Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 11.03.2019г.

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.9, ал.1, т.1 и чл.11, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на заседание Общински съвет Мездра на 11.03.2019 г. (понеделник) от 16:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала на община Мездра, ет. 4 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. ДЗ с Вх. № 1971/01.03.2019 г. - Утвърждаване Доклад от Председателя на Временна комисия за критерии, документи и договор за възлагане на контрол за избор на контрольор в МБАЛ ЕООД – Мездра

Докладчик: Гергана Петрова

2. ДЗ с Вх. № 1937/08.02.19 г.Ползване на кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – „ФЛАГ“ ЕАД за изпълнение на проект по ОП „Региони в растеж“.

Докладчик: инж. Генади Събков

ЯНА НИНОВА

Председател на

Общински съвет – Мездра