Протокол № 52/28.02.2019 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приети решения на заседание на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ № 52/28.02.2019 г.

Решение 645

Годишен Отчет 2018 за изпълнение на Програмата за управление на община Мездра за мандат 2015 – 2019 г.

Докладчик: инж. Генади Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21 ал.1 т.24, във връзка с чл.44 ал.5 от ЗМСМА и в изпълнение на Решение 48 от Протокол № 5/28.01.2016 г.

РЕШИ:

Приема годишен отчет – 2018 за изпълнение на Програмата за управление на община Мездра за мандат 2015 – 2019 г.

Гласували: „за” – 8, „против” – 1, „въздържали се” – 4

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение НЕ Е приет!

Решение 646

Анализ на дейността на Районно управление гр. Мездра за периода 01.01. – 31.12.2018г.

Докл.: Красимир Митов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

РЕШИ:

Приема информацията за анализа на дейността на Районно управление гр. Мездра за периода 01.01.- 31.12.2018 г.

Гласували: „за” – 20, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 647

Отчет за дейността на „ЕКОПРОЕКТ” ООД за четвъртото тримесечие на 2018г.

Докл.: инж. Начко Найденов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА,

РЕШИ:

Приема отчет за дейността на „ЕКОПРОЕКТ” ООД за четвъртото тримесечие на 2018 г.

Гласували: „за” – 20, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 648

Приемане на решения за предоставяне за ползване на общински мери, пасища и ливади на територията на Община Мездра през 2019г.

Докладчик: инж. Генади Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.2, т.1 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.25, ал.1, и чл.24а, ал.6, т.4, чл.37и, ал.1, ал.3, чл.37о, ал.1 и ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,

РЕШИ:

1.Определя и дава съгласие за предоставяне на 48 594,887 дка мери и пасища, пасища с храсти и ливади от които 5 183,968 дка за общо ползване и 43410,919 дка за индивидуално ползване за 2019г.

2. Приема:

 • Годишен план за паша на територията на Община Мездра;
 • Списък с данни за регистрираните земеделски стопани и отглежданите от тях животни;
 • Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите на територията на Община Мездра;
 • Данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери, пасища и ливади по населени места;
 • Карти за използването на мерите, пасищата и ливадите по населени места;

3. Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем по реда на чл. 37и ал.1, от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм. Пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се предоставят под наем на лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие“, държавния поземлен фонд и общинския поземлен фонд. Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до шеста категория и до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от седма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.

4. Общото ползване на общински мери и пасища за собственици на пасищни животни с адресна регистрация на територията на Община Мездра е безвъзмездно.

5. Възлага на кмета на общината да назначи комисия, която да определи необходимата за всеки кандидат площ по реда на чл.37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ и разпредели имотите за всяко землище. Въз основа на протоколите на комисиите по чл.37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ и след заплащане на наемната цена кметът на общината да сключи договори за наем. Срок на договорите е 5 стопански години. Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд да се отдадат под наем чрез търг, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Договорите се сключват за една стопанска година.

Останалите след провеждане на търга свободни пасища, мери и ливади се отдават чрез търг на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на закона. Договорите се сключват за една стопанска година.

6. В договора за индивидуално ползване на общински мери, пасища и ливади се разписват правата и задълженията на страните, като задължително се включват следните клаузи:

 • поддържане на пасищата в добро земеделско и екологично състояние;
 • обстоятелството, че сключването на договор за наем не гарантира подпомагането на земеделски производители по схеми и мерки за директни плащания на площ на Общата селскостопанска политика;
 • солидарна отговорност на лицата в случай, че кандидатът е сдружение на животновъди, което не е юридическо лице;
 • осигуряване на противопожарна безопасност;
 • заплащане на наема за ползване на общинските мери, пасища и ливади при подписване на договора;
 • да не се променя начина на трайно ползване на мерите и пасищата и ливадите;
 • да не се ползват мерите, пасищата и ливадите за неземеделски нужди;
 • да не се допуска замърсяването на мерите и пасищата и ливадите с битови, строителни и други отпадъци;
 • да се осигурят прокари за преминаването на тревопасни животни, отглеждани в населеното място;
 • да се предвидят санкции на некоректните ползватели и възможности за предсрочно прекратяване на договора;

Приложения:

 1. Годишен план за паша на територията на Община Мездра за 2019г. (Приложение №1);
 2. Списък с данни за регистрираните земеделски стопани и отглежданите от тях животни за 2019г.  (Приложение № 2);
 3. Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите на територията на Община Мездра за 2019г. (Приложение № 3);
 4. Данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери, пасища и ливади по населени места (Приложение № 4);
 5. Карти за използването на мерите, пасищата и ливадите по населени места (Приложение № 5)

Гласували: „за” – 19, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 649

Избор на временна комисия от ОбС – Мездра за определяне критерии за избор на контрольор в МБАЛ ЕООД – Мездра и изработване проект на договор. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.1 от  ЗМСМА и във връзка с Решение № 643 от Протокол № 51/31.01.2019 г.

РЕШИ:

 1. Определя временна комисия от общински съветници със срок на действие до 15 март 2019 г. в състав:

Председател: Гергана Петрова;

Членове: 1. Д-р Ивайло Тодоров;

2. Десислава Костова;

3. Надежда Йорданова;

4. Мирчо Мирчев.

2.Възлага на временната комисия да определи критерии за избор на контрольор в МБАЛ ЕООД – Мездра и да изработи проект на договор.

3 В срок до 15.03.2019 г. председателят на временната комисия да представи изготвените документи в ОбС за разглеждане.

Гласували: „за” – 17, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 650

Подаване на проектно предложение по Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“ за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“.

Докладчик: инж. Генади Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,

РЕШИ:

Дава съгласие община Мездра да кандидатства по проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.“, Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет 3 – „Придобиване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“, Специфична цел 2 към ИП 3 „Намаляване броя на възрастните и хората с увреждания, настанени в институции чрез предоставяне на социални и здравни услуги в общността, включително услуги за дългосрочна грижа“, Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“.

Гласували: „за” – 20, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 651

Ползване на кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – „ФЛАГ“ ЕАД за изпълнение на проект по ОП „Региони в растеж“.

Докладчик: инж. Генади Събков

ДЗ с Вх. № 1937/08.02.19 г. Ползване на кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – „ФЛАГ“ ЕАД за изпълнение на проект по ОП „Региони в растеж“ да се върне в общинска администрация за окомплектоване. След като се приложат всички документи, да се разгледа на заседание на ОбС.

Гласували: „за” – 11, „против” – 6, „въздържали се” – 2

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 652

Приемане на решение за разпореждане с имот – частна общинска собственост, имот № 501.7, с НТП – друга селскостопанска територия (земеделски труд и отдих) от 0,248 дка, общинска собственост в землището на с. Върбешница, съгласно плана на новообразуваните имоти за м. „Белчов дол“ по § 4 от ЗСПЗЗ.

Докладчик: инж. Генади Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.36, ал.1, т.1 и чл.52 от Наредбата за РПУРОбИ,

РЕШИ:

 1. Дава съгласие да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2019г. общински имот, представляващ: поземлен имот № 501.7, с НТП-друга селскостопанска територия (за земеделски труд и отдих) от 0,248 дка, общинска собственост в землището на с. Върбешница, м.„Белчов дол”, съгласно плана на новообразуваните имоти за м.„Белчов дол” по §4 от ЗСПЗЗ, актуван с АОС № 3457 от 15.01.2018г.;
 2. Да се проведе  търг с явно наддаване за продажба на:

- поземлен имот № 501.7, с НТП-друга селскостопанска територия от 0,248 дка, общинска собственост в м.„Белчов дол”, съгласно плана на новообразуваните имоти за м. „Белчов дол” по §4 от ЗСПЗЗ в землището на с. Върбешница , актуван с АОС № 3457 от 15.01.2018г. – с начална тръжна цена в размер на 523,00 лв.(петстотин и двадесет и три лв.).;

3. Упълномощава кмета на общината да организира провеждането на тръжната процедура по реда и условията на Глава осма на  Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет гр. Мездра и сключи договор за продажба на имота.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1.АЧОС № 3457 от 15.01.2018г. – 1 бр.;

2.Скица – 1бр.;

3.Данъчна оценка – 1 бр.;

4.Експертна оценка от независим оценител инж. Лариса Ангелова

Гласували: „за” – 19, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 653

Предоставяне на земеделски земи от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца)  на собственици по реда на § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обн.-ДВ, бр.62 от 2010г.) 

Докладчик: инж. Генади Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ,

РЕШИ:

Предоставя следният земеделски имот от общински поземлен фонд (включен в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственик, установил границите на земеделският имот в съществуващи стари реални граници както следва на:

Имот № 032023 от 1,691 дка, пасище, мера, в м. ”Трапа” по КВС на с. Боденец, образуван от имот № 000079; за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на н-ците на Цветко Машев Марков б. ж. на с. Боденец;

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Копие на искане на Началника ОбС „Земеделие” гр. Мездра и  преписка към нея – 1 бр.;

2. Копие на Заповед № 15 от 23.03.2009г. на Директора на ОД “Земеделие” гр. Враца – 1 бр.

Гласували: „за” – 19, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 654

Предоставяне на земеделски земи от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца)  на собственици по реда на § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обн.-ДВ, бр.62 от 2010г.) 

Докладчик: инж. Генади Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ,

РЕШИ:

Предоставя следният земеделски имот от общински поземлен фонд (включен в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственик, установил границите на земеделският имот във възстановими стари реални граници както следва на:

 1. Имот № 049074 от 6,067 дка, пасище, мера, в м. ”Кутела” по КВС на с. Царевец, образуван от имот № 000179;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на н-ците на Евгения Митова Петрова б. ж. на гр. Мездра;

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Копие на искане на Началника ОбС „Земеделие” гр. Мездра и  преписка към нея – 1 бр.;

2. Копие на Заповед № 15 от 23.03.2009г. на Директора на ОД “Земеделие”  гр.      Враца – 1 бр.

Гласували: „за” – 18, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 655

Предоставяне на земеделски земи от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца)  на собственици по реда на § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обн.-ДВ, бр.62 от 2010г.) 

Докладчик: инж. Генади Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ,

РЕШИ:

Предоставя следният земеделски имот от общински поземлен фонд (включен в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственик, установил границите на земеделският имот в съществуващи стари реални граници както следва на:

- Имот № 024021 от 3,701 дка, нива, в м.”Тополяка” по КВС на с. Крапец;за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на н-ците на Димитър Николчов Петров б. ж. на с. Крапец;

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Копие на искане на Началника ОбС „Земеделие” гр. Мездра и        преписка към нея – 1 бр.;

2. Копие на Заповед № 15 от 23.03.2009г. на Директора на ОД “Земеделие” гр. Враца – 1 бр.

Гласували: „за” – 19, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 656

Предоставяне на земеделски земи от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца)  на собственици по реда на § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обн.-ДВ, бр.62 от 2010г.) 

Докладчик: инж. Генади Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ,

РЕШИ:

Предоставя следният земеделски имот от общински поземлен фонд (включен в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственик, установил границите на земеделският имот в съществуващи стари реални граници както следва на:

1. Имот № 045035 от 3,132 дка, нива, в м. ”Гробищата” по КВС на с. Ослен Криводол, образуван от имот № 045023;

2. Имот № 027071 от 1,691 дка, нива, в м. ”Белия камък” по КВС на с. Ослен Криводол, образуван от имот № 027070;

3. имот № 035048 от 1,680 дка, ливада, в м. ”Кепавец” по КВС на с. Ослен Криводол, образуван от имот № 027070

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на н-ците на Вълчо Младенов Пеков б. ж. на с. Ослен Криводол;

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Копие на искане на Началника ОбС „Земеделие” гр. Мездра и  преписка към нея – 1 бр.;

2. Копие на Заповед № 15 от 23.03.2009 г. на Директора на ОД  “Земеделие” гр. Враца – 1 бр.

Гласували: „за” – 19, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 657

Предоставяне на земеделски земи от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца)  на собственици по реда на § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обн.-ДВ, бр.62 от 2010г.) 

Докладчик: инж. Генади Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ

РЕШИ:

Предоставя следният земеделски имот от общински поземлен фонд (включен в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственик, установил границите на земеделският имот в съществуващи стари реални граници както следва на:

1. Имот № 017043 от 3,132 дка, нива, в м. ”Лъга” по КВС на с. Ослен Криводол, образуван от имот № 017016;

2. Имот № 023049 от 1,065 дка, нива, в м. ”Край село” по КВС на с. Ослен Криводол, образуван от имот № 023038;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на н-ците на Вълчо Младенов Пеков б. ж. на с. Ослен Криводол;

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Копие на искане на Началника ОбС „Земеделие” гр. Мездра и  преписка към нея – 1 бр.;

2. Копие на Заповед № 15 от 23.03.2009г. на Директора на ОД “Земеделие” гр. Враца – 1 бр.

Гласували: „за” – 19, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 658

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и ДЗ с Вх. № 1926/30.01.2019 г.,

РЕШИ:

Да се изплати на НЧ „ПРОСВЕТА 1925“ Мездра за закупуване на костюми:

-          сума от 2657 лв. от т. 4.3.4 „Средства за реализация на общинска програма за младежта в размер на 5 000 лв.“, заложена в Бюджет 2019, приет с Решение 630 от Протокол №51/31.01.2019 г. на ОбС – Мездра;

-          сума от 1000 лв. от т. 4.4.1 „Читалища в размер на 2 000 лв., за участие в национални и международни изяви“, заложена в Бюджет 2019, приет с Решение 630 от Протокол №51/31.01.2019 г. на ОбС – Мездра.

Гласували: „за” – 15, „против” – 0, „въздържали се” – 2

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

ПРОТОКОЛЧИК: (п) ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(Нина Великова) (Яна Нинова)
ЯН/НВ Вярно с оригинала!
Протоколчик: