Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 28.06.2018 г.

П О К А Н А

на основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 ал. 1 т. 1 и чл. 11 ал. 1 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на заседание Общинския съвет – Мездра на 28.06.2018 г. (четвъртък) от 16:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала на община Мездра, ет. 4 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Вх. № 1557/13.06.2018 г. Заповед № ПО-07-3/12.06.2018 г. за преразглеждане на Решение № 539 от Протокол № 39/31.05.2018 год.:

На основание чл. 25, ал. 5 във връзка с чл. 25, ал. 3, т. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и § 6а, т. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за опазване на земеделските земи, Общински съвет – Мездра изразява  предварително съгласие за промяна на предназначението на част от п.и. № 06598.22.2, местност „Зад могилата“ с площ 23.712 дка – пасище, мера от общинския поземлен фонд, предвидено с влезлия в сила общ устройствен план за Устройствена зона за озеленяване, спорт, атракции и допълващи ги обслужващи дейности.

Докл.: Яна Нинова

2. Вх. № 1540/16.05.2018 г. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

Докл.: Яна Нинова

3. Вх. № 1563/18.06.2018 г. ДЗ относно приемане на план за заседанията н ОбС за третото тримесечие на 2018 г.

Докл.: Яна Нинова

4. Вх. № 1529/10.05.2018 г. Приемане на ред и условия за кандидатстване по Програма „Малки местни инициативи – Мездра”

Докл.: инж. Генади Събков

5. Вх. № 1552/06.06.2018 г. Молба от Димитър Велков Димитров за отпускане на финансова помощ за направени разходи за лечение

Докл.: Димитър Велков

6. Вх. №1447/01.06.2018 г. Приемане на решение за промяна характера на собствеността от частна в публична за недвижим имот – двуетажна масивна сграда с разгърната застроена площ 300 m2 ведно с отстъпено право на строеж върху 227 m2 от УПИ I, пл. № общ, кв. 73 по плана на с. Зверино, съгласно АЧОС № 682/07.02.2007 г.

Докл.: инж. Генади Събков

7. Вх. 1566/20.06.2018 г. ДЗ относно кандидатстване на Община Мездра за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-7.008 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. „Енергийна ефективност на сграда – Кметство с. Зверино, община Мездра“,

Докл.: инж. Генади Събков

8. Вх. № 1567/20.06.2017 г. ДЗ относно кандидатстване на Община Мездра за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-7.006 – Площи  „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. „Ремонт и реконструкция на парк „Алеята“, V-ти и VI-ти участък в гр. Мездра, община Мездра“,

Докл.: инж. Генади Събков

9. Вх. 1568/20.06.2018 г. ДЗ относно кандидатстване на Община Мездра за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-7.007 – Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. „Изграждане на спортно игрище в с. Долна Кремена, община Мездра“,

Докл.: инж. Генади Събков

10. Вх. № 1553/06.06.2018 год. Питане от Георги Валентинов – общински съветник

11. Вх. № 1554/06.06.2018 год. Питане от Георги Валентинов – общински съветник

12. Изх. № 991/18.06.2018 год. Питане от Яна Венелинова  – председател на Общински съвет – Мездра


ЯНА НИНОВА

Председател на

Общински съвет – Мездра