Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 26.06.2019г.

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.9, ал.1, т.1 и чл.11, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на заседание Общински съвет Мездра на 26.06.2019г. (сряда) от 17:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала на община Мездра, ет. 4 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. ДЗ с Вх. № 2122/07.06.2019г. – Относно изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „ Региони в растеж“ 2014 – 2020г.

Докл.: инж. Г. Събков

2. ДЗ с Вх. № 2111/31.05.2019г. – Доклад от Пламен Велков контрольор в „МБАЛ Мездра“ ЕООД, относно предварителен контрол на приходни и разходни документи, одобряване и отхвърляне на предложения за поемане на задължения и извършване на разходи. + ДЗ с Вх. № 2116/04.06.2019г. – Извършена проверка в „МБАЛ Мездра“ ЕООД от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

Докл.: П. Велков

3.ДЗ с Вх. № 2114/03.06.2019г. – Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев“ АД Враца.

Докл.: инж. Г. Събков

4. ДЗ с Вх.№ 2132/13.06.2019г. – Извънредно заседание на Общото събрание на А ВиК, обслужвана от „В и К“ ООД – Враца на 15.07.2019г. от 11:00 ч.

Докл.: инж. Г. Събков

5.ДЗ с Вх. № 2130/13.06.2019г. – Одобряване на проект за Подробен устройствен план в землището на с. Брусен, община Мездра.

Докл.: инж. Г. Събков

6. ДЗ с Вх. № 2098/20.05.2019г. – Включване на общински имот с. Върбешница в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество.

Докл.: инж. Г. Събков

7. ДЗ с Вх. № 2098/20.05.2019г. – Приемане на решение за разпореждане с имот – частна общинска собственост – с. Върбешница.

Докл.: инж. Г. Събков

8. ДЗ с Вх.№ 2099/20.05.2019г. – Включване на общински имот с. Цаконица в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество.

Докл.: инж. Г. Събков

9. ДЗ с Вх.№ 2099/20.05.2019г. - Приемане на решение за разпореждане с имот – частна общинска собственост – с. Цаконица.

Докл.: инж. Г. Събков

ЯНА НИНОВА

Председател на

Общински съвет – Мездра