отклонение на УЛ.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 20 ф 25 592,48 31.12.2018г. С.СТАРО СЕЛО
59 Изграждане водопроводна шахта за регулатор за налягане на довеждащ водопровод при Телеугоителен комбинат 2048,3 31.12.2018г. С.ГОРНА КРЕМЕНА
60 Изграждане на ново водопроводно отклонение на УЛ.ЛЕЩАКА 4 6 ф 50 520,87 31.12.2018г. ГР.МЕЗДРА
61 Изграждане на ново водопроводно отклонение УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 38 4 ф 25 164,93 31.12.2018г. С.ДОЛНА КРЕМЕНА
62 Изграждане на ново водопроводно отклонение УЛ.ИСКЪР 2 6 ф 25 519,4 31.12.2018г. ГР.МЕЗДРА
63 Изграждане на ново водопроводно отклонение от каптаж „Пеща“ 3 ф 25 71,36 31.12.2018г. С.ГОРНА КРЕМЕНА
64 Монтаж на водомери на хранителен и тласкателен водопроводи на Черепишки манастир 1185,65 31.12.2018г. С.ЛЮТИ БРОД
65 Монтаж на дистанционно управление на помпи ПС Брусен 132,38 31.12.2018г. С.БРУСЕН
66 Изграждане на водомерна шахта на вход на с. Крета 1421,71 31.12.2018г. С.КРЕТА
ВСИЧКО 6174,2 391489,60

II. Общински съвет-Мездра възлага на Кмета на Община Мездра да подпише приемно-предавателен протокол с „ВиК“ ООД-Враца и след получаване на данъчен документ (фактура) да ги заведе в баланса на Общината като дълготрайни материални активи, след което активите да преминат в управление на асоциацията по ВиК и предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК“ ООД гр. Враца, чрез допълване и/или актуализиране на приложение №1 от договора за изпълнение на дейностите по чл.198о, ал.1 от ЗВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 1. Протокол от 01.03.2019г.;
 2. Копие от писмо с изх.№АВиК-1-(557) от 15.04.2019г./наш вх.№06.00-82/15.04.2019г.;
 3. Финансова обосновка от „ВиК“ ООД гр. Враца – калкулации по обекти и копия от фактури.

Гласували: „за” – 14, „против” – 1, „въздържали се” – 1

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 701

Предложение от Н. Христова и Д. Димитров – общински съветници от ГС „БСП – лява България“ относно присъждане на званието „Почетен гражданин на община Мездра“ на Д. Доков – изтъкнат преподавател и деятел в областта на предучилищното образование и възпитание в област Враца и община Мездра.

Докл.: Д. Димитров

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл.21 ал.1 т.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

Удостоява със званието “Почетен гражданин на град Мездра” г-н Д. Доков – за безспорният му принос за развитието в областта на предучилищното образование и възпитание в област Враца и община Мездра.

Гласували: „за” – 15, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 702

Предложение от Г. Валентинов – общински съветник от Коалиция „Народен съюз“ относно присъждане на званието „Почетен гражданин на община Мездра“  на Е. Йоловски – дългогодишен треньор по хандбал, с голям принос в развитието на спорта в Община Мездра.

Докл.: Г. Валентинов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл.21 ал.1 т.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

Удостоява със званието “Почетен гражданин на град Мездра” г-н Е. Йоловски – за безспорният му принос в спортния живот, усилията да популяризира и утвърди спорта в националния и световен мащаб.

Гласували: „за” – 14, „против” – 0, „въздържали се” – 1

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 703

Предложение от общински съветници от ГС „БСП-лява България” относно присъждане на званието „Почетен гражданин на община Мездра” на Л. Минковски – български художник – живописец.

Докл.: Д. Димитров

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл.21 ал.1 т.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

Удостоява със званието “Почетен гражданин на град Мездра” г-н Л. Минковски – за безспорният му принос за развитието на изкуството и в популяризиране името на град Мездра.

Гласували: „за” – 14, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

ПРОТОКОЛЧИК: (п) ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(Н. Великова) (Я. Нинова)
ЯН/НВ Вярно с оригинала!
Протоколчик: