Протокол № 38/17.05.2018 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приетите решения

на заседания на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №38/17.05.2018 г.

Решение 522

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка със сключване на договор по Проект „Съвместни усилия срещу природни бедствия“ (JEAND), код ROBG-416 по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния- България 2014-2020

РЕШИ:

  1. Дава съгласие Община Мездра да участва в Проект „Съвместни усилия срещу природни бедствия“ (JEAND), код ROBG-416, одобрен за финансиране по Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България.
  2. Дава съгласие да се осигури минимално съфинансиране от 2% собствен принос на Община Мездра като процент от крайния бюджет на проект „Съвместни усилия срещу природни бедствия“ (JEAND), код ROBG-416, одобрен за финансиране по Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България.
  3. Възлага на Кмета на Община Мездра да осъществи всички необходими стъпки при Подписване на Партньорско споразумение, договор с Управляващият орган и изпълнението на проекта.
  4. Упълномощава кмета на община Мездра да предоставя заемообразно временно свободни средства от общинския бюджет (собствени или привлечени) за авансово финансиране на дейностите по Проект „Съвместни усилия срещу природни бедствия“ до пълното им възстановяване от Програмата.
  5. Упълномощава кмета на община Мездра да извърши всички фактически и правни действия в процеса на изпълнение на проекта.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

Решение 523

ОБЩИНСКИ СЪВЕТМЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка със сключване на договор по Проект „Добре дошли в Средновековието“, код ROBG-452 по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V- A Румъния- България 2014-2020

РЕШИ:

  1. Дава съгласие Община Мездра да участва в Проект „Добре дошли в Средновековието“, код ROBG-452, одобрен за финансиране по Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България.
  2. Дава съгласие да се осигури минимално съфинансиране от 2% собствен принос на община Мездра, като процент от крайния бюджет на Проект „Добре дошли в Средновековието“ код ROBG-452, финансиран  по програмата „ИНТЕРРЕГ V-АРумъния – България“.
  3. Възлага на Кмета на Община Мездра да осъществи всички необходими стъпки при Подписване на Партньорско споразумение, договор с Управляващият орган.
  4. Упълномощава кмета на община Мездра да предоставя заемообразно временно свободни средства от общинския бюджет (собствени или привлечени) за авансово финансиране на дейностите по проект „Добре дошли в Средновековието“ до пълното им възстановяване от Програмата.
  5. Упълномощава кмета  на община Мездра да извърши всички фактически и правни действия в процеса на изпълнение на проекта.

След проведеното гласуване предложения проект за решение беше приет!

ПРОТОКОЛЧИК: (п)                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)

(Мария Йотова)                                                                                              (Яна Нинова)

ЯН/МЙ                                                   Вярно с оригинала!

Протоколчик: