Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 20.12.2018г.

П О К А Н А

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.9, ал.1, т.1 и чл.11, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на заседание Общински съвет Мездра на 20.12.2018 г. (четвъртък) от 16:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала на община Мездра, ет. 4 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. ДЗ с Вх. № 1774/14.11.2018г. – Поемане на дългосрочен дълг за рефинансиране на непогасения размер на безлихвен заем от МФ.

Докладчик: инж. Генади Събков

2. ДЗ с Вх. № 1823/12.12.2018г.Вътрешни компенсирани промени на капиталовите разходи на община Мездра за 2018г.

Докладчик: инж. Генади Събков

3. ДЗ с Вх. № 1818/07.12.2018г. – Приемане и одобряване за 2019 година на: план – сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

Докладчик: инж. Генади Събков

4. ДЗ с Вх. №1820/10.12.2018 г. – Даване на съгласие за участие на община Мездра с проектно предложение за финансиране по проект „Красива България“ на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по : МЯРКА М02-„Подобряване на социалната инфраструктура“ и осигуряване на съфинансиране на проекта от страна на община Мездра.

Докладчик: инж. Генади Събков

5. ДЗ с Вх. № 1812/06.12.2018г. – Избор на Управител на „Мездра – Автотранспорт – 2003“ ЕООД след проведен конкурс за длъжността Управител на „Мездра – Автотранспорт – 2003“ ЕООД, съгласно Заповед № 673/22.10.2018г. на кмета на община Мездра и Решение № 580/30.08.2018г. на Общински съвет – Мездра.

Докладчик: инж. Генади Събков

6. ДЗ с Вх. № 1824/12.12.2018г.Приемане на решение за разпореждане с имот – частна общинска собственост, поземлен имот  с идентификатор  47714.500.1735 с площ от 493 кв. м., съгласно КККР на  гр. Мездра, одобрени със Заповед № РД-18-1097/11.05.2018 г., актуван с АЧОС № 3626 от 28.11.2018 г.

Докладчик: инж. Генади Събков

7. ДЗ с Вх. № 1825/12.12.2018г. – Приемане на  решение за разпореждане с имот – частна общинска собственост,  поземлен имот  № 501.24 с площ от 552 кв. м., съгласно плана на новообразуваните имоти на м.“Белчов дол“, землището на с. Върбешница, одобрен със Заповед № 71/06.12.2010 г., актуван с АЧОС № 3627 от 28.11.2018 г.

Докладчик: инж. Генади Събков

8. ДЗ с Вх. № 1826/12.12.2018г. – Приемане на  решение за разпореждане с имот – частна общинска собственост,  поземлен имот  с идентификатор  63450.501.337 с площ от 688 кв. м., съгласно КККР на с. Руска Бела одобрени със Заповед № РД-18-932/18.12.2017 г., актуван с АЧОС № 3625 от 28.11.2018 г.

Докладчик: инж. Генади Събков

9. ДЗ с Вх. № 1758/09.11.2018г. – Жалба от гражданите, живеещи на ул. „Пейо Яворов“ № 4 и ул. „Дунав“ в град Мездра.

Докладчик: Веселка Цанова

10. ДЗ с Вх. № 1745/02.11.2018г. – Питане от общински съветници от групата на ПП ГЕРБ в ОбС – Мездра.

11. ДЗ с Вх. № 1746/02.11.2018г. – Питане от общински съветници от групата на ПП ГЕРБ в ОбС – Мездра.

12. ДЗ с Вх. № 1554/06.06.2018г. – Питане от Георги Валентинов

13. ДЗ с Вх. № 1647/15.08.2018г. – Питане от Георги Валентинов

ЯНА НИНОВА

Председател на

Общински съвет – Мездра