Протокол № 39/31.05.2018 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения

на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №39/31.05.2018 г.

Решение 524

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка е приетите изменения и допълнения в ЗМДТ, ЗУТ, ЗГР при спазване на изискванията на чл. 75- 79 от Административнопроцесуален кодекс и чл. 11, ал. 3 и чл. 26 от Закон за нормативните актове

РЕШИ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мездра, както следва:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мездра

§1. Към чл. 10, ал. 6 се създава изречение второ:

„Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред”

§2. В чл. 15, ал. 2 се правят следните изменения:

Изписването с цифри на датата „30 октомври“ се заменя с „31 октомври“.

Текстът на чл. 15 ал. 2 става:„Границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл.14 всъответният район, както и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета на общината и се обявяват публично до 31 октомври на предходната година”

§3.Член 19 се изменя така:

В ал. 1 думите „от първи март“ се заличават. Изписването с цифри на датата „30 октомври“ се заменя с „31 октомври“. Текстът на чл. 19 ал. 1 става:

„(1) Таксата се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължима.“

В ал. 2 думите „от първи март“ се заличават. Текстът на чл. 19 ал. 2 става:

„(2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.“

§4. Член 20 се изменя и допълва както следва:

В третото тире знака точка и запетая в края на текста се заменя със запетая и след запетаята се допълва текста „заедно с поземлените имоти, върху които са построени. Освобождаването е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им богослужебна дейност.“

Текстът на чл. 20, трето тире става:„- молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната, заедно с поземлените имоти, върху които са построени. Освобождаването е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им богослужебна дейност.

§5. Член 21 ал. 1 се изменя както следва:

Създава нова ал. 1 със следния текст:

„За имотите, които няма да се ползват през цялата година се подава декларация до края на предходната година.“

§6 В Раздел III Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални услуги се правят следните изменения;

Думата „детски ясли“ се заличава и текста придобива следния вид;

Чл. 28. (1) За ползване на детски градини родителите заплащат месечна такса в размер на 35 (тридесет и пет) лв.

§7. В чл. 28, ал. 6 се правят следните изменения абревиатурата на „ЗСП“ се заменя с ППЗСП и изречението придобива следния вид; Месечната такса за деца, чиито родители получават социални помощи по чл. 9 от ППЗСП е в размер на 20,00 лв.

§ 8. Създава се нов член 60а както следва:

Чл. 60а При неспазване на разпоредби по тази Наредба, извън случаите по чл.123, 124, 125 и 126а от ЗМДТ, на виновните физическилица се налага глоба в размер от 20 лв. до 200 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци – имуществена санкция в размер от 100 лв. до 500 лв.

§ 9. В приложение № 1 по чл. 59 се правят следните изменения както следва:

 1. в частта „Административни услуги“

Административни услуги: Позиция № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 25, № 26 и № 27 се заличават, последващата номерация на услугите в тази графа се променя и таблицата придобива следния вид:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Списък с видовете услуги и цени за тях към Чл. 59

№ по ред Вид услуга Цена
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
1 Издаване на заверено препис – извлечение от решения, протоколи, заповеди, актове и договори 1,00 лв./стр.
2 Издаване на удостоверение от общ характер 2,00 лв./бр.
3 Издаване на служебна бележка 1,00 лв./бр.
4 Копирни услуги за една страница формат А3
-          едностранно 0,30 лв./стр.
-          двустранно 0,50 лв./стр.
5 Копирни услуги за една страница формат А4
-          едностранно 0,10 лв./стр.
-          двустранно 0,15 лв./стр.
6 Отпечатване на текстови документи:
-          в черно 0,10 лв./стр.
-          в цветно 0,80 лв./стр.
7 Отпечатване на документи с графика:
-          в черно 0,20 лв./стр.
-          в цветно 1,00 лв./стр.
8 Сканиране А4 1,00 лв./стр.
9 Ламиниране формат А4 1,50 лв./стр.

§10 В таблицата на Раздел услуги „Устройство на територията“, направление „Градоустройство“ се правят следните изменения и допълнения:

-          в т. 9 след думите „50 % от таксата“ се добавят думите„по т. 7“

- създава се нова точка под номер 12а със следния текст: „Одобрение на План за безопасност и здраве и План за управление на строителните отпадъци“ – 20, 00 лв.“

-          таблица „Устройство на територията“, Направление „Градоустройство” в изменените части придобива следния вид

УСЛУГИ „Устройство на територията”
Направление „Градоустройство ”
9 Одобряване на проект-заснемане за възстановяване на изгубени строителни книжа 50% от таксата по т. 7
12 Одобрение на План за безопасност и здраве и План за управление на строителните отпадъци“ 20, 00 лв.

В таблицата на Раздел услуги „Устройство на територията“, Направление „Техническо обслужване“ се правят следните допълнения:

-          Добавя се нова услуга под номер 32а със следния текст: „Приемане на екзекутивна документация – 20, 00 лв.“

-          таблица „Устройство на територията“, Направление „Техническо обслужване” в изменените части придобива следния вид

….. ……. …….
32 Приемане и заверка на екзекутивна документация 20,00 лв.
….. ……. …….

В таблицата на Раздел услуги „Устройство на територията“, Направление „Техническо обслужване“ се правят следните изменения:

В таблицата на Раздел услуги „Устройство на територията“, Направление „Градоустройство“ в т. 1, б) се правят следните изменения; б) по чл.135, ал. 5от ЗУТ цената се изменя в размер на 200,00 лв.

………….
Направление „Градоустройство ”
1 Допускане на устройствена процедура по чл.135 от ЗУТ
……… ………
б) по чл. 135, ал. 5от ЗУТ 200,00лв.

§11. В списъка с видовете услуги и цени за тях към чл. 59 от НОАМТЦУ се правят следните изменения: Навсякъде думите „Местни приходи“ се заменят с думите „Местни данъци и такси“.

УСЛУГИ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”
1 Издаване на удостоверение за данъчна оценка от Приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси:
- за граждани – срок на изпълнение :
-          Обикновена услуга                               до 5 дни 6,00 лв.
-          Бърза услуга                             до 24 часа 15,00 лв.
-          Експресна услуга                    до 2 часа 30,00 лв.
- за ЕТ и юридически лица – срок на изпълнение:
-          Обикновена услуга                                              до 5 дни 10,00 лв.
-          Бърза услуга                                             до 24 часа 20,00 лв
-          Експресна услуга                                    до 2 часа 40,00 лв.
2 Издаване на данъчна оценка на незавършено строителство за граждани, ЕТ и юридически лица – срок на изпълнение:
-          Обикновена услуга                                               до 5 дни 10,00 лв.
-          Бърза услуга                                             до 24 часа 20,00 лв.
-          Експресна услуга                                    до 2 часа 40,00 лв.
Забележка: За услугите извършени от отдел „Местни данъци и такси“ се освобождават от такси държавни и общински органи използвали информацията за служебни цели.

§12. В Раздел V Такси за административни услуги по чл. 38, ал. 1 се правят следните изменения:

В таблицата за услугата под номер 8 думите „Адресна регистрация и/или“ се заличават, а следващата дума „издаване“ започва с главна буква;

В таблицата под номер 12 думата „За“, с която започва изречението се заличава; в края на изречението се добавят думите „за чужбина“.

Таблицата в чл. 38 ал. 1 придобива следния вид:

№ по ред Вид услуга Такса
1 Издаване на удостоверение за наследници;
с ЕГН

Срок за изпълнение : – до 1 работен ден

6,00 лв.
- до 3 работни дни 4,00 лв.
без ЕГН

Срок за изпълнение : – до 3 работни дни

6,00 лв.
-до 7 работни дни 4,00 лв.
2 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена;

Срок за изпълнение : -  до 1 работен ден

4,00 лв.
3 Издаване на удостоверение, за липса на съставен акт за гражданско състояние;
Срок за изпълнение: – до 1 работен ден 4,00 лв.
4 Издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на  препис – извлечение от акт за смърт;издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Срок за изпълнение: – до 1 работен ден

- до 3 работни дни

7,50 лв.

5,00 лв.

5 Издаване на удостоверение за семейно положение;

Срок за изпълнение: до 1 работен ден

4,00 лв.
6 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца;

Срок за изпълнение: – до 1 работен ден

4,00 лв.
7 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки;

Срок за изпълнение: – до 1 работен ден

4,00 лв.
8 Издаване на удостоверения за постоянен или настоящ адрес;

Срок за изпълнение: – до 1 работен ден

4,00 лв.
9 Заявяване на нов настоящ или постоянен адрес;

Срок за изпълнение: – до 2 работни дни

4,00 лв.
10 За всички други видове удостоверения по искане на граждани;

Срок за изпълнение: – до 1 работен ден

4,00 лв.
11 Преписи или заверени копия от  съставени актове по гражданско състояние;

Срок за изпълнение : – до 1 работен ден

3,00 лв.
12 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Срок за изпълнение: в зависимост от вида на услугата

10,00 лв.

§13. В ал. 2 на чл. 38 се правят следните изменения:

т. 13 се изменя, като новия текст е както следва:

„13. Предоставяне на данни по гражданска регистрация на държавни органи и институции“

Пълният текст на чл. 38 ал. 2 става както следва:

(2) Не подлежат на таксуване следните услуги:

 1. съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение за раждане;
 2. съставяне на акт за граждански брак и издаване на оригинално удостоверение за сключен граждански брак;
 3. съставяне на акт за смърт и издаване на препис-извлечение от него;
 4. съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина;
 5. отбелязвания, допълнения и поправки в актовете за гражданско състояние, извършени по съдебен или административен ред;
 6. учредяване на настойничество и назначаване на попечител;
 7. поддържане на електронния регистър на населението;
 8. отразяване на промяна на име в регистрите по гражданско състояние на населението (по чл. 19а и чл. 76 от ЗГР);
 9. заверка на молба-декларация за последна пенсия;
 10. припознаване на дете
 11. присвояване на ЕГН на български гражданин, на лице с придобито българско гражданство, с разрешено постоянно и дългосрочно пребиваване със статут на бежанец;
 12. признаване на чуждестранно решение по КМЧП;
 13. Предоставяне на данни по гражданска регистрация на държавни органи и институции;

-          таблица „УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ“, придобива следния вид:

УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ
1 Удостоверение за вписване в регистъра на населението 6,00 лв.
2 Удостоверение за родените от майката деца 4,00 лв.
3 Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 5,00 лв.
4 Заверка декларация за постоянно пребиваване на чужденец в РБ 4,00 лв.
5 Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в РБ 5,00 лв.
6 Удостоверение за промени на постоянен адрес 4,00 лв.
7 Удостоверение за промени на настоящ адрес 4,00 лв.
8 Удостоверение за верен ЕГН от ТЗ „ГРАО” 4,00 лв.
9 Промяна на ЕГН на български гражданин 4,00 лв.
10 Удостоверение за правно ограничение 4,00 лв.
11 Обобщена справка за гражданско състояние, искана от съдия-изпълнител 6,00 лв.
12 Презаверяване на документи по гражданско състояние 2,00 лв.

В Други административни услуги се заличава т. 7 – такса за припознаване

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
…… ……….. ……..
7 Такса за припознаване 5,00 лв.
…. ……. ……

§14. В Приложение по чл. 47, Тарифа за таксите за водовземане и за ползване на воден обект, Глава първа, се правят следните изменения и допълнения както следва:

В чл. 1 се правят изменения и допълнения, като чл. 1 цялостно придобива следния вид:

„Чл. 1, ал. 1 С тарифата се определя начинът за определяне, размерът и редът за заплащане на таксите за правото на използване на водите за:

1. за водовземане от:

а) повърхностни води;

б) подземни води;

2. за ползване на воден обект за:

а)изземване на наносни отложения от повърхностните води;

б) нарушаване непрекъснатостта на реките от преградните съоръжения:

3. замърсяване

а) заустване на отпадъчни води и повърхностни води;

б) за отвеждане на замърсители в подземните води;“

в чл. 3 се правят изменения и чл. 3 придобива следния вид:

Таксите за водовземане от повърхностни води и от подземни води се определят на базата на отнетия обем вода, целта на ползване на  водите и съответните норми за водопотребление съгласно наредбата по чл. 117.

В чл. 5 се правят изменения и придобива следния вид:

Чл. 5. (1)

-          Отнетият при водовземането обем вода или обемът на отпадъчните води се измерва посредством отговарящи на нормативните изисквания измервателни устройства.

-          Ал. 2 В случаите на повреда или несертифициране на измервателните устройства за изчисляване на таксата за водовземане или за замърсяване се вземат разрешените в разрешителното за водовземане или за заустване, или за отвеждане количества.

в чл. 6 се правят изменения, както следва:

навсякъде в текста думата „черпената“ се заменя с думата „отнетата“

В чл. 7 се правят следните изменения:

в таблицата по ал. 1 в т. 5 цифрите „0,065“ се заменят с „0,078“, като цялата таблица придобива следния вид:

№ по ред Цел на ползване на водата Единичен размер на таксата – Е (лв./куб. м)
1 Питейно-битово водоснабдяване 0,02 лв.
2 Напояване на земеделски култури, животновъдство, аквакултури 0,001 лв.
3 Охлаждане 0,0003 лв.
4 Промишлено водоснабдяване 0,045 лв.
5 Всички други цели 0,078 лв.

В таблицата по ал. 2 се правят изменения, като окончателно ал. 2 придобива следния вид:

(2) (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Единичният размер на таксата за водовземане от подземни води се определя съгласно следната таблица:

№ по ред Цел на ползване на водата Единичен размер на таксата – Е (лв./куб. м)
1 Питейно-битово водоснабдяване 0,02 лв.
2 Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели 0,07 лв.
3 Охлаждане 0,0008 лв.
4 Напояване на земеделски култури, животновъдство, аквакултури 0,012 лв.
5 Промишлено водоснабдяване и самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата  вода се ползва с цел производство на хранителни, лекарствени или козметични продукти 0,07 лв.
6 Всички други цели 0,197 лв.

В Чл. 8. ал. 1се изменя както следва: Таксата за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения се определя по следната формула: Т = Е x W, където:

Т е размерът на дължимата такса – в лв.;

Е – единичният размер на таксата – лв./куб. м;

W – размерът на разрешения обем на изземване- в куб. м.

(2) Единичният размер на таксата за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения е 2,55 лв./куб. м иззет наносен материал от водния обект.

В Чл. 9, се правят допълнения, и чл. 9 придобива следния вид:

-          Таксите за водовземане и за ползване на воден обект  и за замърсяване са годишни и се заплащат не по-късно от 31 март на следващата година.

В Чл. 10, ал. 2 се правят допълнения и чл. 10 ал. 2 придобива следния вид:

-          При всяко плащане копие от платежния документ се изпраща на органа, издал разрешителното, и на съответната басейнова дирекция на хартиен носител или по електронен път на посочен на интернет страницата на басейновата дирекция електронен адрес.

В Чл. 11 се правят допълнения и чл. 11 придобива следния вид:

-          В платежните документи за превода на сумите по съответната бюджетна сметка  титуляра на разрешителното за водовземане или за ползване на воден обект, включително за заустване или за отвеждане, или на комплексното разрешително, издадено по реда на ЗООС, задължително се изписва номерът на разрешителното, периода, за който се внася таксата, основанието за плащане (видът на таксата) и че таксата е по Закона за водите.

В допълнителните разпоредби в Приложение № 47, Тарифа за таксите за водовземане и за ползване на воден обект, Глава първа, се правят следните изменения както следва

-          Навсякъде в текста думата „черпената“ се заменя с думата „отнетата“

Измененията и допълненията в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Мездра влизат в сила с Решение на Общински съвет Мездра № ……… взето на заседание с Протокол №…../…..2018 г.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 525

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, чл. 24, ал. 4 от Закона за регионалното развитие и чл. 91, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане закона за регионално развитие

РЕШИ:

 1. Приема Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Мездра (2014-2020 г.) през 2017 г.
 2. Възлага на кмета на Община Мездра осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законообразно изпълнение на решението.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 526

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 33 ал. 1 от НУГТСО на Община Мездра

РЕШИ:

 1. Приема Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на община Мездра през 2018 г.
 2. Упълномощава кмета на община Мездра да утвърди Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на община Мездра през 2018 г.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 527

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно чл. 4 т. 4 от Договора за управление на „Екопроект” ООД

РЕШИ:

Приема отчета за дейността на „Екопроект” ООД за първото тримесечие на 2018 г.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 528

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

РЕШИ:

Приема доклад за дейността на Районно управление – Мездра през 2017 година.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 529

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 13 ал. 1 т. 3 от Наредба за реда за упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества

РЕШИ:

 1. Приема отчета за дейността, отчета на приходите и разходите и счетоводния баланс на „Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД – гр. Мездра за 2017 г.
 2. Не освобождава от отговорност Божидар Цветков Вълчев – управител на „Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД.
 3. Загубата на „Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД за 2017 г. да се покрие с печалба от бъдещи периоди.
 4. Възлага на Кмета на община Мездра в срок до 10.06. 2018 г. да подготви конкурсната документация за управител на Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД.
 5. Удължава срока на договора за управление на Божидар Цветков Вълчев до провеждането на конкурса.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 530

По т. 1 от дневния ред: Вземане на решение за приемане (одобряване) на Подробна инвестиционна програма на оператора „ВиК“ ООД – Враца за 2016 г.;

Проект за решение: „Приема (одобрява) Подробна инвестиционна програма на оператора „ВиК“ ООД – Враца за 2016 г.“.

Начин на гласуване: „ЗА“.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 531

По т. 2 от дневния ред: Вземане на решение за приемане (одобряване) на Подробна инвестиционна програма на оператора „ВиК“ ООД – Враца за 2017 г.;

Проект за решение: „Приема (одобрява) Подробна инвестиционна програма на оператора „ВиК“ ООД – Враца за 2017 г.“.

Начин на гласуване: „ЗА“.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 532

По т. 3 от дневния ред: Вземане на решение за приемане (одобряване) на Подробна инвестиционна програма на оператора „ВиК“ ООД – Враца за 2018 г.;

Проект за решение: „Приема (одобрява) Подробна инвестиционна програма на оператора „ВиК“ ООД – Враца за 2018 г.”.

Начин на гласуване: „ЗА“.

След проведеното гласуване предложения проект за решение не събра необходимия брой гласове и не беше приет!

Решение 533

По т. 3 от дневния ред: Вземане на решение за приемане (одобряване) на Подробна инвестиционна програма на оператора „ВиК“ ООД – Враца за 2018 г.;

Проект за решение: „Приема (одобрява) Подробна инвестиционна програма на оператора „ВиК“ ООД – Враца за 2018 г.”.

Начин на гласуване: „ПРОТИВ“.

След проведеното гласуване предложения проект за решение не събра необходимия брой гласове и не беше приет!

Решение 534

По т. 4 от дневния ред: Вземане на решение за приемане (одобряване) на Обобщена инвестиционна програма на оператора „ВиК“ ООД – Враца за срока на договора му с АВиК – Враца по чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите.

Проект за решение: „Приема (одобрява) Обобщена инвестиционна програма на оператора „ВиК“ ООД – Враца за срока на договора му с АВиК – Враца по чл. 198п от Закона за водите“.

Начин на гласуване: „ПРОТИВ“.

След проведеното гласуване предложения проект за решение не събра необходимия брой гласове и не беше приет!

Решение 535

По т. 4 от дневния ред: Вземане на решение за приемане (одобряване) на Обобщена инвестиционна програма на оператора „ВиК“ ООД – Враца за срока на договора му с АВиК – Враца по чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите.

Проект за решение: „Приема (одобрява) Обобщена инвестиционна програма на оператора „ВиК“ ООД – Враца за срока на договора му с АВиК – Враца по чл. 198п от Закона за водите“.

Начин на гласуване: „ЗА“.

След проведеното гласуване предложения проект за решение не събра необходимия брой гласове и не беше приет!

Решение 536

Включване на т. 5 в ДР на ИОС на А ВиК – Разглеждане на проблеми, свързани с водоснабдяването на гр. Мездра и начин на гласуване

Начин на гласуване: „ЗА“.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 537

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 11 от Наредбата за упражняване правата на собственост на Община Мездра върху капитала на търговските дружества и покана с вх. № 1536/14.05.2018 г.

РЕШИ:

1. Упълномощава инж. Генади Събков – Кмет на Община Мездра, а в негово отсъствие Сашо Илиев – заместник кмет на оОбщина Мездра да представлява Община Мездра на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца на 11.06.2018 г. от 11:00 ч. в сградата на Областна администрация – Враца, 6-ти етаж и да гласува по точките от дневния ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред: Вземане на решение за приемане (одобряване) на Подробна инвестиционна програма на оператора „ВиК“ ООД – Враца за 2016 г.;

Проект за решение: „Приема (одобрява) Подробна инвестиционна програма на оператора „ВиК“ ООД – Враца за 2016 г.“.

Начин на гласуване: „ЗА“.

По т. 2 от дневния ред: Вземане на решение за приемане (одобряване) на Подробна инвестиционна програма на оператора „ВиК“ ООД – Враца за 2017 г.;

Проект за решение: „Приема (одобрява) Подробна инвестиционна програма на оператора „ВиК“ ООД – Враца за 2017 г.“.

Начин на гласуване: „ЗА“.

По т. 3 от дневния ред: Вземане на решение за приемане (одобряване) на Подробна инвестиционна програма на оператора „ВиК“ ООД – Враца за 2018 г.;

Проект за решение: „Приема (одобрява) Подробна инвестиционна програма на оператора „ВиК“ ООД – Враца за 2018 г.”.

Начин на гласуване: Не гласува”.

По т. 4 от дневния ред: Вземане на решение за приемане (одобряване) на Обобщена инвестиционна програма на оператора „ВиК“ ООД – Враца за срока на договора му с АВиК – Враца по чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите.

Проект за решение: „Приема (одобрява) Обобщена инвестиционна програма на оператора „ВиК“ ООД – Враца за срока на договора му с АВиК – Враца по чл. 198п от Закона за водите“.

Начин на гласуване: Не гласува”.

По т. 5 включване на нова точка в дневния редт. 5 Разглеждане на проблеми, свързани с водоснабдяването на гр. Мездра.

Начин на гласуване: „ЗА“.

2. На следващото заседание на Общински съвет – Мездра представителя да информира общинския съвет за взетите решения и протичането на общото събрание

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 538

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ

РЕШИ:

Одобрява Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за находище “Голия връх“, участък „Запад“ в землището на с. Върбешница и землището на с. Горна Кремена община Мездра  в обхвата на концесионната площ:

 • ПИ №000196в землище с. Горна Кремена;
 • ПИ №017092в местността „Равнището“, землище с. Горна Кремена;
 • ПИ №017098в местността „ Ламбова туфа“, землище с. Горна Кремена;
 • ПИ №017167в местността „ Равнището“, землище с. Горна Кремена;
 • ПИ №017173в местността „Манастира“,, землище с.Горна Кремена;
 • ПИ №071174 в местността „Манастира“, землище с. Горна Кремена;
 • ПИ №071175 в местността „Манастира“, землище с. Горна Кремена;
 • ПИ №071176в местността „Манастира“, землище с. Горна Кремена;
 • ПИ №017184 в местността „Ламбова туфа“, землище с. Горна Кремена;
 • ПИ №017186 в местността „Равнището“, землище с. Горна Кремен;
 • ПИ №017193 в местността „Ламбова туфа“, землище с. Горна Кремена;
 • ПИ №011069 в местността „Здравчов дол“, землище с.Върбешница;
 • ПИ №00193, местност „Ламброва туфа“ в землището на с.Горна Кремена;
 • новопроектиран имот №017189 (част от П.И. №000197) ,местност „Ламбова туфа“ в землището на с. Горна Кремена;
 • -новопроектиран имот №052016 (част от ПИ№000202), местност „Гарванска падина“ в землището на с. Горна Кремена
 • - новопроектиран имот №052017 (част от ПИ№000202), местност „Гарванска падина“ в землището на с. Горна Кремена

Решението да се обяви на заинтересуваните лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30 дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 539

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

РЕШИ:

I.            На основание чл. 25, ал. 5 във връзка с чл. 25, ал. 3, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и § 6а, т. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за опазване на земеделските земи, Общински съвет – Мездра изразява  предварително съгласие за промяна на предназначението на част от п.и. № 06598.22.2, местност „Зад могилата“ с площ 23.712 дка – пасище, мера от общинския поземлен фонд, предвидено с влезлия в сила общ устройствен план за Устройствена зона за озеленяване, спорт, атракции и допълващи ги обслужващи дейности.

II.            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Мездра разрешава изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване:

-          за част от п.и. № 06598.22.2, местност „Зад могилата“ с площ 23.712 дка за образуване на три квартала – кв. 30 с 5 урегулирани поземлени имоти, кв. 31 със 7 урегулирани поземлени имоти, включително за спортно игрище и трафопост, и кв. 32 с 8 урегулирани поземлени имоти, в съответствие с Общия устройствен план на общината, и

-          за част от п.и. № 06598.14.91, местност „Стенка“ с площ 1,063 дка за образуване на  квартал от 2 урегулирани поземлени имота за малкоетажно жилищно строителство.

III.            На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Мездра одобрява задание за изработването на Подробен устройствен план /План за регулация и застрояване/ за промяна на предназначението на части от земеделски п.и. № 06598.22.2 и п.и. № 06598.14.91 по Картата на възстановената собственост на, с. Брусен, община Мездра.

IV.            Възлага на Кмета на Община Мездра да извърши необходимите административни действия по възлагане на изработването и съгласуването на проекта по разпоредбите на действащото законодателство.

Настоящите решения да се обявят по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, те не подлежат на оспорване.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 540

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ

РЕШИ:

Предоставя следният земеделски имот от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) на собственик, установил границите на земеделският имот в съществуващи стари реални граници както следва на:

 • Имот № 000411 от 4,554 дка, използв. ливада, в м. „Ливадите” по КВС на с. Очиндол;
 • Имот № 000429 от 4,362 дка, използвана ливада в м. „Ливадите” по КВС на с. Очиндол;
 • Имот № 000466 от 2,225 дка, използвана ливада в м. „Падеж” по КВС на с. Очиндол;
 • Имот № 000431 от 2,014 дка, използв. ливада, в м. „Ливадите” по КВС на с. Очиндол

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Тодора Петрова Павлова б.ж. на с. Очиндол.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 541

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с§27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ

РЕШИ:

Предоставя следният земеделски имот от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) на собственик, установил границите на земеделският имот в съществуващи стари реални граници както следва на:

 • Имот № 000416 от 7,290 дка, използв. ливада, в м.”Падеж” по КВС на с. Очиндол ;
 • Имот № 000417 от 2,029 дка, пасище,мера, в м.”Падеж” по КВС на с. Очиндол ;
 • Имот № 001383 от 3,032 дка, пасище с храсти в м.”Чокаро” по КВС на с. Очиндол;
 • Имот № 001381 от 9,429 дка, използв. ливада, в м.”Падеж” по КВС на с. Очиндол;
 • Имот № 001380 от 3,305 дка, пасище,мера в м.”Пресветица” по КВС на с. Очиндол

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Петър Цветков Илиев б.ж. на с. Очиндол.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 542

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ

РЕШИ:

Предоставя следният земеделски имот от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) на собственик, установил границите на земеделският имот в съществуващи стари реални граници както следва на:

 • Имот № 121011 от 4,500 дка, нива в м. „Воева могила” по КВС на с. Върбешница ;
 • Имот № 122012 от 2,500 дка, нива в м. „Воева могила” по КВС на с. Върбешница ;
 • Имот № 121038 от 3,800 дка, нива в м. „Воева могила” по КВС на с. Върбешница

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Йонка Цветкова Христова б.ж. на с. Върбешница.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 543

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ

РЕШИ:

Предоставя следният земеделски имот от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Враца) на собственик, установил границите на земеделският имот в съществуващи стари реални граници както следва на:

 • Имот № 009510 от 2,189 дка, посевна площ в м. „Ливадето” по КВС на с. Лик;
 • Имот № 009571 от 3,492 дка,посевна площ в м. „Петков дол” по КВС на с. Лик ;
 • Имот № 009572 от 1,418 дка,посевна площ в м. „Петков дол” по КВС на с. Лик ;
 • Имот № 009573 от 3,003 дка, посевна площ в м. „Ветрен” по КВС на с. Лик;
 • Имот № 009098 от 1,545 дка, посевна площ в м. „Ветрен” по КВС на с. Лик;

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Христо Цонков Диков б.ж. на с. Лик.

ПРОТОКОЛЧИК: (п)                                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)

(Мария Йотова)                                                                                         (Яна Нинова)