Протокол № 46/19.10.2018 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приети решения на заседание на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №46/19.10.2018 г.

Решение 591

НАРЕЖДАНЕ за връщане за ново разглеждане на Р-№ 588 от Протокол № 45/25.09.2018 г. от проведеното заседание на ОбС – Мездра, в частта му по т. 3, относно ОУ „Васил Кънчов“ с. Моравица със ЗАПОВЕД № ПО – 07 – 4/03.10.2018г. от Областен управител – обл. Враца.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 68, ал. 4, т. 1 и ал. 6, т. 1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование,

РЕШИ:

Осигурява допълнително финансиране, както следва:

№ по ред Училище

гр./с.

Общ брой ученици Клас /

Пара-лелка

Брой уче-ници Недостиг до минималния брой Допълни-телни средства Източник на финансиране
1. ОУ „Васил Кънчов“ с. Моравица 25 I-II

III-IV

V-VI

VII

7

7

8

3

9

9

10

15

8026,83

8026,83

8918,70

8918,70

Община Мездра
43 33891,06

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение НЕ беше приет!

Решение 592

Приемане на план за заседанията на ОбС – Мездра за IV-то тримесечие на 2018 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 51 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

РЕШИ:

Приема план за заседанията на общински съвет – Мездра за предстоящото четвърто тримесечие на 2018 г., разпределен по заседания както следва:

П Л А Н

за заседанията на Общински съвет – Мездра

за IV – то тримесечие на 2018 година

м. Октомври

1. Информация за готовността на община Мездра за работата през есенно – зимния сезон 2018 – 2019 година .

Докл.: Кмета на Общината

2. Текущи докладни записки.

м. Ноември

1. Текущи докладни записки.

м. Декември

1. Одобряване на План – сметките на разходите за дейностите по „Чистота” за 2019 година на община Мездра и определяне размера на такса битови отпадъци според количеството на битовите отпадъци.

Докл.: Кмета на Общината

2. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Мездра за 2019 година.

Докл.: Кмета на Общината

3. Текущи докладни записки.

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение беше приет!

Решение 593

Отчет за изпълнение актовете на ОбС –Мездра за периода м. юли – м. септември 2018 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 44 ал. 1 т. 7 от ЗМСМА и чл. 70 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

РЕШИ:

Приема отчета за изпълнението на решенията на Общински съвет – Мездра за периода м. юли – м. септември 2018 г.

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение беше приет!

Решение 594

Приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мездра.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, при спазване изискванията на чл. 75 – 79 от АПК, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал 1, чл. 26 и чл. 28, ал. 1 ЗНА

РЕШИ:

1. Общински съвет – Мездра отменя Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мездра (приета с Решение № 440 от Протокол № 27 от 28.11.2013 г., изм. и доп. с Решение № 697 от Протокол № 46 от 26.03.2015 г., изм. и доп. с Решение № 777 от Протокол № 49 от 25.06.2015 г., изм. и доп. с Решение № 108 от Протокол № 8 от 28.04.2016 г., изм. и доп. с Решение № 697/Протокол № 46/26.03.2015 година, изменение и допълнение с Решение № 777/Протокол № 49/25.06.2015 година, изменение и допълнение с Решение № 108/Протокол № 8/28.04.2016 година, Допълнение с Решение № 225/Протокол № 15/27.10.2016 г.; изменение и допълнение с Решение 270/Протокол 19/26.01.2017 г.; Решение № 327/Протокол № 22/27.04.2017 година, Допълнение с решение № 328/Протокол № 22/27.04.2017 г., Допълнение с решение № 366/Протокол № 26/20.07.2017 г., Изменение и допълнение с решение № 544/Протокол № 39/31.05.2018 г.)

2. Общински съвет – Мездра приема нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мездра.

3. Възлага на Кмета на Община Мездра осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение беше приет!

Решение 595

Приемане на актуализирана програма за управление на отпадъците на община Мездра за периода 2016 – 2020г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание ч. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците при спазване изискванията на чл. 75 – 79 от Административнопроцесуален кодекс и чл. 11, ал. 3 и чл. 26 от Закона за нормативните актове и при мотиви, изложени в докладната записка,

РЕШИ:

Приема проект на актуализирана програма за управление на отпадъците на община Мездра за периода 2016 – 2020 г.

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение беше приет!

Решение 596

Даване на съгласие за участие в сформирането, учредяването, членството и определяне на представител на община Мездра в Организация за управление на Старопланински туристически район.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 15 от ЗМСМА и въз основа на Покана за сформиране на учредителен комитет във връзка със създаване на Организация за управление на Старопланински туристически район както следва:

РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Мездра да участва в сформирането на учредителен комитет във връзка със създаване Организация за управление на Старопланински туристически район.

2. Дава съгласие Община Мездра да стане член в Организация за управление на Старопланински туристически район.

3. Определя за представител на Община Мездра в учредителния комитет – инж. Генади Събков – Кмет на Община Мездра.

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение беше приет!

Решение 597

Откриване на процедура и определяне състав на комисия за провеждане на конкурс за управител на „Мездра – Автотранспорт – 2003“ ЕООД.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 44, ал. 1 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за провеждане конкурси за възлагане управлението на еднолични търговски дружества с общинско участие в Община Мездра

РЕШИ:

1. Обявява конкурс за възлагане на управлението на „Мездра – Автотранспорт – 2003″ ЕООД – гр. Мездра;

2. Определя изисквания към кандидатите за заемане на длъжността както следва:

2.1 Основни изисквания:

- Образование – висше, минимална квалификационна степен – бакалавър;

- Минимален трудов стаж – 3 години;

- Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;

2.2 Специфични изисквания:

- Компютърна грамотност;

- Опит на подобна позиция е преимущество.

3. Условия за провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе на три етапа:

- извършване на предварителен подбор

- представяне от кандидатите след подбора на програма за развитие и дейността

на търговското дружество

- събеседване с кандидатите при условията на Наредбата за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на дружества с общинско участие в община Мездра и в срокове съгласно заповед на кмета на общината.

4. Необходими документи, място и срок в който да бъдат подадени:

1. Заявление свободен текст;

2. Автобиография;

3. Нотариално заверени копия от диплом за завършено висше образование и други документи удостоверяващи квалификация;

4. Копие от трудова и/или служебна книжка /ако има такава/;

5. Свидетелство за съдимост;

6. Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 19 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества.

Документите за участие в конкурса се подават в запечатан плик в деловодството на Общински съвет – Мездра, в 30 – дневен срок от деня на публикуване на обявата за конкурса в медиите.

5. Избира временна комисия в състав:

Председател – Сашо Илиев – Зам. кмет на община Мездра

Секретар – Цветомир Стоев – Адвокатска кантора „Пешковки и Карамелски”

член – Цеца Костова – Директор на Дирекция „Финанси, икономика и       проекти”

член – Христина Чулева – Главен специалист „Придобиване и разпореждане с общинска собственост”

член – Яна Нинова;

член – Десислава Костова;

член – Гергана Петрова.

6. Възлага на кмета на общината, в едноседмичен срок от вземането на решението, да издаде заповед с която да определи датите за изпълнение на етапите от конкурса.

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение беше приет!

Решение 598

Определяне на лица по чл. 4, ал. 5 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание §4, във връзка с чл. 4, ал. 5 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси

РЕШИ:

Определя лицата, които следва да имат достъп до информацията, съдържаща се в декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ и да отговарят за приемането, съхраняването на декларациите, обработването на данните от тях и унищожаването на информационните носители, въвеждането и обработването на данни в регистъра, публикуването на информация в него, извършването на проверките на декларациите и по установяването на конфликт на интереси:

I. Председател ПК КПУКИ: Венелин Димитров Кръстев;

Членове ПК КПУКИ: 1. Димчо Динов Йотов;

2. Ивайло Цолов Тошев;

3. Ангел Борисов Йорданов;

4. Мирчо Маринов Мирчев;

5. Наталия Иванова Луканова.

II. Нина Златева Великова – Мл. експерт „Взаимодействие с ОбС“

След проведеното гласуване предложеният проект за решение беше приет!

Решение 599

Предоставяне на земеделски земи от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009г. на Директора н Областна дирекция „Земеделие“ гр. Враца) на собственици по реда на § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ ( обн. – ДВ, бр. 62 от 2010г.)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание ч. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА

РЕШИ:

На основание § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд ( включени в списъците на имоти по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009г. на Директора н Областна дирекция „Земеделие“ гр. Враца) на собственик, установил границите на земеделският имот в съществуващи стари реални граници както следва на:

  • Имот № 007094 от 16,313 дка, използв. ливада, в м. „Здравченик“ по КВС на с. Горна Кремена;
  • Имот № 007085 от 9,305 дка, пасище, мера, в м. „Здравченик“ по КВС на с. Горна Кремена;
  • Имот № 007115 от 1,908 дка, пасище, мера, в м. „Здравченик“ по КВС на с. Горна Кремена;
  • Имот № 007082 от 13,898 дка, използв. ливада, в м. „Крайна ливада“ по КВС на с. Горна Кремена;
  • Имот № 007114 от 1,893 дка, пасище, мера, в м. „Здравченик“ по КВС на с. Горна Кремена;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Илия Илиев Янчовски б. ж. на с. Горна Кремена.

След проведеното гласуване предложеният проект за решение беше приет!

Решение 600

Предоставяне на земеделски земи от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Враца) на собственици по реда на § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обн. – ДВ, бр. 62 от 2010г.)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание ч. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА

РЕШИ:

На основание § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ Общински съвет – Мездра предоставя следните земеделски имоти от общински поземлен фонд ( включени в списъците на имоти по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009г. на Директора н Областна дирекция „Земеделие“ гр. Враца) на собственик, установил границите на земеделският имот в съществуващи стари реални граници както следва на:

  • Имот № 011092 от 9,908 дка, ливада, в м. „Здравчов дол“ по КВС на с. Върбешница; за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Кирил Димитров Петрински б. ж. на с. Върбешница.

След проведеното гласуване предложеният проект за решение беше приет!

Решение 601

Железничарски Клуб по Художествена Гимнастика „Анелия“ град Мездра и намерението му за участие в Световна Гимнастрада от 07.07.2019 до 13.07.2019г. в град Дорнбирн, Австрия.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Мездра,

РЕШИ:

1. Възлага на кмета на община Мездра да извърши вътрешно компенсирана промяна между функция „Общи държавни служби“- дейност 122 „Общинска администрация“, параграф 42-14 „Обезщетение и помощи по решение на Общински съвет“ в намаление с 6300 лева, и функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“- дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“, параграф 45-00 „Субсидии и други текущи трансфери за ЮЛ с нестопанска цел“ в увеличение 6300 лева.

2. Отпуска сумата от 6 300 лв. на ЖКХГ „Анелия“ за участие в Световна Гимнастрада в гр. Дорнбирн, Австрия.

3. Сумата да бъде преведена на клуба в срок до 30.11.2018 г.

4. Ръководството на ЖКХГ „Анелия“ да представи документи за направените разходи.

След проведеното гласуване предложеният проект за решение беше приет!

Решение 602

Информация за готовността на Община Мездра за есенно – зимния сезон 2018 – 2019 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

РЕШИ:

Приема информацията за готовността на община Мездра за есенно-зимния сезон 2018 – 2019 г.

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение НЕ беше приет!

Решение 603

Приемане на вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в ОбС Мездра.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 От ЗМСМА и чл.10, във връзка с §3 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси

РЕШИ:

1. Приема Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Мездра, съгласно текста, приложен към настоящото решение и неразделна част от него.

2. Препис от решението да се изпрати на председателя и членовете на постоянната комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, както и на служителя в звеното по чл. 29а от ЗМСМА за сведение и изпълнение.

След проведеното гласуване, предложеният проект за решение беше приет!

ПРОТОКОЛЧИК: (п) ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(Нина Великова) (Яна Нинова)
ЯН/НВ Вярно с оригинала!
Протоколчик: