Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Мездра с мандат 2020 г. – 2024 г., определяне на правилата за нейното провеждане и създаване на комисия за провеждане на процедурата по избора.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

ПРОТОКОЛ № 57/05.06.2019 г.

Решение 717

Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Мездра с мандат 2020 г. – 2024 г., определяне на правилата за нейното провеждане и създаване на комисия за провеждане на процедурата по избора.

Докл.: Я. Нинова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21,ал.1, т.1 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт и чл.8, ал.1 от Наредба № 7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет, и във връзка с писмо с наш Вх. № 2047/09.04.2019 г. от Окръжен съд – Враца,

РЕШИ

I. Общински съвет – Мездра открива процедура за определяне на 15 (петнадесет) съдебни заседатели за Районен съд – Мездра с мандат 2020 г. – 2024 г. при следните правила:

Всеки кандидат за съдебен заседател трябва да отговаря на изискванията на чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, а именно:

1. Да е дееспособен български гражданин, който:

- е на възраст от 21 до 68 години;

- има настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

- има завършено най-малко средно образование;

- не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

- не страда от психични заболявания.

2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

- е съдебен заседател в друг съд;

- е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

- участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

- работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или други органи от системата национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

II. Утвърждаване на образци и документи както следва:

- Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Пр. №1);

- Писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (Пр. № 2);

- Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ (Пр. № 3).

III. В срок до 14 юли 2019 г. (включително) кандидатите за съдебни заседатели подават в деловодството на Общински съвет – Мездра, сградата на Общинска администрация Мездра, ул. “Христо Ботев “№ 27, всеки работен ден от 8:00 ч. до 17:00 часа, Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1), ведно със следните документи:

- подробна автобиография, подписана от кандидата;

- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

- данни за лица на две лица, към които общинския съвет да се обръща за препоръки;

- мотивационно писмо;

- писмено съгласие (Приложение №2);

- декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ (Приложение №3);

- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

IV. Създава временна комисия за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели, в следния състав:

Председател: Г. Петрова

Членове:       Я. Нинова;

К. Йотова;

В. Кръстев;

Т. Стоянов.

V. Възлага на Времената комисия:

1. Да извърши проверка на документите на кандидатите, подали заявления за съдебни заседатели за Районен съд – Мездра и да изготви списък на допуснатите до участие кандидати;

2. Да установи служебно обстоятелство по чл.67, ал.1, т.4 от Закона за съдебната власт на подалите документи за съдебни заседатели, както и да изиска от председателя на Районен съд списък на съдебните заседатели, които са били два последователни мандата в същия съд, с оглед проверка на обстоятелствата по чл.69, ал.2 от Закона за съдебната власт.

3. Да публикува на интернет страницата на Община Мездра, раздел Общински съвет, най-малко 14 (четиринадесет дни) преди датата на изслушването по чл.68а от Закона за съдебната власт, списъка на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл.68, ал.3, т.9 от Закона за съдебната власт.

4. Да проведе изслушване на кандидатите, при спазване на изискванията на чл.68а, ал.1 – 3 от Закона за съдебната власт, да изготви протокол от изслушването и състави окончателен доклад за одобрените кандидати, които да публикува на интернет страницата на Община Мездра, и внесе в Общински съвет в седемдневен срок преди гласуването.

VI. Откриването на процедурата за определяне на 15 (петнадесет) съдебни заседатели за Районен съд Мездра с мандат 2020 г. – 2024 г. и правилата за нейното провеждане да се обявяват на интернет страницата на Община Мездра, раздел Общински съвет, местната кабелна телевизия, както и на информационното табло на общината.

Предвид дългата процедура по определяне на съдебни заседатели, с оглед спазване на сроковете, предвидени в Закона за съдебната власт, и предвид обстоятелството, че през настоящата година предстои провеждането на избори за органи на местното самоуправление, на основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

Приложения:

Prilojeniq_sudebni_zasedateli

1 .Писмо от Окръжен съд – Враца с наш Вх. № 2047/09.04.2019 г.;

2. Приложение № 1 – Заявление за кандидатстване за съдебен заседател;

3. Приложение № 2 – Писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ;

4. Приложение № 3 – Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ.

Гласували: „за” – 13, „против” – 0, „въздържали се” – 0

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Приложение № 1

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

ЗАЯВЛЕНИЕ

От ……………………………………………………………………………………………………..

(име, презиме, фамилия)

ЕГН……………………………..,Телефон за контакт: ………………………………………

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Моля, да бъда допуснат/а до участие в процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Мездра с мандат 2020 г . – 2024 г.

Прилагам следните документи по чл.68, ал.3 от Закона за съдебната власт:

- подробна автобиография;

- нотариално заверено копие от диплома ми за завършено образование;

- медицинско удостоверение, че не страдам от психическо заболяване;

- мотивационно писмо;

- писмено съгласие;

- декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ;

- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.;

- На основание чл.68, ал.3, т.5  посочвам данните за контакт на две лица, към които общинският съвет може да се обръща за препоръки, както следва:

…………………………………………………………………………Тел.:………………….;

…………………………………………………………………………Тел.:…………………..

Информиран/а съм, че предоставените от мен данни, са защитени по смисъла на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и Закона за защита на личните данни и декларирам съгласието си да бъдат обработвани и използвани в обем и по начин само и единствено за целите на настоящата процедура.

С уважение,

Подпис: ……………………..

Име и Фамилия: …………………………..

Дата: ………………………………………..

Приложение № 2

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ

(по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ)

От ………………………………………………………………………… ЕГН ………………

(име, презиме, фамилия)

Настоящ адрес: ………………………………………………………………………………….

Заявявам своето изрично съгласие да участвам в подбора за съдебен заседател за Районен съд – Мездра с мандат 2020 г. – 2024 г.

Информиран/а съм, че предоставените от мен данни, са защитени по смисъла на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и Закона за защита на личните данни и декларирам съгласието си да бъдат обработвани и използвани в обем и по начин само и единствено за целите на настоящата процедура.

С уважение,

Подпис: ……………………………………

Име и Фамилия: …………………………..

Дата: ……………………………………….

Приложение № 3

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

ДЕКЛАРАЦИЯ

(за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ)

От ……………………………………………………………….. ………….ЕГН ……………

(име, презиме, фамилия)

Настоящ адрес: ………………………………………………………………………………….

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

В качеството ми на кандидат за съдебен заседател за Районен съд – Мездра с мандат 2020 г. – 2024 г. за мен липсват обстоятелства по чл.67, ал.3, от Закона за съдебната власт, а именно:

1. Не сам съдебен заседател в друг съд;

2. Не съм общински съветник от съдебния район на Районен съд – Мездра;

3. Не участвам в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с  политически цели;

4. Не работя в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или други органи от системата на национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който съм кандидат за съдебен заседател.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

С уважение,

Подпис: ……………………..

Име и Фамилия: …………………………..

Дата: ………………………………………..