Протокол № 51/31.01.2019 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приети решения на заседание на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №51/31.01.2019 г.

Решение 628

Молба от Тихомир Борисов за отпускане на еднократна финансова помощ по Решение на Общински съвет – Мездра за животоспасяващо лечение на Радоцвята Димитрова.

Докладчик: Тихомир Борисов

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и Молба с вх. № 1911/23.01.2019 г.

РЕШИ:

Отпуска финансова помощ на Радоцвята Николаева Димитрова в размер на 5500 лева. Същата да бъде изплатена след приемане на Бюджета от т. 4.3, раздел „Помощи по решение на Общински съвет”.

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 629

Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинската собственост за 2019 г.

Докладчик: инж. Генади Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА  и на основание чл.8, ал.9 от ЗОС,

РЕШИ:

Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. на Община Мездра.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г.

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 630

Приемане бюджета на община Мездра за 2019г.

Докладчик: инж. Генади Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал. З и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 година , ПМС № 344/21.12.2018 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2019 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, Общински съвет – Мездра,

РЕШИ:

1.Приема бюджета на община Мездра за 2019 година както следва:

1.1. По прихода в размер на 16 072 384 лв., съгласно  Приложение № 1, в това число:

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 10 074 385 лв., в това число :

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 9 461 847 лв.;

1.1.1.2 Временно съхраняване средства 84 885 лв. /-/;

1.1.1.3. Преходен остатък от 2018 година в размер на 589 609 лв., определен съгласно Приложение №  3;

1.1.1.4. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет  в размер на 22 929 лв.;

1.1.1.5. Преходен остатък валутна сметка 84 885 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 5 997 999 лв.; в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи  в размер на 1 117 600 лв.;

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на  3 479 922 лв.;

1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 548 400 лв.;

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 907 500 лв.

1.1.2.5. Зимно поддържане и снегопочистване на общ. пътища в размер на 194 000 лв.;

1.1.2.6.Трансфери между бюджетни сметки в размер на 70 534 лв./-/, в т. ч.

1.1.2.6.1. Трансфери между бюджетни сметки  /+/ 239 920 лв. възстановени отчисление по чл. 60 от ЗУО;

1.1.2.6.2. Трансфери между бюджетни сметки /-/ 310 454 лв. предоставени отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО;

1.1.2.6.3. Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки /-/ 350 528 лв.;

1.1.2.7. Възстановяване на вр. безлихвени заеми в размер на  /-/1 252 412 лв., в т. ч.:

1.1.2.7.1. Временни безлихвени заеми от ЦБ  /-/1 689 000 лв.;

1.1.2.7.2. Временни безлихвени заеми бюдж. и  с/ки за средства от ЕС  /+/ 436 588 лв.

1.1.2.8. Операции с финансови активи – /+/ 424 051 лв., в т. ч.:

1.1.2.8.1. Погашения на дългосрочни заеми от фонд „ФЛАГ” ЕАД /-/450 000 лв..

1.1.2.8.2. Временно съхраняване средства  /-/ 43 603 лв.

1.1.3. Преходен остатък от 2018 г. в размер на 914 835  лв. разпределен съгласно Приложение № 3;

1.1.4. Преходен остатък от 2018 г. в размер на 2 819 лв. – остатък по валутна сметка.

1.2. По разходите в размер на 16 072 384 лв. разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложения № 2, в това число :

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 10 074 385 лв.,

1.2.2. Местни дейности в размер на 5 855 610 лв.

1.2.3. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности  със средства от собствени приходи  и от изравнителна субсидия в размер на  142 389 лв.

1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа  – придържане към балансирано бюджетно салдо.

2.  Приема инвестиционната програма за 2019 г. , съгласно Приложение № 4.

2.1. Приема капиталовите разходи в размер на 563 437 лв. по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 5;

2.2.   Приема разчет на капиталовите разходите, финансирани със собствени  средства  в размер на 179 880 лв., и финансирани със средства от преходен остатък в размер на 383 557 лв.  Приложение № 5;

3. Утвърждава разходите за заплати през 2019 г., без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 8

3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ (без читалищата) се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по Приложение № 8

4. Утвърждава  разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

4.1. Членски внос в размер на 9 030 лв.

4.2. Помощи за погребения  в размер на 1000 лв., която включва ковчег, надгробен знак, превоз на покойника, изкопаване и иззиждане на гроб. Помощ се предоставя на самотни, без близки и роднини, бездомни и регистрирани в дирекция „Социално подпомагане“.

4.3. Помощи по решение на Общински съвет в размер на  30 000 лв., в т.ч. за новородено 25 000 лв. и 5 000 лв. други помощи.

4.3.1. Еднократна помощ от 350 лв. за всяко първо родено дете, 300 лв.  за всяко второ родено дете, 100 лева за всяко трето родено дете, родено след 31.12.2018 г. в община Мездра или на друго място поради медицински усложнения, на което поне един от родителите има настоящ и постоянен адрес на територията на община Мездра една година преди раждането на детето, и двамата родители имат минимум средно образование.

4.3.2. При раждането на близнаци децата се третират еднакво.

4.3.3. При осиновяване на дете  важат същите правила като при раждане.

4.3.4. Средства за реализация на общинската програма за младежта в размер на 5000 лв.

4.4. Субсидии за:

4.4.1. Читалища в размер на 2 000 лв., за участие в национални и международни изяви.

4.4.2. Спортните клубове в размер на 35 000 лв., за участие в спортния календар;

4.4.3. За целево подпомагане на спортните клубове за развитие на детско юношески спорт – 9000 лв.;

4.4.4. За целево подпомагане на ОФК „Локомотив – Мездра“ – 30 000 лв.;

4.4.5. За целево подпомагане на ЖКХГ „Анелия“ –   6 300 лв.;

4.4.6. За целево подпомагане дейността на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „В помощ на животните в Мездра“ за ограничаване на популацията на бездомните кучета на територията на община Мездра до 12 000 лв.

4.5. Упълномощава кмета на общината да определи условията за предоставянето и отчитането на целевите субсидии.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. Социално – битови  в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения;

5.2. Ръководителите на бюджетни звена и звената прилагащи системата на делегирани бюджети определят със заповед размера на средствата за работно облекло в рамките на бюджета си.

5.3. Представителни разходи в размер на 3 000 лв.,  от тях:

на кмета на общината          2 000 лв.

на председател на общински съвет           1 000 лв.

5.4. Определя лимит за покриване на разходите по културния календар на селата в размер на 18 900 лв., по 700 лв. на населено място.

5.5. Определя разходи за поддръжка на обществените територии по кметствата в размер до 33 325 лв..

5.5.1. Упълномощава Кмета на общината да утвърди правила за заявяване и отчитане на средствата.

5.6. Определя разходи за материали в размер до 85 000 лв. за благоустрояване и поддръжка в населените места от общината.

5.6.1. Упълномощава Кмета на общината да утвърди условия за разпределение, съгласуване и отчитане на изразходените средства.

5.7. Определя средства в размер на 5 000 лв. за подпомагане строителството на църква „Св. Николай Чудотворец” в с. Ослен Криводол с материали.

5.8. Определя средства в размер до 25 300 лв. за ограничаване  популацията на бездомни кучета на територията на Общината.

5.9. Определя 5 000 лв. за поддържка на реновираното имущество в детските градини финансирано със средства по  Проект BG 06-202  „Заедно можем повече” с  източник на финансиране  Финансовия механизъм на европейското икономическа пространство 2009-2014 г.

6. Утвърждава длъжностите, които имат право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност и за която няма кандидати от съответното населено място, както следва:

- в социално заведение – социален работник, медицински работник, възпитател;

- в детска градина – медицинска сестра, учител, счетоводител

6.1. Определя средствата за компенсиране на разходите за пътуване в размер на 100 %. Средствата се отчитат по съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети, абонаментни карти).

6.2. Упълномощава Кмета на общината да утвърди поименните списъци на пътуващите за 2019 г.

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз, РА към ДФ „Земеделие” и други програми съгласно Приложения №  7, 7”а”, 7 „б”

8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2019 г., 2020 г.,2021 г. Приложение № 9.

9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет за 2019 г. както следва:

9.1. Кмета на кметство Зверино;

9.2. Директора на Общински център за социални услуги и дейности;

9.3. Директора на  ОбП „Чистота”;

9.4. Директора на  ОУ „Христо Ботев” Мездра;

9.5. Директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” Мездра;

9.6. Директора на СУ „Иван Вазов” Мездра;

9.7. Директора на СУ „Св. Климент Охридски” с. Зверино;

9.8. Директора на ОУ „Васил Кънчов” с. Моравица;

9.9. Директора на ПГ „Алеко Константинов” Мездра;

9.10. Директора на ПГ по МСС;

9.11. Директора на  ДГ „Детелина”;

9.12. Директора на ДГ „Роза”;

9.13. Директора  на ДГ „Мир“;

9.14. Директора на ДГ „Слънчице”;

9.15. Директора на ДГ „Звездичка” с. Зверино;

9.16. Директора на Комплекс за социални услуги и дейности за лица с увреждания.

10. Определя максимален размер на общинския дълг към края на 2019 г. – 2 127 306 лв., съгласно Приложение № 6

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. в размер на 15 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

12. Определя максимален размер на  ангажиментите, които могат да бъдат поети през 2019 г. в размер на 50 %  от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

13. Определя размера на просрочените задължение  от 2018 г., които ще бъдат разплатени през 2019 г. в размер на  44 975 лв., съгласно Приложение № 10;

14. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

14.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

14.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

15. Възлага на кмета:

15.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

15.2. Да утвърди разпределението на получените по стандарти средства за звената  прилагащи системата на делегиран бюджет във функция „Образование”, след утвърждаване на формулата за съответната дейност.

15.3. Да организира и утвърди разпределението на бюджета по тримесечия.

15.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

15.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

15.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

16. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

16.1. За всеки отделен случай кметът на общината съобразява погасяването на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма.

16.2. При предоставянето  на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

16.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет.

17. Упълномощава кмета:

17.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

17.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове и от други донори, по международни, национални  и други програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

17.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

18. Приема за сведение Протокол от публичното обсъждане на бюджета за 2019 г. по Приложение № 11

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 631

Отчет за дейността на Общински съвет Мездра и неговите комисии за периода от 01.07.2018г. до 31.12.2018г.

Докладчик: Яна Нинова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, чл.70, от ПОДОбСНКВОбА

РЕШИ:

Приема отчет за изпълнение на актовете на ОбС Мездра за периода месец юли – месец декември 2018г.

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 632

Отчет за изпълнение на актовете на ОбС – Мездра за периода м. октомври – м. декември 2018г.

Докладчик: инж. Генади Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.44, ал.1 т.7 от ЗМСМА, чл.70, от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

РЕШИ:

Приема отчет за изпълнение на актовете на ОбС Мездра за периода месец октомври – месец декември 2018г.

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 633

Приемане на план за заседанията на Общински съвет – Мездра за I-во тримесечие на 2019 г.

Докладчик: Яна Нинова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.51 ал.1 от  Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

РЕШИ:

Приема Плана за заседанията на общински съвет – Мездра за предстоящото ПЪРВО тримесечие на 2019 г., разпределен по заседания както следва:

ПЛАН

за заседанията на Общински съвет – Мездра

за I-во тримесечие на 2019 година

м. януари

1. Приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година.

Докл.: инж. Генади Събков

2.Приемане бюджет на Община Мездра за 2019 година.

Докл.: инж. Генади Събков

3. Шестмесечен отчет за изпълнение на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Мездра

Докл.: инж. Генади Събков

4. Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет за периода 01.07.2018 – 31.12.2018 г.

Докл.: инж. Генади Събков

5. Отчет на работата на ОбС Мездра и неговите комисии за второто шестмесечие на 2018 г.

Докл.: Яна Нинова

6. Текущи докладни.

м. февруари 2019 г.

1. Годишен отчет за изпълнението на програмата за управление на Община Мездра за мандат 2015-2019 г.

Докл.: инж. Генади Събков

2. Текущи докладни.

м. март 2019 г.

1. Информация за дейността на ОбП „Чистота” през 2018 година.

Докл.: Управител на ОбП «Чистота»

2. Отчет – анализ за работата на РПУ – Мездра през 2018 година.

Докл.: Началник РПУ – Мездра

3. Информация за дейността  на Общинска комисия за обществен ред и сигурност за 2018 година.

Докл.: Председателя на ОбКОРС

4. Отчет за работата на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Мездра през 2018 година.

Докл.: Председателя на МКБППМН

5. Текущи докладни.

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 634

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Мездра.

Докладчик: инж. Генади Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Мездра,  приета с решение № 37 от протокол №5/28.02.2008 година, допълнена и изменена с Решение № 239 от Протокол № 19 от 29.01.2009 г., Решение № 358 от Протокол № 30 от 22.12.2009 г., Решение № 514 от Протокол № 43 от 27.01.2011 г., Решение № 460 от Протокол № 28 от 19.12.2013 г., Решение № 627 от Протокол № 40 от 27.11.2014 г. и Решение № 89 от Протокол № 7 от 31.03.2016 г., Решение № 195 от Протокол № 13 от 28.08.2016 г. и  Решение № 496 от Протокол № 37 от 26.04.2018 г , както следва:

§1. В чл. 7, ал.1 думите „сгради и поземлени имоти” се заменят с ”поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради”

§2. В чл.9 , след думите „вещно право „ се добавя „на ползване”

§3. В чл.10 ал. 2 след думите „вещно право „ се добавя „на ползване”

§4. Чл.19 се създава нова ал.3:

(3) В случай, че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал.1 и ал.2 не се прилагат и данъкът, определен по чл.22 от ЗМДТ, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища”

§5. В Чл.30 :

а/ досегашният текст става ал.1

б/създава се ал.2

(2) На основата на данъчната оценка , послужила за определяне на данъка по ал.1, служителят в общинската  администрация определя дължимия годишен данък и го съобщава на всеки  наследник или заветник”

§6. В чл.37 ал.2 отпада  текстът ” а в останалите случаи – в двумесечен срок от получаване на имуществото, след подаване на декларация по чл.49, ал.3 от Закона за местните данъци и такси „

§7. В чл.41:

а/ ал.1 се изменя така

(1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. годишният данък се състои от два компонента- имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:

ГДПС = ИмК x ЕК, където:

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2

1. Имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

ИмК = СkW x Кгп, където:

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка , както следва:

Граници от-до                                                             Предложение

а) до 55 kW включително – от 0,34 до 1,20 лв. за 1 kW;

б) над 55 kW до 74 kW включително – от 0,54 до 1,62 лв. за 1 kW;

в) над 74 kW до 110 kW включително – от 1,10 до 3,30 лв. за 1 kW;

г) над 110 kW до 150 kW включително – от 1,23 до 3,69 лв. за 1 kW;

д) над 150 kW до 245 kW включително – от 1,60 до 4,80 лв. за 1 kW;

е) над 245 kW – от 2,10 до 6,30 лв. за 1 kW;

а) до 55 kW включително – 0,34  лв. за 1 kW;

б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,54  за 1 kW;

в) над 74 kW до 110 kW включително -  1,10 лв. за 1 kW;

г) над 110 kW до 150 kW включително -  1,23  за 1 kW;

д) над 150 kW до 245 kW включително -  1,60 лв. за 1 kW;

е) над 245 kW -  2,10  лв. за 1 kW;

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство Коефициент
Над 20 години 1,1
Над 15 до 20 години включително 1
Над 10 до 15 години включително 1,3
Над 5 до 10 години включително 1,5
До 5 години включително 2,3

2. Екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на автомобила , както следва:

Екологична категория Коефициент

граници

Коефициент

предложение

без екологична категория, с екологични категории „Евро 1″ и „Евро 2″ 1,10 – 1,40 1,10
„Евро 3″ 1,00 – 1,10 1,00
„Евро 4″ 0,80 – 1,00 0,80
„Евро 5″ 0,60 – 0,80 0,60
„Евро 6″ и „ЕЕV“ 0,40 – 0,60 0,40

б/ в ал.2 в текста преди т.1 думите „леки  автомобили” се заменят  с „леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса  не повече от 3.5 т.”;

в/ ал.6 се изменя така:

(6) Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3.5 т., но не повече от 12 т. е в размер на 10 лв. за всеки започнати  750 кг. товароносимост.”

г/ създава се нова ал.14

(14) Когато в регистъра по чл.54 , ал.1 от ЗМДТ  няма данни за екологичната  категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория”.

§8. В чл.45:

а/ ал.1 се отменя

б/ алинея 2 се изменя така:

(2) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kw включително, и съответстващи на екологична категория „Евро 4”, данъкът се заплаща  с 20 на сто намаление, а на съответстващите на екологичните  категории, по –високи от „Евро 4” – с 60 на сто намаление от определения  по чл.41 ал.3 данък.”

в/ алинея 3 се изменя така:

(3) За автобусите , товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т., влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи  на екологична категория „Евро 4”, данъкът се заплаща  с 20 на сто намаление, а на съответстващите на „Евро 5” , „Евро 6” и „ЕEV” – с 50 на сто намаление от определения  по чл.41 ал.5, 6, 7 и 13  данък.”

г/ алинея 5 се изменя така:

(5) Когато в регистъра по чл.54 , ал.1 от ЗМДТ  няма данни за екологичната  категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория”.

§9. Чл. 47  се изменя така:

Чл. 47. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл.54, ал.5 – в приход на общината по регистрация на превозното средство”.

§10 В Приложение 4 към Глава втора, раздел 5 т.21 се отменя

Преходни и заключителни разпоредби

§11. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Мездра влиза  в сила от 1 януари 2019 г.

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 635

Определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на община Мездра, утвърждаване на ред и условия за разпределението на общия брой автомобили между превозвачите и определяне на минимална цена за километър пробег.

Докладчик: инж. Генади Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.24, ал.4 от Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници  и чл.24а, ал.10, ал.11, ал.12 от Закона за автомобилните превози

РЕШИ:

1. Определя 33 броя таксиметрови автомобили, които да работят на територията на община Мездра.

2. Приема ред и условия за извършване на таксиметров превоз на пътници както следва:

2.1. Разрешение за таксиметров превоз на пътници, холограма и водоустойчив светлоотразителен стикер се издават от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице, за всеки отделен автомобил. В разрешението се вписват данните на водача в случаите, когато той извършва дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка. Разрешението се издава на регистриран по реда на  Закона за автомобилните превози превозвач, който е подал заявление до кмета на общината, и:

 • Таксиметровият автомобил отговаря на изискванията на наредбата по чл. 12 а, ал. 5 от Закона за автомобилните превози и за него има издаден знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност.
 • Регистрирания превозвач няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са разсрочени или отсрочени по законов ред; изискването за липса на задължения се отнася и за водача, извършващ превоз от името на регистрирания превозвач, но за своя сметка.

2.2. Максималният брой автомобили за един превозвач не може да превишава 8/осем/ автомобила.

2.3. Превозвачът кандидатства за получаване на ново разрешение по общия ред, не по-късно от 30 календарни дни преди изтичане на срока на неговата валидност.

2.4. Разрешението се издава за срока, посочен от превозвача в заявлението, но не по-късно от края на календарната година, за която се иска разрешението. Разрешението е поименно и не подлежи на преотстъпване. Разрешението се получава, след като е платен дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници, за срока за който е издадено разрешението.

2.5. Издаването на разрешения се извършва до достигане на максималния брой автомобили, определени в т.1 от настоящото решение. След достигане на максималния брой автомобили, работещи на територията на община Мездра, място се освобождава при следните хипотези:

а) кметът на общината отнема разрешението:

 • в случай, че отпаднат основанията за издаването му;
 • когато се установи, че е издадено въз основа на неистински или документ с невярно съдържание;
 • при отнемане на лиценз, издаден от министъра на транспорта, или при заличаване на регистрацията.

б) действието на разрешението се прекратява в денят когато:

 • притежателят му го върне в общината;
 • се прекрати дейността на превозвача;
 • изтече срока, за който е издадено;
 • е отнето от кмета на общината.

2.6. Разрешение за освободено място (брой автомобил) се издава на първия превозвач, подал заявление в Община Мездра, по реда на Наредба 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници.

2.7. При освобождаване на място се уведомява превозвача, подал най-рано своето заявление и не е получил разрешение за таксиметров превоз, като в случай, че някой от документите му са с изтекъл срок на валидност, заявителят ще бъде уведомен за необходимостта да представи валидни документи.

2.8. В тридневен срок от получаване на уведомлението по т. 2.7, превозвачът е длъжен да предостави изискуемите документи, които следва да са валидни към датата на представянето им.

2.9. При не подаване в Община  Мездра, в тридневен срок, на валидни документи в съответствие с т. 2.8, разрешението получава следващият подал в Общината изрядни документи по Наредба 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници.

2.10. Смяна на автомобил и/или промяна на регистрационен номер при издадено вече разрешение е допустимо при подмяна на автомобил поради изтичане на удостоверението за техническа изправност, продажба или подмяна на амортизирано МПС и замяната му с ново или пререгистрация на превозно средство. Промяната се отразява върху издаденото на превозвача разрешение за извършване на таксиметров превоз, като се задрасква регистрационния номер и на негово място се изписва новия регистрационен номер. Промяната се нанася от длъжностно лице в Община Мездра, което поставя подпис и печат за направените корекции, след представяне на следните документи:

 • списък към Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз;
 • заверени от превозвача копия на контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил;
 • копия от удостоверенията „Водач на лек таксиметров автомобил”;
 • заверено копие от удостоверение за „Психическа годност на водача”.

2.11. Промяна на водача, когато той извършва дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка, се отразява върху издаденото на превозвача Разрешение за извършване на таксиметров превоз, като се задрасква името на водача и на негово място се изписват имената на новия водач. Промяната се нанася от длъжностно лице в Община Мездра, което поставя подпис и печат за направените корекции, след представяне на следните документи:

 • копия от удостоверенията „Водач на лек таксиметров автомобил”;
 • заверено копие от удостоверение за „Психическа годност на водача”;
 • удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчния процесуален кодекс или са разсрочени по реда на Кодекса за социално осигуряване.

2.12.  Определя минимална и максимална цена за 1 км. пробег, както следва:

2.12.1. минимална цена за 1 км. пробег:

 • дневна тарифа – 0,60 лв. км./пробег;
 • нощна тарифа – 0,70 лв. км./пробег.

2.12.2. максимална цена за 1 км. пробег:

 • дневна тарифа – 1,00 лв. км./пробег;
 • нощна тарифа – 1,10 лв. км./пробег.

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 636

Шестмесечен отчет за изпълнение на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мездра.

Докладчик: инж. Генади Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл.21 ал.1 т.24 от ЗМСМА и т.2 от Приложение 1 „План за действие за изпълнение на програмата” на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мездра

РЕШИ:

Приема отчета на програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мездра за второто шестмесечие на 2018 г.

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 637

ИЗВЪНРЕДНО заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД-Враца на 06.02.2019 г. от 11.00 ч.

Докладчик: инж. Генади Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.5, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация:

РЕШИ:

1. Упълномощава инж. Генади Събков, а в негово отсъствие Сашо Илиев да представлява Община Мездра на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – Враца на 06.02.2019 г. и да гласува по точката от обявения дневния ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред: Приемане на Решение за сключване на Допълнително споразумение № 1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД-Враца и „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Враца от 09.02.2016 г. –

Да гласува: ЗА

2.Общински съвет-Мездра възлага на представителя на Община Мездра в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, на следващото заседание на Общинския съвет да запознае общинските съветници с протичането на общото събрание и взетите решения.

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 638

Участие в РЕДОВНО заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия , обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца на 11.02.2019 г. от 11.00 ч.

Докладчик: инж. Генади Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.5, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация

РЕШИ:

1. Упълномощава инж. Генади Събков, а в негово отсъствие Сашо Илиев да представлява Община Мездра на редовното заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – Враца на 11.02.2019 г. и да гласува по точките от обявения дневния ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред: Приема бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – Враца за 2019 г. – Да гласува: ЗА

По т. 2. от дневния ред: Приема отчета за изпълнение на бюджета на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – Враца за 2018 г.

Да гласува: ЗА

По т. 3. от дневния ред: Приема отчета за дейността на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – Враца за 2018 г.

Да гласува: ЗА

По т. 4. от дневния ред: Приема Годишен финансов отчет за дейността на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – Враца за 2018 г.

Да гласува: ЗА

2. Общински съвет – Мездра възлага на представителя на Община Мездра в редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, на следващото заседание на Общинския съвет да запознае общинските съветници с протичането на общото събрание и взетите решения.

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 639

Подновяване на Решението на ОбС Мездра за разкриване на услугата „Кризисен център в община Мездра“ като от държавно делегирана дейност.

Докладчик: Емилия Гарванска

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1. т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.36в, ал.3, т.1, чл.36, ал.1 и ал.2, т.4, буква „в” от ППЗСП и чл.18, ал.1 т.3, ал.2 и ал.3 от ЗСП

РЕШИ:

Дава съгласие за разкриване на социалната услуга „Кризисен център” в община Мездра с доставчик Фондация „Бъдеще и надежда”, като делегирана от държавата дейност с капацитет на социалната услугата – 6 потребители., считано от 01.02.2019 г.

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 640

Концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Кошарите“, участък „Запад“, разположено в землищeто на с. Върбешница, Община Мездра.

Докладчик: инж. Генади Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл.4, ал.10 от П р а в и л н и к а за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация Община Мездра, при мотиви изложени в докладната записка

РЕШИ:

1. На основание чл.25, ал.5, във връзка с чл.25, ал.3, т.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) чл.29, ал.1 и параграф 6а, т.4 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ), Общински съвет дава предварително съгласие за промяна на предназначението на п.и.000231-земеделски имот от общинския поземлен фонд, попадащ в границите на концесионната  площ, включваща площта на утвърдените запаси на находище „Кошарите“, участък „Запад“ разположено в землището на с. Върбешница, община Мездра и необходимите площи за осъществяване на дейността, за „Кариера за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици“, след влизане в сила на ПУП – ПЗ .

2.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет разрешава на ТОКСАН“ ООД“, ЕИК 816093829 , със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул.“ Демокрация“ № 5,  вх.В, ет.5, ап.30 да възложи изработването  на подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за „Кариера за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици“ в обхвата на концесионната площ.

3.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.

4. Подробният устройствен план – план за регулация и застрояване да се разработи съгласно изискванията на Наредба 8/2001 г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

5. Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост – и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества и Министерство на  земеделието и храните –„Държавно лесничейство“ по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ, в изпълнение на изискването на чл.128, ал.6 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

6. Възлага на Кмета на Община Мездра, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, в 7-дневен срок от приемане на настоящето решение да го разгласи с обявление на определените за това места в сградата на Община Мездра и го публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 641

Даване на съгласие за внасяне на членски внос в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.

Докладчик: Яна Нинова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.25, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.11, ал.1, т.2 от Устава на НАПОС РБ и Решение № 565, от Протокол №42/26.07.2018 г. на Общински съвет Мездра

РЕШИ:

Дава съгласие от предвидените средства за издръжка на Общински съвет Мездра да бъде преведена вноска за членски внос на Председателя на ОбС Мездра към Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България за 2019 година в размер на 630 /шестстотин и тридесет/ лв. в срок до 01 март, 2019 год.

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 642

Утвърждаване на разходи за командировки на Председателя на ОбС Мездра през второто шестмесечие на 2018г.

Докладчик: Яна Нинова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната на Министерски съвет, Общински съвет – Мездра

РЕШИ:

Одобрява разходите за командировки за периода 01 юли – 31 декември, 2018 г. на Председателя на Общински съвет – Мездра в размер на 132,36 лв.;/ сто тридесет и два лв. и тридесет и шест ст./

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 643

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

РЕШИ:

I. На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, ОбС Задължава и упълномощава председателя на ОбС – Мездра в качеството му на представляващ общинския съвет да предприеме необходимите действия, като сезира Агенцията за държавна финансова инспекция за извършване на пълна финансова ревизия в обхвата на чл. 5 от ЗДФИ на „МБАЛ„ ЕООД гр. Мездра.

II. На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, ОбС задължава и упълномощава председателя на ОбС – Мездра в качеството му на представляващ общинския съвет да предприеме необходимите действия, като сезира Изпълнителна агенция „Медицински одит“ към Министерството на здравеопазването за извършване на контролна проверка в „МБАЛ“ ЕООД, гр. Мездра.

III. Общински съвет Мездра, на следващото свое заседание да избере контрольор на „МБАЛ“ ЕООД, гр. Мездра, на основание чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка чл.144 и чл.145 от Търговския закон, във връзка с чл. 10, ал.1, т.3, чл.13,ал.1, т.5 и ал. 2 от Наредба за реда за упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества. След утвърждаването му от Общински съвет Мездра, кмета на общината да сключи с него договор за контрол.

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 644

Избор на Управител на „МБАЛ“ ЕООД след проведен конкурс за длъжността, съгласно Заповед № 798/06.12.2018г. на кмета на община Мездра и Решение № 613 от Протокол № 48/06.12.2018г. на Общински съвет гр. Мездра.

Докладчик: инж. Генади Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.10 и чл.11 от Наредба № 9/26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, чл. 147 от Търговския закон, чл.10, ал.1, т.2 и чл.13, ал.1, т.5 от Наредба за реда за упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества, чл.16, ал.2 от Наредба за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на Еднолични търговски дружества с общинско участие в община Мездра, както и в изпълнение на Решение № 613 от Протокол №48/06.12.2018 г. на ОбС Мездра и Заповед на кмета на община Мездра № 798/06.12.2018 г., Общински съвет Мездра:

РЕШИ:

1. Одобрява протокола от проведения конкурс за избор на длъжността „Управител” на „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД – град Мездра и утвърждава класирането, предложено от Комисията, назначена със Заповед № 798/06.12.2018г. на кмета на община Мездра в изпълнение на Решение № 613 от Протокол №48/06.12.2018 г. на ОбС Мездра.

2. Съгласно чл. 14 от Наредба № 9/26.06.2000 г., ОбС Мездра упълномощава кмета на общината – инж. Генади Събков да сключи Договор за възлагане на управление на „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД – град Мездра с д-р Илиана Йорданова Михайлова – Тихолова, утвърден с Решение № 613 от Протокол №48/06.12.2018 г. на ОбС Мездра, за срок от 3 години.

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

ПРОТОКОЛЧИК: (п) ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(Нина Великова) (Яна Нинова)
ЯН/НВ Вярно с оригинала!
Протоколчик: