Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 28.02.2019г.

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.9, ал.1, т.1 и чл.11, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на заседание Общински съвет Мездра на 28.02.2019 г. (четвъртък) от 16:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала на община Мездра, ет. 4 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. ДЗ с Вх. № 1929/31.01.2019 г. – Годишен Отчет 2018 за изпълнение на Програмата за управление на община Мездра за мандат 2015 – 2019 г.

Докладчик: инж. Генади Събков

2. ДЗ с Вх. № 1944/12.02.2019 г. – Анализ на дейността на Районно управление гр. Мездра за периода 01.01 – 31.12.2018 г.

Докладчик: Красимир Митов

3. ДЗ с Вх. № 1916/25.01.2019 г. – Отчет за дейността на „ЕКОПРОЕКТ” ООД за второто тримесечие на 2018 г.

Докладчик: инж. Начко Найденов

4. ДЗ с Вх. № 1942/11.02.19 г.Приемане на решения за предоставяне за ползване на общински мери, пасища и ливади на територията на Община Мездра през 2019 г.

Докладчик: инж. Генади Събков

5. ДЗ с Вх. № 1961/20.02.2019 г.Избор на временна комисия от ОбС – Мездра за определяне критерии за избор на контрольор в МБАЛ ЕООД – Мездра и изработване проект на договор.

Докладчик: Вносителите

6. ДЗ с Вх. № 1943/12.02.2019 г. – Подаване на проектно предложение по Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.“ за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“.

Докладчик: инж. Генади Събков

7. ДЗ с Вх. № 1937/08.02.19 г.Ползване на кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – „ФЛАГ“ ЕАД за изпълнение на проект по ОП „Региони в растеж“.

Докладчик: инж. Генади Събков

8. ДЗ с Вх. № 1941/11.02.19 г. - Приемане на решение за разпореждане с имот – частна общинска собственост, имот № 501.7, с НТП – друга селскостопанска територия (земеделски труд и отдих) от 0,248 дка, общинска собственост в землището на с. Върбешница, съгласно плана на новообразуваните имоти за м. „Белчов дол“ по § 4 от ЗСПЗЗ.

Докладчик: инж. Генади Събков

9. ДЗ с Вх. № 1951/19.02.2019 г. – Предоставяне на земеделски земи от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца) на собственици по реда на § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обн.-ДВ, бр.62 от 2010г.)

Докладчик: инж. Генади Събков

10. ДЗ с Вх. № 1952/19.02.2019 г. – Предоставяне на земеделски земи от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца)  на собственици по реда на § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обн.-ДВ, бр.62 от 2010г.)

Докладчик: инж. Генади Събков

11. ДЗ с Вх. № 1953/19.02.2019 г. – Предоставяне на земеделски земи от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца)  на собственици по реда на § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обн.-ДВ, бр.62 от 2010г.)

Докладчик: инж. Генади Събков

12. ДЗ с Вх. № 1954/19.02.2019 г. – Предоставяне на земеделски земи от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца)  на собственици по реда на § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обн.-ДВ, бр.62 от 2010г.)

Докладчик: инж. Генади Събков

13. ДЗ с Вх. № 1955/19.02.2019 г. – Предоставяне на земеделски земи от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца)  на собственици по реда на § 27, ал.2, т.1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обн.-ДВ, бр.62 от 2010г.)

Докладчик: инж. Генади Събков

14. ДЗ с Вх № 1924/29.01.2019 г. Питане от Ивайло Цолов Тошев – общински съветник.

ЯНА НИНОВА

Председател на

Общински съвет – Мездра