Протокол № 50/20.12.2018 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приети решения на заседание на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №50/20.12.2018 г.

Решение 619

Поемане на дългосрочен дълг за рефинансиране на непогасения размер на безлихвен заем от МФ.

Докладчик: инж. Генади Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и във връзка с чл.3, т.2, чл.4, т.2, чл.13, чл.17, ал.1 и 3 и чл.19 от Закона за общинския дълг,

РЕШИ:

1. Дава съгласие община Мездра да поеме дългосрочен дълг за рефинансиране на непогасения размер от заема предоставен от МФ през 2015 г. и рефинансиран през 2017 г. при следните параметри:

 • Максимален размер на дълга – 1 689 000 лв. /един милион шестстотин осемдесет и девет хиляди лева/
 • Валута на дълга – лева;
 • Вид на дълга – дългосрочен, поет с договор за банков заем;
 • Обезпечаване на кредита- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Мездра, по чл.45, ал.1, т.1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Мездра по чл.52, ал.1, т.1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка;
 • Срок на усвояване – еднократно до 31.01.2019 г.
 • Условия за погасяване:

- Срок на погасяване – 78 месеца/от тях 60 месеца по 13 000 лв. и 18 месеца по 50 500 лв./, считано от датата на подписване на договора за кредит с възможност за предсрочно  погасяване изцяло или на части, без такси за предсрочно погасяване;

- Източници на погасяване – собствени бюджетни средства;

 • Максимален лихвен процент – годишен лихвен процент до 3%, формиран от основен лихвен процент на БНБ + надбавка;
 • Такса управление – еднократно до 0,3 % върху размера на заем;
 • Други такси, наказателни лихви, неустойки – в случаи на просрочие на погасителна вноска по главницата, просрочената сума ще се олихвява с лихвен процент за просрочие, формиран като сбор от договорения годишен лихвен процент по кредита завишен с предложена от участниците надбавка.

2.         Възлага и делегира права на кмета на община Мездра да проведе процедурата за избор на финансова или кредитна институция, да подпише договора за кредит и договора за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение НЕ беше приет!

Решение 620

Вътрешни компенсирани промени на капиталовите разходи на община Мездра за 2018г.

Докладчик: инж. Генади Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Мездра,

РЕШИ:

 1. Общински съвет Мездра одобрява частичната актуализация в документацията на капиталовите разходи на община Мездра за 2018г., по Приложение № 1 – Актуализиран списък на капиталовите разходи за 2018г. на община Мездра.
 2. Приема свързаните с частичната актуализация вътрешни компенсирани промени в капиталовите разходи по бюджета за 2018г. По приложение Приложение № 2 – Справка за вътрешните компенсирани промени между разходните параграфи, функции и дейностите на капиталовите разходи за 2018г.
 3. Приема направените вътрешни компенсирани промени в разходите на бюджета по Приложение № 3 – Справка за направените вътрешни компенсирани промени по разходните параграфи, дейностите и функциите на бюджета за 2018г.

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 621

Приемане и одобряване за 2019 година на: план – сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

Докладчик: инж. Генади Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 66, ал. 3, т. 2 от ЗМДТ и чл.21, ал.1, т. 7 от ЗМСМА,

РЕШИ:

 1. Одобрява план – сметките на разходите за услугите, свързани със събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране; третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците; поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината за 2019г. в размер на 1 506 522 лева в това число:

1.1.            Сметосъбиране и сметоизвозване до населени места в размер на 481 134 лева.

1.2.            Обезвреждане на битовите отпадъци по населени места в размер на 534 244 лева.

1.3.            Чистотата на териториите за обществено ползване по населени места в размер на 491 144 лева.

2. Фактическите разходи за услугите да се покрият от постъпленията за такса битови отпадъци и други общински приходи.

3. Определя такса битови отпадъци за 2019г. според количеството на отпадъците за нежилищни имоти, измерени чрез броя на необходимите съдове – контейнер тип „Бобър“ с обем 1,1 куб. и кофа от 110 литра за сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци, както следва:

-          За един брой „Бобър“ с обем 1,1 куб.                               2250,90 лева годишно.

-          За един брой кофа от 110 литра                                          225,09 лева годишно.

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 622

Даване на съгласие за участие на община Мездра с проектно предложение за финансиране по проект „Красива България“ на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по : МЯРКА М02-„Подобряване на социалната инфраструктура“ и осигуряване на съфинансиране на проекта от страна на община Мездра.

Докладчик: инж. Генади Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и съобразно изискванията за кандидатстване в кампания – 2019 на проект „Красива България“ по МЯРКА М02,

РЕШИ:

 1. Дава съгласие община Мездра да кандидатства по програма „Красива България“ за Бюджет 2019 по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ с проектно предложение: Проект „Текущ ремонт и изпълнение на СМР на обект „Районна поликлиника“ Мездра по Мярка М02 – подобряване на социалната инфраструктура на Проект „Красива България“
 2. Дава съгласие община Мездра да осигури необходимото съфинансиране по проекта в размер на както следва:

Обща стойност на бюджета – 131 326, 00 лв.

Стойност на съфинансиране на кандидата община Мездра – 72 230, 00 лв.

3. След изпълнение на планираните строително – ремонтни дейности, предназначението на обекта да не се променя за срок от минимум 5 години.

4. Упълномощава кмета на общината – инж. Генади Събков да предприеме всички необходими фактически и правни действия по подготовка на проекта и внасянето му за разглеждане в ПКБ.

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 623

Избор на Управител на „Мездра – Автотранспорт – 2003“ ЕООД след проведен конкурс за длъжността Управител на „Мездра – Автотранспорт – 2003“ ЕООД, съгласно Заповед № 673/22.10.2018г. на кмета на община Мездра и Решение № 580/30.08.2018г. на Общински съвет – Мездра.

Докладчик: инж. Генади Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 16, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на еднолични търговски дружества с общински участие в община Мездра,

РЕШИ:

1.         Прекратява договора за управление на Божидар Вълчев като управител на „Мездра – Автотранспорт – 2003“ ЕООД и „Транс -Авто 2015“ ЕООД, считано от 21.12.2018 г.

2.         Не освобождава от отговорност Божидар Вълчев като управител на „Мездра – Автотранспорт – 2003“ ЕООД и „Транс -Авто 2015“ ЕООД.

3.         Избира Методи Петков Михов за управител на „Мездра – Автотранспорт – 2003“ ЕООД и „Транс -Авто 2015“ ЕООД.

4.         Определя месечно възнаграждение в размер на 800.00 лв. /осемстотин/ на управителя на „Мездра – Автотранспорт – 2003“ ЕООД и „Транс -Авто 2015“ ЕООД.

5.         Упълномощава кмета на общината да сключи договор за възлагане на управлението на „Мездра – Автотранспорт – 2003“ ЕООД и „Транс -Авто 2015“ ЕООД с Методи Петков Михов за срок от 3 години.

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 624

Приемане на решение за разпореждане с имот – частна общинска собственост, поземлен имот с идентификатор 47714.500.1735 с площ от 493 кв. м., съгласно КККР на  гр. Мездра, одобрени със Заповед № РД-18-1097/11.05.2018 г., актуван с АЧОС № 3626 от 28.11.2018 г.

Докладчик: инж. Генади Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.36, ал.1, т.1 и чл.52 от Наредбата за РПУРОбИ,

РЕШИ:

1. Дава съгласие да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2018 г. общински имот, представляващ: поземлен имот с идентификатор 47714.500.1735, в урбанизирата територия, с предназначение за  ниско застрояване от 493 кв. м, съгласно  КККР на гр. Мездра, актуван с АОС № 3626/ 28.11.2018 г.

2.   Да се проведе  търг с явно наддаване за продажба на:

 • поземлен имот с идентификатор 47714.500.1735, в урбанизирата територия, с предназначение за  ниско застрояване от 493 кв. м, съгласно  КККР на гр. Мездра,  актуван с АОС № 3626 от 28.11.2018 г. – с начална тръжна цена в размер на 6200,00 лв. (шест хиляди и двеста лева и нула ст.);без ДДС!

3. Упълномощава кмета на общината да организира провеждането на тръжната процедура по реда и условията на Глава осма на  Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет гр. Мездра и сключи договор за продажба на имота.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. АЧОС № 3626 от 28.11.2018 г. – 1 бр.;

2. Скица – 1 бр.;

3. Данъчна оценка – 1 бр.;

4. Експертна оценка от независим оценител инж. Лариса Ангелова – 1бр.

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 625

Приемане на решение за разпореждане с имот – частна общинска собственост,  поземлен имот  № 501.24 с площ от 552 кв. м., съгласно плана на новообразуваните имоти на м.“Белчов дол“, землището на с. Върбешница, одобрен със Заповед № 71/06.12.2010 г., актуван с АЧОС № 3627 от 28.11.2018 г.

Докладчик: инж. Генади Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.36, ал.1, т.1 и чл.52 от Наредбата за РПУРОбИ,

РЕШИ:

1.  Дава съгласие да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2018 г. общински имот, представляващ: поземлен имот с  № 501.24 , с НТП – друга земеделска територия от 552 кв. м, общинска собственост, съгласно плана на новообразуваните имоти на м.“Белчов дол“, землището на с. Върбешница, актуван с АОС № 3627 от 28.11.2018 г.

2. Да се проведе  търг с явно наддаване за продажба на:

 • поземлен имот с поземлен имот с №501.24 , с НТП – друга земеделска територия от 552 кв. м, общинска собственост, съгласно плана на новообразуваните имоти на м.“Белчов дол“, землището на с. Върбешница, актуван с АОС № 3627 от 28.11.2018 г. – с начална тръжна цена в размер на 837,00 лв. (осемстотин тридесет и седем лева и нула ст.) без ДДС!;

3. Упълномощава кмета на общината да организира провеждането на тръжната процедура по реда и условията на Глава осма на  Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет гр. Мездра и сключи договор за продажба на имота.

ПРИЛОЖЕНИЕ:   1.АЧОС № 3627 от 28.11.2018 г. – 1 бр.;

2.Скица – 1 бр.;

3.Данъчна оценка – 1 бр.;

4.Експертна оценка от независим оценител инж. Лариса Ангелова – 1бр.

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 626

Приемане на решение за разпореждане с имот – частна общинска собственост,  поземлен имот  с идентификатор  63450.501.337 с площ от 688 кв. м., съгласно КККР на с. Руска Бела одобрени със Заповед № РД-18-932/18.12.2017 г., актуван с АЧОС № 3625 от 28.11.2018 г.

Докладчик: инж. Генади Събков

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.36, ал.1, т.1  от Наредбата за РПУРОбИ,

РЕШИ:

1. Дава съгласие да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2018 г. общински имот, представляващ: поземлен имот с идентификатор 63450.501.337, в урбанизирата територия, с предназначение за  ниско застрояване от 688 кв. м, съгласно  КККР на с. Руска Бела, актуван с АОС № 3625/ 28.11.2018 г.

2. Да се проведе  търг с явно наддаване за продажба на:

 • поземлен имот с идентификатор 63450.501.337, в урбанизирата територия, с предназначение за  ниско застрояване от 688 кв. м, съгласно  КККР на с. Руска Бела,  актуван с АОС № 3625 от 28.11.2018 г.  – с начална тръжна цена в размер на 4380,00 лв. (четири хиляди триста и осемдесет лева и нула ст.), без ДДС!;

3. Упълномощава кмета на общината да организира провеждането на тръжната процедура по реда и условията на Глава осма на  Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет гр. Мездра и сключи договор за продажба на имота.

ПРИЛОЖЕНИЕ:   1.АЧОС № 3625 от 28.11.2018 г. – 1 бр.;

2.Скица – 1 бр.;

3.Данъчна оценка – 1 бр.;

4.Експертна оценка от независим оценител инж. Лариса Ангелова – 1бр.

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 627

Жалба от гражданите, живеещи на ул. „Пейо Яворов“ № 4 и ул. „Дунав“ в град Мездра.

Докладчик: Веселка Цанова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА и във връзка с ДЗ с Вх. № 1758/09.11.2018г.

РЕШИ:

Строително-монтажните работи, които са остойностени с количествено-стойностни сметки, изготвени от ОбА , касаещи междублоковото пространство на ул. „Пейо Яворов“ № 4 и ул. „Дунав“ и изграждането на подпорна стена в детска градина в град Мездра, да бъдат заложени в инвестиционната програма на община Мездра за 2019 година.

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

ПРОТОКОЛЧИК: (п) ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(Нина Великова) (Яна Нинова)
ЯН/НВ Вярно с оригинала!
Протоколчик: