Протокол № 45/25.09.2018 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приети решения на заседание на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №45/25.09.2018 г.

Решение 588

Утвърждаване на изключения от минималния брой от учениците в самостоятелни и слети паралелки за учебната 2018/2019 година съгласно изискванията на Наредба за финансирането на институциите всистемата на предучилищното и училищното образование.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование,

РЕШИ:

1. Утвърждава за учебната 2018/2019 г. изключения от минималния брой на учениците в самостоятелни паралелки в следните общински училища:

№ поред Училище

гр./с.:

Общбройученици: Клас/

Паралелка

Брой

ученици

Недостиг до

мини-малнияброй

1. ОУ „Христо Ботев“ гр. Мездра 390 IV а 15 1
2. СУ „Иван Вазов“ гр. Мездра 440 IX в

X в

12

12

6

6

2. На  основание чл. 68, ал. 5 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, ОУ „Христо Ботев“ гр. Мездра и  СУ „Иван Вазов“- гр. Мездра не се дофинансират от общинския бюджет. Директорите на тези училища в рамките на определените им бюджети да предприемат мерки за компенсиране на допълнителните разходи.

3. На основание чл. 69 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, утвърждава паралелки с по – малко от 10 ученици както следва:

№ поред Училище

гр./с.:

Общбройученици: Клас /

Паралелка:

Брой ученици Недостиг до минималния брой
1. ПГ по МСС гр. Мездра 91 VIII б 9 9
2. ОУ „ВасилКънчов“ с. Моравица

25

I – II 7 9
III-IV 7 9
V – VI 8 10
VII 3 15

4. На основание чл. 68, ал. 7 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, осигурява допълнително финансиране, както следва:

№ поред Училище

гр./с.:

Общбройученици: Клас /

Пара-лелка:

Брой уче-ници: Недостиг до минимал-ния брой: Допълни-телни средства: Източник на финанси-ране:
1. ПГ по МСС гр. Мездра 91 VIII б 9 9 4140,00 Община Мездра

5. ОУ „Васил Кънчов” с. Моравица разполага с необходимите средства съгл. чл. 68, ал. 6, т. 1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и не се дофинансира допълнително.

След проведеното гласуване предложеният проект за решение беше приет!

Решение 589

Приемане на Наредба за изменения и допълнения на Наредбата за реда за разпореждане, управление и ползване на спортни имоти, обекти и съоръжения – общинска собственост.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с приетите изменения и допълнения в Закона за физическото възпитание и спорта, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от Административнопроцесуален кодекс и чл. 11, ал. 3 и чл. 26 от Закона за нормативните актове,

РЕШИ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за разпореждане, управление и ползване на спортни имоти, обекти и съоръжения – общинска собственост. Правят се следните изменения и допълнения:

§1. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

Създава се нова ал. 7 със следния текст:

„(7) При подадени две или повече искания за ползването на един и същи спортен обект, след решение на Общински съвет, кметът на общината сключва договори за ползване с клубовете при съгласуван между тях график за осъществяване на учебно-тренировъчна и състезателна дейност, като се предвидят условията за ползване на обекта, части от него или съоръженията от други спортни организации и граждани за постигане на целите на физическото възпитание и спорта.“

§2. В чл. 10 текста се променя и придобива следния вид :

„Ръководителите на общинските училища сключват договори за използване на спортната база със спортните клубове, регистрирани в общината и развиващи дейност на територията й и съгласуват представената им от клубовете програма за извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност – неразделна част от договора.”

§3. Чл. 23 се изменя и придобива следния табличен вид:

Вид

Почасово ползване

лева/астрономичен час

І. Закрити спортни имоти (комбинирани и специализирани)
1. Зали за спорт 20.00 лв.
ІІ. Открити спортни имоти и съоръжения
1. Официален футболен терен на стадион „Локомотив“ (естествена трева) 200.00 лв.
2. Изкуствен терен на стадион „Локомотив“ 100.00 лв.
3. Тренировъчен терен (естествена трева) 50.00 лв.
4. Осветление изкуствен терен на стадион „Локомотив“ 25.00 лв.
5. Естествен терен на стадион в с. Зверино 50.00 лв.
6. Тенис-корт (шамот) 10.00 лв.
7. Площадки за хандбал, баскетбол, волейбол, футбол на малки вратички, тенис на корт с изкуствена настилка

20.00 лв.

8. Лекоатлетическа писта (200 м.) 1.50 лв.
9. Сектор за скок на височина 1.50 лв.
10. Сектор за скок на дължина 1.50 лв.
11. Осветление на спортната площадка с изкуствена настилка 10.00 лв.
12. Площадки за хандбал, баскетбол, волейбол, футбол на малки вратички с асфалтова настилка 5.00 лв.
13. Фитнес на открито 5.00 лв.
14. Площадка за бадминтон 5.00 лв.
15. Площадка за автомоделни спортове 5.00 лв.
ІІІ. Административни и други специализирани помещения
1. Треньорски стаи 10.00 лв.
2. Санитарни възли (бани, тоалетни), други обслужващи площи 20.00 лв.
3. Сауна на стадион „Локомотив“ 10.00 лв.

§4. Добавя се нов чл. 23а със следния текст:

Чл. 23а Месечни наемни цени за почасово ползване на имоти със спортно предназначение – общинска собственост от спортни клубове, развиващи дейност на територията на община Мездра се определят в зависимост от функционалното им предназначение, както следва:

Вид

Почасово ползване

лева/астрономичен час

І. Закрити спортни имоти (комбинирани и специализирани)
1. Зали за спорт 1.00 лв.
ІІ. Открити спортни имоти и съоръжения
1. Официален футболен терен на стадион „Локомотив“ (естествена трева) 1.00 лв
2. Изкуствен терен на стадион „Локомотив“ 1.00 лв
3. Тренировъчен терен (естествена трева) 1.00 лв
4. Естествен терен на стадион в с. Зверино 1.00 лв
5. Тенис-корт (шамот) 1.00 лв
6. Площадки за хандбал, баскетбол, волейбол, футбол на малки вратички, тенис на корт с изкуствена настилка 1.00 лв
7. Площадки за хандбал, баскетбол, волейбол, футбол на малки вратички с асфалтова настилка 1.00 лв
8. Площадка за бадминтон 1.00 лв
9. Площадка за автомоделни спортове 1.00 лв
ІІІ. Административни и други специализирани помещения
1. Треньорски стаи 1.00 лв
2. Санитарни възли (бани, тоалетни), други обслужващи площи 1.00 лв

§5. Абревиатурата „МФВС” се променя в „ММС” навсякъде в Наредбата за реда за разпореждане, управление и ползване на спортни имоти, обекти и съоръжения – общинска собственост.

След проведеното гласуване предложеният проект за решение беше приет!

Решение 590

Промяна наименованието на двете социални услуги „Защитени жилища за хора с умствена изостаналост”, предоставяни в „Комплекс социални услуги за деца и лица с увреждания” /КСУДЛУ/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1 от същия и чл. 36, ал. 2, т. 4, буква „е, бб“ от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане,

РЕШИ:

Променя наименованието на двете социални услуги както следва:

1. „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост“, предоставяна в „Комплекс социални услуги за деца и лица с увреждания“ в: „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“ към КСУДЛУ, гр. Мездра, ул. „Манастирище“ № 99, капацитет 6 места.

2. „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост“, предоставяна в „Комплекс социални услуги за деца и лица с увреждания“ в „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“ към КСУДЛУ, гр. Мездра, ул. „Манастирище“ № 99, капацитет 8 места.

След проведеното гласуване предложеният проект за решение беше приет!

ПРОТОКОЛЧИК: (п) ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(Нина Великова) (Яна Нинова)
ЯН/НВ Вярно с оригинала!
Протоколчик: