Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 19.10.2018г.

П О К А Н А

Във връзка с чл. 45, ал. 7, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1, т. 1от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на заседание Общински съвет Мездра на 19.10.2018 г.(петък) от 16:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала на община Мездра, ет. 4 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. ДЗ с Вх. № 1702/05.10.2018 г. НАРЕЖДАНЕ за връщане за ново разглеждане на Р-№ 588 от Протокол № 45/25.09.2018г. от проведеното заседание на ОбС – Мездра, в частта му по т. 3, относно ОУ „Васил Кънчов“ с. Моравица със ЗАПОВЕД № ПО – 07 – 4/03.10.2018г. от Областен управител – обл. Враца.

Докладчик: Яна Нинова

2. ДЗ с Вх. № 1697/04.10.2018 г. Приемане на план за заседанията на ОбС – Мездра за IV-то тримесечие на 2018г.

Докладчик: Яна Нинова

3. ДЗ с Вх. № 1712/10.10.2018 г. Отчет за изпълнение актовете на ОбС – Мездра за периода м. юли – м. септември 2018 г.

Докладчик: инж. Генади Събков

4. ДЗ с Вх. № 1713/10.10.2018 г. Приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мездра.

Докладчик: инж. Генади Събков

5. ДЗ с Вх. № 1707/09.10.2018 г. Приемане на актуализирана програма за управление на отпадъците на община Мездра за периода 2016 – 2020г.

Докладчик: инж. Генади Събков

6. ДЗ с Вх. № 1699/04.10.2018 г. Даване на съгласие за участие в сформирането, учредяването, членството и определяне на представител на община Мездра в Организация за управление на Старопланински туристически район.

Докладчик: инж. Генади Събков

7. ДЗ с Вх. № 1715/10.10.2018 г. Откриване на процедура и определяне състав на комисия за провеждане на конкурс за управител на „Мездра – Автотранспорт – 2003“ ЕООД.

Докладчик: инж. Генади Събков

8. ДЗ с Вх. № 1710/10.10.2018 г. Определяне на лица по чл. 4, ал. 5 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси.

Докладчик: Яна Нинова

9. ДЗ с Вх. № 1698/04.10.2018 г. Предоставяне на земеделски земи от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009г. на Директора н Областна дирекция „Земеделие“ гр. Враца) на собственици по реда на § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ ( обн. – ДВ, бр. 62 от 2010г.)

Докладчик: инж. Генади Събков

10. ДЗ с Вх. № 1705/08.10.2018 г. Предоставяне на земеделски земи от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009г. на Директора н Областна дирекция „Земеделие“ гр. Враца) на собственици по реда на § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ ( обн. – ДВ, бр. 62 от 2010г.)

Докладчик: инж. Генади Събков

11. ДЗ с Вх. № 1708/09.10.2018 г. Железничарски Клуб по Художествена Гимнастика „Анелия“ град Мездра и намерението му за участие в Световна Гимнастрада от 07.07.2019 до 13.07.2019г. в град Дорнбирн, Австрия.

Докладчик: Лили Николова

12. ДЗ с Вх. № 1693/01.10.2018 г. Заявление от Христо Иванов Иванов.

Докладчик: Христо Иванов

13. ДЗ с Вх. № 1700/04.10.2018 г. Питане от общински съветници от групата на ПП ГЕРБ в ОбС – Мездра.

Докладчик: д – р Ивайло Тодоров

14. ДЗ с Вх. № 1701/04.10.2018 г. Питане от общински съветници от групата на ПП ГЕРБ в ОбС – Мездра.

Докладчик: д – р Ивайло Тодоров

15. ДЗ с Вх. № 1554/06.06.2018г. Питане от Георги Валентинов.

Докладчик: инж. Георги Валентинов

16. ДЗ с Вх. № 1647/15.08.2018г. Питане от Георги Валентинов.

Докладчик: инж. Георги Валентинов

ЯНА НИНОВА

Председател на

Общински съвет – Мездра