Решение 659 от Протокол № 53/11.03.2019 г. за избор на контрольор на „МБАЛ Мездра“ ЕООД

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

О Б Я В А

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Мездра

На основание чл.10, ал.1, т.3, чл.13, ал.1, т.5 и ал.2 от Наредба за реда за упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества, чл.144 ал.3 от ТЗ  и Решение № 643 от Протокол № 51/31.01.2019 г.

ОБЯВЯВА:

Процедура за подбор по документи за 1 бр. длъжност – „Финансов контрольор” на „МБАЛ – Мездра“ ЕООД – общинско лечебно заведение – еднолично дружество с ограничена отговорност при следните условия:

І. Изисквания към кандидатите:

1. Кандидатите в конкурса следва да отговарят на следните условия:

1.1. Да притежават висше икономическо образование, степен „Магистър“ и имат най-малко пет години трудов и/или осигурителен стаж. Предимство е придобитият стаж в областта на счетоводството, или/и вътрешен и външен одит.

1.2. Да не са лишени с присъда от правото да заемат материалноотчетническа длъжност.

1.3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

ІІ. Необходими документи:

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на лечебното заведение, за което се кандидатства, името на кандидата, адрес и телефон за обратна връзка.

За всяко подадено заявление се издава входящ номер.

Пликът съдържа следните документи:

1. Заявление;

2. Автобиография /европейски формат/;

3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование;

4. Документ за трудов стаж или нотариално заверено копие от трудова книжка;

5. Свидетелство за съдимост;

III. На кандидатите за участие в подбора се предоставя проект на договор за възлагане контрола на лечебното заведение в срок до 21.03.2019 г., в деловодството на Общински съвет гр.Мездра.

IV. Документите се подават в деловодството на Общински съвет гр.Мездра, в срок до 21.03.2019 г., всеки работен ден от 08.00 до 17.00 ч.

Допълнителна информация може да се получи на тел.0910 923 67 – Общински съвет гр.Мездра.