Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 29.11.2018г.

П О К А Н А

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.9, ал.1, т.1 и чл.11, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на заседание Общински съвет Мездра на 29.11.2018 г. (четвъртък) от 16:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала на община Мездра, ет. 4 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. ДЗ с Вх. № 1789/20.11.2018г. и 1793/21.11.2018г. – Относно връщане за ново обсъждане на Решение № 605 от Протокол № 47 от проведено заседание на ОбС – Мездра на 13.11.2018г., касаещо имот, представляващ сграда „Дом на железничаря“.

Докладчик:  Яна Нинова

2. ДЗ с Вх. № 1774/14.11.2018г. – Поемане на дългосрочен дълг за рефинансиране на непогасения размер на безлихвен заем от МФ.

Докладчик: инж. Генади Събков

3. ДЗ с Вх. № 1721/18.10.2018 г. – Приемане на Програма за подпомагане на малкия и среден бизнес в община Мездра.

Докладчик: инж. Генади Събков

4. ДЗ с Вх. № 1719/16.10.2018 г. – Приемане на нова Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговска, увеселителна, рекламно – информационна и други обслужваща дейност на територията на община Мездра.

Докладчик: инж. Генади Събков

5. ДЗ с Вх. № 1765/12.11.2018г. – Допълнение на годишната програма на Община Мездра за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост и одобряване на решение на Кмета на Община Мездра за откриване на процедура за определяне на концесионер за ползване на обект, публична общинска собственост – язовир, находящ се в землището на село Долна Кремена, Община Мездра.

Докладчик: инж. Генади Събков

6. ДЗ с Вх. № 1767/12.11.2018г. – Разделно събиране на битови отпадъци.

Докладчик: инж. Генади Събков

7. ДЗ с Вх. № 1722/18.10.2018 г. – Отчет на „ЕКОПРОЕКТ“ ООД за III-то тримесечие на 2018г.

Докладчик: инж. Начко Найденов

8. ДЗ с Вх. № 1770/13.11.2018г. – Отчет за периода 01.01.2018г. – 30.09.2018г. на „ТРАНС – АВТО 2015“ ЕООД.

Докладчик: Божидар Вълчев

9. ДЗ с Вх. № 1766/12.11.2018г. – Откриване на процедура и определяне състав на комисия за провеждане на конкурс за управител на „МБАЛ Мездра“ ЕООД.

Докладчик: инж. Генади Събков

10. ДЗ с Вх. № 1764/12.11.2018г. – Определяне начина на ползване на добитата дървесина в горските територии общинска собственост и утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесината.

Докладчик: инж. Генади Събков

11. ДЗ с Вх. № 1747/02.11.2018 г. Искане за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедите чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за разпределяне на масивите за ползване в землищата на община Мездра, за ползване по реда на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, по цена в в размер на средното годишно рентно плащане за съответните землища.

Докладчик: Яна Нинова

12. ДЗ с Вх. № 1736/26.10.2018г. Приемане на решение за предоставяне на безвъзмездно управление на Агенцията по заетостта помещения на ІV етаж в сградата на Община Мездра.

Докладчик: инж. Генади Събков

13. ДЗ с Вх. № 1737/26.10.2018г. Приемане на решение във връзка с предложението на Иванка Владкова Йорданова и Янка Владкова Симеонова от гр. София за изкупуване по реда на чл.66 от Закона за собствеността на масивна жилищна сграда със ЗП от 59,50 кв. м. ведно със всички останали подобрения в имота, находящи се в с. Оселна общ. Мездра, УПИ ІІ, пл.№ 314(общ.), кв.4, с. Оселна.

Докладчик: инж. Генади Събков

14. ДЗ с Вх. № 1762/12.11.2018г. – Планове за дейността на читалищата от Община Мездра за 2019г.

Докладчик: инж. Генади Събков

15. ДЗ с Вх. № 1743/02.11.2018г. – Питане от общински съветници от групата на ПП ГЕРБ в ОбС – Мездра.

16. ДЗ с Вх. № 1744/02.11.2018г. – Питане от общински съветници от групата на ПП ГЕРБ в ОбС – Мездра.

17. ДЗ с Вх. № 1745/02.11.2018г. – Питане от общински съветници от групата на ПП ГЕРБ в ОбС – Мездра.

18. ДЗ с Вх. № 1746/02.11.2018г. – Питане от общински съветници от групата на ПП ГЕРБ в ОбС – Мездра.

19. ДЗ с Вх. № 1554/06.06.2018г. – Питане от Георги Валентинов

20. ДЗ с Вх. № 1647/15.08.2018г. – Питане от Георги Валентинов

ЯНА НИНОВА

Председател на

Общински съвет – Мездра