Протокол № 54/28.03.2019 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приети решения на заседание на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ № 54/28.03.2019 г.

Решение 661

Приемане на Наредба за реда за разпореждане, управление и ползване на спортни обекти – общинска собственост.

Докладчик: инж. Г. Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл.103, ал.2, т.2 от Закона за физическото възпитание и спорта, чл.21, ал.2 от ЗМСМА, при спазване изискванията на чл.75-79 от АПК и чл.11, ал.3 и чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28, ал.1 ЗНА,

РЕШИ:

1. Общински съвет – Мездра отменя Наредбата за реда за разпореждане, управление и ползване на спортни имоти, обекти и съоръжения – общинска собственост, приета с Решение № 392, Протокол № 32/01.03.2010 г., изм. и доп. Решение № 80, Протокол № 51/27.08.2015 г., изм. и доп. с Решение № 589, Протокол 45/25.09.2018 г.

2. Общински съвет – Мездра приема нова Наредба за реда за управление, разпореждане и ползване на спортни обекти – общинска собственост.

3. Възлага на Кмета на Община Мездра осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

Гласували: „за” – 15, „против” – 0, „въздържали се” – 0;

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 662

Отчет за работата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – община Мездра през 2018 година.

Докладчик: Г. Петрова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.7 ал.2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните,

РЕШИ:

Приема Отчет за работата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – община Мездра през 2018 година.

Гласували: „за” – 18, „против” – 0, „въздържали се” – 0;

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 663

Отчет на Програма за опазване на околната среда на община Мездра за 2018г.

Докладчик: инж. Г. Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21 ал.1 т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.79 ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда и в изпълнение на Решение 140 от Протокол № 10/26.05.2016 г. на ОбС – Мездра,

РЕШИ:

Приема отчет на Програма за опазване на околната среда на община Мездра за 2018 година.

Гласували: „за” – 8, „против” – 3, „въздържали се” – 8;

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение НЕ Е приет!

Решение 664

Покана за участие в редовното Общо събрание на „ЕКОПРОЕКТ“ ООД на 02.04.2019г. от 11:00ч.

Докладчик: инж. Н. Найденов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Покана за редовното заседание на Общото събрание на дружество „ЕКОПРОЕКТ“ ООД с Вх. № 1990/12.03.2019 г.

РЕШИ:

1. Упълномощава инж. Г. Събков, а в негово отсъствие Я. Нинова, да представлява Община Мездра на редовното заседание на Общото събрание на Дружество „ЕКОПРОЕКТ“ ООД, което ще се проведе на 02.04.2019 г. от 11:00ч. в гр. Враца, в административната сграда на „Екопроект“ ООД на адреса на управление – Регионално депо за твърди битови отпадъци в м. „Пискавец“, а при непровеждането му, независимо по какви причини, на следващия ден – 03.04.2019 г., от 10:00ч., на същото място, и да гласува по точките от обявения дневен ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред: Отчет на управителя за дейността на дружеството за 2018г.

Проект на решение: ОС на съдружниците приема и одобрява отчета на управителя за дейността на дружеството през 2018 г.

Да гласува: ЗА

По т. 2. от дневния ред: Приемане и одобряване на годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2018г.

Проект на решение: ОС на съдружниците приема и одобрява годишния финансов отчет и баланса на „Екопроект“ ООД, гр. Враца за 2018 г.

Да гласува: ЗА

По т. 3. от дневния ред: Вземане решение за разпределяне печалбата за 2018 г.

Проект на решение: ОС на съдружниците взема решение реализираната за 2018 г. печалба в размер на 1199,10 лв. да не се разпределя като дивидент, а да остане на разположение на дружеството.

Да гласува: ЗА

По т. 4. от дневния ред: Освобождаването на управителя от отговорност за дейността му през 2018 г.

Проект на решение: ОС на съдружниците освобождава управителя на дружеството г-н Начко Кръстев Найденов от отговорност за дейността му през 2018 г.

Да гласува: ЗА

По т. 5. от дневния ред: Представяне на годишен доклад за дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително.

Проект на решение: ОС на съдружниците приема и одобрява доклада за дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително на „Екопроект“ ООД, гр. Враца.

Да гласува: ЗА

По т. 6. от дневния ред: Избор на Управител на дружеството.

Проект на решение: ОС на съдружниците избира за управител на „Екопроект“ ООД гр. Враца г-н Н. Найденов, с ЕГН …………..……, определя възнаграждението му, одобрява предложеният проект на договор за управление и упълномощава участващите в общото събрание представители на съдружниците да подпишат същия от страна на дружеството, като ВЪЗЛОЖИТЕЛ.

Да гласува: ЗА

По т. 7. от дневния ред: Разни

Да гласува: ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

2. Общински съвет – Мездра възлага на представителя на Община Мездра в редовното заседание на Общото събрание на дружество „Екопроект“ ООД – Враца, на следващото заседание на Общинския съвет да запознае общинските съветници с протичането на общото събрание и взетите решения.

Гласували: „за” – 19, „против” – 0, „въздържали се” – 0;

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 665

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Мездра (2014 – 2020 г.) през 2018г.

Докладчик: инж. Г. Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1 т.12 от ЗМСМА, чл.24, ал.4 от Закона за регионалното развитие и чл.91, ал.3 и ал.4 от Правилника за прилагане закона за регионално развитие,

РЕШИ:

 1. Приема Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Мездра (2014-2020 г.) през 2018 г.
 2. Възлага на кмета на Община Мездра осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законообразно изпълнение на решението.

Приложение: Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Мездра (2014-2020 г) през 2018 г.

Гласували: „за” – 8, „против” – 2, „въздържали се” – 9;

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение НЕ Е приет!

Решение 666

Средносрочна бюджетна прогноза на община Мездра за периода 2020 – 2022 г. 

Докладчик: инж. Г. Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.28, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Мездра и във връзка с РМС 52/31.01.2019 г. за бюджетната процедура за 2020 г. и указания дадени от МФ с писмо БЮ 1/08.02.2019 г. за подготовка и представяне на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2020-2022,

РЕШИ:

 1. Приема средносрочната бюджетна прогноза за местни дейности на община Мездра за периода 2020-2022 г. по Приложение 8;
 2. Приема прогнозата на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2020 -2022 г. по Приложение 1;
 3. Приема прогнозата за общинския дълг (включително и намеренията за нов) и разходите за лихви по него за периода 2020-2022 г. по Приложение 6 „г”.

Гласували: „за” – 10, „против” – 2, „въздържали се” – 7;

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение НЕ Е приет!

Решение 667

Даване на съгласие за кандидатстване с проект пред „Социална Закрила“.

Докладчик: инж. Г. Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал., т.23 от ЗМСМА

РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Мездра да кандидатства по Проект пред Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика за отпускане на финансови средства, съгласно чл.27, т.2,3,5 и 6 от Закона за социално подпомагане.

2. Дава съгласие Община Мездра да осигури собствени финансови средства, ресурсна обезпеченост в размер на минимум 10% от общия бюджет на проекта до 3 000,00 лв./три хиляди лв./.

3. Упълномощава кмета на общината – инж. Г. Събков да извърши всички необходими фактически и правни действия свързани с подготовката, представянето и изпълнението на проекта.

Гласували: „за” – 19, „против” – 0, „въздържали се” – 0;

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 668

Обявяване на съвременен биосферен парк по програмата „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО.

Докладчик: инж. Г. Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,

РЕШИ:

1. Дава съгласие за обявяване на съвременен биосферен биосферен парк по Програмата “Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО на територията на общините Ботевград, Мездра, Правец и Роман.

2. Упълномощава кмета на Община Мездра да подпише Декларация за участие на Община Мездра в биосферен парк и формата за номинация пред ЮНЕСКО.

Гласували: „за” – 19, „против” – 0, „въздържали се” – 0;

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 669

Частично или изцяло отписване на задълженията на ЛЗ към община Мездра, натрупани за ползване на ел. енергия.

Докладчик: д-р И. Михайлова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, и във връзка чл.111 „в“ от Закона за задълженията и договорите,

РЕШИ:

Да бъдат отписани задълженията на МБАЛ – Мездра ЕООД към община Мездра по години както следва:

- 2013 г. – 13 862,32 лв.;

- 2014 г. – 16 899,72 лв.;

- 2015 г. –   2 087,07 лв., или общо 32 849,11 лв.

Гласували: „за” – 8, „против” – 0, „въздържали се” – 8;

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение НЕ Е приет!

Решение 670

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА,

РЕШИ:

Да бъдат предприети всички необходими действия по прехвърляне на партидата на името на МБАЛ в срок до 31.05.2019г.

Гласували: „за” – 17, „против” – 2, „въздържали се” – 0;

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 671

Приемане на решение за промяна на характера на собствеността от публична в частна за недвижим имот- УПИ ІІІ, кв.33 с площ от 1340 кв. м. по ПУП- ЗРП на с. Люти брод, одобрен със Заповед № 425/17.11.1990 г., изменен със Заповед № 572/27.08.2012 г. ведно с масивна едноетажна сграда (бивша детска градина) с РЗП 180 кв. м, съгласно АПОС № 1388 от 20.09.2012 г.

Докладчик: инж. Г. Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл.6, ал.1 от ЗОС и чл.5, ал.2 от НРПУРОбИ,

РЕШИ:

1. Дава съгласието си за промяна на характера на собствеността от публична в частна  на недвижим имот – УПИ ІІІ, кв. 33 с площ от 1340 кв. м. по ПУП- ЗРП на с. Люти брод, ведно с масивна едноетажна сграда (бивша детска градина) с РЗП 180 кв. м , съгласно АПОС № 1388 от 20.09.2012 г.

2. След решението служител от отдел „Общинска собственост” да състави нов акт за частна общинска собственост по реда и условията на чл.60, ал.1 от ЗОС;

ПРИЛОЖЕНИЕ:   1. АПОС № 1388/20.09.2018 г. -1 бр.;

2. Скица на имота – 1 бр.;

3. Становище на кмета на с. Люти брод – 1 бр.;

4. Заповед № 7/19.09.2017 г. – 1 бр.

Гласували: „за” – 18, „против” – 0, „въздържали се” – 0;

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 672

Решение за даване на предварително  съгласие за учредяване право на прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и Разрешение за изработване на ПУП.

Докладчик: инж. Г. Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.4, ал.10 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация в Община Мездра,

РЕШИ:

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ дава предварително съгласие за изграждането на трасе на техническата инфраструктура за „Надземен тръбопровод за пренос на компресиран природен газ /метан/ „през п. и. №06598.12.16 и п. и. 06598.12.6, м.“Брусненски слог“ в землището но с. Брусен.

2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – гр. Мездра, разрешава на АСК БУЛ“ ЕООД представлявано от С. Каралийски, да възложи изработването на проект за подробен устройствен план (парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии)  за трасе на линеен обект за изграждане на „Надземен тръбопровод за пренос на компресиран природен газ/метан/“ от поземлен имот с идентификатор № 06598.12.25, през п. и. № 06598.12.16, м. Брусненски слог и п. и. 06598.12.6, местност „Брусненски слог“ в землището на с. Брусен до поземлен имот с идентификатор № 47714.500.2408 в урбанизираната територия на гр. Мездра.

3. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ, в изпълнение на изискването на чл.128, ал.6 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

Подробният устройствен план – план за регулация и застрояване да се разработи съгласно изискванията на Наредба № 8/2001 г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

Възлага на Кмета на Община Мездра, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, в 7-дневен срок от приемане на настоящето решение да го разгласи с обявление на определените за това места в сградата на Община Мездра и го публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Гласували: „за” – 16, „против” – 0, „въздържали се” – 0;

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 673

Разрешение за изработване на проект за ПУП – план за регулация на с. Моравица, община Мездра, в цифров и графичен вид и осигуряване на достъп до данните му чрез информационна система, интегрирана с тази на Агенция по геодезия, картография и кадастър.

Докладчик: инж. Г. Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл.4, ал.10 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Мездра,

РЕШИ:

Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация на с. Моравица, община Мездра, в цифров и графичен вид и осигуряване на достъп до данните му чрез информационна система, интегрирана с тази на Агенция по геодезия, картография и кадастър.

На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ, обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

Общинска администрация да съгласува проекта за подробен устройствен план със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ, в изпълнение на изискването на чл.128, ал.6 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

Подробният устройствен план да се изработи съгласно изискванията на Наредба  № 8/2001 г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

Възлага на Кмета на Община Мездра, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, в 7-дневен срок от приемане на настоящето решение да го разгласи с обявление на определените за това места в сградата на Община Мездра и го публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Гласували: „за” – 7, „против” – 1, „въздържали се” – 10;

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение НЕ Е приет!

Решение 674

Разрешение за изработване на проект за ПУП – план за регулация на с. Руска Бела, община Мездра, в цифров и графичен вид и осигуряване на достъп до данните му чрез информационна система, интегрирана с тази на Агенция по геодезия, картография и кадастър.

Докладчик: инж. Г. Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл.4, ал.10 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация на община Мездра,

РЕШИ:

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация на с. Руска Бела, община Мездра, в цифров и графичен вид и осигуряване на достъп до данните му чрез информационна система, интегрирана с тази на Агенция по геодезия, картография и кадастър.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ, обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

3. При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

4. Общинска администрация да съгласува проекта за подробен устройствен план със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи  и експлоатационни дружества по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ, в изпълнение на изискването на чл.128, ал.6 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

5. Подробният устройствен план да се изработи съгласно изискванията на Наредба  № 8/2001 г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

6. Възлага на Кмета на Община Мездра, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, в 7-дневен срок от приемане на настоящето решение да го разгласи с обявление на определените за това места в сградата на Община Мездра и го публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

7. Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Гласували: „за” – 7, „против” – 0, „въздържали се” – 11;

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение НЕ Е приет!

Решение 675

Разрешение за изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за промяна предназначението на п. и. с идентификатор № 54047.161.232 , местност „Ковачева падина“ в землището на с. Оселна за изграждане на животновъден обект за отглеждане на коне.

Докладчик: инж. Г. Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл.4, ал.10 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация в Община Мездра,

РЕШИ:

Разрешава на Н. Илиев и И. Илиев, да възложи изработването на подробен устройствен план – проект за подробен устройствен план (план за регулация и застрояване) за промяна предназначението на п. и. с идентификатор № 54047.161.232, местност „Ковачева падина“ в землището на с. Оселна за изграждане на животновъден обект за отглеждане на коне.

На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

При изработването на плана да бъдат изпълнени изискванията, които произтичат от разпоредбите на нормативните актове и които имат приложение по отношение на съответната територия.

Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи  и експлоатационните дружества по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ, в изпълнение на изискването на чл.128, ал.6 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

Подробният устройствен план – план за регулация и застрояване да се разработи съгласно изискванията на Наредба № 8/2001 г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

Възлага на Кмета на Община Мездра, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, в 7-дневен срок от приемане на настоящето решение да го разгласи с обявление на определените за това места в сградата на Община Мездра и го публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Гласували: „за” – 18, „против” – 0, „въздържали се” – 0;

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 676

Приемане на решение за разпореждане с имот – покупка на поземлен имот с идентификатор 32281.112.599 с площ 1449 кв. м., съгласно КККР /Кадастрална карта и кадастрални регистри/ на с. Игнатица.

Докладчик: инж. Г. Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.2 от ЗОС и чл.8, ал.1, т.3 от Наредбата за РПУРОбИ,

РЕШИ:

1. Дава съгласие да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2019 г. в Раздел III „Придобиване на имоти“, т. 2 имот частна собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 32281.112.599 , с НТП- нива от 1449 квадратни метра, собственост на К. Луканов в землището на с. Игнатица, местност „Ливадата“, съгласно н. а. № 76, т. І, рег. 574, дело № 30 от 2019 г.;

2. Разрешава Община Мездра да закупи  поземлен имот с идентификатор 32281.112.599, с НТП – нива от 1449 квадратни метра, собственост на К. Луканов , съгласно н. а. № 76, т. І, рег. 574, дело № 30 от 2019 г. при цена в  размер на 1560,00 лв. (хиляда петстотин и шестдесет лева).

3. Упълномощава кмета на общината да предприеме действия за сключване на договор за покупка на недвижимия имот за Община Мездра.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Нотариален акт  № 76, т. І, рег. 574, дело № 30 от 2019 г .;

2. Скица ;

3. Данъчна оценка ;

4. Експертна оценка от независим оценител инж. Л. Ангелова

5. Докладна записка № 10.00-17/11.02.2019 г. от И. Христов – Кмет на с. Игнатица.

Гласували: „за” – 18, „против” – 0, „въздържали се” – 0;

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 677

Предоставяне на земеделски земи от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца)  на собственици по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обн.-ДВ, бр.62 от 2010г.) 

Докладчик: инж. Г. Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ,

РЕШИ:

Предоставя следният земеделски имот от общински поземлен фонд (включен в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственик, установил границите на земеделският имот в съществуващи стари реални граници както следва на:

Имот с идентификатор № 44759.109.91 от 1,102 дка, нива, в м.”Търнев хърт” по КККР /Кадастрална карта и кадастрални регистри/ на с. Люти дол.

За постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на н-ците на П. Лъжовски б. ж. на с. Люти дол;

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Копие на искане на Началника ОбС „Земеделие” гр. Мездра и преписка към нея – 1 бр.;

2. Копие на Заповед № 15 от 23.03.2009 г. на Директора на ОД “Земеделие” гр. Враца – 1 бр.

Гласували: „за” – 18, „против” – 0, „въздържали се” – 0;

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 678

Промяна на Решение 660 от Протокол № 53/11.03.2019г.

Докладчик: инж. Г. Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал.1 т.23 от ЗМСМА,

РЕШИ:

Прави следните промени в Решение 660/11.03.2019 г. за ползване на кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект по ОП „Региони в растеж“:

-  изписването на номера на договора за безвъзмездна помощ от №BG16RFOP001-2.001-0182-C04/25.10.2016 г. да се чете като №BG16RFOP001-2.001-0182-C01/25.10.2016 г. навсякъде в документа.

След направените промени, решението придобива следния окончателен вид:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и във връзка с чл.3, т.2, чл.5, ал.1, т.5 и чл.17 от Закона за общинския дълг,

РЕШИ:

 1. Община Мездра да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Енергийно ефективни мерки в многофамилни жилищни сгради в град Мездра”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос 02 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, схема – процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, при следните основни параметри:
 • Максимален размер на дълга – 357 126 лв. (триста петдесет и седем хиляди сто двадесет и шест лева);
 • Валута на дълга – лева
 • Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
 • Условия за погасяване:

-       Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-          Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0182-C01/25.10.2016 г. и/или от собствени бюджетни средства.

 • Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %
 • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
 • Начин на обезпечение на кредита:

-          Учредяване на залог върху вземанията на Община Мездра по Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-2.001-0182-C01/25.10.2016 г, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

-          Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Мездра, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Мездра по чл.52, ал.1, т.1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Мездра да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.

Гласували: „за” – 15, „против” – 0, „въздържали се” – 0;

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 679

Жалба от В. Захариева управител „РОЯЛ“ ООД.

Докладчик: М. Захариев

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21

В срок от 1 месец кмета на община Мездра да внесе за одобрение в експертния съвет нова схема, в която е включен отпадналия през 2018г. обект на „РОЯЛ“ ООД.

Гласували: „за” – 4, „против” – 3, „въздържали се” – 7;

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение НЕ Е приет!

Решение 680

Избор на контрольор на „МБАЛ Мездра“ ЕООД.

Докладчик: Я. Нинова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

Във връзка с Решение № 643 от Протокол № 51/31.01.2019 г. и Решение № 659 от Протокол № 53/11.03.2019г., на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.144 и чл.145 от Търговския закон, чл.10, ал.1, т.3, чл.13, ал.1, т.5 и ал.2 от Наредба за реда за упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества,

РЕШИ :

1. Избира за контрольор на „МБАЛ – Мездра” ЕООД П. Велков, ЕГН:………………., за срок от 1 /една/ година.

2. Определя месечно възнаграждение на контрольора съгласно чл.5, ал.4 от Наредба за реда за упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества в размер 40% от възнаграждението на управителя на „МБАЛ – Мездра” ЕООД, на основание Договор за възлагане на управление на „МБАЛ – Мездра” ЕООД с д-р И. Михайлова – Тихолова, утвърден с Решение № 613 от Протокол № 48/06.12.2018 г.

3. На основание чл.145 от Търговския закон, контрольорът отговаря имуществено, за причинени на дружеството вреди.

4. Възлага на Кмета на община Мездра да сключи с контрольора, избран в т.1 от настоящото решение, Договор за възлагане контрола на „МБАЛ – Мездра” ЕООД, утвърден от Общински съвет Мездра в срок до 10 дни от влизане в сила на настоящото решение на ОбС.

МОТИВИ: Настоящото решение се взема във връзка с Решение № 643 от Протокол № 51/31.01.2019 г., на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.144 и чл.145 от Търговския закон, чл.10, ал.1, т.3, чл.13, ал.1, т.5 и ал.2 от Наредба за реда за упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества.

Фактическото основание за вземане на решението, произтича от правомощията на Общински съвет Мездра, действащ в качеството си на представител на едноличния собственик  на капитала на търговското дружество да освобождава и избира нов контрольор на търговските дружества, собственост на Община Мездра, в частност на МБАЛ – Мездра ЕООД.

Гласували: „за” – 12, „против” – 4, „въздържали се” – 2;

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

ПРОТОКОЛЧИК: (п) ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(Н. Великова) (Я. Нинова)
ЯН/НВ Вярно с оригинала!
Протоколчик: