Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 25.07.2019г.

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.9, ал.1, т.1 и чл.11, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на заседание Общински съвет Мездра на 25.07.2019 г. (четвъртък) от 16:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала на община Мездра, ет. 4 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. ДЗ с Вх. № 2180/10.07.2019г.Годишен отчет на изпълнението на бюджета на община Мездра за 2018г.

Докл.: инж. Г. Събков

2. ДЗ с Вх. № 2155/02.07.2019г.Отчет за дейността на Общински съвет – Мездра и неговите комисии през периода 01.01. – 30.06.2019г.

Докл.: Я. Нинова

3. ДЗ с Вх. № 2179/11.07.2019г.Отчет за изпълнение на актовете на ОбС – Мездра за периода м. април – м. юни 2019г.

Докл. инж. Г. Събков

4. ДЗ с Вх. № 2154/02.07.2019г.Приемане на план за заседания на Общински съвет Мездра за III-то тримесечие на 2019г.

Докл.: Я. Нинова

5. ДЗ с Вх. № 2191/15.07.2019г.Шестмесечен отчет за изпълнение на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мездра.

Докл.: инж. Г. Събков

6. ДЗ с Вх. № 2188/12.07.2019г.Приемане на решение за одобряване на план-схема за поставяне на монументално-декоративен елемент в общински имот за озеленяване, съгласно чл.56, ал.8 и чл.62, ал.9 от ЗУТ.

Докл.: инж. Г. Събков

7. ДЗ с Вх. № 2193/15.07.2019г. – Включване в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2019 г. в раздел І – Продажби на имоти, т. 67

Докл. инж. Г. Събков

8. ДЗ с Вх. № 2193/15.07.2019г. – Продажба чрез търг с явно наддаване на общински имоти в гр. Мездра.

Докл. инж. Г. Събков

9. ДЗ с Вх. № 2145/24.06.2019г. – Включване на общински имот – с. Ребърково в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество.

Докл.: инж. Г. Събков

10. ДЗ с Вх. № 2145/24.06.2019г. – Приемане на решение за разпореждане с имот – частна общинска собственост – с. Ребърково.

Докл.: инж. Г. Събков

11. ДЗ с Вх. № 2156/02.07.2019 г.Приемане на  решение за разпореждане с имот – частна общинска собственост в град Мездра, ул. „Александър Стамболийски“ № 92.

Докл. инж. Г. Събков

12. ДЗ с Вх. № 2171/10.07.2019г.Разкриване на услугата „Кризисен център в община Мездра“ като от държавно делегирана дейност.

Докл.: Н. Савова

13. ДЗ с Вх. № 2151/01.07.2019г.Докладна от М. Михов – Управител на „Мездра Автотранспорт – 2003“ ЕООД.

Докл.: М. Михов

14. ДЗ с Вх. № 2163/08.07.2019г.Докладна от М. Михов – Управител на „Мездра Автотранспорт – 2003“ ЕООД във връзка с наложителен ремонт на два броя автобуси, за да участват в обществена поръчка за възлагане на специализирани превози за превоз на учащи през учебната 2019-2020г.

Докл.: М. Михов

15. ДЗ с Вх. № 2164/08.07.2019г.Откриване процедура за определяне на съдебни заседатели към Окръжен съд Враца с мандат 2020 – 2024г., определяне правилата за нейното провеждане и създаване на комисия за провеждане на процедурата по избор.

Докл.: Я. Нинова

16. ДЗ с Вх. № 2177/11.07.2019г.Утвърждаване на разходи за командировки на Председателя на ОбС Мездра през първото шестмесечие на 2019 година.

Докл.: Я. Нинова

Д-р Митка Лечева

Зам. председател на

Общински съвет – Мездра