Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 05.06.2019г.

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.9, ал.1, т.1 и чл.11, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на заседание Общински съвет Мездра на 05.06.2019 г. (сряда) от 17:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала на община Мездра, ет. 4 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. ДЗ с Вх. № 2087/09.05.2019 г. – ГФО на „Транс Авто – 2015“ ЕООД за 2018 г.

Докл.: М. Михов

2. ДЗ с Вх. № 2087/09.05.2019 г. – ГФО на „Мездра Автотранспорт – 2003“ ЕООД за 2018 г.

Докл.: М. Михов

3. ДЗ с Вх. № 2077/23.04.2019 г. – Отчет на „ЕКОПРОЕКТ“ ООД за първото тримесечие на 2019 г.

Докл.: инж. Н. Найденов

4. ДЗ с Вх. № 2063/15.04.2019 г. – Докладна записка от Ю. Денов – РЗВО в община Мездра относно Решение № 630/31.01.2019 г. на ОбС – Мездра.

Докл. Ю. Денов

5. ДЗ с Вх. № 2088/10.05.2019 г. – Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване за имоти извън границите на урбанизираните територии (ПРЗ), за промяна на предназначението на п. и. № 063007, местност „Селището“ в землището на с. Боденец, за изграждане на обект „Изграждане на пристройка с жилищно предназначение към съществуваща жилищна сграда“.

Докл. инж. Г. Събков

6. ДЗ с Вх. № 2092/13.05.2019 г. – Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване за имоти извън границите на урбанизираните територии  (ПРЗ), за промяна на предназначението на п. и. с идентификатор №39709.4.79, местност „Габрика“ в землището на с. Крета, за изграждане на обект „Изграждане на сграда за временно обитаване от персонал и съхранение на инвентар“.

Докл. инж. Г. Събков

7. ДЗ с Вх. № 2096/17.05.2019 г. – Определяне предназначението на новопостроени самостоятелни обекти от Жилищния фонд на община Мездра, находящи се в гр. Мездра,  ул. „Св. П. Евтимий“ № 29б, съгласно чл. 34 от Наредбата за условията и редът за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

Докл. инж. Г. Събков

8. ДЗ с Вх. № 2080/24.04.2019 г.Включване в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2019 г.

Докл. инж. Г. Събков

9. ДЗ с Вх. № 2080/24.04.2019 г. – Приемане на решение за предоставяне на безвъзмездно право на ползване на Фондация „Проект Северозапад”.

Докл. инж. Г. Събков

10. ДЗ с Вх. № 2093/14.05.2019 г. – Включване в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2019 г.

Докл. инж. Г. Събков

11. ДЗ с Вх. № 2093/14.05.2019 г. – Приемане на решение за разпореждане с имот – частна общинска собственост.

Докл.: инж. Г. Събков

12. ДЗ с Вх. № 2090/10.05.2019 г. – Приемане на Доклад относно резултатите от дейността на комисията за подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите проектни предложения по програма „Малки местни инициативи – Мездра 2019“.

Докл. инж. Г. Събков

ЯНА НИНОВА

Председател на

Общински съвет – Мездра