Протокол № 53/11.03.2019 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приети решения на заседание на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ № 53/11.03.2019 г.

Решение 659

Утвърждаване Доклад от Председателя на Временна комисия за критерии, документи и договор за възлагане на контрол за избор на контрольор в МБАЛ ЕООД – Мездра

Докладчик: Гергана Петрова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с Решение № 643 от Протокол № 51/31.01.2019 г.,

РЕШИ:

1. Утвърждава представените в Доклада на временната комисия проекти на:

- Обява /Приложение 1/;

- Заявление за участие /Приложение 2/;

- Декларация за несъвместимост /Приложение 3/;

- Договор за възлагане на контрол на МБАЛ – Мездра ЕООД /Приложение 4/;

2. Възлага на Кмета на общината да публикува Обявата на сайта на община Мездра в срок до 14.03.2019г.

3. След изтичане срока за подаване на документи, комисия в състав ръководителите на групи общински съветници в ОбС Мездра да изготви списък, с отговарящите на изискванията в обявата постъпили заявления по реда на тяхното входиране, и да внесе същия с докладна записка за разглеждане и избор на контрольор в ОбС Мездра в срок до 25.03.2019 г.

Гласували: „за” – 16, „против” – 0„въздържали се” – 0;

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 660

Ползване на кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – „ФЛАГ“ ЕАД за изпълнение на проект по ОП „Региони в растеж“.

Докладчик: инж. Генади Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и във връзка с чл.3, т.2, чл.5, ал.1, т.5 и чл.17 от Закона за общинския дълг,

РЕШИ:

1. Община Мездра да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Енергийно ефективни мерки в многофамилни жилищни сгради в град Мездра”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос 02 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, схема – процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, при следните основни параметри:

  • Максимален размер на дълга – 357 126 лв. (триста петдесет и седем хиляди сто двадесет и шест лева);
  • Валута на дълга – лева
  • Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
  • Условия за погасяване:

-       Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-       Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0182-C04/25.10.2016 г. и/или от собствени бюджетни средства.

  • Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %
  • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
  • Начин на обезпечение на кредита:

-          Учредяване на залог върху вземанията на Община Мездра по Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-2.001-0182-C04/25.10.2016 г, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

-          Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община  Мездра, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Мездра по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Мездра да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

Гласували: „за” – 14, „против” – 0, „въздържали се” – 0;

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

ПРОТОКОЛЧИК: (п) ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(Нина Великова) (Яна Нинова)
ЯН/НВ Вярно с оригинала!
Протоколчик: