О Т Ч Е Т ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г.

О Т Ч Е Т

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА

от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г.

1. Основание

Дейността на общинските съвети като органи на местното самоуправление се осъществява съгласно Конституцията на Република България, „Закон за местното самоуправление и местната администрация”, „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация”, „Европейска харта за местно самоуправление”. Съгласно чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Oбщинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно Oтчет за дейността на Oбщинския съвет и на неговите комисии. В изпълнение на цитираното основание предлагам на вниманието на общинските съветници отчет за периода от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г., който ще е втори отчет за 2018 година и шести за мандат 2015-2019 г.

2. Дейност на Общински съвет

Заседанията на Общинския съвет за периода 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г. са проведени съгласно изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Пет дни преди провеждане на заседанията, обществеността е информирана чрез съобщения с обявен дневен ред, дата, час и място на провеждане на заседанията. Съобщенията са поставени на определените за това места на хартиен носител и са публикувани на интернет страницата на Общината. За отчитания период Общински съвет Мездра проведе 8 открити заседания, на които прие 71 решения, от които положителна подкрепа са получили 61, а 10 не са подкрепени.

Всички решения на Общинския съвет са взети с изискуемото от закона мнозинство и начин на гласуване. Преписи от протоколите са изпратени на областния управител, кмета на общината и Районна прокуратура в срока, съгласно чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

За отчетния период Общинският съвет проведе своите заседания открити. Всеки акт на Общинския съвет е разгласен на населението чрез средствата за масово осведомяване в Общината, на интернет страницата на Общината и поставен на хартиен носител на информационното табло в сградата на Общината.

В правомощията си и на основание чл.21 от ЗМСМА Общински съвет Мездра на своите редовни заседания прие:

 • Протокол 42/26.07.2018 г., Решения 557568, от които:

–       Приема се отчета за дейността на ОбС Мездра през първото шестмесечие на 2018г.;

–       Безвъзмездно прехвърля имоти в полза на Държавата;

–       Удостояване със звание „Почетен гражданин на град Мездра“ проф. Петър Петров;

 • Протокол 43/30.08.2018 г., Решения 569 586, от които :

–       Не приема уточнен годишен план на бюджета за 2017г. по прихода и разхода, по функции и дейности;

–       Не приема информацията за текущото изпълнение на бюджета на община Мездра за първото полугодие на 2018г.;

–       Приема направените компенсирани промени по прихода на приетия бюджет на 2018г.

 • Протокол 44/11.09.2018 г., Решение 587, а именно:

–       Да се изработи проект на изменение на общ устройствен план за територията на община Мездра, за частта обхващаща землището на с. Дърманци.

 • Протокол 45/25.09.2018 г., Решения 588 590, от които:

–       Утвърждаване на изключения от минималния брой от ученици в самостоятелни и слети паралелки за учебната 2018 – 2019г.;

 • Протокол 46/19.10. 2018 г., Решения 591 – 603, от които:

–       Не осигурява допълнително финансиране на ОУ „Васил Кънчов“ с. Моравица;

–       Приема нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мездра;

 • Протокол 47/13.11.2018 г., Решение 604 – 605;

–       Приемане проект на предложение на община Мездра за безвъзмездна помощ по ОП „Региони в растеж“;

 • Протокол 48/29.11. 2018 г. Решения 606 – 618, от които:

–       Не приема Програма за подпомагане на малкия и среден бизнес в община Мездра;

–       Приема нова Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговска, увеселителна, рекламно – информационна и други обслужващи дейности на територията на община Мездра;

 • Протокол 49/07.12. 2018 г.

–       Свикано заседание на ОбС по искане на 1/3 от общинските съветници. Поради липса на изискуем кворум, заседанието не се провежда.

 • Протокол 50/20.12. 2018 г. Решения 619 – 627, от което:

–       Не дава съгласие община Мездра да поеме дългосрочен дълг за рефинансиране на заем;

–       Приема вътрешни компенсирани промени на капиталовите разходи на община Мездра за 2018г.;

–       Приема и одобрява за 2019г. на план – сметка за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;

Общинският съвет прие и други решения от своята компетентност.

Чрез Председателя на ОбС Мездра за отчетения период са зададени 7 питания от общински съветници към кмета на общината.

Общо отсъствия на общински съветници от заседания на ОбС – 32.

Отсъствия на общински съветници от заседания на ОбС както следва:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ Брой заседания
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
8
Име, Презиме, Фамилия Отсъствия за периода 01.07.2018 – 31.12.2018 г.
1 Ивайло Цолов Тошев 2
2 Катя Ангелова Йотова 1
3 Каролина Симеонова Кьолер 2
4 Димчо Динов Йотов 3
5 Ивайло Тошев Тодоров 3
6 Наталия Иванова Луканова 2
7 Мирослав Иванов Аспарухов 2
8 Гергана Руменова Петрова 2
9 Николинка Владимирова Кътовска 2
10 Мирчо Маринов Мирчев 1
11 Ангел Борисов Йорданов 2
12 Тошко Стоянов Стоянов 1
13 Огнян Христов Петров 2
14 Георги Валентинов Иванов 4
15 Яна Венелинова Нинова 1
16 Венелин Димитров Кръстев 2

За някои от направените отсъствия са предоставени от общинските съветници съответните оправдателни документи – болничен лист или уведомление за отсъствие по уважителни причини.

За отсъствията от заседания на Общинския съвет и заседания на постоянните комисии възнагражденията на общинските съветници са преизчислени на основание чл.21 от ПОДОбСНКВОбА.

3. Дейност на постоянните комисии

Три дни преди провеждане на заседанието на съответната постоянна комисия, членовете й са информирани чрез съобщение с обявен дневен ред, дата, час и място на провеждане на заседанието. Съобщенията са изпратени по електронната поща на съветниците и те са допълнително известени по телефона.

За периода 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г. са проведени общо 38 открити заседания на постоянните комисии на ОбС, на които са разгледани над 250 документа, внесени от кмета на Общината, председателя на Общинския съвет, съветници и граждани, от които:

 • жалби – 14 ;
 • молби и заявления – 17 ;
 • протест – 3 ;
 • питания – 7;
 • декларации – 2;
 • сигнали – 4.

Към ОбС Мездра работят 7 постоянни комисии, а именно:

Финанси и бюджет/ФБ/

Проведени заседания: 7

Обсъдени въпроси: 37

Длъжност Име Презиме Фамилия Присъствия Отсъствия
Предс.: Десислава Цветомирова Костова 6 1
Зам.предс. Наталия Христова Цветкова 7 0
Членове: Надежда Илиева Йорданова 6 1
Николинка Владимирова Кътовска 5 2
Огнян Христов Петров 4 3
Гергана Руменова Петрова 6 1
Митка Георгиева Лечева 6 1
Каролина Симеонова Кьолер 4 3
Мирослав Иванов Аспарухов 1 3
Венелин Димитров Кръстев 6 1
Димчо Динов Йотов 0 4

Стопански дейности, общинска собственост и европейска интеграция/СДОСЕИ/

Проведени заседания: 7

Обсъдени въпроси: 51

Длъжност Име Презиме Фамилия Присъствия Отсъствия
Предс.: Д-р Ивайло Тодоров 7 0
Зам.предс Николинка Владимирова Кътовска 6 1
Членове: Георги Валентинов Иванов 4 3
Катя Йотова 5 2
Гергана Руменова Петрова 6 1
Надежда Илиева Йорданова 7 0
Данаил Стефчов Димитров 7 0
Мирчо Маринов Мирчев 6 1
Тошко Стоянов Стоянов 7 0

Устройство на територията, опазване на околната среда и инфраструктурата /УТООСИ/

Проведени заседания: 8

Обсъдени въпроси: 30

Длъжност Име Презиме Фамилия Присъствия Отсъствия
Предс.: Гергана Руменова Петрова 6 2
Зам.предс Мирчо Маринов Мирчев 7 1
Членове: Димчо Динов Йотов 1 7
Георги Валентинов Иванов 5 3
Ивайло Цолов Тошев 7 1
Наталия Христова Цветкова 8 0
Каролина Симеонова Кьолер 5 3
Николинка Владимирова Кътовска 7 1
Наталия Иванова Луканова 5 3
Катя Ангелова Йотова 8 0
Венелин Димитров Кръстев 5 3
д-р Митка Георгиева Лечева 7 1
Десислава Цветомирова Костова 6 2

Образование, култура, наука, спорт, туризъм и младежки дейности /ОКНСТМД/

Проведени заседания: 6

Обсъдени въпроси: 19

Длъжност Име Презиме Фамилия Присъствия Отсъствия
Предс.: Наталия Христова Цветкова 6 0
Зам.предс Мирослав Иванов Аспарухов 3 3
Членове: Георги Валентинов Иванов 5 1
Огнян Христов Петров 4 2
д-р Ивайло Тошев Тодоров 5 1
Надежда Илиева Йорданова 6 0
Катя Ангелова Йотова 5 1
Каролина Симеонова Кьолер 3 3
Тошко Стоянов Стоянов 6 0
Данаил Стефчов Димитров 6 0

Здравеопазване и социална политика /ЗСП/

Проведени заседания: 5

Обсъдени въпроси: 24

Длъжност Име Презиме Фамилия Присъствия Отсъствия
Предс.: д-р Митка Георгиева Лечева 4 1
Зам.предс д-р Ивайло Тошев Тодоров 4 1
Членове: Ангел Борисов Йорданов 5 0
Десислава Цветомирова Костова 3 2
Данаил Стефчов Димитров 4 1
Наталия Иванова Луканова 4 1
Тошко Стоянов Стоянов 5 0

Сигурност, опазване на обществения ред и граждански права /СООРГП/

Проведени заседания: 3

Обсъдени въпроси: 11

Длъжност Име Презиме Фамилия Присъствия Отсъствия
Предс.: Ивайло Цолов Тошев 2 1
Зам.предс Мирослав Иванов Аспарухов 1 2
Членове: Огнян Христов Петров 1 2
Ангел Борисов Йорданов 3 0
Яна Венелинова Нинова 3 0

Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси/ПУКИ/

Проведени заседания: 2

Обсъдени въпроси: 0

Длъжност Име Презиме Фамилия Присъствия Отсъствия
Предс.: Венелин Димитров Кръстев 2 0
Членове: Димчо Динов Йотов 0 2
Ивайло Цолов Тошев 2 0
Ангел Борисов Йорданов 2 0
Мирчо Маринов Мирчев 2 0
Наталия Иванова Луканова 1 1

Общо отсъствия на общински съветници от заседания на ПК – 80

Вносителите на материалите и Кмета на общината са информирани за всяко от становищата на постоянните комисии. За внесените за разглеждане на заседание, Общинският съвет е взел съответното решение.

4. Членство на съветници от ОбС Мездра в Национални сдружения и асоциации

 • В ПК към НСОРБ членуват:

–       Яна Нинова-ПК по образованието, науката, въпросите на децата, младежта и спорта;

–       Ивайло Тодоров-ПК по здравеопазване;

–       Георги Валентинов-ПК по земеделие, гори, селските и планински райони;

–       Георги Валентинов-ПК по икономическа политика, енергетика и туризъм.

 • В НАПОС членува:

–       Яна Нинова - Председател на ОбС Мездра. Член на УС на НАПОС и координатор на Председателите на общински съвети в област Враца.

5. Участия на съветници в заседания и съвети извън ОбС:

–       Участие на заседание на постоянна комисия към НСОРБ – Герана Петрова, Десислава Костова, Георги Валентинов и Яна Нинова, Мирчо Мирчев, Ангел Йорданов, Венелин Кръстев;

–       Участие в Годишна среща на местните власти – Яна Нинова, Георги Валентинов, Данаил Димитров, Ангел Йорданов, Ивайло Тошев, Наталия Луканова и Мирчо Мирчев.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

В изпълнение на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, предоставям настоящата информация за сведение на всички общински съветници, на кмета на общината и на общинската администрация, а така също и на гражданите на Община Мездра.

Дата: 09.01.2019 г.

гр. Мездра

Вносител:…………………………………………………………..

Председател на ОбС Мездра Яна Нинова