Покана за извънредно заседание на Общински съвет – Мездра на 06.06.2018 г.

ДО

г-н/г-жа …………………………………………..

(Общински съветник)

П О К А Н А

на основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 ал. 1 т. 1 и чл. 11 ал. 1 т. 1  и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на извънредно заседание Общинския съвет Мездра на 06.06.2018 г. (сряда) от 18:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала на община Мездра, ет. 4 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Вх. № 1549/05.06.2018 г. Провеждане на конкурс за управител на „Мездра – Автотранспорт – 2003” ЕООД.

Докл.: инж. Генади Събков

2. Вх. № 1526/10.05.2018 г. Приемане на решение във връзка с предложението на Борислава Венкова Влаховска от гр. Враца за изкупуване по реда на чл. 66 от Закона за собствеността на двуетажна масивна жилищна сграда със ЗП от 81,50 кв. м., находяща се в с. Горна Кремена общ. Мездра, УПИ ХV, пл. № 355(общ.), кв. 18, с. Горна Кремена

Докл.: инж. Генади Събков

3. Вх. № 1518/04.05.2018 г. ДЗ относно заявление на Роял ООД

Докл.: Яна Нинова

ЯНА НИНОВА

Председател на

Общински съвет – Мездра