Покана за извънредно заседание на Общински съвет – Мездра на 17.05.2018 г.

ДО

г-н/г-жа …………………………………………..

(Общински съветник)

П О К А Н А

на основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 ал. 1 т. 1 и чл. 11 ал. 1 т. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на извънредно заседание Общинския съвет Мездра на 17.05.2018 г. (четвъртък) от 17:30 часа, което ще се проведе в заседателната зала на община Мездра, ет. 4 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Вх. № 1528/10.05.2018 г. Сключване на договор на община Мездра за проектно предложение за финансиране по програма Interreg V – А Румъния – България 2014 – 2020 и изпълнение на проект по приоритетна ос 3 „Безопасен регион“ с работно име „Съвместни усилия срещу природни бедствия“ (JEAND), код ROBG – 416.

Докл. Инж. Генади Събков

2. Вх. № 1527/10.05.2018 г. Сключване на договор на община Мездра по одобрено проектно предложение за финансиране по програма Interreg V – А Румъния – България 2014 – 2020с работно име „Добре дошли в средновековието“ (JEAND), код ROBG – 452

Докл. Инж. Генади Събков

ЯНА НИНОВА

Председател на

Общински съвет – Мездра