Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 31.05.2018 г.

ДО

г-н/г-жа …………………………………………..

(Общински съветник)

П О К А Н А

на основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 ал. 1 т. 1 и чл. 11 ал. 1 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на заседание Общинския съвет Мездра на 31.05.2018 г. (четвъртък) от 16:00 часа, което ще се проведе в заседателната зала на община Мездра, ет. 4 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Вх. № 1490/18.04.2018 г. Приемане на Наредба за ИД на Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги в Община Мездра

Докл.: инж. Генади Събков

2. Вх. № 1530/10.05.2018 г. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Мездра (2014 – 2020 г.) през 2017 г.

Докл.: инж. Генади Събков

3. Вх. № 1532/10.05.2018 г. Приемане на Годишен план за ползване на дървесина от Общински горски територии, собственост на община Мездра за 2018 г.

Докл.: инж. Генади Събков

4. Вх. № 1487/17.04.2018 г. Отчет за дейността на Екопроект ООД за първото тримесечие на 2018 г.

Докл.: инж. Начко Найденов

5. Вх. № 1480/17.04.2018 г. Доклад за дейността на РУ – Мездра

Докл.: Красимир Митов

6. Вх. № 1523/10.05.2018 г. Заявление от Божидар Вълчев за преразглеждане на Решение 505 от Протокол № 37/26.04.2018 г.

Докл.: Божидар Вълчев

7. Вх. № 1536/14.05.2018 г. Определяне на упълномощен представител на община Мездра и начина на гласуване по точките от дневния ред на извънредно общо събрание на А ВиК на 11.06.2018 г. от 11:00 ч.

Докл.: Яна Нинова

8. Вх. № 1538/16.05.2018 г. Одобряване на ПУП – ПЗ за находище за добив на скалнооблицовъчни материали – варовици от находище „Голия връх” участък „Запад” в землището на с. Г. Кремена и с. Върбешница

Докл.: инж. Генади Събков

9. Вх. № 1531/10.05.2018 г. Разрешение за изработване на ПУП за поземлени имоти в землището на с. Брусен

Докл.: инж. Генади Събков

10. Вх. № 1519/04.05.2018 г. Предоставяне на земеделски земи от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца)  на собственици по реда на §27, ал. 2, т. 1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обн.-ДВ, бр. 62 от 2010 г.)

Докл.: инж. Генади Събков

11. Вх. № 1520/04.05.2018 г. Предоставяне на земеделски земи от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца)  на собственици по реда на §27, ал. 2, т. 1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обн.-ДВ, бр. 62 от 2010 г.)

Докл.: инж. Генади Събков

12. Вх. № 1521/04.05.2018 г. Предоставяне на земеделски земи от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца)  на собственици по реда на §27, ал. 2, т. 1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обн.-ДВ, бр. 62 от 2010 г.)

Докл.: инж. Генади Събков

13. Вх. № 1522/04.05.2018 г. Предоставяне на земеделски земи от общински поземлен фонд (включени в списъците на имоти по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ от картата на възстановената собственост на землищата в община Мездра, одобрени със Заповед № 15 от 23.03.2009 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр. Враца)  на собственици по реда на §27, ал. 2, т. 1  от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обн.-ДВ, бр. 62 от 2010 г.)

Докл.: инж. Генади Събков

14. Вх. № 1526/10.05.2018 г. Приемане на решение във връзка с предложението на Борислава Венкова Влаховска от гр. Враца за изкупуване по реда на чл. 66 от Закона за собствеността на двуетажна масивна жилищна сграда със ЗП от 81,50 кв. м., находяща се в с. Горна Кремена общ. Мездра, УПИ ХV, пл. № 355(общ.), кв. 18, с. Горна Кремена

Докл.: инж. Генади Събков

15. Вх. № 1518/04.05.2018 г. ДЗ относно заявление на Роял ООД

Докл.: Яна Нинова

16. Вх. № 1537/15.05.2018 г. Приемане на План за противодействие на тероризма на община Мездра

Докл.: инж. Генади Събков