Протокол № 44/11.09.2018 г. на Общински съвет – Мездра

СПРАВКА

за приети решения на заседание на ОбС – Мездра

ПРОТОКОЛ №44/11.09.2018 г.

Решение 587

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134,  ал. 1, т. 2 и т. 5, чл. 134, ал. 3,  чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 във връзка с чл. 136, ал. 1, чл. 103, ал. 1, т. 2 и ал. 3, чл. 110, ал. 1, т. 5,чл. 124б, ал. 1 и чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове,

РЕШИ:

I.1. Да се изработи проект за изменение на Общ устройствен план за територията на община Мездра, одобрен с Решение № 443/14.12.2017г. на ОбС – Мездра за частта обхващаща землището на с. Дърманци, общ. Мездра, за привеждането му в съответствие с влязъл в сила Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Модернизация на участък от път I-1 (Е-79) „Мездра – Ботевград“ от км 161+367 до км.194+164,89, одобрен със  Заповед № РД-02-15-98/16.09.2016 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 75 от 27.09.2016г./ на км 163+020 от трасето на пътя, при предвиденото ново кръгово кръстовище за осигуряване връзката на селата Дърманци, Синьо бърдо и Курново и за съответствие с разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за елемент на техническата инфраструктура за обект: „Общински път – връзка с новото кръгово пътно кръстовище на път I-1 с пътя за с. Дърманци, на км.163+020 на път I-1 (Е 79) Мездра – Ботевград“ за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти и урбанизирани имоти, съгласно влезли в сила подробни устройствени планове (ПУП – ПРЗ) в землището на с. Дърманци, общ. Мездра.

I.2. Да се изработи проект за Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за утвърждаване на трасе за елемент на техническата инфраструктура за обект: „Общински път – връзка с новото кръгово пътно кръстовище на път I-1 с пътя за с. Дърманци, на км.163+020 на път I-1 (Е 79) Мездра – Ботевград“ за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти и урбанизирани имоти, съгласно влезли в сила подробни устройствени планове (ПУП – ПРЗ) в землището на с. Дърманци, общ. Мездра с идентификатори № № 24668.1.114 и 24668.1.115 – собственост на „Йотов Стоун“ ЕООД, № № 24668.1.113, 24668.11.36 и 24668.11.37 и 24668.1.209– собственост на „С.Т. Слънчев рай“ ЕООД и № № 24668.1.203 и 24668.1.207 – собственост на Светослава Велкова Токяй, по одобрена със Заповед № РД-18-928/18.12.2017год. Кадастрална карта и кадастрални регистри за с. Дърманци, община Мездра.

Одобрява:

II.1.Заданието по чл. 125, ал. 2 от ЗУТ заизработваненаПодробенустройственплан –Парцеларен план /ПУП-ПП/ за утвърждаване на трасе за елементи на техническата инфраструктура.

II.2.Заданието по чл. 125, ал. 2 от ЗУТ за изработване на Изменение на ОУП на община Мездра в описания в т. 1 обхват.

След проведеното гласуване предложеният проект за решение беше приет!

ПРОТОКОЛЧИК: (п) ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
(Нина Великова) (Яна Нинова)
ЯН/НВ Вярно с оригинала!
Протоколчик: