Протокол № 47/13.11.2018 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приети решения на заседание на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №47/13.11.2018 г.

Решение 604

Проектно предложение на Община Мездра за безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове  в периферните райони“, процедура BG 16RFOP001-2.002 “Енергийна ефективност в периферните райони“.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с указанията по Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове  в периферните райони“, процедура BG 16RFOP001-2.002 “Енергийна ефективност в периферните райони“,

РЕШИ:

1. Упълномощава Кмета на община Мездра, в качеството му на представляващ Община Мездра като бенефициент по Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове  в периферните райони“, процедура BG 16RFOP001-2.002 “Енергийна ефективност в периферните райони“ да декларира, че за срок най–малко 5 години след приключване и верификация на разходите, няма да се променят функциите, предназначението и собствеността на Административна сграда на пазара в град Мездра, обект на интервенция.

2. Потвърждава, че дейностите, включени в проектното предложение съответстват на приоритетите, заложени в Общински план за развитие на Община Мездра за периода 2014 – 2020г.

3. Упълномощава Кмета на Община Мездра – инж. Генади Събков да вземе всички необходими решения, в границите на своите правомощия, при оценката и последващата реализация на проекта.

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение беше приет!

Решение 605

Проектно предложение на Община Мездра за безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове  в периферните райони“, процедура BG 16RFOP001-2.002 “Енергийна ефективност в периферните райони“.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с указанията по Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, процедура BG 16RFOP001-2.002 “Енергийна ефективност в периферните райони“,

РЕШИ:

1. Упълномощава Кмета на община Мездра, в качеството му на представляващ Община Мездра като бенефициент по Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове  в периферните райони“, процедура BG 16RFOP001-2.002 “Енергийна ефективност в периферните райони“ да декларира, че за срок най–малко 5 години след приключване и верификация на разходите, няма да се променят функциите, предназначението и собствеността на сградата – „Дом на железничаря“, обект на интервенция.

2. Потвърждава, че дейностите, включени в проектното предложение съответстват на приоритетите, заложени в Общински план за развитие на Община Мездра за периода 2014 – 2020г.

3. Упълномощава Кмета на Община Мездра – инж. Генади Събков да вземе всички необходими решения, в границите на своите правомощия, при оценката и последващата реализация на проекта.

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение беше приет!

ПРОТОКОЛЧИК: (п) ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(Нина Великова) (Яна Нинова)
ЯН/НВ Вярно с оригинала!
Протоколчик: