Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 07.12.2018г.

П О К А Н А

на основание чл. 23, ал.4, т.2 от ЗМСМА, и във връзка с чл.9, ал.1, т. 1 и чл. 11, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, и на основание искане от 1/3 от общинските съветници с Вх. № 1808/30.11.2018г. и във връзка със Заповед № 4 с Изх. № 1150/03.12.2018г.

С В И К В А М

на заседание Общински съвет Мездра на 07.12.2018 г. (петък) от 17:30 часа, което ще се проведе в заседателната зала на община Мездра, ет. 4 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. ДЗ с Вх. № 1774/14.11.2018 г. – Поемане на дългосрочен дълг за рефинансиране на непогасения размер на безлихвен заем от МФ.

Докладчик: инж. Генади Събков

Д-р Митка Лечева

Зам. Председател на

Общински съвет – Мездра