Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 13.11.2018г.

П О К А Н А

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.11, ал.4,  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и във връзка с Докладна записка с Вх. № 1760/12.11.2018г. от Кмета на община Мездра

С В И К В А М

на заседание Общински съвет Мездра на 13.11.2018 г. (вторник) от 16:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала на община Мездра, ет. 4 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

1. ДЗ с Вх. № 1759/12.11.2018 г. Проектно предложение на община Мездра за безвъзмездна помощ по оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове  в периферните райони“, процедура BG 16RFOP001-2.002 “Енергийна ефективност в периферните райони“.

Докладчик: инж. Генади Събков

2. ДЗ с Вх. № 1761/12.11.2018 г. Проектно предложение на община Мездра за безвъзмездна помощ по оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове  в периферните райони“, процедура BG 16RFOP001-2.002 “Енергийна ефективност в периферните райони“.

Докладчик: инж. Генади Събков

ЯНА НИНОВА

Председател на

Общински съвет – Мездра