Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 28.03.2019г.

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.9, ал.1, т.1 и чл.11, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на заседание Общински съвет Мездра на 28.03.2019 г. (четвъртък) от 17:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала на община Мездра, ет. 4 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. ДЗ с Вх. № 1980/11.03.2019 г. – Приемане на Наредба за реда за разпореждане, управление и ползване на спортни обекти – общинска собственост.

Докладчик: инж. Генади Събков

2. ДЗ с Вх. № 1972/01.03.2019 г. – Отчет за работата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – община Мездра през 2018 година.

Докладчик: Гергана Петрова

3. ДЗ с Вх. №1962/21.02.2019 г. – Отчет на Програма за опазване на околната среда на община Мездра за 2018г.

Докладчик: инж. Генади Събков

4. ДЗ с Вх. № 1990/12.03.2019 г. – Покана за участие в редовното Общо събрание на „ЕКОПРОЕКТ“ ООД на 02.04.2019г. от 11:00ч.

Докладчик: инж. Начко Найденов

5. ДЗ с Вх. № 1987/11.03.2019 г. – Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Мездра (2014 – 2020 г.) през 2018г.

Докладчик: инж. Генади Събков

6. ДЗ с Вх. № 1997/14.03.2019 г. – Средносрочна бюджетна прогноза на община Мездра за периода 2020 – 2022 г.

Докладчик: инж. Генади Събков

7. ДЗ с Вх. № 1989/11.03.2019 г. – Даване на съгласие за кандидатстване с проект пред „Социална Закрила“.

Докладчик: Диана Вутова

8. ДЗ с Вх. № 1966/22.02.2019 г. – Обявяване на съвременен биосферен парк по програмата „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО.

Докладчик: инж. Генади Събков

9. ДЗ с Вх. № 1977/06.03.2019 г. – Частично или изцяло отписване на задълженията на ЛЗ към община Мездра, натрупани за ползване на ел. енергия.

Докладчик: д-р Илиана Михайлова

10. Вх. № 1963/22.02.2019 г. – Приемане на решение за промяна на характера на собствеността от публична в частна за недвижим имот- УПИ ІІІ, кв.33 с площ от 1340 кв. м. по ПУП- ЗРП на с. Люти брод, одобрен със Заповед № 425/17.11.1990 г., изменен със Заповед № 572/27.08.2012 г. ведно с масивна едноетажна сграда (бивша детска градина) с РЗП 180 кв. м, съгласно АПОС № 1388 от 20.09.2012 г.

Докладчик: инж. Генади Събков

11. ДЗ с Вх. № 1983/11.03.2019 г. – Решение за даване на предварително  съгласие за учредяване право на прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и Разрешение за изработване на ПУП.

Докладчик: инж. Генади Събков

12. ДЗ с Вх. № 1986/11.03.2019 г. – Разрешение за изработване на проект за ПУП – план за регулация на с. Моравица, община Мездра, в цифров и графичен вид и осигуряване на достъп до данните му чрез информационна система, интегрирана с тази на Агенция по геодезия, картография и кадастър.

Докладчик: инж. Генади Събков

13. ДЗ с Вх. № 1984/11.03.2019 г. – Разрешение за изработване на проект за ПУП – план за регулация на с. Руска Бела, община Мездра, в цифров и графичен вид и осигуряване на достъп до данните му чрез информационна система, интегрирана с тази на Агенция по геодезия, картография и кадастър.

Докладчик: инж. Генади Събков

14. ДЗ с Вх. № 1985/11.03.2019 г. – Разрешение за изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за промяна предназначението на п. и. с идентификатор № 54047.161.232 , местност „Ковачева падина“ в землището на с. Оселна за изграждане на животновъден обект за отглеждане на коне.

Докладчик: инж. Генади Събков

15. ДЗ с Вх. № 1988/11.03.2019 г. – Приемане на решение за разпореждане с имот – покупка на поземлен имот с идентификатор 32281.112.599 с площ 1449 кв. м., съгласно КККР /Кадастрална карта и кадастрални регистри/ на с. Игнатица.

Докладчик: инж. Генади Събков

16. ДЗ с Вх. № 1994/14.03.2019 г. – Предоставяне на земеделски земи от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственици по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обн.-ДВ, бр.62 от 2010г.)

Докладчик: инж. Генади Събков

17. ДЗ с Вх. № 2003/18.03.2019 г. – Промяна на Решение 660 от Протокол № 53/11.03.2019г.

Докладчик: инж. Генади Събков

18. ДЗ с Вх. № 2008/18.03.2019 г. – Жалба от Вероника Захариева управител „РОЯЛ“ ООД.

Докладчик: Вероника Захариева

19. ДЗ с Вх. № 2021/21.03.2019 г. – Избор на контрольор на „МБАЛ Мездра“ ЕООД.

Докладчик: ръководители на групи ОбС

ЯНА НИНОВА

Председател на

Общински съвет – Мездра