ПРОТОКОЛ От заседание на Временна комисия за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели за Районен съд – Мездра с мандат 2020 г. – 2024 г.

ПРОТОКОЛ

От заседание на Временна комисия за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели за Районен съд – Мездра с мандат 2020 г. – 2024 г.

Днес 18.07.2019 г. от 17:00 часа в кабинета на Председателя на Общински съвет – Мездра се проведе заседание на Временна комисия за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели за Районен съд – Мездра с мандат 2020 г. – 2024 г.

Присъстваха: Г. Петрова – Председател на комисията, К. Йотова и Т. Стоянов;

Отсъстващи: В. Кръстев и Я. Нинова;

Кворум: 3 от 5;

Председателят на комисията Г. Петрова откри заседанието със следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Разглеждане на постъпили документи от кандидати за съдебни заседатели.
  2. Допускане на кандидати до изслушване.

По т. 1 от ДР: Членовете на комисията се запознаха с постъпилите документи и констатираха, че в деловодството на Общински съвет Мездра, в определения срок са постъпили 15 броя Заявления от кандидати за съдебни заседатели. Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите документи:

Вх. № 2150/01.07.2019 г. – И. Христов-липсва мотивационно писмо;

Вх. № 2152/02.07.2019 г. – Ж. Търнавска-пълен комплект документи;

Вх. № 2160/05.07.2019 г. – Н. Стаменова- пълен комплект документи;

Вх. № 2167/09.07.2019 г. – В. Кръстева- пълен комплект документи;

Вх. № 2168/09.07.2019 г. – М. Стефанова- пълен комплект документи;

Вх. № 2172/11.07.2019 г.  – Ц. Ангелова- липсва документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на БНА.

Вх. № 2173/11.07.2019 г. – В. Георгиева-липсва документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на БНА.

Вх. № 2175/11.07.2019 г. – Б. Вълчев- липсва мотивационно писмо;

Вх. № 2176/11.07.2019 г. –  Г. Стойчева- пълен комплект документи;

Вх. № 2181/11.07.2019 г.  –  Б. Иванова- пълен комплект документи;

Вх. № 2182/11.07.2019 г.  –  К. Куртева- пълен комплект документи;

Вх. № 2183/12.07.2019 г.  –  И. Луканова- пълен комплект документи;

Вх. № 2184/12.07.2019 г.  –  Е. Русева- пълен комплект документи;

Вх. № 2186/12.07.2019 г.  –  М. Неновска- липсва документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на БНА;

Вх. № 2190/12.07.2019 г.  – Д. Велчев- пълен комплект документи.

По т. 2  Комисията РЕШИ:

  1. Допуска до следващ етап в избора за съдебни заседатели- „Изслушване“ следните кандидати: Ж. Търнавска, Н. Стаменова, В. Кръстева, М. Стефанова,   Г. Стойчева,  Б. Иванова, К. Куртева, И. Луканова, Е. Русева и Д. Велчев;
  2. Указва на И. Христов, Ц. Ангелова, В. Георгиева, Б. Вълчев и М. Неновска, че в седем дневен срок от публикуване на протокола от заседанието на Комисията следва да представят липсващите документи, посочени в обявата. След изтичане на срока Комисията ще се произнесе по допускането им до следващ етап – „Изслушване“.
  3. Изслушването с допуснатите кандидати ще се проведе на 12.08.2019 г. от 17.00 часа в Залата за заседания на Общински съвет.

Настоящият протокол, съдържащ списъка на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи по чл. 71, ал. 3, т. 9 от ЗСВ да се публикуват на интернет страницата на Общинския съвет в три дневен срок.

Поради изчерпване на ДР в 18:50 ч. заседанието беше закрито.

Членове на Временна комисия за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели за Районен съд – Мездра с мандат 2020 г. – 2024 г.:

  1. Г. Петрова   ………………………….
  2. К. Йотова …………………………….
  3. Т. Стоянов……………………………

Документите на кандидатите са на разположение на заинтересованите в деловодството на Общински съвет – Мездра.