Протокол № 41/28.06.2018 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА за приетите решения на заседания на Общински съвет – Мездра

ПРОТОКОЛ № 41/28.06.2018 г.

Решение 547

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 25, ал. 5 във връзка с чл. 25, ал. 3, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и § 6а, т. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за опазване на земеделските земи,

РЕШИ:

Изразява  предварително съгласие за промяна на предназначението на част от п.и. № 06598.22.2, местност „Зад могилата“ с площ 23.712 дка – пасище, мера от общинския поземлен фонд, предвидено с влезлия в сила общ устройствен план за Устройствена зона за озеленяване, спорт, атракции и допълващи ги обслужващи дейности.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 548

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

РЕШИ:

 1. Приема Правилник за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Мездра, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение № 294 от Протокол № 21 от 30.03.2017 г. на Общински съвет – Мездра.

§1. Чл. 8, ал. 1, т. 4 думите Закон за предотвратяване и установяване конфликт на интереси се заменят с думите Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

§2. Чл. 18, ал. 1, т. 11 придобива следната редакция: Влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

§3. Чл. 31, ал. 1, т. 7 след „Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” се добавя: със следните функции:

 • провежда производства за установяване на конфликт на интереси за кметове на кметства в Община Мездра по реда на Наредбата на Министерски съвет по §2, ал. 6 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и приема решения за установяване или неустановяване на конфликт на интереси или за прекратяване на тези производства с мнозинство повече от половината от всички членове на комисията с явно гласуване;
 • приема декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на кметовете на кметства;
 • води публичен регистър на подадените декларации по т. 2 при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни като по отношение на декларациите за имущество и интереси публична е само частта за интересите по чл. 37, ал. 1, т. 12 – 14;
 • извършва проверки на подадените декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на кметовете на кметства по реда на Наредбата на Министерски съвет по §2, ал. 6 от ЗПКОНПИ и приема доклади за резултата от проверките;
 • препраща по компетентност на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), ведно с цялата преписка, постъпили в Общинския съвет сигнали на граждани и организации за корупция или за конфликт на интереси на лица, заемащи висша публична длъжност по смисъла на чл.6 от ЗПКОНПИ в Община Мездра;
 • при поискване изготвя и изпраща на КПКОНПИ необходимата информация и документи относно общински съветници и кметове в 7-дневен срок от получаване на искането;
 • Осъществява и други функции, възложени й от нормативни актове, този правилник или председателя на Общинския съвет.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 549

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 51 ал. 1 от  Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

РЕШИ:

Приема плана за заседанията на общински съвет – Мездра за предстоящото третото тримесечие на 2018 г., разпределен по заседания както следва:

ПЛАН

за заседанията на Общински съвет – Мездра

за III-тотримесечие на 2018 година

м. юли 2018 г.

 1. Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Мездра за първото шестмесечие на 2018 г.

Докл.: инж. Генади Събков

 1. Отчет за дейността на общински съвет и неговите комисии през първо полугодие на 2018 г.

Докл.: Яна Нинова

 1. Отчет за изпълнение актовете по решение на общински съвет – Мездра за второто тримесечие на 2018 г.

Докл.: инж. Генади Събков

 1. Отчет за изпълнение на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мездра

Докл.: инж. Генади Събков

 1. Текущи докладни

Докл.: инж. Генади Събков

м. август 2017 г.

 1. Информация за състоянието на общинските дружества с 100% общински капитал през I-во полугодие на 2018 г.

Докл.:Д-р Илиана Михайлова,

Божидар Вълчев

 1. Текущи докладни

Докл.: инж. Генади Събков

м. септември 2017 г.

 1. Утвърждаване на маломерни групи и паралелки в общинските учебни заведения за учебната 2018/2019 година.

Докл.: инж. Генади Събков

 1. Текущи докладни

Докл.: инж. Генади Събков

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 550

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА

РЕШИ:

Приема „Условия, ред, критерии и правила за кандидатстване по общинска програма „Малки местни инициативи – Мездра 2017”.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 551

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и Молба с вх. № 1552/06.06.2018 г., и в изпълнение на Решение 461 по Протокол 34/29.01.2018 г. т. 4.3.

РЕШИ:

Отпуска финансова помощ на Димитър Велков Димитров в размер на 5000 лева.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 552

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 2 от ЗОС и чл. 5, ал. 3 от НРПУРОбИ

РЕШИ:

 1. Дава съгласие за промяна на характера от частна в публична  на недвижим имот двуетажна масивна сграда с разгъната застроена площ от 300 кв.м. ведно с отстъпено право на строеж върху 227 кв.м. от УПИ І, пл.№ общ, кв. 73 по плана на с.Зверино;
 2. След решението служител от отдел „Общинска собственост” да състави нов акт за публична общинска собственост по реда и условията на чл. 60, ал. 1 от ЗОС;

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 553

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление  и местната администрация и във връзка с чл. 17, т. 1 от Наредба № 12/ 25.07.2016 год. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

РЕШИ:

 1. Дава съгласие Община Мездра да кандидатства с проект „Енергийна ефективност на сграда – Кметство с. Зверино, община Мездра“, по процедура BG06RDNP001-7.008 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
 2. Потвърждава, че дейностите, включени в проектното предложение съответстват на приоритетите заложени в Общински план за развитие на Община Мездра за периода 2014-2020 година – Приоритет № 3.8. „Подобряване на физическата и селищната среда“ и Приоритет 3.3.: Развитие и оптимизация на енергийната инфраструктура от Стратегическа цел 3: „Устройчиво развитие на общината чрез подобряване на техническата инфраструктура, околната и седалищната среда“.
 3. Упълномощава Кмета на Община Мездра – инж. Генади Събков да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия, отностно подготовката и комплектуването на проектното предложение и инвестиционните проекти, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 554

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление  и местната администрация и във връзка с чл. 17, т. 1 от Наредба № 12/ 25.07.2016 год. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

РЕШИ:

 1. Дава съгласие Община Мездра да кандидатства с проект „Ремонт и реконструкция на парк „Алеята“, V-ти и VI-ти участък в гр. Мездра, община Мездра“, по процедура BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
 2. Потвърждава, че дейностите, включени в проектното предложение съответстват на приоритетите заложени в Общински план за развитие на Община Мездра за периода 2014-2020 година – Приоритет № 3.8. „Подобряване на физическата и селищната среда“ от Стратегическа цел 3: „Устойчиво развитие на общината чрез подобряване на техническата инфраструктура, околната и седалищната среда“.
 3. Упълномощава Кмета на Община Мездра – инж. Генади Събков да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия, относно подготовката и комплектуването на проектното предложение и инвестиционните проекти, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 555

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление  и местната администрация и във връзка с чл. 17, т. 1 от Наредба № 12/ 25.07.2016 год. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

РЕШИ:

 1. Дава съгласие Община Мездра да кандидатства с проект „Изграждане на спортно игрище в с. Долна Кремена, община Мездра“, по процедура BG06RDNP001-7.007 – Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
 2. Потвърждава, че дейностите, включени в проектното предложение съответстват на приоритетите заложени в Общински план за развитие на Община Мездра за периода 2014-2020 година – Приоритет № 3.8. „Подобряване на физическата и селищната среда“ от Стратегическа цел 3: „Устройчиво развитие на общината чрез подобряване на техническата инфраструктура, околната и седалищната среда“.
 3. Упълномощава Кмета на Община Мездра – инж. Генади Събков да вземе всички необходими решения в границите на своите правомощия, отностно подготовката и комплектуването на проектното предложение и инвестиционните проекти, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 556

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с т. 2  от Решение № 699/02/11.2017 г. на МС на Република България.

РЕШИ:

 1. Общински съвет гр. Мездра на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с т. 2  от Решение № 699/02/11.2017 г. на Министерски съвет на Република България, приема План за противодействие на тероризма на община Мездра.
 2. Възлага на кмета на общината последващи законови действия.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

ЗА ПРОТОКОЛЧИК: (п)                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  (п)

(Христина Петкова)                                                                       (Яна Нинова)

ЯН/ХП                                                          Вярно с оригинала!

ЗА Протоколчик: