Протокол № 43/30.08.2018 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приети решения на заседание на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №43/30.08.2018 г.

Решение 569

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Мездра, Общинският съвет Мездра

РЕШИ:

1. Приема уточненият годишен план на бюджета за 2017 г. по прихода и разхода, по функции и дейности, както следва:

1.1. По прихода                                                                                              14783514 лв.

/разпределени по параграфи съгласно Приложения № № 1, 1а, 2, 3/

1.2. По разхода                                                                                                14783514 лв.

/разпределени по функции, дейности и видове разходи в Приложения № № 1а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7/

2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2017 г., както следва:

2.1. По прихода                                                                                                 12736309 лв.

/разпределени по параграфи съгласно Приложения №№ 1, 1а, 2, 3/

2.2. По разхода                                                                                                  12736309 лв.

/разпределени по функции, дейности и видове разходи, в т.ч. и целеви средства в Приложения №№ 1а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7/

3. Приема отчета на капиталовите разходи през 2017 г. /Приложение № 8/;

4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2017 г. /Приложение № 17 към ФО1/09.01.2018 г. на МФ/

5. Приема отчета на сметките за средства от ЕС на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд /Приложение № 11/;

6. Приема отчета на сметките за средства от ЕС на база изпълнение на извънбюджетните сметки на бенефициенти на Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие”

/Приложение № 12/;

7. Приема отчета на сметките за други средства от ЕС /Приложение 13/

8. Приема отчета на сметките за средства по други международни програми.

/Приложение № 14/;

След проведеното гласуване предложеният проект за решение НЕ беше приет!

Решение 570

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Мездра, Общинският съвет Мездра

РЕШИ:

1. Приема информацията за текущото изпълнение на бюджета на община Мездра  за първото полугодие на 2018 г. по прихода и разхода в размер на 6 525 018 лв. /Приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6/;

2. Приема информацията за състоянието  на общинския дълг към 30.06.2018 г. /Приложение № 10/ ;

3. Приема информацията за изпълнението на капиталовата програма на община Мездра към 30.06.2018 г. /Приложение № 9/

4. Приема информацията по прихода и разхода на  сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на  Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд към 30.06.2018 г. /Приложение № 11/;

5. Приема информацията по прихода и разхода на сметките за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателната агенция на ДФ „Земеделие” към 30.06.2018 г. /Приложение № 11“а“/;

6. Приема информацията по прихода и разхода на сметките за средства от други международни програми към 30.06.2018 г. /Приложение № 11“б“/;

7. Приема информацията по прихода и разхода на сметките за средства на Други европейски средства към 30.06.2018 г. /Приложение № 11“в“/;

След проведеното гласуване предложеният проект за решение НЕ беше приет!

Решение 571

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Мездра,

РЕШИ:

Приема направените компенсирани промени по прихода на приетия общински бюджет за 2018г. съгласно Приложение 1.

След проведеното гласуване предложеният проект за решение беше приет!

Решение 572

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, в изпълнение на решение № 550 от Протокол № 41/28.06.2018 г. на ОбС – Мездра

РЕШИ:

Включва в одобрените проектни предложения проект „Видеонаблюдение в село Върбешница“ със стойност 3 513,60 лв.

След проведеното гласуване предложеният проект за решение беше приет!

Решение 573

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, в изпълнение на решение № 550 от Протокол № 41/28.06.2018 г. на ОбС – Мездра

РЕШИ:

 1. Одобрява доклада на комисията назначена със Заповед № 497/19.07.2018 г. на Кмета на Община Мездра, за оценяване на постъпилите проектни предложения по Програма „Малки местни инициативи – Мездра 2018”;
 2. Всички документи, съпътстващи изготвянето на скици, разрешения за поставяне и други технически и строителни документи, изготвяни от Общинска администрация, да бъдат изработвани служебно;
 3. Възлага на Кмета да осъществи строителен и финансов контрол по изпълнение на проектите.
 4. След изтичане на срока на програмата Кмета да внесе в ОбС отчет за изпълнението им.

След проведеното гласуване предложеният проект за решение беше приет!

Решение 574

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, на Министерски съвет, Общински съвет – Мездра

РЕШИ:

Одобрява разходите за командировки за периода 01 януари – 30 юни 2018 г. на Председателя на Общински съвет – Мездра в размер на 267,48/ двеста шестдесет и седем лева, четиридесет и осем стотинки/.

След проведеното гласуване предложеният проект за решение беше приет!

Решение 575

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл.197, ал.1 и ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 5 от Наредбата за приобщаващото образование

РЕШИ:

1. Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Мездра (2018 – 2019 г.).

2. Възлага на Кмета на община Мездра осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

След проведеното гласуване предложеният проект за решение беше приет!

Решение 576

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с приетите изменения и допълнения в Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/ и Закона за пчеларството при спазване на изискванията на чл. 75-79 от Административно – процесуален кодекс и чл. 11, ал. 3 и чл. 26 от Закон за нормативните актове

РЕШИ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията при отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци на територията на община Мездра, както следва:

§1.чл. 48, т. 7 се променя и придобива следния вид:

За констатирани нарушения по раздел III нарушителя се наказва с глоба в размер от 50 лв. до 100 лв. /съгласно чл.26 ал.1 т.2/ и от 100 до 200 лв. /съгласно чл.26 ал.2 т.1/, или имуществена санкция от 1500 до 2000 лв.

§2. чл. 48, т.8 се променя и придобива следния вид:

Собственик на куче, който наруши изискване по чл.30, ал.1 се наказва с глоба в размер на 200 лв.

§3. В допълнителни разпоредби се правят следните изменения и тестовете по т.3, т.4 и т.8 и придобиват следния вид:

т.3 Животни, отглеждани във ферми – са животни, които се отглеждат с цел производство на храни или други продукти от животински произход.

т.4 „Животновъден обект“

Животновъден обект е всяко място, където временно или постоянно се отглеждат или настаняват животни, с изключение на ветеринарни клиники или амбулатории.

т.8 „Агресивни кучета“ са кучета, които проявяват спонтанна неадекватна реакция, насочена срещу хора или животни, които в зависимост от силата и нейното естество би могла да доведе до нараняване или причиняване на смърт.

След проведеното гласуване предложеният проект за решение беше приет!

Решение 577

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 13 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с чл. 71, 72 и 74 от Закона за устройство на територията, и чл. 5, ал. 1, във връзка с чл. 4, т. 7 и т. 12 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация община Мездра, при мотиви, изложени в докладната записка,

РЕШИ:

 1. Приема Наредба за реда и условията за извършване строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на общински терени за територията на община Мездра.
 2. Наредбата влиза в сила от датата на публикуването и на интернет страницата на Общински съвет – Мездра.
 3. Възлага на Кмета на община Мездра изпълнението на Наредбата и издаването на указания по прилагането и.

След проведеното гласуване предложеният проект за решение беше приет!

Решение 578

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл.11 от Наредбата за упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества и покана с Вх. № 1618/30.07.2018 г.

РЕШИ:

1.Упълномощава инж. Генади Събков – кмет на община Мездра, а в негово отсъствие Сашо Илиев – зам. кмет на община Мездра  да представлява община Мездра в  извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД – Врацана 30.08.2018г. от 11.00 ч. в сградата на Областна администрация – Враца, бул. „Демокрация”№1, Заседателна зала, ет. 6 и да гласува по точките от дневния ред както следва:

По т. 1 от ДР: Приемане на Решение за препоръчителния размер на вноската на Държавата в бюджета на Асоциация по В и К – Враца за 2019г.

Проект за Решение: Приема Решение за препоръчителния размер на вноската на Държавата в бюджета на Асоциация по В и К – Враца за 2019г.

Начин за гласуване: ЗА

2. На следващо заседание на Общински съвет – Мездра упълномощеният представител да информира съветниците за взетите решения и начина на протичане на общото събрание.

След проведеното гласуване предложеният проект за решение НЕ беше приет!

Решение 579

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА

РЕШИ:

Приема информация за финансовия отчет за първото полугодие на 2018година, резюме от отчет за дейността на ЛЗ и финансово икономически анализ на „МБАЛ – Мездра” ЕООД.

След проведеното гласуване предложеният проект за решение НЕ беше приет!

Решение 580

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 44, ал. 1 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за провеждане конкурси за възлагане управлението на еднолични търговски дружества с общинско участие в Община Мездра

РЕШИ:

 1. Обявява конкурс за възлагане на управлението на „Мездра – Автотранспорт – 2003″ ЕООД – гр. Мездра;
 2. Определя изисквания към кандидатите за заемане на длъжността както следва:

2.1              Основни изисквания:

-                     Образование – висше, минимална квалификационна степен – бакалавър;

-                     Минимален трудов стаж – 3 години;

-                     Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;

2.2          Специфични изисквания:

- Компютърна грамотност;

- Опит на подобна позиция е преимущество.

3. Условия за провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе на три етапа:

- извършване на предварителен подбор

- представяне от кандидатите след подбора на програма за развитие и дейността

на търговското дружество

- събеседване с кандидатите при условията на Наредбата за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на дружества с общинско участие в община Мездра и в срокове съгласно заповед на кмета на общината.

4.         Необходими документи, място и срок в който да бъдат подадени:

1. Заявление свободен текст;

2. Автобиография;

3. Нотариално заверени копия от диплом за завършено висше образование и други документи удостоверяващи квалификация;

4. Копие от трудова и/или служебна книжка /ако има такава/;

5. Свидетелство за съдимост

6. Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 19 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества.

Документите за участие в конкурса се подават в запечатан плик в деловодството на Общински съвет – Мездра, в 30 – дневен срок от деня на публикуване на обявата за конкурса в медиите.

5. Избира временна комисия в състав:

Председател – Сашо Илиев – Зам. кмет на община Мездра

Секретар – Цветомир Стоев – Адвокатска кантора „Пешковки и Карамелски”

член – Цеца Костова – Директор на Дирекция „Финанси, икономика и       проекти”

член – Христина Чулева – Главен специалист „Придобиване и разпореждане с общинска собственост”

член – Яна Нинова;

член – Гергана Петрова;

член – Десислава Костова.

6.         Възлага на кмета на общината, в едноседмичен срок от вземането на решението, да издаде заповед с която да определи датите за изпълнение на етапите от конкурса.

След проведеното гласуване предложеният проект за решение беше приет!

Решение 581

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр. чл. 34, ал. 4 от ЗОС, вр.  чл. 193, ал. 4, вр. ал. 6 от ЗУТ, както и във връзка с разпоредбите на чл. 67, ал. 1 и ал. 2, вр. чл. 64, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЕ,  вр. чл.18, ал.3 и вр.чл.31, ал.1 от ЗЕСМФИ

РЕШИ:

1.Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на прокарване в имоти-частна общинска собственост, посочени в таблица-Приложение № 2, възникващо от реконструкции на инженерни мрежи, в съответствие с одобрен ПУП-ПП за обект: Модернизация на участък от път I-1 (Е 79) „Мездра – Ботевград“ от км 161+367 до км 194+164,89 в полза на съответните дружества, чиято собственост се засяга от изграждането на националния обект;

2. С оглед приключване на процедурата, възлага на кмета на община Мездра да издаде заповеди по реда на чл. 193, ал. 4 от ЗУТ, които да бъдат вписани в Служба по вписванията-Мездра за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“.

След проведеното гласуване предложеният проект за решение беше приет!

Решение 582

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

РЕШИ:

На основание чл. 8, ал.8 от ЗОС- Общински съвет Мездра дава съгласието си да се включат в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2018г. описаните общински имоти в землището на с.Горна Кремена и с Върбешница, а именно:

 1. ПИ №000196 – имот, землище с.Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – изградено торище с площ от 1,506 дка., частна общинска собственост за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1043/08.12.2010г.
 2. ПИ №017092 – земеделски имот в местността „ Равнището“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – използвана ливада с площ от 2,654 дка , с категория на земята при неполивни условия – деветачастна общинска собственост – придобит на основание чл.19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1043/08.12.2010год.
 3. ПИ №017098 – земеделски имот в местността „ Ламбова туфа“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – използвана ливада с площ от 1,299 дка, с категория на земята при неполивни условия – деветачастна общинска собственост – придобит на основание чл.19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1047/10.12.2010год.
 4. ПИ №017167 – земеделски имот в местността „ Равнището“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – използвана ливада с площ от 1,795 дка, с категория на земята при неполивни условия – деветачастна общинска собственост – придобит на основание чл.19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1042/08.12.2010год.
 5. ПИ №017173 – земеделски имот в местността „Манастира“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – използвана ливада с площ от 2,119 дка, с категория на земята при неполивни условия – деветачастна общинска собственост – придобит на основание чл.19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2844/17.08.2015год.
 6. ПИ №017174 – земеделски имот в местността „Манастира“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – използвана ливада с площ от 0,938 дка, с категория на земята при неполивни условия – деветачастна общинска собственост – придобит на основание чл.19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2845/17.08.2015год.
 7. ПИ №017175 – земеделски имот в местността „Манастира“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – използвана ливада с площ от 0,148 дка, с категория на земята при неполивни условия – деветачастна общинска собственост – придобит на основание чл.19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2846/17.08.2015год.
 8. ПИ №017176 – земеделски имот в местността „Манастира“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – използвана ливада с площ от 0,498 дка, с категория на земята при неполивни условия – деветачастна общинска собственост – придобит на основание чл.19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2847/17.08.2015год.
 9. ПИ №017184 – земеделски имот в местността „Ламбова туфа“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – използвана ливада с площ от 5,018 дка, с категория на земята при неполивни условия – деветачастна общинска собственост – придобит на основание чл.19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 3432/16.06.2017год.

10.  ПИ №017186 – земеделски имот в местността „Равнището“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – използвана ливада с площ от 1,277 дка, с категория на земята при неполивни условия – деветачастна общинска собственост – придобит на основание чл.19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 3433/20.06.2017год.

11.  ПИ №017193 – земеделски имот в местността „Ламбова туфа“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – използвана ливада с площ от 10,275 дка, с категория на земята при неполивни условия – деветачастна общинска собственост – придобит на основание чл.19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 3435/20.06.2017год.

12.  ПИ № 011069 – земеделски имот в местността „Здравчов дол“, землище с. Върбешница, ЕКАТЕ 12704 с НТП – ливада с площ от 6,099 дка., с  категория на земята при неполивни условия – Девета – частна общинска собственост, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1039/07.12.2010год.

След проведеното гласуване предложеният проект за решение беше приет!

Решение 583

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 7, ал.2, изр. второ от ЗОС,  чл.39, ал.3 от ЗОС, чл.25, ал.3, т.5, ал.4 от ЗСПЗЗ във връзка с чл.75, ал.1 от Закона за подземните богатства и чл.36,ал.1, т.4 от Наредбата за РПУРОбИ

РЕШИ:

I. Дава съгласието си да се учреди възмездно право на ползване на концесионера ЕТ„АЛЕКС-КО-Александър Койчев” гр.София, с ЕИК 83130475 със седалище и адрес гр.София, р-н Слатина, ул.”Шипченски проход” № 7-11, бл.228, вх.А, ет.4, ап.7, представлявано Александър Георгиев Койчев за срок до 17.11.2052г.на земеделски имоти от общинския поземлен фонд, попадащи в границите на концесионната  площ, включваща  площта на утвърдените запаси на находище „Голия връх“, участък запад разположено в землището на с.Върбешница и землището на с. Горна Кремена, община Мездра, област Враца, за „Кариера за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1,т.6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици“ за следните имоти  при цени както следва:

 1. ПИ №000196 – имот, землище с.Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – изградено торище с площ от 1,506 дка.,частна общинска собственост за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1043/08.12.2010г.пазарната стойност на имота възлиза на 1828,59 лв.(хиляда осемстотин и двадесет и осем лв. и петдесет и девет ст.)
 2. ПИ №017092 – земеделски имот в местността „ Равнището“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – използвана ливада с площ от 2,654 дка, с категория на земята при неполивни условия – деветачастна общинска собственост – придобит на основание чл.19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1043/08.12.2010год.пазарната стойност на имота възлиза на 3222,50 лв.(три хиляди двеста и двадесет и два лв. и петдесет ст.)
 3. ПИ №017098 – земеделски имот в местността „ Ламбова туфа“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – използвана ливада с площ от 1,299 дка, с категория на земята при неполивни условия – деветачастна общинска собственост – придобит на основание чл.19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1047/10.12.2010год. пазарната стойност на имота възлиза на 1577,25 лв.(хилядапетстотин и седемдесет и седем лв. и двадесет и пет ст.)
 4. ПИ №017167 – земеделски имот в местността „ Равнището“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – използвана ливада с площ от 1,795 дка, с категория на земята при неполивни условия – деветачастна общинска собственост – придобит на основание чл.19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1042/08.12.2010год. пазарната стойност на имота възлиза на 2179,50 лв.(две хилядисто седемдесет и девет лв. и петдесет ст.)
 5. ПИ №017173 – земеделски имот в местността „Манастира“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – използвана ливада с площ от 2,119 дка, с категория на земята при неполивни условия – деветачастна общинска собственост – придобит на основание чл.19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2844/17.08.2015год. пазарната стойност на имота възлиза на 2572,90 лв.(две хилядипетстотин и седемдесет и два лв. и деветдесет ст.)
 6. ПИ №017174 – земеделски имот в местността „Манастира“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – използвана ливада с площ от 0,938 дка, с категория на земята при неполивни условия – деветачастна общинска собственост – придобит на основание чл.19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2845/17.08.2015год.пазарната стойност на имота възлиза на 1138,93 лв.( хиляда сто и тридесет и осем лв. и деветдесети три ст.)
 7. ПИ №017175 – земеделски имот в местността „Манастира“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – използвана ливада с площ от 0,148 дка, с категория на земята при неполивни условия – деветачастна общинска собственост – придобит на основание чл.19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2846/17.08.2015год.пазарната стойност на имота възлиза на 179,88 лв.( сто и седемдесет и девет лв. и осемдесет и осем ст.)
 8. ПИ №017176 – земеделски имот в местността „Манастира“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – използвана ливада с площ от 0,498 дка, с категория на земята при неполивни условия – деветачастна общинска собственост – придобит на основание чл.19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 2847/17.08.2015год.пазарната стойност на имота възлиза на 606,27 лв.( шестстотин и шест лв. и двадесет и седем ст.)
 9. ПИ №017184 – земеделски имот в местността „Ламбова туфа“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – използвана ливада с площ от 5,018 дка, с категория на земята при неполивни условия – деветачастна общинска собственост – придобит на основание чл.19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 3432/16.06.2017год.пазарната стойност на имота възлиза на 6 104,93 лв.( шест хиляди сто и четири лв. и деветдесет и три ст.)

10.  ПИ №017186 – земеделски имот в местността „Равнището“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – използвана ливада с площ от 1,277 дка, с категория на земята при неполивни условия – деветачастна общинска собственост – придобит на основание чл.19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 3433/20.06.2017год.пазарната стойност на имота възлиза на 1550,54 лв.( хиляда петстотин и петдесет лв. и петдесет и четири ст.)

11.  ПИ №017193 – земеделски имот в местността „Ламбова туфа“, землище с. Горна Кремена, ЕКАТЕ 16256 с НТП – използвана ливада с площ от 10,275 дка, с категория на земята при неполивни условия – деветачастна общинска собственост – придобит на основание чл.19 от ЗСПЗЗ, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 3435/20.06.2017год.пазарната стойност на имота възлиза на 12492,41 лв.( дванадесет хиляда четиристотин и деветдесет и два лв. и четиридесет и една ст.)

12.  ПИ № 011069 – земеделски имот в местността „Здравчов дол“, землище с. Върбешница, ЕКАТЕ 12704 с НТП – ливада с площ от 6,099 дка., с  категория на земята при неполивни условия – Девета – частна общинска собственост, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 1039/07.12.2010год.пазарната стойност на имота възлиза на 7412,76 лв.( седем хиляди четиристотин и дванадесет лв. и седемдесет и шест ст.)

ІІ. Упълномощава кмета на Община Мездра да издаде заповед и да сключи договор за учредяване на вещни права – право на ползване с концесионера ЕТ„АЛЕКС-КО-Александър Койчев” гр.София, с ЕИК 83130475 със седалище и адрес гр.София, р-н Слатина, ул.”Шипченски проход” № 7-11, бл.228, вх.А, ет.4, ап.7, представлявано Александър Георгиев Койчев със срок до 17.11.2052г. за земите общинска собственост.

След проведеното гласуване предложеният проект за решение беше приет!

Решение 584

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и & 33 от заключителните разпоредби към Закона за изпълнение и допълнение на Закона за водите,

РЕШИ:

1.Дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост на държавата на следните язовири, находящи се на територията на община Мездра, които не могат да бъдат стопанисвани и управлявани от общината:

 • Язовир „Батон дол” в землището на с. Долна Кремена.
 • Язовир „Заминец” в землището на с. Горна Кремена.
 • Язовир „Царевец” в землището на с. Царевец

2.Възлага на Кмета на община Мездра да извърши всички правни и фактически действия във връзка с изпълнението на горепосоченото решение.

След проведеното гласуване предложеният проект за решение беше приет!

Решение 585

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ

РЕШИ:

1. Одобрява I-ви вариант за проект Подробен Устройствен план (парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) „Електропроводно отклонение 20kV за електрозахранване на п.и. с идентификатор 06598.13.74 местност „Стенка” по кадастралната карта на землище на с. Брусен, общ. Мездра.

2. Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник”. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30 дневен срок от обнародването му.

3. Възлага на Кмета на община Мездра изпълнението на процедурите по чл. 193 от ЗУТ за учредяване право на прокарване на отклонението от общата техническа инфраструктура.

След проведеното гласуване предложеният проект за решение беше приет!

Решение 586

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.30, ал.5 и чл. 32, ал. 6 от ПОДОбСНКВОбА

РЕШИ:

1. Променя броя на състава на ПК „ФБ“ от 11 на 9 члена.

След проведеното гласуване предложеният проект за решение беше приет!

ПРОТОКОЛЧИК: (п) ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(НинаВеликова) (ЯнаНинова)
ЯН/НВ Вярно с оригинала!
Протоколчик: