Протокол № 49/07.12.2018 г. на Общински съвет – Мездра

ПРОТОКОЛ

№ 49

гр. Мездра, 07.12.2018 г.

Днес, 07.12.2018 година от 17:30 часа беше свикан Общински съвет Мездра на заседание в залата на Община Мездра. На основание чл. 23, ал.4, т.2 от ЗМСМА, и във връзка с чл.9, ал.1, т. 1 и чл. 11, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, и на основание искане от 1/3 от общинските съветници с Вх. № 1808/30.11.2018г. и във връзка със Заповед № 4 с Изх. № 1150/03.12.2018г.

Присъстваха 10 общински съветника, а именно: Десислава Цветомирова Костова, Митка Георгиева Лечева, Наталия Христова Цветкова, Данаил Стефчов Димитров, Надежда Илиева Йорданова, Гергана Руменова Петрова, Каролина Симеонова Кьолер, Венелин Димитров Кръстев, Мирчо Маринов Мирчев, и Ангел Борисов Йорданов.

Отсъстващи: Ивайло Тошев Тодоров, Огнян Христов Петров, Димчо Динов Йотов, Наталия Иванова Луканова, Мирослав Иванов Аспарухов, Георги Валентинов Иванов,. Ивайло Цолов Тошев, Яна Венелинова Нинова, Тошко Стоянов Стоянов Катя Ангелова Йотова, Николинка Владимирова Кътовска.

Присъстват още: инж. Генади Събков – кмет на община Мездра, Сашо Илиев – зам. кмет, Севдалина Джамазка – секретар на община Мездра, служители в общинска администрация, Нина Великова – Младши експерт „Взаимодействие с ОбС“, представители на кабелна телевизия и медии, граждани.

Заседанието започна със следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. ДЗ с Вх. № 1774/14.11.2018 г. – Поемане на дългосрочен дълг за рефинансиране на непогасения размер на безлихвен заем от МФ.

Докладчик: инж. Генади Събков

Заседанието беше открито от Д-р Митка Лечева – зам. председател на Общински съвет – Мездра. Д-р Митка Лечева обяви след проверка на кворума, че заседанието не е легитимно, регистрирани са 10 от 21 общински съветника.

При спазване на  разпоредбите на чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 50. ал. 2 и ал. 3, след установяване на кворума, д-р Лечева обяви начален час на заседанието в 18.00 ч.

В 18.00 ч. се установи, че към присъстващите не се е присъединил друг общински съветник и кворума остава непроменен, а именно – 10 общински съветника.

Точката от дневния ред на несъстоялото се заседание ще бъде включена в ДР на редовното заседание на ОбС, на 20.12.2018 г.

Поради невъзможност да заседава и взима законосъобразни решения, заседанието на Общински съвет Мездра беше прекратено от д-р Лечева в 18.05 ч.

ПРОТОКОЛЧИК: ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Нина Великова) (Митка Лечева)
МЛ/НВ
Вярно с оригинала:

Протоколчик: