Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 31.01.2019г.

П О К А Н А

Във връзка с чл.45, ал.7, на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.9, ал.1, т.1 и чл.11, ал.1, т.1от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на заседание Общински съвет Мездра на 31.01.2019 г.(четвъртък) от 17:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала на община Мездра, ет. 4 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. ДЗ с Вх. № 1911/23.01.2019 г. – Молба от Тихомир Борисов за отпускане на еднократна финансова помощ по Решение на Общински съвет – Мездра за животоспасяващо лечение на Радоцвята Димитрова

Докладчик: Тихомир Борисов

2. ДЗ с Вх. № 1899/17.01.2019г. – Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинската собственост за 2019 г.

Докладчик: инж. Генади Събков

3. ДЗ с Вх. № 1895/16.01.2019 г. – Приемане бюджета на община Мездра за 2019г.

Докладчик: инж. Генади Събков

4. ДЗ с Вх. № 1878/09.01.2019 г. – Отчет за дейността на Общински съвет Мездра и неговите комисии за периода от 01.07.2018г. до 31.12.2018г.

Докладчик: Яна Нинова

5. ДЗ с Вх. № 1892/15.01.2019 г. Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет Мездра за периода м. октомври – м. декември 2018г.

Докладчик: инж. Генади Събков

6. ДЗ с Вх. № 1858/04.01.2019г. – Приемане на план за заседанията на Общински съвет – Мездра за I-во тримесечие на 2019 г.

Докладчик: Яна Нинова

7. ДЗ с Вх. № 1863/07.01.2019г. – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Мездра.

Докладчик: инж. Генади Събков

8. ДЗ с Вх. № 1877/09.01.2019 г. – Определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на община Мездра, утвърждаване на ред и условия за разпределението на общия брой автомобили между превозвачите и определяне на минимална цена за километър пробег.

Докладчик: инж. Генади Събков

9. ДЗ с Вх. № 1885/11.01.2019г. – Шестмесечен отчет за изпълнение на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мездра.

Докладчик: инж. Генади Събков

10. ДЗ с Вх. № 1886/11.01.2019 г. – Участие в ИЗВЪНРЕДНО заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД-Враца на 06.02.2019 г. от 11.00 ч.

Докладчик: инж. Генади Събков

11. ДЗ с Вх. №1900/17.01.2019 г. – Участие в РЕДОВНО заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия , обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца на 11.02.2019 г. от 11.00 ч.

Докладчик: инж. Генади Събков

12. ДЗ с Вх. № 1832/14.12.2018 г. – Подновяване на Решението на ОбС Мездра за разкриване на услугата „Кризисен център в община Мездра“ като от държавно делегирана дейност.

Докладчик: Нина Савова

13. ДЗ с Вх. № 1838/19.12.2018г. – Концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Кошарите“, участък „Запад“, разположено в землищeто на с. Върбешница, Община Мездра

Докладчик: инж. Генади Събков

14. ДЗ с Вх. № 1857/04.01.2019г. – Даване на съгласие за внасяне на членски внос в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.

Докладчик: Яна Нинова

15. ДЗ с Вх. № 1898/17.01.2019г. – Утвърждаване на разходи за командировки на Председателя на ОбС Мездра през второто шестмесечие на 2018г.

Докладчик: Яна Нинова

16. ДЗ с Вх. № 1902/17.01.2019г.Избор на Управител на „МБАЛ“ ЕООД след проведен конкурс за длъжността, съгласно Заповед № 798/06.12.2018г. на Кмета на Община Мездра и Решение  № 613 от Протокол № 48/06.12.2018г. на Общински съвет гр. Мездра.

Докладчик: инж. Генади Събков

17. ДЗ с Вх. № 1745/02.11.2018г. – Питане от общински съветници от групата на ПП ГЕРБ в ОбС – Мездра.

18. ДЗ с Вх. № 1746/02.11.2018г. – Питане от общински съветници от групата на ПП ГЕРБ в ОбС – Мездра.

ЯНА НИНОВА

Председател на

Общински съвет – Мездра