Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 26.07.2018 г.

П О К А Н А

на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на заседание Общински съвет Мездра на 26.07.2018 г. (четвъртък) от 16:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала на община Мездра, ет. 4 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

  1. Вх. № 1607/17.07.2018 г. Приемане на Отчет за работа на Общински съвет Мездра и неговите постоянни комисии за първото шестмесечие на 2018г.

Докл.: Яна Нинова

  1. Вх. № 1596/11.07.2018г. Отчет за изпълнение на актовете на ОбС – Мездра за периода м. април – м. юни 2018г.

Докл.: Сашо Илиев

  1. Вх.№ 1602/13.07.2018г. Промяна вида на социалната услуга „Преходно жилище”, предоставяна в „Комплекс социални услуги за деца и лица с увреждания”/КСУДЛУ/ в „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост” към КСУДЛУ, считано от 01.08.2018г.

Докл.: Сашо Илиев

  1. Вх. №1597/ 11.07.2018г. Шестмесечен отчет за изпълнение на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мездра.

Докл.: Сашо Илиев

  1. Вх. № 1589/09.07.2018г. Модернизация на участък от път I-1 (E 79) „Мездра – Ботевград” от км 161+367 до км 194+164,89.

Докл.: Сашо Илиев

  1. Вх. № 1569/ 21.06.2018г. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (план за регулация и застрояване за имоти извън границите на урбанизираните територии ) (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за промяна предназначението на част от п.и.106002 в землището на с. Люти брод и обединяването й с п. и. 000337, местност „Черепиш“ в нов урегулиран поземлен имот за обществено обслужване.

Докл.: Сашо Илиев

  1. Вх. № 1594/10.07.2018г. Отчет за дейността на „ЕКОПРОЕКТ” ООД за второто тримесечие на 2018г.

Докл.: инж. Начко Найденов

  1. Вх. № 1581/ 29.06.2018г. Одобряване на членство в НАПОС – РБ и съгласие за внасяне членски внос за 2018г.

Докл.: Яна Нинова

  1. Вх. № 1609/ 18.07.2018г. Молба от Никола Христов Джорошки.

Докл.: Никола Джорошки

10.  Вх. № 1586/ 02.07.2018г. Отпускане финансова помощ на Христо Иванов Найденов.

Докл.: Сашо Илиев

11.  Вх. № 1585/ 02.07.2018г. Предложение на ИК за присъждане на звание „Почетен гражданин на Мездра“

Докл.: Инициативен комитет

ЯНА НИНОВА

Председател на

Общински съвет – Мездра