Протокол № 48/29.11.2018 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приети решения на заседание на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №48/29.11.2018 г.

Решение 606

Относно връщане за ново обсъждане на Решение № 605 от Протокол № 47 от проведено заседание на ОбС – Мездра на 13.11.2018г., касаещо имот, представляващ сграда „Дом на железничаря“.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с ДЗ с Вх. № 1789/20.11.2018г. от Областния управител на област Враца, както и ДЗ с Вх. № 1793/21.11.2018г. от Районна прокуратура Мездра

РЕШИ:

Отменя Решение № 605 от Протокол № 47 от проведено заседание на ОбС – Мездра на 13.11.2018г., касаещо имот, представляващ сграда „Дом на железничаря“.

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение НЕ беше приет!

По предложение на д-р Ивайло Тодоров на гласуване беше подложен следният проект на:

Решение 606

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА и във връзка с ДЗ с Вх. № 1789/20.11.2018г. от Областния управител на област Враца, както и ДЗ с Вх. № 1793/21.11.2018г. от Районна прокуратура Мездра

РЕШИ:

Потвърждава повторно върнатия за ново обсъждане акт, а именно Решение № 605 от Протокол № 47 от проведено заседание на ОбС – Мездра на 13.11.2018г., касаещо имот, представляващ сграда „Дом на железничаря“.

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение НЕ беше приет!

Решение 607

Приемане на Програма за подпомагане на малкия и среден бизнес в община Мездра.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с Решение 48 от Протокол №5/28.01.2016 г.

РЕШИ:

Приема Програма за подпомагане на малкия и среден бизнес в община Мездра.

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение НЕ беше приет!

Решение 608

Приемане на нова Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговска, увеселителна, рекламно – информационна и други обслужваща дейност на територията на община Мездра.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 56, ал. 2 ЗУТ, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, при спазване изискванията на чл. 75-79 от АПК, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28, ал. 1 ЗНА

РЕШИ:

1. Общински съвет – Мездра отменя Наредба за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Мездра съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията (В сила от 27.12.2008 г., приета с решение Решение №206 от протокол №16/ 27.11.2008 г. на Общински съвет – Мездра; изменения и допълнения: Решение № 517 от протокол №43/ 27.01.2011 г. на Общински съвет – Мездра, Решение № 96 от протокол № 8/ 26.04.2012 г.. на Общински съвет – Мездра).

2. Общински съвет – Мездра приема нова Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговска, увеселителна, рекламно-информационна и друга обслужваща дейност на територията на Община Мездра.

3.  Възлага на Кмета на Община Мездра осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно  изпълнение на решението.

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 609

Допълнение на годишната програма на Община Мездра за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост и одобряване на решение на Кмета на Община Мездра за откриване на процедура за определяне на концесионер за ползване на обект, публична общинска собственост – язовир, находящ се в землището на село Долна Кремена, Община Мездра.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и  чл. 40, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите и мотиви изложени в докладната записка на Кмета на Община Мездра

РЕШИ:

I. Допълва годишната програма на Община Мездра за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост с нов раздел „Имоти за възлагане на концесия“, с включен обект на концесия -  поземлен имот  язовир „Долна Кремена“, с площ от 153.896 дка и общ завирен обем от 522 000 м3, намиращ се в землището на с. Долна Кремена, ЕКАТТЕ 22126.

II. На основание чл. 71, ал.1 от Закона за концесиите,  § 41, т.1 от ПЗР на Закона за концесиите  и във връзка с чл. 44, ал.2, от ЗМСМА

РЕШИ:

1. Открива процедура за определяне на концесионер на концесия за ползване върху обект публична общинска собственост -  язовир, намиращ се в землището на с. Долна Кремена, Община Мездра.

2. Обектът на концесия е язовир „Долна Кремена“ в поземлен имот 000414 с площ 153.896 дка и общ завирен обем 522 000 м3. в землището на с. Долна Кремена, община Мездра – актуван с акт за публична общинска собственост № 496 от 13.07.2005 година и вписан с вх. рег. № 61 от 21.07.2005 г., том VII на Служба по вписванията – гр. Мездра.

3. Предмет на концесията – управление, ремонт и поддържане на язовирната стена и прилежащите към нея съоръжения в технически изправно състояние, позволяващо безопасната им експлоатация, както и извършване на стопанска дейност, включваща дейностите аквакултури: развъждане и отглеждане на риба и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях, любителски и стопански риболов при условие, че не се застрашава техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея.

4. Прилежащи на обекта на концесия инфраструктура и принадлежности – няма

5. Определям срок на концесията – 15 /петнадесет/ години

6. Начална дата на концесията – датата на сключване на концесионния договор

7. Определям следните условия на концесията:

7.1.Концедентът запазва правото на собственост върху обекта на концесията;

7.2.Концедентът става собственик на всички подобрения и принадлежности, ако такива бъдат изградени по време на срока на действие на сключения концесионен договор, от момента на тяхното изграждане;

7.3.Подобренията върху обекта на концесията, включително когато не са в изпълнение на сключения концесионен договор, стават собственост на концедента от момента на възникването им;

7.4.При осъществяването на концесията концедентът не дължи компенсация на концесионера за извършваните от него разходи по смисъла на Закона за концесиите;

7.5.Концесионерът се снабдява с разрешения, лицензии, съгласия, одобрения, и други разрешителни актове, необходими за осъществяване на концесията, в съответствие с  изискванията на  Закона за концесиите,  Закона за водите, Закона за опазване на околната среда, Закона за рибарството и аквакултурите и  другите действащи нормативни актове;

7.6.Разходите, таксите и други подобни за кандидатстване, издаване и получаване, запазване, респективно продължаване на действието на приложимите разрешителни са за сметка на концесионера;

7.7.Концесионерът е длъжен да се съобразява с всички действащи нормативни актове и приложимите разрешителни през цялото време на изпълнение на договора за концесията

7.8.Правата и задълженията по сключения концесионен договор не могат да се прехвърлят на трети лица, освен по предвидения в закона ред;

7.9.Концесионерът няма право да продава, прехвърля, възлага или по друг начин да се разпорежда с обекта на концесията. Концесионерът няма право да учредява обезпечения върху обекта на концесията и/или принадлежности и части от него, които се включват в обекта на концесията, независимо дали изграждането на елементите и принадлежностите е завършено или не;

7.10.Концесионерът няма право да сключва договори, съгласно които обектът на концесията и/или принадлежности и части от него, които се включват в обекта на концесията, се предоставят под наем на трети лица;

7.11.Концесионерът е длъжен да не допуска неговите подизпълнители да извършват умишлено или непредпазливо действие, което би могло да доведе до нарушаване на условията по концесионния договор;

7.12.Концесионерът отговаря за всички делегирани задължения на подизпълнителите и за действията и/или бездействията на всеки подизпълнител, неговите представители, работници и служители или други лица, назначени и/или наети от подизпълнителя;

7.13.При прекратяване на договора за концесия, концесионерът преустановява упражняването на правото на управление и експлоатация и предава на концедента всички актове, документи, проекти, планове, скици, компютърни записи и други документи, които съдържат или показват, или по друг начин са свързани с обекта на концесия,  или са издадени  във връзка с обекта на концесията. Обекта на концесията се предава в състояние, осигуряващо неговото продължително и сигурно ползване по предназначение, като се има предвид нормалната амортизация за периода на ползването

7.14.При упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите права и за реализиране на инвестиционните си предложения концесионерът трябва да проведе при необходимост съгласувателни процедури по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното равновесие (ЗБР);

7.15.Концесионерът няма право да извършва строителство или други дейности на концесионната територия, които могат да унищожат, увредят или след продължителен срок да променят качеството и количеството на обекта на концесията и да увредят природната среда;

7.16.Концесионерът е длъжен да предвиди в инвестиционната програма средства и мерки за борба със свлачищата, ерозията и високите води в случаите, когато пряко или косвено се застрашава целостта на обекта на концесията;

7.17.Страните по сключения концесионен договор не отговарят за изпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие.

7.18.Страна, по сключения концесионен договор, която е засегната от форсмажорно събитие, трябва в най-кратък срок след като бъде установено форсмажорното събитие, да уведоми другата страна и да й представи доказателство за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично дава последващи известия за начина по който и степента в която е спряно изпълнението на задълженията й.

7.19.Концедентьт и концесионерът не носят отговорност към другата страна, по сключения концесионен договор, за вреди които са последица от форсмажорно събитие;

7.20.През времето, когато изпълнението на задълженията на концесионера е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което концедентът е уведомен, както и до спирането на действието на форсмажорното събитие:

7.20.1. Страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно да продължат да изпълняват задълженията си, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие;

7.20.2. Страните, по сключения концесионен договор, се консултират помежду си в най-краткия възможен срок относно влиянието на форсмажорното събитие  и необходимостта от изменение на някои от условията на договора за концесия, като се отчитат неблагоприятните ефекти, резултат от форсмажорното събитие и възможността на концесионера да избегне или сведе до минимум неблагоприятното въздействие на форсмажорното събитие;

7.21. Страните, по сключения концесионен договор, възстановят изпълнението на договора веднага щом е практически възможно след приключване на форсмажорното събитие;

7.22. При наличието на форсмажор концесионерът е длъжен да допусне и да търпи трети лица, посочени от концедента, да ползват обекта на концесията, без да има право на обезщетение или компенсация за това.

8.Основни права и задължения по концесионния договор:

8.1. Основни права и задължения на концедента:

8.1.1. Концедентът има право да получава дължимите от концесионера концесионни плащания в срокове и при условия, определени в концесионния договор;

8.1.2. Концедентът има право на собственост върху хидро-геоложка, инженерна, екологична и друга документация във връзка с експлоатацията на концесионния обект, както  и на достъп до обекта на концесията по всяко време за осъществяване на контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по сключения  договор и съгласно условията на концесията;

8.1.3. Концедентът има право да прекрати едностранно договора за концесия при виновно неизпълнение от страна на концесионера на поетите от него задължения по сключения договор;

8.1.4. Концедентът има право да получи всички актове, документи, проекти, планове, скици, компютърни записи и други документи, които съдържат или показват, или по друг начин са свързани с обекта на концесия,  или са издадени  във връзка с обекта на концесията;

8.1.5. Концедентът се задължава да гарантира изключителното право на концесионера да управлява и експлоатира обекта на концесията, за срока на сключения договор, в съответствие с условията и сроковете, предвидени в него, в закона и съгласно приложимите разрешителни. Да не пречи на концесионера да осъществява правата си по концесията, освен при необходимост и като последица от форсмажорно събитие или при нарушение на сключения договор от концесионера;

8.1.6. Концедентът няма право да сключва договори с трети лица или да извършва или да пропусне да извърши действие, което засяга неблагоприятно изключителните права на концесионера, предоставени по силата на сключения концесионен договор;

8.1.7. Концедентът осъществява контрол по изпълнението на поетите от концесионера задължения по сключения концесионен договор и условията на концесията по ред, установен в договора.

8.2. Основни права и задължения на концесионера:

Без да се ограничават другите негови права, установени с концесионния  договор, концесионерът има право:

8.2.1.  На собственост върху плодовете, свързани с ползването на обекта. Всички останали приращения стават собственост на концедента от момента на тяхното възникване;

8.2.2. Да преработва плодовете, които са негова собственост;

8.2.3. Да се разпорежда с плодовете, които са негова собственост;

8.2.4. Да извършва допълнителни проучвания във връзка с обекта, с оглед осъществяването на неговата нормална експлоатация;

8.2.5. Да изгражда сгради и съоръжения и да извършва необходимите подобрения, свързани с ползването на концесионния обект, след предварително писмено съгласуване с концедента и компетентните органи, съгласно изискванията на закона;

8.2.6. Да сключва договори с подизпълнители – физически и/или юридически лица, на които възлага упражняване и изпълнение на отделни негови права и задължения, свързани с концесията, от негово име и за негова сметка.

Без да се изключват другите негови задължения, установени с концесионния  договор,  концесионерът, е длъжен:

8.2.7.Да заплаща дължимото концесионно плащане при условия и в срокове, определени съгласно договора за концесия;

8.2.8. Да изпълнява задълженията си по концесионния договор с грижата на добър търговец;

8.2.9. Да не предоставя на трети лица информацията и документацията, получена във връзка със сключването на концесионния  договор;

8.2.10.Да съгласува с концедента всяка актуализация на техническия проект за

възстановяване и поддържане на съоръженията;

8.2.11. Да съставя и води изискуемата за правилна и безопасна експлоатация на обекта технологична, хидроложка, геоложка, техническа и друга документация;

8.2.12. Да не допуска неговите подизпълнители да извършват умишлено или непредпазливо действие, което би могло да доведе до нарушаване на условията по концесионния  договор;

8.2.13. Концесионерът на хидротехнически съоръжения, поддържа и речното легло на разстояние 500 м. от съоръжението надолу по течението на реката;

8.2.14. Да отговаря за всички делегирани задължения на подизпълнителите и за действията и/или бездействията на всеки подизпълнител, неговите представители, работници и служители или други лица, назначени и/или наети от подизпълнителя;

8.2.15. Да изготвя и съгласува, ежегодно с концедента и компетентните държавни и общински органи План за действие при аварийни ситуации, който става неразделна част от концесионния  договор;

8.2.16. Да осигурява свободен достъп до концесионния обект и документацията, свързана с него, на съответните контролни  органи при поискване;

8.2.17. Да приема и търпи при наличието на форсмажорни обстоятелства, трети лица, да ползват концесионната площ. В тези случай концесионерът няма право на обезщетения;

8.2.18. След изтичане на срока на договора да предостави обратно на концедента обекта, предмет на концесията, в състояние, годно за експлоатация в едно с всички проекти, планове, скици, компютърни записи и други такива, свързани с експлоатацията, поддръжката и състоянието на обекта на концесията.

8.2.19. Концесионерът се задължава по време на целия срок на концесията да представя на Концедента,  не по-късно от 1 (един) месец от дата на издаването им всички документи, проекти, планове, скици, компютърни записи и други такива, свързани с експлоатацията, поддръжката и състоянието на обекта на концесията;

8.2.20. За всички извършени подобрения върху обекта на концесията, извън инвестиционната програма, да се съставя двустранен констативен протокол, подписан от концесионера и длъжностните лица от общинската администрация, извършващи контрола по концесията;

8.2.21. Концесионерът се задължава да застрахова ежегодно до 31 януари концесионния обект в полза на Община Мездра за своя сметка, за риска  “Пожар и природни бедствия, включително земетресение”,  по балансовата стойност на обекта, към датата на застраховането.

Концесионерът поема и задължения, които ще направи с офертата си,  по:

опазване на околната среда и  екологичната програма за концесионния обект;

експлоатиране и поддържане на  обекта на концесията в техническо изправно състояние;

водоспасителната дейност и обезопасяване на водните площи;

социалната програма на концесията;

9. Условия за възлагане изграждането на обектите на концесиите от подизпълнители – няма.

10. Условия и/или забрани за отдаване на обектите на концесиите под наем и за предоставяне на дейности по експлоатацията и поддържането им на подизпълнители:

10.1. Концесионерът  не може да отдава под наем на трети лица обекта на   концесията;

10.2. Концесионерът е длъжен да не допуска неговите подизпълнители да извършват умишлено или непредпазливо действие, което би могло да доведе до нарушаване на условията по концесионния  договор;

10.3. Концесионерът отговаря за всички делегирани задължения на подизпълнителите и за действията и/или бездействията на всеки подизпълнител, неговите представители, работници и служители или други лица, назначени и/или наети от подизпълнителя.

11. Вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията по концесионния договор:

Концесионерът се задължава да предостави на концедента ежегодно безусловна и неотменяема банкова гаранция или парична гаранция,  като гаранция за изпълнение на инвестиционната програма в размер на 5% от стойността на планираните инвестиции за съответната година, съобразно с инвестиционната му програма.  Гаранцията за изпълнение на инвестиционната програма се предоставя от концесионера на концедента до 31 януари  на текущата година. При неизпълнение на задължението на концесионера за извършване на планираните инвестиции за съответната година, концедентът има право да усвои представената банкова гаранция или парична гаранция.

12.  Условия за извършване на концесионно плащане, включително:

а) размер на еднократното концесионно плащане, дължимо към датата на подписване на  концесионния договор:

1. Язовир „ДОЛНА КРЕМЕНА” в землището на с. ДОЛНА КРЕМЕНА 2150 лв.

б) размер на минималното годишно концесионно плащане:

1. Язовир “ ДОЛНА КРЕМЕНА” в землището на с. ДОЛНА КРЕМЕНА 6000 лв.

в) гратисен период, през който концесионерът се освобождава от извършване на концесионното плащане: няма;

г) ред за извършване на концесионното плащане – Годишното концесионно плащане се внася  в брой в касата на Община Мездра или чрез банков превод по сметката на Община Мездра в обслужващата я банка на една годишна вноска:

вноска в размер на 100%  от годишното концесионно плащане – до 31 януари на текущата година, или в първия работен ден след тази дата;

13. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти и на обществения ред:

13.1. При упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите права, концесионерът е длъжен да спазва всички изисквания относно опазване на човешкото здраве, водностопанските съоръжения, околната среда, защитените територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и опазването на обществения ред, съгласно наредбите на Общински съвет Мездра и действащото законодателство;

13.2. Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност, отбраната и обществения ред;

13.3. Концесионерът е длъжен да изгради и поддържа хидротехнически съоръжения за постоянна защита при неблагоприятни природни явления, като наводнения, повишаване нивото на подпочвените води и др;

13.4. Концесионерът е длъжен, съгласно изискванията и предписанията на ПАБН да изготви План за действие при аварийни ситуации, който да съгласува с концедента в три месечен срок от подписване на концесионния договор.

14. Форма, размер и условия за извършване на компенсация -  такава не се предвижда.

15. Задължение на концесионера да застрахова за срока на концесията за своя сметка и в полза на концедента обекта на концесията:

Концесионерът е задължен  да застрахова, ежегодно до 31 януари, концесионния обект в полза на община Мездра за своя сметка, за риска  “Пожар и природни бедствия, включително земетресение”,  по балансовата стойност на обекта, към датата на застраховането, съгласно получена от Община Мездра служебна бележка, извлечение от счетоводните книги.

16. Други изисквания, свързани с характера на концесията, които не са нормативно определени – съгласно документацията за участие.

17. Критерии за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест:

Въз основа на офертите на участниците в процедурата, комисията по избор на концесионер ще извършва оценяването й като определи икономически най-изгодното предложение /ИИП/  по формулата:

ИИПi = [(КПi / КПmax х Ккп ) + (СИi / СИmax х Кси) + (СЕi / СЕmax х Ксе) + (СЗi / СЗmax х Ксз) ] х 100,

Където:

КП-размер на концесионното плащане -  в лв., съгласно офертата на участника;

СИ-стойност на инвестициите – в лв., съгласно инвестиционната програма на участника;

СЕ – стойност по екологичните мероприятия – в лв., съгласно екологичната програма на участника;

СЗ-социална заетост – в брой заети лица, съгласно социалната програма на участника;

Коефициентите на тежест в %  на отделните критерии са както следва:

Ккп – коефициент на тежест за размера на концесионното плащане – 50 %;

Кси – коефициент на тежест за размера на инвестициите  -  40%;

Ксе – коефициент на тежест за предложения по екологичните мероприятия – 5%;

Ксз – коефициент на тежест за предложения по социалната програма -5%.

Изчисленията се правят, като стойността на предложението на участника се дели на стойността на най-доброто от всички предложения и получения резултат се умножава по коефициента за тежест на съответния критерии.

18. Размер и начин на плащане на гаранцията за участие в процедурата за      предоставяне на концесия.

Участниците представят гаранция за участие в процедурата под формата на внесен депозит или банкова гаранция . Формата на гаранцията се избира от участниците.

Когато е избрано да се внесе депозит, той следва да бъде внесен предварително в касата на „Центъра за административно обслужване” при Община Мездра или по банкова сметка на Общината.

Гарнцията е в размер, както следва:

1. Язовир „ ДОЛНА КРЕМЕНА ” в  землището на с. ДОЛНА КРЕМЕНА 600 лв.

19. Утвърждавам обявление /Приложение №1/ и документация /Приложение №2 / към настоящото решение за провеждане на процедурата за определяне на концесионер.

Цена на документацията за участие - 50,00 лв. с включено  ДДС.

20. Съгласно чл. 80, ал.1 и 2 от Закона за концесиите в тридневен срок от издаването на настоящото решение да се назначи Комисия за провеждане на процедурата по определяне на концесионер.

III. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на процедурата за определяне на концесионер в съответствие с Глава III на Закона за концесиите.

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 610

Разделно събиране на битови отпадъци.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 13, ал. 2 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Мездра.

РЕШИ:

 1. В системата за разделно събиране на битови отпадъци през 2019 год. могат да участват недвижими имоти в строителните граници на град Мездра и село Зверино. Собствениците на имоти подават до Кмета на общината заявление / по приложения образец/ в срок до 31 декември 2018 година. Участниците в системата ще ползват 30% намаление на дължимата такса битови отпадъци през 2019 година.
 2. Запазват се минималните годишни единични количества рециклируеми отпадъци в системата за разделно събиране на битови отпадъци в град Мездра и село Зверино за 2019 година,  както следва:

2.1. Търговски обект – за 1 кв. м. полезна площ:

- гр. Мездра – 40 кг. хартия                               – село Зверино – 30 кг. хартия

2.2. Заведения за обществено хранене и подобни – за 1 място:

- гр. Мездра – 30 кг. хартия                               – село Зверино -  20 кг. хартия

2.3. Жилищни имоти – за 1 лице, живеещо в имота:

- гр. Мездра – 70 кг. хартия                              – село Зверино – 50 кг. хартия

2.4. Офиси или учреждения – за 1 лице от персонала:

- гр. Мездра – 60 кг. хартия                              – село Зверино – 40 кг. хартия

2.5. Производствени площадки – за 1 дка. площ:

- гр. Мездра – 3 т. хартия                                  – село Зверино – 1 т. хартия

Хартията може да се заменя с други видове рециклируеми материали – черни и цветни метали, оловни акумулатори, алуминиеви капачки. Конкретните видове рециклируеми материали и съответните им единични количества се определят след сключването на договори с обслужващите системата за разделно събиране фирми и се свеждат до знание на обществеността в срок до 31 декември 2018 година.

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 611

Отчет на „ЕКОПРОЕКТ“ ООД за III-то тримесечие на 2018г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно чл. 4 т. 4 от Договора за управление на „Екопроект” ООД

РЕШИ:

Приема информацията за отчета на „Екопроект“ ООД за III-то тримесечие на 2018г.

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 612

Отчет за периода 01.01.2018 г. – 30.09.2018 г. на „ТРАНС – АВТО 2015“ ЕООД.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно Договора за управление на „ТРАНС – АВТО 2015“ ЕООД

РЕШИ:

Приема информацията за отчета на„ТРАНС – АВТО 2015“ ЕООД за периода от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г.

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 613

Откриване на процедура и определяне състав на комисия за провеждане на конкурс за управител на „МБАЛ Мездра“ ЕООД.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА,  чл. 44, ал. 1 от Наредба за реда за упражняване правата на собственост  на Община Мездра върху капитала на търговските дружества,  чл. 3, ал. 1 от Наредба №9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и във връзка чл. 63 ал. 3 от Закон за лечебните заведения

РЕШИ:

1.Открива процедура за избор на Управител  и възлагане на управлението на “Многопрофилна болница за активно лечение- Мездра” ЕООД чрез провеждане на конкурс.

2. Определя следните изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

2.1. Основни изисквания:

2.1.1. Образование – висше

- квалификационна степен “магистър” по медицина, съответно дентална медицина и квалификация по здравен мениджмънт, или

- лица с образователно- квалификационна степен “магистър” по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния  мениджмънт;

-  да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

2. 1. 2. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

2.2. Специфични изисквания:

2.2.1. Компютърна грамотност;

2.2.2. Опит на подобна позиция е преимущество.

3. Необходими документи, място и срок, в който да бъдат подадени:

3.1. Необходими документи:

- Заявление свободен текст, адресирано до ОбС-Мездра;

- Автобиография;

- Актуална снимка;

- Актуално свидетелство за съдимост;

- Нотариално заверени копия от диплома  за завършено висше образование и други документи удостоверяващи квалификация.

- Копие от трудова и служебна книжка  /ако има такава/.

- Декларация за обстоятелствата по чл. 19 от Наредба за реда за упражняване правата на собственост  на Община Мездра върху капитала на търговските дружества.

- Програма за развитие на дейността на „МБАЛ – Мездра” ЕООД за тригодишен период, която се представя в отделен запечатан плик.

3.2. Място и срок за подаване на документи:

Документите за участие в конкурса, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие се подават в запечатан плик с надпис № 1 и трите имена на кандидата. В запечатан плик с надпис № 2 и трите имена на кандидата се поставя програмата за развитие на „МБАЛ Мездра“ ЕООД. Плик № 1 и Плик № 2 се поставят в общ запечатан плик с надпис „Документи за участие в конкурс за управител на „МБАЛ Мездра“ ЕООД“ и трите имена на участника и се представя в Общински съвет – Мездра, в срок до 17.00 часа на 04.01.2019 година.

4. Място и срок в който може да се получи информация за лечебното заведение и темите предмет на събеседването.

4.1. Информация относно: структурата, бюджета, числеността и щатното разписание, може да се получи всеки работен ден от 09.00 до 12.00 часа в деловодството на Общински съвет – Мездра в периода от 10.12.2018 г. до 31.12.2018 г.

4.2. Темите, по които ще се провежда събеседването с допуснатите кандидати, са следните:

- Програма за развитие и дейността на на „МБАЛ – Мездра” ЕООД за тригодишен период;

-Закон за лечебните заведения;

-Закон за здравето;

-Други нормативни актове в областта на здравеопазването.

5. Конкурсът ще се проведе на 07.01.2019 година от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация – гр. Мездра , ет.ІV , малка заседателна зала.

6. Условия за провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе при условията на Наредба №9 от 26 юни 2000 година за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.

Конкурсът се провежда на три етапа:

-проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания по чл. 3, ал. 1, т. 2 и 3 от Наредба №9 от 26 юни 2000 година за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения;

-представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период;

-събеседване с кандидатите.

7. Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението на „МБАЛ – Мездра” ЕООД, съгласно Приложение №1.

8. Избира комисия за организиране и провеждане на конкурса в състав:

Председател: Сашо Иванов Илиев – зам.-кмет на община Мездра;

Секретар: Цветомир Николаев Стоев – юрист;

Член: д-р Орлин Цветанов Димитров – директор на РЗИ – Враца;

Резервен член: д-р Ирена Видинова Петрова – зам.-директор на РЗИ Враца;

Член: Гергана Петрова – общински съветник;

Член: Д-р Ивайло Тодоров – общински съветник.

Приложение:

 1. Проект на договор за възлагане на управлението на „МБАЛ Мездра“ ЕООД:

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА „МБАЛ МЕЗДРА” ЕООД

На основание чл. 141, ал. 7 от ТЗ и Решение № ………. от Протокол №…. от 20… год. на Общински съвет – Мездра, упражняващ правата на едноличния собственик и на Общото

събрание на дружеството

Днес, …………….. 2019 година, между:

1.         Община Мездра, с адрес на управление: гр. Мездра, ул. „Христо Ботев” №27, с ЕИК 000193371, на Регистър Булстат към Агенция по вписванията, представлявано от Кмета на Община Мездра, инж. Генади Събков с ЕГН по Решение № .. от Протокол №.. от …. год. на Общински съвет – Мездра, който орган упражнява правата на едноличния собственик и на Общото събрание на дружеството, наричано по-долу за краткост ДОВЕРИТЕЛ,

и

2…………………………………………………………………………………………………………………………. в качеството му на управител на „МБАЛ – Мездра” ЕООД, наричан по-долу за краткост УПРАВИТЕЛ, се сключи настоящият договор.

Страните се споразумяха за следното:

I.         ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1 .ДОВЕРИТЕЛЯТ възлага, а УПРАВИТЕЛЯТ приема да управлява и представлява лечебно заведение „МБАЛ – Мездра” ЕООД, в съответствие с действащата нормативна уредба, учредителния акт на дружеството, решенията на общото му събрание – Общински съвет – Мездра, както и клаузите на настоящия договор.

II.        СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.2. Действието на настоящия договор се ограничава със срок – 3 години от датата на подписване на договора.

III.      ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯТ

Чл. З. ДОВЕРИТЕЛЯТ:

1.         натоварва и упълномощава УПРАВИТЕЛЯ да извършва от името на Дружеството и за сметка на Дружеството всички действия и сделки, свързани с управление на Дружеството в съответствие с Търговския закон, дружествения договор, Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Мездра в търговските дружества, Закона за лечебните заведения, приложимото специалното законодателство и решенията на Общински съвет – Мездра;

2.         определя основните икономически насоки на работа на Дружеството за всяка финансова година, в съответствие със стратегията за развитие на Дружеството, Програмата за управление и финансовото му състояние;

3.         контролира дейността на УПРАВИТЕЛЯ по изпълнение на поставените му задачи и определя срокове, в рамките на които същият е длъжен да предприема мерки за отстраняване на констатирани недостатъци в работата;

4.         упражнява всички права съгласно Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Мездра в търговските дружества;

5.         дава съгласие за сключване на следните сделки: съгласно Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Мездра в търговските дружества;

6.         се задължава да заплаща на УПРАВИТЕЛЯ уговореното месечно възнаграждение, чрез фонд работна заплата на Дружеството;

7.         се задължава да прави вноски за ДОО и допълнително пенсионно осигуряване, както и за здравно осигуряване на УПРАВИТЕЛЯ по реда и условията на действащото осигурително законодателство, както и всички други социални придобивки по КТД, действащи в Дружеството.

IV.      ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл.4. (1) УПРАВИТЕЛЯТ се задължава да:

1.         осъществява управлението на стопанската дейност в интерес на Дружеството, като организира изпълнението на поставените от ДОВЕРИТЕЛЯ задачи;

2.         представлява Дружеството пред съдебните, данъчните и другите държавни органи, пред банковите и финансовите институции и пред други физически и юридически лица;

3.         изготвя и представя на собственика на лечебното заведение план за дейността на лечебното заведение и неговата икономическа ефективност за една финансова година;

4.         представя на ДОВЕРИТЕЛЯ отчети за резултатите от дейността на Дружеството в съответствие с Търговския закон, учредителния акт, Наредбата за упражняване правата на собственост на община Мездра в търговските дружества и решенията на Общински съвет – Мездра; в 15-дневен срок след изтичането на всяко тримесечие и след приключване на финансовата година да представя на Общински съвет – Мездра, упражняващ правата на едноличния собственик на капитала и Кмета на Община Мездра тримесечен отчет.

5.         уведомява незабавно в писмена форма Общото събрание на Дружеството за всички обстоятелства от съществено значение за Дружеството;

6.         отговаря за редовното водене на дружествените книги по чл. 53 и сл. от ТЗ.

7.         извършва структурни и организационни промени в лечебното заведение;

8.         възлага на началниците на отделните звена в дружеството изпълнението на финансовия и медицинския план на техните структури за определен период;

9.         свиква медицинския съвет към лечебното заведение;

10.       предоставя при поискване информация за медицинските дейности, разходваните ресурси за тяхното производство и анализ на ефективността на лечебното заведение на собственика;

11.       обсъжда с представители на синдикатите в лечебното заведение въпроси, свързани с работното време, условията и охраната на труда, трудовите възнаграждения и социалната защита в трудово-правните взаимоотношения.

(2)       УПРАВИТЕЛЯТ представлява дружеството като работодател. С оглед на това, УПРАВИТЕЛЯТ:

1.         приема и утвърждава щатното разписание на дружеството и прави промени в него;

2.         сключва, изменя и прекратява трудовите договори, определя трудовите възнаграждения, налага дисциплинарни наказания, стимулира и командирова персонала на Дружеството, като спазва действащата нормативна уредба;

3.         приема и изменя съдържанието на Вътрешните правилници в дружеството като работодател;

(3)       УПРАВИТЕЛЯТ няма право:

1.         огласява служебна информация и сведения за дружеството, докато е в сила настоящият договор, както и за срок от 3 години след прекратяването му;

2.         извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, когато се извършва дейност, сходна с дейността на Дружеството;

3.         участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството;

4.         заема каквато и да е ръководна длъжност или длъжност в ръководни органи на други дружества, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството;

5.         да бъде управител, контрольор, член на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;

6.         да бъде народен представител, общински съветник, кмет на община, кмет на район или кметство, кметски наместник, заместник-кмет на община, секретар на община, секретар на район;

7.         да работи по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация.

(4)       УПРАВИТЕЛЯТ решава всички въпроси, които не са от изключителната

компетентност на Общински съвет Мездра, в качеството му на упражняващ правата на едноличен собственик на капитала.

Чл.5. (1) УПРАВИТЕЛЯТ има право да се разпорежда с имуществото на дружеството в съответствие с действащата нормативна уредба, учредителния акт, решенията на общото събрание – Общински съвет – Мездра, Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Мездра в търговските дружества, приложимото специално законодателство и клаузите на настоящия договор.

(2)       УПРАВИТЕЛЯТ няма право без разрешение на ДОВЕРИТЕЛЯ да сключва сделките, посочени в Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Мездра.

Чл.6. При изпълнение на своите задължения, УПРАВИТЕЛЯТ има право:

1.         На възнаграждение, изплащано при условията и по реда на чл. 7 от настоящия договор;

2.         На неприсъствени дни по лични причини (без отпуск по болест).

V.        ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.7. (1) УПРАВИТЕЛЯТ има право на месечно възнаграждение в размер на 380% от отчетната средна месечна брутна работна заплата в дружеството.

(2)       Възнаграждението се определя тримесечно. След приключване на всяко тримесечие се преизчисляват месечното възнаграждение за отчетното тримесечие. Преизчисленото възнаграждение се начислява и изплаща с възнаграждението за последния месец на отчетното тримесечие. През първите два месеца на тримесечието управителя авансово получава месечното си възнаграждение въз основа на достигнатата средна месечна брутна работна заплата за предходното тримесечие лева.

(3)       ДОВЕРИТЕЛЯТ не гарантира размера на възнаграждението, уговорено по ал.1, при липса на средства на Дружеството.

Чл.8. Възнаграждението на УПРАВИТЕЛЯ е за сметка на средствата за работна заплата на Дружеството, както и данъчното му облагане се извършва по реда на ЗОДФЛ. Отговорността за деклариране на сумите, получени като възнаграждение по този договор е на УПРАВИТЕЛЯ.

Чл.9. УПРАВИТЕЛЯТ се осигурява за всички осигурителни случаи, когато не е осигурен на друго основание и не е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Чл.10. За сметка на Дружеството, при ред и условия, определени от нормативните актове, УПРАВИТЕЛЯТ се осигурява и за риска „безработица”, чрез вноски във фонд „Безработица”.

Чл.11. (1) УПРАВИТЕЛЯТ има право на^ЗО неприсъствени работни дни годишно, за ползването на които уведомява Председателя на Общински съвет Мездра и Кмета на Община Мездра.

(2) За времето на неприсъствените дни на УПРАВИТЕЛЯ се заплаща възнаграждение, изчислено от изплатеното му средно дневно възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който УПРАВИТЕЛЯТ е изпълнявал задълженията си най-малко 10 работни дни.

(3)       В случай на ползване на неприсъствени дни УПРАВИТЕЛЯТ е длъжен да определи длъжностно лице от дружеството, което отговаря на специалните изисквания по ЗЛЗ, което да го замества за времето на неговото отсъствие, като уведоми за това Председателя на Общински съвет Мездра и Кмета на Община Мездра и подпише пълномощно за делегираните правомощия с нотариална заверка на подписа си. За определеното лице важи забраната за конкурентна дейност.

(4)       След изтичане на календарната година неизползваните неприсъствени дни не се прехвърлят в следващата.

(5)       При прекратяване на договора не се дължи обезщетение за неизползвания годишен размер на неприсъствените дни.

Чл.12. (1) УПРАВИТЕЛЯТ може да бъде командирован по необходимост в чужбина само от Кмета на Община Мездра със съгласието на Председателя на Общински съвет Мездра за сметка на средствата на дружеството.

(2)       При командироване в чужбина, разходите за командировката се утвърждават от ДОВЕРИТЕЛЯ, чрез Кмета на Община Мездра, след представен от УПРАВИТЕЛЯ писмен отчет за резултатите от нея. В случай, че ДОВЕРИТЕЛЯТ, чрез Кмета на Община Мездра, установи че резултатите не съответстват на целите на командировката, разходите по нея остават за сметка на УПРАВИТЕЛЯ, който трябва да ги възстанови не по-късно от 15/петнадесет/ календарни дни след получаване в Дружеството на писменото разпореждане на ДОВЕРИТЕЛЯ.

(3)       УПРАВИТЕЛЯТ се командирова в страната за сметка на Дружеството в съответствие с разпоредбите на действащата в страната нормативна уредба за командировките като за всеки конкретен случай уведомява Кмета на Община Мездра и се отчита на същия в края на всяко тримесечие.

VL ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.13.(1) Настоящият договор може да бъде прекратен с изтичане срока на договора, както и предсрочно безвиновно:

1.         по искане на управителя с писмено предизвестие не повече от три месеца. Срокът на предизвестието тече от деня на получаването му в Общински съвет – Мездра;

2.         по искане на Общински съвет Мездра, след вземане на решение, с предизвестие от 1 месец. Срокът на предизвестието тече от деня на вземане на решението, може да не се отработва и в този случай се заплаща;

3.         при преобразуване или прекратяване на лечебното заведение, както и при промяна на собственика му;

4.         в случай на смърт или поставяне под запрещение на физическото лице, съответно в случай на обявяване на несъстоятелност или прекратяване на юридическото лице;

5.         поради фактическа невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си, продължила повече от 60 дни;

6.         при възникване на обстоятелство, обуславящо забрана или ограничение за лицето за заемане на такава длъжност, съгласно закона или учредителния акт на заведението и действащото законодателство;

7.         по взаимно съгласие;

(2)       Договорът може да бъде прекратен преди изтичането на срока на действието му с решение на Общински съвет Мездра, без предизвестие:

1.         при виновно неизпълнение от страна на УПРАВИТЕЛЯ на икономическите показатели, определени с Програма за развитие на дружеството;

2.         при нарушаване от УПРАВИТЕЛЯ на закона, извършено при или по повод изпълнението на задълженията по договора или при нарушаване на Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Мездра в търговските дружества и действащото законодателство;

3.         при извършване на действия или бездействие на УПРАВИТЕЛЯ, довели до вреди и/или влошаване на финансовите резултати на дружеството или от които са произтекли щети за него;

4.         при повдигане на обвинение на УПРАВИТЕЛЯ за престъпление от общ характер, извършено при или по повод изпълнението на задълженията по договора;.

5.         при извършване от страна на УПРАВИТЕЛЯ на престъпление от общ характер, установено с влязла в сила присъда;

6.         при системно /2 и повече пъти/ неизпълнение на решенията на Общински съвет – Мездра и писмените указания, дадени въз основа на решение на Общински съвет – Мездра.

(3)       УПРАВИТЕЛЯТ се освобождава от длъжност с решение на общото събрание на съдружниците на ДРУЖЕСТВОТО – Общински съвет – Мездра. В същото заседание общото събрание взема решение за освобождаване, респективно – неосвобождаване на УПРАВИТЕЛЯ от отговорност за действията му по управлението.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.14. Страните могат да променят условията на настоящия договор при последващи промени на нормативната уредба, при съществени изменения на икономическите условия или по взаимно съгласие чрез допълнителни писмени споразумения към настоящия договор

Чл.15. Възникналите спорове между страните по този договор и неуредените с него въпроси, се решават в съответствие с действащото законодателство.

Чл.16. Действието на настоящия договор може да бъде продължавано от страните по него с нарочно писмено споразумение, подписано от страните след Решение на упражняващия правата на собственост в едноличното дружество – Общински съвет – Мездра при условията на чл.63, ал.4 от ЗЛЗ.

Настоящият договор се състави в два еднообразни и с еднаква правна сила екземпляра, по един за всяка страна, и подписа в знак на съгласие с текстовете му както следва:

ЗА ДОВЕРИТЕЛ :……………………………………..Управител: …………………………………..

/инж. Генади Събков – Кмет на Община Мездра/                               /………………………………………../

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 614

Определяне начина на ползване на добитата дървесина в горските територии общинска собственост и утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесината.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.7, ал.1, ал. 3 и ал. 4, чл. 5, ал. 3 и ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 71, ал. 5, т. 3 и ал. 6, т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Решение № 526, Протокол № 39/31.05.2018 г. на Общински съвет Мездра и при мотиви, изложени в докладната записка

РЕШИ:

 1. Утвърждава Ценоразпис за продажба на дървесина, добита от горски територии – собственост на Община Мездра по Приложение № 1 към настоящото решение.
 2. Дава съгласие да се извърши ползването на дървесина от горски територии – собственост на Община Мездра, както следва:
N° по ред Землище Обща площ на имота (дка) Отдел,

подотдел

Стояща маса с клони %  на ползване
1. с.Царевец 8 284″ф“ 395 100%
2. с.Дърманци 5 143″е“1 203 100%
3. с.Долна Кремена 11 393″х“ 251 100%
4. с.Върбешница 35 168″я“ 136 20%
5. с.Кален 26 194″а“ 167 30%
6. с.Боденец 23 182″е“ 166 100%
7. с.Боденец 9 182″н“ 56 100%

3.  Ползването да се извърши чрез продажба на стояща дървесина на корен.

4.  Определя тръжни цени (в лева) без ДДС при провеждане на процедура за продажба на  стояща дървесина на корен, както следва:

Е СД ССД ДСД Дърва
Обект

Дървесен вид трупи за бичене до 17 см. трупи за бичене над 30 см. трупи за бичене от 18 до 29 см. трупи за бичене до 17 см. технологична дървесина технологична дървесина ОЗМ Дърва за огрев
м3 лв/м3 м3 лв/м3 м3 лв/м3 м3 лв/м3 м3 лв/м3 м3 лв/м3 м3 лв/м3 м3 лв/м3
284ф тп 343 65 5 50 22 35
А-я 25 44
143е1 тп 178 65 6 50 10 35
др.шир 9 44
393х тп 202 65 8 50 13 35
др.шир 28 44
168я др.шир 136 44
194а др.шир 167 44
182е А-я 166 44
182н А-я 56 44
общо за об. 723 19 45 587

5. Възлага на Кмета на община Мездра да извърши всички действия и законосъобразно изпълнение на настоящоти решение.

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 615

Искане за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедите чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за разпределяне на масивите за ползване в землищата на община Мездра, за ползване по реда на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, по цена в в размер на средното годишно рентно плащане за съответните землища.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА

РЕШИ:

Предлага на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца на основание чл. 37в, ал. 16, изречение трето от ЗСПЗЗ Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца да определи със заповед цената на имотите – полски пътища (които не са необходими за осигуряване на транспортен достъп до обработвани земеделски имоти) на ползватели, които са подали заявления до председателя на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ. в размер на средното годишно рентно плащане за землища в общината.

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 616

Приемане на решение за предоставяне на безвъзмездно управление на Агенцията по заетостта помещения на ІV етаж в сградата на Община Мездра.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОбИ) на Общински съвет гр. Мездра,

РЕШИ:

 1. Дава съгласието си за предоставяне за безвъзмездно управление на следните помещения на ІV етаж в сградата на Община Мездра – общинска публична собственост, а именно: – стая № 401 с площ от 26 кв. м., стая № 402 с площ от 26 кв. м., стая № 403 с площ от 19 кв. м., стая № 404 с площ от 26 кв. м., стая № 405 с площ от 45 кв. м., стая № 405а с площ от 19 кв. м., стая № 406 с площ от 19 кв. м.,  стая № 407 с площ от 26 кв. м., общи части от етажа от 126,66 кв. м. по плана на гр. Мездра, ул. ”Христо Ботев” № 27, съгласно АПОС № 498/13.07.2005г. за срок от 10 години на Агенцията по заетостта за нуждите на „Бюро по труда” гр. Мездра.
 2. Упълномощава кмета на Общината да сключи договор за безвъзмездно управление  за 10 години с Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта с БУЛСТАТ 121604974, със седалище и адрес: гр. София, бул. „Дондуков” № 3

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 617

Приемане на решение във връзка с предложението на Иванка Владкова Йорданова и Янка Владкова Симеонова от гр. София за изкупуване по реда на чл.66 от Закона за собствеността на масивна жилищна сграда със ЗП от 59,50 кв. м. ведно със всички останали подобрения в имота, находящи се в с. Оселна общ. Мездра, УПИ ІІ, пл.№ 314(общ.), кв.4, с. Оселна.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 8, ал. 1. т. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (РПУРОбИ) и чл. 33, във връзка с чл. 66 от ЗС,

РЕШИ:

Отказва да изкупи масивна жилищна сграда със ЗП от 59,50 кв. м. ведно със всички останали подобрения в имота, находящи се в с. Оселна общ. Мездра, УПИ ІІ, пл.№ 314 (общ.), кв. 4, с. Оселна цялата с площ от 480 кв. м. на предложената цена в размер на 3636,00 лв. ( колкото е цената на имота съгласно данъчната оценка на имота, изготвена съгласно чл.3 от Приложение № 2 към ЗМДТ).

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

Решение 618

Планове за дейността на читалищата от Община Мездра за 2019г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание ч. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища,

РЕШИ:

Приема План за дейността на народните читалища от община Мездра за 2019г., както следва:

 1. Народно читалище “Просвета 1925 – Мездра” град Мездра
 2. Народно читалище “Просвета – Ребърково – 1925” село Ребърково
 3. Народно читалище “Искър – 2004 г.” село Зли дол
 4. Народно читалище “Просвета 1923 – Боденец” село Боденец
 5. Народно читалище “Просвета 1929 – Оселна” село Оселна
 6. Народно читалище “Факел 1926” село Зверино
 7. Народно читалище “Съзнание 1899” село Типченица
 8. Народно читалище “Просвета 1897” село Долна Кремена
 9. Народно читалище “Никола Вапцаров – 1919” село Игнатица
 10. Народно читалище “Подем – 1926” – село Дърманци
 11. Народно читалище “Просвета – Г. Кремена – 1897” село Горна Кремена
 12. Народно читалище “Просвета – 1928 – Царевец” село Царевец
 13. Народно читалище “Хр. Ботев – 1927 – Елисейна” село Елисейна
 14. Народно читалище “Светлина 1926” село Моравица
 15. Народно читалище “Подем – Руска бяла –1928” село Руска бяла
 16. Народно читалище “Наука – 1919” село Лик
 17. Народно читалище “Колката” село Люти брод
 18. Народно читалище “Светлина – 2007” село Крапец
 19. 19. Народно читалище “Светлина – 1931” село Брусен
 20. 20. Народно читалище “Пробуда – 1928 – Върбешница” село Върбешница
 21. Народно читалище „Фар – 1927” село Люти дол.

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение Е приет!

ПРОТОКОЛЧИК: (п) ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(Нина Великова) (Яна Нинова)
ЯН/НВ Вярно с оригинала!
Протоколчик: