Протокол № 42/26.07.2018 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приети решения на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №42/26.07.2018 г.

Решение 557

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 7 от ПОДОбСНКВОбА

РЕШИ:

Приема отчета за дейността на Общински съвет Мездра и на неговите комисии през първото шестмесечие на 2018г.

След проведеното гласуване предложеният проект за решение беше приет!

Решение 558

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 44, ал. 1 т. 7 от ЗМСМА, чл. 70, от ПОДОбСНКВОбА

РЕШИ:

Приема отчет за изпълнение на актовете на ОбС Мездра за периода месец април – месец юни 2018г.

След проведеното гласуване предложеният проект за решение беше приет!

Решение 559

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

РЕШИ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от същия и чл. 36, ал. 2, т. 4 б, както и чл. 36в, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане приема да бъде направена промяна във вида на социалната услуга „Преходно жилище”, предоставяна в „Комплекс социални услуги за деца и лица с увреждания”/КСУДЛУ/ в „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост” към КСУДЛУ, гр. Мездра, ул. „Манастирище” № 99, ет. 1, капацитет 6 места, считано от 01.08.2018г.

След проведеното гласуване предложеният проект за решение беше приет!

Решение 560

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 24 от ЗМСМА и т. 2 от Приложение 1 „План за действие за изпълнение на програмата” на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мездра.

РЕШИ:

Приема отчета на Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мездра за първото шестмесечие на 2018 г.

След проведеното гласуване предложеният проект за решение не беше приет!

Решение 561

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание Докладна записка от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура” със ВХ. № 1572/25.06.2018г. и във връзка с Докладна записка с вх. № 1589/09.07.2018г. от инж. Генади Събков – кмет на община Мездра.

РЕШИ:

Отменя Решение № 417/31.10.2017 г. и Решение № 418/31.10.2017 г. на Общински съвет – Мездра.

След проведеното гласуване предложеният проект за решение  беше приет!

Решение 562

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.6 ,ал.1 и ал.3, чл. 34, ал.4 от ЗОС, във връзка със 34а, ал.5 от Закона за държавната собственост

РЕШИ:

 1. Във връзка с изграждането на обект: Модернизация на участък от път I-1 (Е 79) ,,Мездра – Ботевград” от км 161+367 до км 194+164,89, обявява имотите от публична общинска собственост в частна общинска собственост , намиращи се в землищата на гр.Мездра, с.Люти дол, с.Типченица, с.Крета, с.Дърманци и с.Ребърково, в съответствие с одобрения със Заповед № РД-02-15-98/16.09.2016г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството ПУП – парцеларен план, съгласно ново Приложение № 1;
 2. В изпълнение на чл. 43б, изречение ,,второ” от Закона за държавната собственост /ЗДС/ , дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне на собствеността в полза на държавата – Агенция ,,Пътна инфраструктура” (АПИ) на всички засегнати имоти и части от имоти – общинска собственост, находящи се в землищата на гр.Мездра, с.Люти дол, с.Типченица, с.Крета, с.Дърманци и с.Ребърково, в съответствие с одобрения със Заповед № РД-02-15-98/16.09.2016г. на заместник – министъра на регионалното развитие и благоустройството ПУП – парцеларен план, съгласно ново Приложение № 2;
 3. Възлага на кмета на Община Мездра, в изпълнение на настоящите решения да извърши всички необходими фактически и правни действия по безвъзмездното прехвърляне на имотите в полза на държавата – АПИ.

След проведеното гласуване предложеният проект за решение беше приет!

Решение 563

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл.4, ал.10 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация – Община Мездра, при мотиви, изложени в докладната записка

РЕШИ:

 1. Допуска изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на част от п.и.106002 в землището на с.Люти брод, община Мездра и обединяването й с п.и. 000337,местност „Черепиш“ в нов урегулиран поземлен имот за обществено обслужване.
 2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният му обхват.
 3. 3. Подробният устройствен план – план за регулация и застрояване да се разработи съгласно изискванията на Наредба № 8/2001 г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
 4. 4. Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост – и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества  и Министерство на  земеделието и храните –„Държавно лесничейство“ по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ, в изпълнение на изискването на чл.128, ал.6 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване
 5. Възлага на Кмета на Община Мездра, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, в 7-дневен срок от приемане на настоящето решение да го разгласи с обявление на определените за това места в сградата на Община Мездра и го публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.
 6. Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

След проведеното гласуване предложеният проект за решение беше приет!

Решение 564

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА

РЕШИ:

Приема отчет за дейността на „ЕКОПРОЕКТ” ООД за второто тримесечие на 2018 г.

След проведеното гласуване предложеният проект за решение беше приет!

Решение 565

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1,т. 23 и чл. 25, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11, ал.1, т. 2 от Устава на НАПОС – РБ

РЕШИ:

 1. Одобрява членството на Председателя на ОбС – Мездра в НАПОС – РБ.
 2. Дава съгласие да бъде платен членски внос на НАПОС – РБ за 2018 г. в размер на 630 лева в срок до 31.07.2018 г.

След проведеното гласуване предложеният проект за решение беше приет!

Решение 566

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,

РЕШИ:

Възлага на кмета на община Мездра да предостави дървен материал, необходим за изграждането на покривна конструкция на изгорялата къща, собственост на Никола Джорошки в срок до 30.08.2018г.

След проведеното гласуване предложеният проект за решение беше приет!

Решение 567

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и ДЗ с Вх. № 1586/02.07.2018г. от инж. Генади Събков  и в изпълнение на Решение 461 на Протокол 34/29.01.2018 г., т. 4.3

РЕШИ:

Не отпуска финансова помощ на Христо Иванов Найденов за покриване разходи за извършена операция,  поради изчерпени финансови средства.

След проведеното гласуване предложеният проект за решение беше приет!

Решение 568

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и Статут на символите и отличията на община Мездра

РЕШИ:

 1. Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Мездра” проф. Петър Христов Петров за особен принос в развитието на историческата наука в България, както и на Българското историческо дружество.
 2. Отличието да бъде връчено на редовно заседанието на Общински съвет – Мездра през месец август 2018 г.

След проведеното гласуване предложеният проект за решение беше приет!

ПРОТОКОЛЧИК: (п) ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(Нина Великова) (Яна Нинова)
ЯН/НВ Вярно с оригинала!
Протоколчик: