Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 25.09.2018г.

П О К А Н А

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.9, ал.1, т.1 и чл.11, ал.1, т.1от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на заседание Общински съвет Мездра на 25.09.2018г. (вторник) от 17:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала на община Мездра, ет. 4 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. ДЗ с Вх. № 1683/18.09.2018 г. Утвърждаване на изключения от минималния брой от учениците в самостоятелни и слети паралелки за учебната 2018/2019 година съгласно изискванията на Наредба за финансирането на институциите всистемата на предучилищното и училищното образование.

Докл. инж. Генади Събков

2. ДЗ с Вх. №1646/14.08.2018 г. Приемане наНаредба заизменения и допълнения на Наредбата за реда за разпореждане, управление и ползване на спортни имоти, обекти и съоръжения – общинска собственост.

Докл. инж. Генади Събков

3. ДЗ с Вх. № 1669/05.09.2018г. Промяна наименованието на двете социални услуги „Защитени жилища за хора с умствена изостаналост”, предоставяни в „Комплекс социални услуги за деца и лица с увреждания” /КСУДЛУ/.

Докл. инж. Генади Събков

4. ДЗ с Вх. № 1554/06.06.2018г. Питане от Георги Валентинов.

5. ДЗ с Вх. № 1647/15.08.2018г. Питане от Георги Валентинов.

ЯНА НИНОВА

Председател на

Общински съвет – Мездра