Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 11.09.2018 г. по искане на 1/3 от общинските съветници

П О К А Н А

на основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, и на основание искане от 1/3 общинските съветници с Вх. № 1666/04.09.2018г.

С В И К В А М

на заседание Общински съвет Мездра на 11.09.2018г. (вторник) от 17:30 часа, което ще се проведе в заседателната зала на община Мездра, ет. 4 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1.ДЗ с Вх. № 1643/10.08.2018 г. Промяна в общия устройствен план на община Мездра, касаеща землището на с. Дърманци.

Докл.: Георги Валентинов

ЯНА НИНОВА

Председател на

Общински съвет – Мездра