Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 30.08.2018г.

П О К А Н А

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.9, ал.1, т.1 и чл.11, ал.1, т.1от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на заседание Общински съвет Мездра на 30.08.2018г.(четвъртък) от16:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала на община Мездра, ет. 4 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1.ДЗ с Вх. № 1628/08.08.2018г. Годишен отчет на изпълнението на бюджета на община Мездра за 2017г.

Докл. инж. Генади Събков

2.ДЗ с Вх. № 1629/08.08.2018г. Информация за текущото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Мездра за полугодието на 2018г.

Докл. инж. Генади Събков

3.ДЗ с Вх. № 1644/13.08.2018г. Вътрешни компенсирани промени по прихода в местни дейности на бюджета на община Мездра за 2018г.

Докл. инж. Генади Събков

4. ДЗ с Вх. № 1639/09.08.2018 г. Постъпили проектни предложения по програма „Малки местни инициативи – Мездра 2018“.

Докл. Светлана Мицева

5.ДЗ сВх. № 1623/03.08.2018г. Утвърждаване на разходи за командировки на Председателя на ОбС Мездра през първото шестмесечие на 2018 година.

Докл.:Яна Нинова

6. ДЗ с Вх. № 1636/08.08.2018г. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Мездра (2018-2019 г.)

Докл. инж. Генади Събков

7. ДЗ с Вх. № 1613/23.07.2018г. – Приемане на Наредба за изменения на Наредбата за реда и условията при отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци на територията на община Мездра.

Докл.: инж. Генади Събков

8.ДЗ с Вх. № 1619/01.08.2018г. Приемане на Наредба за реда и условията за извършване строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на общински терени за територията на община Мездра.

Докл.: инж. Генади Събков

9. ДЗ с Вх. № 1618/30.07.2018г. Определяне на упълномощен представител на община Мездра и начина на гласуване по точките от дневния ред във връзка с покана от Областен управител на Област Враца за извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД – Враца на 30.08.2018г.

Докл.: Яна Нинова

10.ДЗ с Вх. № 1630/08.08.2018г.Информация зафинансовия отчет за първото полугодие на 2018 година, резюме от отчет за дейността на ЛЗ и финансово икономически анализ на „МБАЛ – Мездра” ЕООД.

Докл. д-р Илиана Михайлова

11.ДЗ с Вх. № 1604/16.07.2018г.Възлагане провеждане на нов конкурс за Управител на „Мездра Автотранспорт – 2003” ЕООД.

Докл.: инж. Генади Събков

12.ДЗ с Вх. № 1641/10.08.2018 г.Учредяване на сервитути върху имоти – общинска собственост от реконструирани инженерни мрежи при изграждане на обект „Модернизация на участък от път I-1 (Е-79) „Мездра – Ботевград“ от км. 161+367 до км.194+164,89.

Докл. инж. Генади Събков

13. ДЗ с Вх. № 1626/07.08.2018г. Учредяване на вещни права – право на ползване на имоти, общинска собственост за срока на действие на концесионния договор за находище за добив на скално-облицовъчни материали „Голия връх“, участък запад в землищата на с. Горна Кремена и с.Върбешница, общ. Мездра.

Докл.:инж. ГенадиСъбков

14.ДЗ с Вх. № 1643/10.08.2018 г. Промяна в общия устройствен план на община Мездра, касаеща землището на с. Дърманци.

Докл. инж. Генади Събков

15. ДЗ с Вх. № 1645/13.08.2018 г. Безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост на държавата на язовири, находящи се на територията на община Мездра, които не могат да бъдат стопанисвани и управлявани от община Мездра.

Докл. инж. Генади Събков

16. ДЗ с Вх. № 1653/20.08.2018г. Одобряване на проект Подробен Устройствен план (парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) Електропроводно отклонение 20kV за електрозахранване на п.и. с идентификатор 06598.13.74 местност „Стенка” по кадастралната карта на землище на с. Брусен, общ. Мездра.

Докл. инж. Генади Събков

17. ДЗ с Вх. № 1654/21.08.2018г. Предложение за промяна състава и числеността на ПК „ФБ”

Докл.: Десислава Костова

18. ДЗ с Вх. № 1554/06.06.2018г. Питане от Георги Валентинов.

19. ДЗ с Вх. № 1647/15.08.2018г. Питане от Георги Валентинов.

ЯНА НИНОВА

Председател на

Общински съвет – Мездра