Протокол № 40/06.06.2018 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения

на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №40/06.06.2018 г.

Решение 544

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 44, ал. 1 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за провеждане конкурси за възлагане управлението на еднолични търговски дружества с общинско участие в Община Мездра

РЕШИ:

1. Обявява конкурс за възлагане на управлението на „Мездра – Автотранспорт – 2003″ ЕООД – гр. Мездра;

2. Определя изисквания към кандидатите за заемане на длъжността както следва:

2.1   Основни изисквания:

-  Образование – висше, минимална квалификационна степен – бакалавър;

-   Минимален трудов стаж – 3 години;

-   Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;

2.2   Специфични изисквания:

-   Компютърна грамотност;

-    Опит на подобна позиция е преимущество.

3. Условия за провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе на три етапа:

-   извършване на предварителен подбор;

-  допуснатите до конкурса кандидати да представят програма за развитието и дейността на търговското дружество за 3-годишен период;

-  събеседване с кандидатите,

при условията на Наредбата за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на дружества с общинско участие в община Мездра и в срокове съгласно заповед на кмета на общината.

4. Необходими документи, място и срок в който да бъдат подадени:

-   Заявление свободен текст;

-   Автобиография;

-   Нотариално заверени копия от диплом за завършено висше образование и други документи удостоверяващи квалификация;

-    Копие от трудова и/или служебна книжка /ако има такава/;

-   Свидетелство за съдимост

-   Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 19 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества.

Документите за участие в конкурса се подават в запечатан плик в деловодството на Общински съвет – Мездра, в 30 – дневен срок от деня на публикуване на обявата за конкурса в медиите.

5. Избира временна комисия в състав:

Председател – Сашо Илиев – Зам. кмет на община Мездра

Секретар – Цветомир Стоев – Адвокатска кантора „Пешковки и Карамелски”

член – Цеца Костова – Директор на Дирекция „Финанси, икономика и проекти”

член – Христина Чулева – Главен специалист „Придобиване и разпореждане с общинска собственост”

член – Ивайло Тодоров – общински съветник

член – Десислава Костова – общински съветник

член – Гергана Петрова – общински съветник

6. Възлага на кмета на общината, в едноседмичен срок от вземането на решението, да издаде заповед с която да определи датите за изпълнение на етапите от конкурса.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 545

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредбата за РПУРОбИ и чл. 33 във връзка с чл. 66 от ЗС

РЕШИ:

Отказва да изкупи двуетажна масивна жилищна сграда със ЗП от 81,50 кв.м., находяща се в с. Горна Кремена, общ. Мездра в УПИ ХV, пл. № 355(общ.), кв. 18 цялата с площ от 1010 кв.м., на предложената цена в размер на 2436,70 лв. (колкото е цената на имота съгласно данъчната оценка на имота, изготвена съгласно чл. 3 от Приложение № 2 към ЗМДТ).

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 546

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 във връзка с чл. 136 от ЗУТ, чл. 103, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от ЗУТ, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 124б и чл. 125 от ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, предвид изложените в приложените към заявление вх. № 1170 от 18.09.2017 г. фактически основания

РЕШИ:

1. Разрешава на Заявителя да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за регламентиране обхвата на Площад „България” и пешеходните пространства към прилежащите улици в гр. Мездра с обособяване на урегулирани поземлени имоти към съществуващи сгради – частна общинска собственост в кв. 64 по плана на гр. Мездра, одобрен със Заповед № 111/20.02.1989 г. на Общински Народен Съвет, с обхват на подробния устройствен план – кв. 64, кв. 65 и кв. 66 по плана на гр. Мездра.

1.1.   Териториален обхват – кв. 64, кв. 65 и кв. 66 по плана на гр. Мездра.

1.2.   Цел и задачи на проекта – да се изработи ПУП – план за регулация и застрояване за кв. 64, кв. 65 и кв. 66 по плана на гр. Мездра за регламентиране обхвата на Площад „България” и пешеходните пространства към прилежащите улици в гр. Мездра с обособяване на урегулирани поземлени имоти към съществуващи сгради – частна общинска собственост, публична общинска собственост и частна собственост на граждани и организации

1.3.   Вид на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване.

2. Одобрява задание за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за регламентиране обхвата на Площад „България” и пешеходните пространства към прилежащите улици в гр. Мездра с обособяване на урегулирани поземлени имоти към съществуващи сгради – частна общинска собственост, публична общинска собственост и частна собственост на граждани и организации в кв. 64 по плана на гр. Мездра, одобрен със Заповед № 111/20.02.1989г. на Общински Народен Съвет, с обхват на подробния устройствен план – кв. 64, кв. 65 и кв. 66 по плана на гр. Мездра.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

ПРОТОКОЛЧИК: (п)                                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  (п)

(Мария Йотова)                                                                                                           (Яна Нинова)